Hatály: közlönyállapot (2017.III.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 21. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 21. § (1) és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 720 640 214 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, honvédelmi miniszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. június 30.

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 21. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása cím javára átcsoportosított 128 110 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 128 110 000 forint támogatást nyújtson Kistarcsa Város Önkormányzata részére a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét - 2017. január 1-i fordulónappal - a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 4. pont szerinti címrendi változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

fointban
Állam-
háztar-
tási
egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím csop. szám
Jog-
cím szám
Ki-
emelt előir. szám
Feje-
zet név
Cím név Al-
cím név
Jog-
cím csop. név
Jog-
cím
név
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módo-
sítás
(+/-)
A módo-
sítás követke-
ző évre áthú-
zódó hatása
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
Kiemelt előirányzat neve
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
367284 21 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 128 110 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K6 Beruházások 3 070 000 000
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirány-
zatok
4 Hadisírgondozás támogatása
360651 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 375 530 214
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
351706 9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 177 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 500 000
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 52 768 613
K6 Beruházások 186 231 387
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
347862 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 596 000 000
32 Központi kezelésű előirányzatok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 720 640 214
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
tási
egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím csop. szám
Jog-
cím szám
Ki-
emelt előir. szám
Feje-
zet név
Cím név Al-
cím név
Jog-
cím csop. név
Jog-
cím
név
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módo-
sítás
(+/-)
A módo-
sítás követke-
ző évre áthú-
zódó hatása
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
Kiemelt előirányzat neve
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
tási
egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím csop. szám
Jog-
cím szám
Ki-
emelt előir. szám
Feje-
zet név
Cím név Al-
cím név
Jog-
cím csop. név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módo-
sítás
(+/-)
A módo-
sítás követke-
ző évre áthúzódó hatása
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
Kiemelt előirányzat neve
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 239 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
347862 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 608 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 3 070 000 000
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirány-
zatok
4 Hadisírgondozás támogatása
360651 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása 1 375 530 214
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
351706 9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 300 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 5 720 640 214 5 720 640 214
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
Új címrendi besorolás Megnevezés Régi címrendi besorolás
ÁHT-T Fejezet Cím Alcím Jogcím-
csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím Jogcím-
csoport
Jogcím
000989 XV. 17 0 0 0 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala X. 2 0 0 0

  Vissza az oldal tetejére