Hatály: közlönyállapot (2017.XI.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

A Kormány a roma szakkollégiumi hálózat megerősítése, a roma értelmiségi réteg fejlődésének elősegítése céljából a következő határozatot hozza:

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként létrehozza a Roma Szakkollégiumi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács feladatai:

a) véleményezi a roma szakkollégiumokat érintő jogszabályok tervezetét, javaslatokat fogalmaz meg a roma szakkollégiumokat érintő jogszabályok megalkotására,

b) ajánlásokat tesz a roma szakkollégiumokkal kapcsolatos szakmai anyagok, módszertani útmutatók, kiadványok, szakmai segédanyagok kidolgozására,

c) a roma szakkollégiummá minősítés előtt áttekinti és véleményezi a már működő szakkollégiumok által benyújtott roma szakkollégiummá minősítési kérelmeket,

d) közreműködik a roma szakkollégiumi hálózat kialakításában, fejlesztésében,

e) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljáráshoz kapcsolódó útmutatók és segédletek elkészítésében,

f) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához kapcsolódó kérelmek értékelési szempontjainak, minősítési követelményeinek a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium ajánlásai alapján történő kidolgozásában,

g) áttekinti a roma szakkollégiumok működését és javaslatokat fogalmaz meg azokat érintően,

h) véleményezi a roma szakkollégiumok részére nyújtandó támogatások elosztására vonatkozó koncepciót,

i) a miniszter által vezetett minisztérium kérésére véleményezi a roma szakkollégiumokat érintő megkereséseket.

3. A Tanács 9 tagú testület, amelynek tagjai

a) a miniszter által vezetett minisztérium

aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,

ab) társadalmi felzárkózásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,

ac) felsőoktatásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,

b) a Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő,

c) az Országos Roma Önkormányzata által delegált 1 fő,

d) a Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.

4. A Tanács tagjai megbízatása 3 éves határozott időre szól. A delegált tagokat a miniszter bízza meg.

5. A Tanács elnöke a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott személy helyettesíti.

6. A delegált tagok megbízatása megszűnik

a) a tag

aa) írásban történő lemondását követően, illetve

ab) felmentésének a delegáló általi kezdeményezése esetén,

a miniszternek a megbízás visszavonásáról szóló intézkedésével,

b) a tag halálával,

c) a delegáló jogutód nélküli megszűnésével,

d) a megbízatás idejének lejártával.

6.1. A lemondás közlése, illetve a tag felmentésének kezdeményezése és a megbízatás visszavonása közötti időszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, valamint nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.

6.2. A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.

7. A Tanács szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Tanács ülését a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott személy hívja össze. A Tanács ülésének összehívását kezdeményezheti továbbá a miniszter, a Tanács tagjai és a Tanács titkára. A Tanács titkára a Tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

8. A Tanács tagjait díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.

9. A Tanács munkáját titkárság segíti. A Tanács működési feltételeiről a miniszter gondoskodik. A Tanács működésének részletes szabályait a Tanács ügyrendjében állapítja meg. A Tanács ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.

10. A Tanács ügyrendjét, ülésein hozott határozatait, szakmai állásfoglalásait, a 2. pont f) alpontja szerinti feladatkörében meghatározott értékelési szempontrendszert, minősítési követelményrendszert, valamint a Titkárság elérhetőségeit a miniszter által vezetett minisztérium és az Oktatási Hivatal honlapján közzé kell tenni.

11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére