Hatály: közlönyállapot (2017.III.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására * 

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (II. 23.) számú határozata alapján Heves város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására Heves Város Önkormányzata (székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám, a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot ír ki.

A pályázat célja a város közigazgatási területén belül a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megoldása.

A pályázaton részt vehet az a gazdálkodó szervezet, amely autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosult. A jogosultságot a pályázati kiírásban foglaltak szerint hitelesen igazolni szükséges. Eredményes pályázat esetén közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

A pályázati kiírás:

– elérhető az ajánlattételi határidő leteltéig munkanapokon 8–16 óra között személyesen a Hevesi Közös

Önkormányzati Hivatal (3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám) hirdetőtábláján,

– kérhető postai úton a fenti címre küldött levéllel, a kajtar.jozsef@phheves.hu e-mail

– kérhető elektronikus úton a kajtar.jozsef@phheves.hu e-mailcímre küldött üzenetben,

– elérhető a www.heves.hu oldalon,

– elérhető a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében. Ajánlattételi határidő: 2017. május 29. 10 óra

Az ajánlattétel helye:

– személyesen a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatalban (3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám),

– postai úton a fenti címre küldött levélben.

Az ajánlatok elbírálásának módja: az ajánlatkérő az összegzésben legelőnyösebb ajánlattevő pályázót nyilvánítja nyertesnek.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

a) foglalkoztatási feltételek,

b) igényelt önkormányzati támogatás mértéke. Eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2017. június 7. Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2017. június 16. Szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2017. július 1.

Szerződés időtartama: 1 év, 2017. július 1. napjától kezdődően 2018. július 1. napjáig terjed. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az ajánlat benyújtásának feltétele: 300 000 forint összegű ajánlati biztosíték teljesítése az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11739047–15379683 bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgaranciával. A befizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatában köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni.

1. A pályázatok beadásának formai feltételei

A pályázatot 2 (két) példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) kell benyújtani, a cégjegyzésre jogosult személyek által cégszerűen aláírva, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: „Ajánlat helyi személyszállításra”.

Azok a pályázatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlati határidő lejártáig a beadás helyére beérkeznek.

A pályázatokat tartalmazó dokumentációk felbontása az ajánlati határidő lejártának időpontjában kezdődik, és az összes, előírás szerint benyújtott ajánlat étékelésre kerülő szempontjainak felolvasásáig tart.

Az ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevő személyét is meghatározza, akkor azzal köt szerződést. A pályázattól való visszalépés estén a pályázó az ajánlati biztosíték visszatérítésére nem jogosult.

A pályázónak csatolni kell ajánlatához a cégjegyzésre jogosult vezetőjének aláírási címpéldányát és 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

A pályázat kiírója fenntartja megának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

2. A tevékenység ellátására vonatkozó előírások

A személyszállítást a közlekedési előírásoknak megfelelő autóbuszokkal kell végezni. Az autóbuszokat saját vagy bérelt telephelyen kell tárolni.

A szolgáltatást a pályázati kiíráshoz mellékelt menetrend alapján kell végezni. A menetrendet, valamint annak változásait a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá.

A pályázónak javaslatot kell tennie a menetjegyek és bérletek árára. A tarifarendszernek meg kell felelnie a hasonló területű és lélekszámú településeken alkalmazottaknak. A szolgáltatás beindítása előtt a viteldíjakat az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.

A pályázónak biztosítania kell a menetjegy- és bérletjegyvásárlási lehetőséget az utazók részére, a lakosság számára elérhető módon folyamatosan, legalább munkanapokon 8–16 óráig.

A szolgáltatónak biztosítani kell a jogszabályban előírt, közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket.

A pályázónak vállalni kell, hogy amennyiben pályázata nyertes lesz, akkor közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal, vállalja a pályázati kiírásban és a saját ajánlatában leírt, a tevékenységre vonatkozó feltételeket, illetve a szerződéses kapcsolat további részleteinek kidolgozását.

Az Önkormányzat a járműpark beszerzéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, illetve cseréjéhez lehetőségeihez mérten támogatással hozzájárulhat.

Az Önkormányzatnak joga van az üzemeltetőt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes körülményre vonatkozóan, különös tekintettel a következőkre: az utasszállítás körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályossága, a megállapított viteldíj alkalmazása.

3. Eljárás a pályázat eredményének kihirdetéséig

A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelős Önkormányzat a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt készít a pályázat eredményének kihirdetéséig.

4. A pályázat eredményének kihirdetése

Az Önkormányzat a pályázatok eredményéről tájékoztatást ad a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.heves.hu weboldalon, illetve a pályázókat írásban értesíti postai úton.