Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy 2018. január 1-jétől

a) azon 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére, akik a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont, 2. pont l) alpont és 4. pont szerinti idegen nyelvek valamelyikéből sikeres

aa) komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát vagy

ab) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát;

b) azon 35. életévüket be nem töltött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárok részére, akik az állampolgárságuk szerinti ország hivatalos nyelvétől, nyelveitől eltérő, továbbá a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont, 2. pont l) alpont és 4. pont szerinti idegen nyelvek valamelyikéből vagy magyar nyelvből sikeres

ba) komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát vagy

bb) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát

szereznek, a nyelvvizsga díja megtérítésre kerüljön az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeghatárig;

2. egyetért azzal, hogy ha az 1. pontban foglaltaknak megfelelő személyek a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként, de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzik meg, abban az esetben az időben második részvizsga díja kerüljön megtérítésre.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges jogszabály-módosításokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. augusztus 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

a) 2018. évben 2788 millió forint,

b) 2019. évben 3066 millió forint,

c) 2020. évben 3372 millió forint

többletforrás rendelkezésre bocsátásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: a költségvetés tervezése tekintetében nemzetgazdasági miniszter

az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében emberi erőforrások minisztere

Határidő: az éves központi költségvetés tervezése során

az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében folyamatos

5. egyetért azzal, hogy az első sikeres nyelvvizsga, illetve az első emelt szintű nyelvi érettségi vizsga díjának visszatérítése adómentes bevételnek minősüljön, egyúttal felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a személyi jövedelemadóról szóló törvény ennek megfelelő módosítását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. november 15.