A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. hagyományos tárgyalkotó népművészet: a népművészet tárgyi örökség részét képező népművészeti ágban az autentikus tárgyalkotó hagyományok mentén végzett kézműves tevékenység;

2. népi előadó-művészet: a népművészet szellemi örökség részét képező népművészeti ágban az autentikus folklórhagyományok mentén végzett előadó-művészeti tevékenység.

2. A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos szerv kijelölése és feladatellátásának szabályai

2. § A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 87/B. §-ában meghatározott állami feladatok ellátására a Hagyományok Házát jelöli ki.

3. § (1) A Hagyományok Háza főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) mellett, a 6. és 9. §-ban meghatározott feladatok ellátása segítésének érdekében

a) a népi előadó-művészet területén, valamint

b) a hagyományos tárgyalkotó népművészet és a népi iparművészet területén tanácsadó testület (a továbbiakban együtt: testület) működik.

(2) A testület véleményezi a minősítő cím adományozására irányuló kérelemhez mellékelt alkotásokat, és javaslatot tesz a főigazgatónak a minősítő címek adományozására.

(3) A testület 9 tagból áll, tagjait és tagjai közül az elnökét a főigazgató, a népi iparművészet és a népművészet országos civil szervezeteivel történt egyeztetést követően, a népi iparművészettel és a népművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel öt év határozott időre. A testületi tagság a felkérés elfogadásával, az abban meghatározott feltételekkel jön létre, és a tag főigazgató általi felmentésével, a tag halálával vagy lemondásával szűnik meg.

(4) A testület feladatkörében véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(5) A testület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a testület elnökének szavazata dönt. A testület ügyrendjét a főigazgató állapítja meg, és a Hagyományok Háza honlapján közzé teszi.

4. § (1) Az 5., 7. és 8. §-ban meghatározott feladatok ellátása segítésének érdekében a főigazgató eseti jelleggel minősítő zsűrit (a továbbiakban: zsűri) kér fel. A zsűri véleményezi a népi iparművészeti, a hagyományos tárgyalkotó népművészeti és a népi előadó-művészeti minősíttetés céljából megküldött vagy bejelentett alkotásokat, és javaslatot tesz a főigazgatónak az alkotás minősítési besorolására.

(2) A zsűri létszáma nem lehet kevesebb 5 főnél, tagjait és tagjai közül az elnökét a főigazgató a népi iparművészet és a népművészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetést követően a népi iparművészettel és a népművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel. A zsűritagság a felkérés elfogadásával, az abban meghatározott feltételekkel jön létre, és a tag főigazgató általi felmentésével, a tag halálával vagy lemondásával szűnik meg.

(3) A zsűri feladatkörében véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(4) A zsűri akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a zsűri elnökének szavazata dönt.

(5) A zsűri működésére vonatkozó részletes szabályokat a főigazgató állapítja meg.

3. A népi előadó-művészeti alkotások minősítése és minősítő cím adományozása

5. § (1) A népművészeti alkotás a népi előadó-művészet terén nyújtott alkotói teljesítményre tekintettel a (2)-(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek történő megfelelése esetén Nagy Páva vagy Páva minősítési besorolást kaphat.

(2) A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének kritériumai a szakmai, művészeti teljesítményen alapuló közösségteremtés, a népi előadó-művészet továbbéltetésében betöltött szerep, a magyar nemzeti, illetve magyarországi nemzetiségi kulturális identitás és népművészeti hagyományok őrzésének komplexitása, a kulturális érték- és mintaközvetítés jelentősége, az előadóművészi színvonal és a folklorisztikai hitelesség.

(3) Nagy Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értéken és magas színvonalon jeleníti meg a magyar, illetve valamely magyarországi nemzetiséghez köthető népművészet hagyományait, a hagyományos stíluselemeket, technikai megvalósítása, előadói színvonala és folklorisztikai hitelessége kifogástalan.

(4) Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely esztétikai és technikai szempontból is színvonalasan, folklorisztikailag hitelesen jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

6. § (1) Annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely a népi előadó-művészeti alkotását az 1. melléklet A) pontja szerinti foglalkozási ágakban az 5. § szerint minősítteti, a (2)-(5) bekezdés szerinti minősítő cím adományozható.

(2) Nagy Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozható annak a kiemelkedő népi előadó-művészeti teljesítményt felmutató természetes személynek, aki népi előadó-művészeti teljesítményére Nagy Páva minősítést kapott, és

a) Népművészet Mestere vagy Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címmel rendelkezik,

b) Kossuth-díjban, állami díjban vagy a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható művészeti díjban részesült, vagy

c) országos szakmai szervezet által szervezett és a testület ügyrendjében elismert - a minősítő cím adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett - minősítés két legmagasabb fokozatának egyikével rendelkezik.

(3) Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím adományozható annak a kiemelkedő népi előadó-művészet teljesítményt felmutató szervezetnek, amely népi előadó-művészeti teljesítményére Nagy Páva minősítést kapott, és

a) legalább két tagja Népművészet Mestere vagy Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címmel rendelkezik,

b) Kossuth-díjban, állami díjban vagy a miniszter által adományozható művészeti díjban részesült, vagy

c) országos szakmai szervezet által szervezett és a testület ügyrendjében elismert - a minősítő cím adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett - minősítés két legmagasabb fokozatának egyikével rendelkezik.

(4) Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozható annak a jelentős népi előadó-művészet teljesítményt felmutató természetes személynek, aki

a) előadó-művészeti teljesítményére Páva minősítést kapott, és

b) országos szakmai szervezet által szervezett és a testület ügyrendjében elismert - a minősítő cím adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett - minősítéssel rendelkezik.

(5) Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím adományozható annak jelentős népi előadó-művészet teljesítményt felmutató szervezetnek, amely

a) előadó-művészeti teljesítményére Páva minősítést kapott, és

b) országos szakmai szervezet által szervezett és a testület ügyrendjében elismert - a minősítő cím adományozására irányuló kérelmet megelőző három éven belül szerzett - minősítéssel rendelkezik.

4. A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások minősítése

7. § (1) A népművészeti alkotás a hagyományos tárgyalkotó népművészet terén végzett alkotói tevékenységre tekintettel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek történő megfelelés esetén Hagyományos Mesterremek vagy Hagyományos Míves Termék kategóriájú minősítési besorolást kaphat.

(2) A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások minősítésének kritériuma a tárgy tartalma, néprajzi hagyománya és esztétikai értékei, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a kivitel minősége, az autentikus tárgyalkotó hagyományok mentén megvalósult alkotótevékenység. A kritériumok mérlegelése alapján a 2. melléklet szerinti hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás a (3)-(5) bekezdés szerint minősíthető.

(3) Hagyományos Mesterremek kategóriába kell sorolni az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotást, amely magas esztétikai színvonalon jeleníti meg a magyar, illetve a magyarországi nemzetiségi népművészet hagyományait, a hagyományos stíluselemeket, technikai megvalósítása kifogástalan.

(4) Hagyományos Míves Termék kategóriába kell sorolni a magyar, illetve a magyarországi nemzetiségek népművészeti jellegzetességeit magán viselő, a hagyományos tárgyalkotó népművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotást, amely megjeleníti a hagyományos stíluselemeket.

(5) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, kevés kézi erejű munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen az autentikus hagyományokat követi.

5. A népi iparművészeti alkotások minősítése

8. § (1) A népi iparművészet terén nyújtott teljesítményre tekintettel a népi iparművészeti alkotás, a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek történő megfelelés esetén Modern Mesterremek vagy Modern Míves Termék kategóriájú minősítési besorolást kaphat.

(2) A népi iparművészeti alkotások minősítésének kritériuma a tárgy tartalma, néprajzi hagyománya és esztétikai értékei, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a kivitel minősége. A kritériumok mérlegelése alapján a 2. melléklet szerinti népi iparművészeti alkotás a (3)-(5) bekezdés szerint minősíthető.

(3) Modern Mesterremek kategóriába kell sorolni az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotást, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar, illetve a magyarországi nemzetiségi népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

(4) Modern Míves Termék kategóriába kell sorolni a magyar, illetve a magyarországi nemzetiségi népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas népi iparművészeti alkotást, amely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

(5) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő népi iparművészeti alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, kevés kézi erejű munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább újragondolt formában.

6. A hagyományos tárgyalkotó népművészeti és népi iparművészeti alkotásokhoz kapcsolódó minősítő cím adományozása

9. § (1) Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím adományozható annak a természetes személynek, aki népi iparművészeti, illetve hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotásait az 1. melléklet B) pontja szerinti foglalkozási ágakban, a 7., illetve 8. §-ban meghatározott eljárásban minősítteti.

(2) A Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítés feltétele, hogy az alkotó a minősítést megelőző három évben a 3. mellékletben meghatározott számú és besorolású minősített népi iparművészeti alkotással vagy hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotással rendelkezzen.

(3) Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítő cím adományozható annak a szervezetnek, amely a Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja által előállított, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő hagyományos tárgyalkotó népművészeti, népi iparművészeti alkotásokat állít elő.

7. A minősítési és a minősítő cím adományozási eljárások közös eljárási szabályai

10. § (1) Az 5-9. §-ban meghatározott eljárásokban a főigazgató országos hatáskörű hatóságként jár el.

(2) A kérelmet a főigazgatónál kell benyújtani.

(3) A népi iparművészeti alkotás, a hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a népi előadó-művészeti alkotás minősítési eljárása esetén a benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelését a zsűri végzi. A zsűri a kérelem benyújtását követő 30 napon belül javaslatát megküldi a főigazgató részére.

(4) A zsűri szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait népi iparművészeti alkotás és hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás esetében a 4. melléklet, népi előadó-művészeti alkotás esetében az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A Népi Tárgyalkotó Iparművész, a Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet, a Nagy Pávás Népi Előadóművész, a Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, a Pávás Népi Előadóművész, valamint a Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím (a továbbiakban együtt: minősítő cím) adományozási eljárás esetén a benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelését a testület végzi. A testület a kérelmet értékeli, és a kérelemről annak benyújtását követő 30 napon belül rövid, szöveges értékelést készít a főigazgató részére.

(6) A minősítő cím adományozásáról a testület véleményének figyelembevételével a főigazgató határoz.

8. Az egyes minősítési és minősítő cím adományozási eljárások különös eljárási szabályai

11. § (1) A népi előadó-művészeti alkotás minősítését a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minősíttetni kívánt alkotás videófelvételét. A minősíttetni kívánt alkotások személyes gyakorlati bemutatására a főigazgató - az illetékes testület javaslatára - évente legalább két alkalommal minősítő zsűrit szervez.

(2) A népi előadó-művészeti teljesítmény minősítése tárgyában a zsűri javaslata figyelembevételével a főigazgató határoz. A határozat tartalmazza a népi előadó-művészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő zsűriszámot.

12. § (1) A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a népi iparművészeti alkotás minősítését a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minősíttetni kívánt alkotást, vagy ha annak a helyszínre történő szállítása és bemutatása fizikai nehézségbe ütközik, úgy a minősítendő alkotásról készített fotódokumentációt. Indokolt esetben a zsűri a helyszínen is megtekintheti az alkotást.

(2) A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás és a népi iparművészeti alkotás minősítése tárgyában a zsűri javaslata figyelembevételével a főigazgató határoz. A határozat tartalmazza a népi iparművészeti alkotás vagy a hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő zsűriszámot, valamint a „népi iparművészeti alkotás” vagy a „hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó megállapítást.

(3) A zsűriszámmal rendelkező termék értékesítésénél az általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni, és a minősített alkotást el kell látni a népi iparművészeti vagy a hagyományos tárgyalkotó népművészeti védjeggyel.

13. § (1) A Nagy Pávás Népi Előadóművész és a Pávás Népi Előadóművész minősítő cím adományozását a 8. mellékletben, a Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és a Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím adományozását a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell kérelmezni.

(2) A Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím adományozását a 8. mellékletben, a Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítő cím adományozását a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell kérelmezni.

9. A minősítő címek hatósági igazolványa

14. § (1) A főigazgató a minősítő címről hivatalból hatósági igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2) Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a jogosult nevét,

c) a jogosult anyja születési családi és utónevét,

d) a jogosult lakóhelyét,

e) a foglalkozási ágat,

f) a Népi Tárgyalkotó Iparművésznek, Nagy Pávás Népi Előadóművésznek vagy Pávás Népi Előadóművésznek való elismerés tényét,

g) a minősítés megszerzésének dátumát,

h) a főigazgató aláírását és Hagyományok Háza hivatalos bélyegzőjének lenyomatát,

i) az igazolvány hatályosságának dátumát.

(3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a szervezet nevét, cégnevét,

c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,

d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,

e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,

f) a Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezetnek, Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttesnek vagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttesnek való elismerés tényét,

g) a 6. § (3) bekezdése vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött tulajdonosi, tagi vagy alkalmazotti pozícióját, a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,

h) a minősítés megszerzésének dátumát,

i) a főigazgató aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos bélyegzőjének lenyomatát,

j) az igazolvány hatályosságának dátumát.

(4) Az igazolvány - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - öt évre adható ki, érvényességi ideje legfeljebb három alkalommal öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbításra irányuló eljárásra az igazolvány kiadására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(5) Az igazolvány meghosszabbításának feltétele, hogy a minősítő cím jogosultja az igazolvány kiállítását követő öt évben alkotásait minősítteti, amelynek során

a) népi iparművészeti alkotás vagy hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás esetén legalább két alkotás Modern Mesterremek vagy Hagyományos Mesterremek és négy alkotás Modern Míves Termék vagy Hagyományos Míves Termék minősítést kapott, vagy

b) népi előadó-művészet esetén előadó-művészeti alkotása legalább egy alkalommal Nagy Páva és két alkalommal Páva minősítést kapott.

(6) Természetes személy részére az igazolványt a negyedik alkalommal történő meghosszabbítás esetén határozatlan időre kell kiadni.

(7) Az ezen alcímben nem szabályozott eljárási kérdések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazni kell.

10. A minősítő címek nyilvántartása

15. § (1) A minősítő címek Kultv. 87/C. §-a szerinti nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) a főigazgató vezeti.

(2) A főigazgató a nyilvántartást a Hagyományok Háza honlapján közzéteszi.

16. § (1) A minősítő cím jogosultja a nyilvántartás tekintetében rá vonatkozó adatok megváltozását köteles a főigazgatónak a változást követő 30 napon belül bejelenteni.

(2) A nyilvántartásból a főigazgató törli

a) a természetes személyt vagy szervezetet, az erre irányuló kérelme esetén,

b) a természetes személyt vagy szervezetet az igazolvány érvényességi ideje lejártával hivatalból,

c) a szervezetet a megszűnése esetén.

11. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) és a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról szóló 83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján kiállított „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány a benne foglalt időtartamig hatályos.

(2) Az R1. és az R2. alapján minősített népi iparművészeti alkotásokat a 3. melléklet szerinti darabszám számítása során figyelembe kell venni.

(3) Az R1. és az R2. alapján adományozott Népi Iparművész minősítő címet a 9. § (3) bekezdése szerinti minősítő címre jogosító feltételként figyelembe kell venni.

19. § * 

1. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet és a népi előadó-művészet foglalkozási ágai

A) Foglalkozási ágak a népi előadó-művészet területén:

1. Néptáncos (szóló és együttesi formában)

2. Vokális népi énekes (szóló és együttesi formában)

3. Hangszeres népzenész (szóló és együttesi formában)

4. Népmesemondó

B) Foglalkozási ágak a népi iparművészet és a hagyományos tárgyalkotó népművészet területén:

1. Bocskorkészítő

2. Bognár

3. Bőrműves

4. Cserépkályha- és kemencekészítő

5. Csipkekészítő

6. Csizmadia

7. Csuhéfonó

8. Faműves

9. Fafaragó

10. Faszobrász

11. Fazekas

12. Festettbútor-készítő

13. Fonottbútor-készítő

14. Gyertyamártó

15. Gyékényfonó

16. Gyöngyfűző

17. Halászháló-készítő

18. Hímestojás-festő

19. Hímző

20. Kalapos

21. Kádár

22. Kékfestő

23. Késes

24. Kosárfonó

25. Kovács

26. Kötélverő

27. Mézeskalács-készítő

28. Nemezkészítő

29. Népihangszer-készítő

30. Népijáték-készítő

31. Népviseleti baba-készítő

32. Népiékszer-készítő

33. Papucskészítő

34. Paszománykészítő és gombkötő

35. Pintér

36. Rézműves

37. Szalmafonó

38. Szíjgyártó-nyerges

39. Szűcs

40. Szűrhímző

41. Szűrrátét-készítő

42. Szövő

43. Viselet-készítő

44. Tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő

2. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotássá, népi iparművészeti alkotássá minősíthető termékek

1. Bognármunkák, kerék és kocsi

2. Bőrműves-tárgyak

3. Cserépkályha és kemence

4. Csipke

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád, zsúpszalma-, fazsindelytető stb.

6. Festett, faragott bútor

7. Faragott fa, csont, szaru

8. Fazekas munka

9. Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma

10. Halászháló, kötél

11. Hímes tojás

12. Hímzés

13. Kádár és pintér munkák

14. Kékfestő textíliák

15. Kalap

16. Kés

17. Kovács- és rézműves termékek

18. Lószerszámok, nyergek

19. Mártott gyertya

20. Mézeskalács

21. Naiv szobrok

22. Nemez

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy)

24. Népi hangszer

25. Népi játék

26. Népviseleti baba

27. Papucs, bocskor, csizma, cipő

28. Paszomány és kötött gomb

29. Szűcs- és szűrmunkák

30. Szűrrátét

31. Szőttes

32. Viselet

33. Ajándéktárgyak

3. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő címhez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása

Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím feltétele 5 db Hagyományos Mesterremek vagy Modern Mesterremek kategóriába besorolt alkotás, valamint Hagyományos Míves Termék vagy Modern Míves Termék kategóriában a következő darabszámú alkotás:

1. Bognármunkák, kerék- és kocsi - 15 db

2. Bőrműves-tárgyak - 30 db

3. Cserépkályha és kemence - 15 db

4. Csipke - 30 db

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsúpszalma-, fazsindelytető stb. - 20 db

6. Festett, faragott bútor - 20 db

7. Faragott fa, csont, szaru - 30 db

8. Fazekas munka - 30 db

9. Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma - 30 db

10. Halászháló, kötél - 15 db

11. Hímes tojás - 30 db

12. Hímzés - 30 db

13. Kádár és pintér munkák - 15 db

14. Kékfestő textíliák - 30 db

15. Kalap - 20 db

16. Kés - 30 db

17. Kovács- és rézműves termékek - 30 db

18. Lószerszámok, nyergek - 15 db

19. Mártott gyertya - 30 db

20. Mézeskalács - 30 db

21. Naiv szobrok - 30 db

22. Nemez - 30 db

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) - 30 db

24. Népi hangszer - 15 db

25. Népi játék - 30 db

26. Népviseleti baba - 25 db

27. Papucs, bocskor, csizma, cipő - 20 db

28. Paszomány és kötött gomb - 20 db

29. Szűcs és szűr munkák - 15 db

30. Szűrrátét - 30 db

31. Szőttes - 30 db

32. Viselet - 25 db

Az ajándéktárgy nem Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő címre jogosító kategória, azonban 10 db jelölés nélküli zsűriszám kivált 1 db Hagyományos Míves Termék, illetve Modern Míves Termék besorolást.

4. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Hagyományos Tárgyalkotó Népművészeti és Népi Iparművészeti Zsűri minősítési jegyzőkönyvének adattartalma

1. Adatok:

1.1. a kérelmező neve

1.2. a kérelmező címe

1.3. a tervező neve

1.4. a tervező címe

1.5. a kérelmező megjegyzése

1.6. a benyújtott alkotás

1.6.1. megnevezése

1.6.2. mérete

1.6.3. alapanyaga

1.6.4. színállása

1.6.5. díszítménye, stílusa

1.6.6. szakága

2. Javaslat:

2.1. zsűriszám

2.2. éves előállítható példányszám

2.3. a zsűri javaslata az alkotás minősítésére

2.4. dátum és a kérelem benyújtójának aláírása

2.5. dátum, pecsétnyomat, a zsűri nevében aláírás

5. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Népi Előadó-művészeti Zsűri minősítési jegyzőkönyvének adattartalma

1. Adatok:

1.1. a kérelmező neve

1.2. a kérelmező címe

1.3. a koreográfus/szerző (zenei) neve

1.4. a koreográfus/szerző (zenei) címe

1.5. a kérelmező megjegyzése

1.6. a produkció címe, megnevezése

1.7. a produkció szakági besorolása

2. Javaslat:

2.1. a zsűri javaslata, a produkció minősítési besorolása

2.2. dátum és a kérelem benyújtójának aláírása

2.3. dátum, pecsét, a zsűri nevében aláírás

6. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A népi előadó-művészeti alkotás minősítés iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező/kérelmező szervezet neve

2. A kérelmező születési helye, ideje/benyújtó szervezet létrehozásának éve, helye

3. A kérelmező anyja neve

4. A kérelmező/kérelmező szervezet lakcíme/székhelye

4.1. település

4.2. közterület neve és típusa, házszám

4.3. irányítószám

5. Szervezet esetén a képviselő neve, elérhetősége

6. Telefonszám (munkaidőben elérhető)

7. Koreográfus/szerző (zenei) neve

8. Koreográfus/szerző (zenei) címe

8.1. település

8.2. közterület neve és típusa, házszám

8.3. irányítószám

9. A kérelmező esetleges megjegyzése

10. Szakág

11. Az alkotás (produkció) címe

12. A benyújtott alkotás részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is

13. Nyilatkozat a szerzői jogokról

14. Dátum

15. A kérelmező aláírása/szervezet esetén a képviselő aláírása, szervezet bélyegzője

7. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotás vagy népi iparművészeti alkotás minősítése iránti kérelem adattartalma

1. Tárgykör: népi iparművészet/hagyományos tárgyalkotó népművészet (a megfelelő rész aláhúzandó)

2. Adatok:

2.1. A kérelmező/kérelmező szervezet neve

2.2. A kérelmező születési helye, ideje

2.3. A kérelmező anyja neve

2.4. A kérelmező/kérelmező szervezet lakcíme/székhelye

2.4.1. település

2.4.2. közterület neve és típusa, házszám

2.4.3. irányítószám

2.5. Telefonszám (munkaidőben elérhető)

2.6. Tervező neve

2.7. Tervező címe

2.7.1. település

2.7.2. közterület neve és típusa, házszám

2.7.3. irányítószám

2.8. A kérelmező esetleges megjegyzése

2.9. Szakág

2.10. Benyújtott alkotás részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is

2.10.1. megnevezése

2.10.2. mérete (cm-ben)

2.10.3. alapanyaga

2.10.4. színe

2.10.5. díszítmény stílusa

2.10.6. forrása

2.10.7. éves előállítható példányszáma

2.11. Nyilatkozat a szerzői jogokról

2.12. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a minősítést követő 30 napon belül gondoskodik a benyújtott alkotás elszállításáról.

2.13. Dátum

2.14. A kérelmező aláírása

8. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész, valamint Népi Tárgyalkotó Iparművész minősítő cím iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai:

1.1. Név

1.2. Születési név

1.3. Születési hely

1.4. Születési idő

1.5. Anyja neve

2. A kérelmező elérhetősége:

2.1. Értesítési cím (irányítószámmal)

2.2. Telefonszám

2.3. E-mail-cím

3. A minősítő címhez szükséges adatok:

3.1. Foglalkozási ág

3.2. Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész minősítő cím esetén a 6. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti és (4) bekezdés b) pontja szerinti további elismerés, díj felsorolása

4. Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

4.1. Szakmai önéletrajz egy példányban

4.2. Személyazonosításra alkalmas igazolvány és lakcímkártya másolata

4.3. Két db 3,5×4,5 cm-es igazolványkép

4.4. Nagy Pávás Népi Előadóművész és Pávás Népi Előadóművész minősítő cím esetén a 3.2. pont szerinti díjak, minősítések igazolása

9. melléklet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes, valamint Népi Tárgyalkotó Iparművész Szervezet minősítő cím iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező szervezet azonosító adatai:

1.1. Név, cégnév

1.2. Szervezeti forma

1.3. Nyilvántartásba vételi szám, cégjegyzék szám, alapító okirat szám

1.4. Székhely

1.5. Bejegyzett telephely

2. A kérelmező elérhetősége:

2.1. Képviseletre jogosult neve

2.2. Telefonszám

2.3. E-mail-cím

3. A minősítő címhez szükséges adatok:

3.1. Foglalkozási ág

3.2. Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím esetén a 6. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti és (5) bekezdés b) pontja szerinti további elismerés, díj felsorolása

4. Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

4.1. a szervezet tevékenységének bemutatása a képviseletre jogosult által aláírva

4.2. a kérelmező szervezet hivatalos logójának fényképe (amennyiben van)

4.3. Nagy Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes és Pávás Népi Előadó-művészeti Együttes minősítő cím esetén a 3.2. pont szerinti díjak, minősítések igazolása