Hatály: közlönyállapot (2017.III.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. január 30. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány a város elérhetőségének javítása, Szeged és térsége gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Debrecen és Szeged gyorsforgalmi összeköttetése keretében a 47-es főút bővítésének előkészítéséről és kivitelezéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a projekt tervezésére: 2018. december 31.

a projekt kivitelezésére: 2021. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – részben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás, részben hazai forrás bevonásával – gondoskodjon a „Szeged–Makó elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építésével” megnevezésű, az új Tisza-hídhoz kapcsolódó, vasúti és buszközlekedést kiszolgáló forgalmi csomópontot és P+R parkolót is magában foglaló beruházás előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a projekt előkészítésére: 2019. március 31.

a projekt megvalósítására: 2022. augusztus 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a városi repülőtér további működéséhez szükséges fejlesztési lehetőségeket, és tegyen javaslatot a fejlesztések támogatása érdekében szükséges intézkedésekre a Kormány számára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

2. A Kormány a város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése keretében

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy vizsgálják meg a helyi élelmiszeripari fejlesztések, ennek keretében a Pick Szeged Zrt. területszerzéseinek és beruházásainak megvalósítását lehetővé tevő kormányzati intézkedések lehetőségeit, és annak eredménye alapján tegyenek javaslatot a Kormány számára a szükséges intézkedésekre;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a város ipari parki területeinek bővítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. augusztus 31.

3. A Kormány egyetért a szegedi innovációs projektek további támogatásával, melynek keretében

a) felhívja az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztost, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálják meg az ELI lézer kutatóközpont mellett inkubátorház kialakításának feltételrendszerét, és tegyenek javaslatot az inkubátorház megvalósítására, európai uniós fejlesztési források bevonásának vizsgálatára is kiterjedően;

Felelős: ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján

Határidő: 2017. augusztus 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával – az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról szóló 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozattal összhangban – dolgozza ki a szegedi Okos Város Program fejlesztési koncepcióját, és tegyen javaslatot a koncepció megvalósítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

4. A Kormány támogatja Szeged városrehabilitációs célú fejlesztéseit és a Tisza által nyújtott lehetőségek hatékonyabb kihasználását, ezzel összhangban

a) támogatja a Belvárosi híd rekonstrukcióját, melynek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Belvárosi híd rekonstrukciója érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Tisza Szeged Főutcája projekt – lehetőség szerinti uniós fejlesztési források bevonásával történő – megvalósítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Széchenyi tér második világháború előtti arculatának helyreállítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Mars tér rehabilitációja érdekében a távolságiautóbusz-közlekedés áthelyezését követően;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg egy kerékpáros- és gyalogoshíd megépítésének lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a Kormány tájékoztatására: 2017. augusztus 31.

5. A Kormány támogatja Szeged helyi közlekedésének fejlesztését, amelynek keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Önkormányzat részvételével alakítsanak munkacsoportot, melynek keretében Szeged tömegközlekedésének elektromos alapra helyezésének lehetőségét vizsgálják meg, és tegyenek javaslatot a Kormány számára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a munkacsoport megalakítására: azonnal a javaslattételre: 2017. augusztus 31.

6. A Kormány a város sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja Szegeden sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a város által tervezett új fedett versenyuszoda megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az előkészítésre: azonnal

a megvalósításra: 2019. augusztus 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak új kézilabdacsarnok megvalósítására irányuló beruházási program kidolgozásáról, és tegyenek javaslatot a beruházás támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az előkészítésre: azonnal

a megvalósításra: 2019. augusztus 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzat részvételével alakítsanak munkacsoportot, melynek keretében dolgozzák ki az atlétikai központ megvalósításának koncepcióját, és arról tájékoztassák a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a munkacsoport megalakítására: azonnal

a javaslattételre: 2017. augusztus 31.

7. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1–6. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az Önkormányzattal egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2017. és 2018. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: azonnal