A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatok egységes végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya:

a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 91/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezelhető;

b) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján kezelhető;

c) az Rtv. 91/Q. § (1) bekezdés d) pontja alapján kezelhető, valamint

d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján kezelhető, az ismeretlen személyazonosságú, valamint az eltűnt személyre vonatkozó

személyleírási adatok rögzítésével összefüggő feladatokra terjed ki.

3. Az utasítás alkalmazásában:

a) általános humánbiológiai ismérvek: kor, biológiai nem, testmagasság, testtömeg, testalkat, testtartás, színkomplexió (pigmentáció);

b) általános tulajdonságok: olyan ismérvek, amelyek önmagukban vagy másokkal együtt nagyszámú embert jellemeznek (pl. „átlagos” testalkat);

c) egyéb ismérvek: tetoválás, testékszer, sebek, hegek, anyajegyek, bőrkinövések és öltözék;

d) funkcionális ismérvek: a személy tevékenységével és viselkedésével összefüggő tulajdonságok, így különösen járás, beszéd, viselkedésmód, szag;

e) egyes testrészekre vonatkozó külső alaktani ismérvek: a fej és a test egyes részeinek mérete, alakja, deformitása;

f) különös ismertetőjelek: olyan sajátosságok, amelyek önmagukban vagy másokkal együtt csak csekély számú - kivételesen egyetlen - embert jellemeznek, így ezek alapján a személyek, holttestek, holttestrészek magas szinten azonosíthatók (pl. „óriásnövésű” testalkat; „alkalmi sérülésből származó” heg az arcon; „20 éves” életkor és „ősz” hajszín együttes előfordulása);

g) *  nyilvántartásbavételi tevékenység végzésére jogosult személy: a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról szóló ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 2. pont e) alpontjában meghatározott személy;

h) sajátosságok: olyan ismérvek, amelyek önmagukban vagy másokkal együtt kisszámú embert jellemeznek, így ezek alapján a személyek, holttestek, holttestrészek viszonylag magas szinten azonosíthatók (pl. „hórihorgas” testalkat; vakbélműtéti heg);

i) személyleírás: a személy és a holttest, holttestrész azonosítására szolgáló kriminalisztikai eszköz, amely a személyleírás készítésének alapelveire és tárgyára tekintettel differenciáltan tartalmazza az általános tulajdonságok és sajátosságok, ezen belül

ia) az általános humánbiológiai,

ib) az egyes testrészekre vonatkozó külső alaktani,

ic) a funkcionális és

id) az egyéb

ismérvek leírását.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A személyleírás készítésének közös szabályai

4. A rendszeresség alapelvének megfelelően a személyleírás készítése során a mellékletekben meghatározott ismérveket és az azokra vonatkozó adatokat a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer), az erre rendszeresített felületen meghatározott sorrendben és szempontok alapján kell vizsgálni és rögzíteni.

5. Az egységes, egyértelmű és közérthető kifejezések alkalmazása alapelvének megfelelően a személyleírás készítése során a Robotzsaru rendszerben szereplő terminológiát kell alkalmazni.

6. Az egyedi meghatározottságra törekvés alapelvének megfelelően olyan személyleírást kell készíteni, amelyben tükröződnek a személy vagy a holttest azonosításra legalkalmasabb ismérvei.

7. A céltudatosság és hatékonyság alapelvének megfelelően a személyleírást minden esetben az adott eljárás konkrét céljának megfelelő módon és részletességgel kell elkészíteni.

8. A személyleírás nem rendőrségi helyiségben vagy olyan rendőrségi helyiségben történő felvételekor, ahol a személyleírás Robotzsaru rendszerben történő rögzítésének feltételei nem adottak, a személyleírást készítő a mellékletben meghatározott adatokat a Robotzsaru rendszerből letölthető adatlapokon veszi fel, majd azokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül rögzíti a Robotzsaru rendszerben. A Robotzsaru rendszerben történő rögzítést követően az adatlapok selejtezhetőek.

9. A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy (a továbbiakban: gyanúsított) és az ismeretlen személyazonosságú személy adatait a Személyleírási adatlapon, az ismeretlen személyazonosságú holttest adatait az Ismeretlen személyazonosságú holttest leírására szolgáló adatlapon kell rögzíteni.

10. A gyanúsított, valamint az ismeretlen személyazonosságú személy személyleírásának készítése során kötelezően rögzítendő adatok körét az 1. melléklet, a rögzíthető adatok körét a 2. melléklet tartalmazza.

11. Az ismeretlen személyazonosságú holttest személyleírásának készítése során kötelezően rögzítendő adatok körét a 3. melléklet, a rögzíthető adatok körét a 4. melléklet tartalmazza.

12. A személyleírás készítése során a sajátosságokat minden esetben rögzíteni kell.

13. Személyleírást olyan személy készíthet, aki az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály által akkreditált képzésben részesült.

2. A gyanúsított személyleírása készítésének speciális szabályai

14. A gyanúsított személyleírását a funkcionális ismérvekre vonatkozó adatok tekintetében a kihallgatást végző személy rögzíti a gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyv lezárását megelőzően.

15. A gyanúsított nyilvántartásba vétele során az egyes testrészekre vonatkozó külső alaktani ismérveire vonatkozó adatokat, valamint a különös ismertetőjeleket a bűnügyi technikus vagy a nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére jogosult személy rögzíti.

16. *  Az anyajegyekről, bőrkinövésekről, hegekről, sebekről, valamint a tetoválásokról a fényképfelvételeket az ORFK utasítás 8. alcímében meghatározott megvilágító berendezések és fényképezési beállítások mellett kell elkészíteni úgy, hogy azok elhelyezkedéséről először áttekintő felvétel készül, ezt követően egyesével, minden jelről külön-külön metrikus felvételt kell készíteni oly módon, hogy a mérőléc („cm” jelölésű mérőeszköz) a különös ismertetőjel elhelyezkedésétől függően a kép függőleges vagy vízszintes síkjára illeszkedjen, a fényképezőgép optikai tengelyére merőleges legyen.

17. Ha a 16. pontban felsorolt különös ismertetőjel alsó ruházattal fedett helyen található, az adatok felvételét és fényképezését csak a gyanúsítottal azonos nemű személy végezheti. Az adatok felvétele és a fényképezés során kizárólag a gyanúsított törvényes képviselője, a gyanúsított kísérését végrehajtó személy, amennyiben azonos nemű a gyanúsítottal, valamint az adatok felvételét végző személy tartózkodhat a helyiségben.

18. Más ügyben, a gyanúsított személyleírásának felvétele esetén a más szerv által utolsóként rögzített személyleírási adatokat és a különös ismertetőjelekről készült fényképeket a Robotzsaru rendszer felajánlja, amelyeket az adatrögzítést végző jóváhagy, vagy azt - a személyleírásban történt változás esetén - módosítja.

3. Az ismeretlen személyazonosságú holttest személyleírása készítésének speciális szabályai

19. A helyszíni és halottszemle során a szemlebizottság vezetője rögzíti az ismeretlen személyazonosságú holttest személyleírását.

4. Az ismeretlen személyazonosságú elkövető személyleírása készítésének speciális szabályai

20. A vallomás tételekor a tanú által az ismeretlen személyazonosságú elkövetőről adott személyleírást a kihallgatást végző személy a jegyzőkönyvben, majd a Robotzsaru rendszerben rögzíti.

5. Az eltűnt személy személyleírása készítésének speciális szabályai

21. *  A bejelentés megtételekor a bejelentő által az eltűnt személyről adott személyleírást a bejelentést felvevő személy a jegyzőkönyvben, majd a Robotzsaru rendszerben rögzíti. Az erre a célra rendszeresített az „Eltűnés bejelentése” elnevezésű ÁNYK űrlapon tett bejelentés esetében az eltűnt személyről adott személyleírást az ügy előadója rögzíti a Robotzsaru rendszerben.

6. A személyleírási adatok alapján történő keresés-kutatás

22. Az ismeretlen személyazonosságú elkövető azonosítása érdekében az ügy előadója a Robotzsaru rendszerben rögzített gyanúsítottak, ismeretlen személyazonosságú holttestek és személyek, ismeretlen személyazonosságú elkövetők és eltűnt személyek vonatkozásában a rendelkezésére álló személyleírási adatok alapján keresés-kutatást végezhet.

23. Az ismeretlen személyazonosságú holttest, valamint az ismeretlen személyazonosságú személy azonosítása érdekében az ügy előadója a Robotzsaru rendszerben rögzített gyanúsítottak, ismeretlen személyazonosságú elkövetők és eltűnt személyek vonatkozásában a rendelkezésére álló személyleírási adatok alapján keresés-kutatást végezhet.

24. Az eltűnt személy felkutatása érdekében az ügy előadója a Robotzsaru rendszerben rögzített ismeretlen személyazonosságú személyek, az ismeretlen személyazonosságú holttestek és az ismeretlen személyazonosságú elkövetők vonatkozásában a rendelkezésére álló adatok alapján keresés-kutatást végezhet.

25. A személyleírási adatok alapján végzett keresés-kutatás során a lekérdezés célját, valamint annak jogalapját az ügyszám rögzítésével minden esetben meg kell jelölni.

26. A 22-24. pont alapján végzett keresés-kutatás eredményeként kapott találati listában szereplő személyek adataihoz való hozzáférést a keresést-kutatás végző személy jogosultsága és annak az ügynek a hozzáférési szintje határozza meg, amelyben a személy szerepel. Az ügy szempontjából nem releváns személyek találati listában szereplő adatainak listából történő törlésére az ügy előadója haladéktalanul intézkedik.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Ez az utasítás a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

28-30. * 

1. melléklet a 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasításhoz

A szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy, illetve az ismeretlen személyazonosságú személy személyleírása során kötelezően rögzítendő adatok köre

1. Testmagasság

2. Testalkat

3. Testtartás

4. Színkomplexió (pigmentáció)

5. Haj hossza

6. Haj alakja, lefutása

7. Hajszín

8. Szemöldök szimmetria/deformitás

9. Szem színe

10. Szem szimmetria/deformitás

11. Orrgyök szélessége

12. Orrhát lefutása

13. Orrcsúcs végének alakja

14. Orr szimmetria/deformitás

15. Felső ajakpír vastagsága

16. Alsó ajakpír vastagsága

17. Száj szimmetria/deformitás

18. Fogazat

19. Áll körvonala

20. Áll szimmetria/deformitás

21. Fül nagysága

22. Fülcimpa lenövése

23. Fül fejhez lapultsága, elállása

24. Fül szimmetria/deformitás

25. Felső végtagok aszimmetria/deformitás

26. Kezek aszimmetria/deformitás

27. Alsó végtagok aszimmetria/deformitás

28. Lábak aszimmetria/deformitás

29. Járás

30. Beszélő beszédtempója

31. Beszélő alaphangmagassága

32. Beszélő hangereje

33. Akcentus

34. Tájszólás (nyelvjárás)

35. Idegen nyelven beszél

36. Kezesség (kézhasználat)

37. Anyajegy, bőrkinövés

38. Hegek, sebek

39. Testékszer

40. Tetoválás

2. melléklet a 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasításhoz

A szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy, az ismeretlen személyazonosságú személy személyleírása során rögzíthető adatok köre

1. Elhízás jellege

2. Elhízás helye

3. Arc formája

4. Arcbőr felülete

5. Arcszőrzet

6. Arcbarázdák és ráncok

7. Hajhatár

8. Frizura, hajviselet

9. Homlok elölnézetben

10. Homlok hajlása

11. Homlok magassága

12. Homlokdudorok fejlettsége

13. Szemöldökök egymáshoz való viszonya

14. Szemöldök alakja

15. Szemöldök sűrűsége

16. Felső szemhéj magassága

17. Fedőredő alakja

18. Szemgolyó helyzete

19. Szemrés állása

20. Szemrés magassága (tágassága)

21. Szemrés alakja

22. Szemek egymás közötti távolsága

23. Szempillák jellemzői

24. Szemüveghasználat

25. Orrgyök mélysége

26. Orrgyök magassága

27. Orrhát hossza

28. Orrcsúcs magassága

29. Orrcsúcs szélessége

30. Orralap helyzete (orrcsúcs hajlása)

31. Orrszárnyak magassága

32. Orrnyílások elölnézetben

33. Orrnyílások oldalnézetben

34. Orrnak az arc síkjához viszonyított előreállása

35. Felső ajak magassága

36. Felső ajak profilvonala

37. Szájrés szélessége

38. Alsó ajak magassága

39. Alsó ajak profilvonala

40. Áll magassága

41. Áll szélessége

42. Állcsúcs osztottsága

43. Száj-áll helyzete oldalnézetben

44. Fül hosszúsága

45. Fül szélessége

46. Fül alakja (körvonala)

47. Külső fülléc

48. Belső fülléc

49. Elülső fülcsap alakja

50. Fülkagyló

51. Fülcimpa alakja

52. Fülcimpa vastagsága

53. Fül helyzete a fejen

54. Nyak jellemzői

55. Váll jellemzői

56. Mellkas jellemzői

57. Has jellemzői

58. Derék jellemzői

59. Csípő jellemzői

60. Felső végtagok hosszúsága

61. Felső végtagok izomtömege

62. Tenyér mérete

63. Kézujjak hosszúsága

64. Kézujjak alakja

65. Kézköröm alakja

66. Kézköröm vastagsága

67. Kézköröm állapota

68. Alsó végtagok hosszúsága

69. Alsó végtagok izomtömege

70. Alsó végtagok lefutása

71. Lábak mérete

72. Lábujjak alakja

73. Lábköröm alakja

74. Lábköröm vastagsága

75. Lábköröm állapota

76. Szünettartás

77. Gyakorlott beszélő

78. Beszédhiba, beszédzavar

79. Nagyothallás, siketség

80. Megakadásjelenségek

81. Szóhasználat

82. Szituatív, beszédet kísérő vokális elemek

83. Viselkedési elemek

84. Szag

3. melléklet a 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasításhoz

Az ismeretlen személyazonosságú holttest leírása során kötelezően rögzítendő adatok köre

1. Becsült elhalálozási életkor

2. Testmagasság

3. Testalkat

4. Színkomplexió (pigmentáció)

5. Hajhatár

6. Haj hossza

7. Haj alakja, lefutása

8. Hajszín

9. Homlok magassága

10. Homlokdudorok fejlettsége

11. Szemöldök sűrűsége

12. Szemöldök szimmetria/deformitás

13. Szem színe

14. Szemgolyó helyzete elölnézetben

15. Szempillák hosszúsága

16. Szem szimmetria/deformitás

17. Orrgyök szélessége

18. Orrhát lefutása

19. Orralap helyzete (orrcsúcs hajlása)

20. Orrcsúcs végének alakja

21. Orrszárnyak magassága

22. Orrnyílások elölnézetben

23. Orr szimmetria/deformitás

24. Felső ajakpír vastagsága

25. Alsó ajakpír vastagsága

26. Száj szimmetria/deformitás

27. Fogazat

28. Áll körvonala

29. Áll szimmetria/deformitás

30. Fül nagysága

31. Fülcimpa lenövése

32. Fül fejhez lapultsága, elállása

33. Fül szimmetria/deformitás

34. Nyak hosszúsága

35. Nyak vastagsága

36. Gégefő

37. Váll szélessége

38. Mellkas alakja

39. Mellkas szőrzet

40. Emlők mérete

41. Has mérete

42. Csípő szélessége

43. Felső végtagok hosszúsága

44. Felső végtagok izomtömege

45. Felső végtagok aszimmetria/deformitás

46. Tenyér mérete

47. Kézköröm állapota

48. Kezek aszimmetria/deformitás

49. Alsó végtagok hosszúsága

50. Alsó végtagok izomtömege

51. Alsó végtagok aszimmetria/deformitás

52. Lábak aszimmetria/deformitás

53. Lábak mérete

54. Lábköröm állapota

55. Anyajegy, bőrkinövés

56. Hegek, sebek

57. Testékszer

58. Tetoválás

4. melléklet a 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasításhoz

Az ismeretlen személyazonosságú holttest leírása során rögzíthető adatok köre

1. Elhízás jellege

2. Elhízás helye

3. Arc formája

4. Arcbőr felülete

5. Arcszőrzet

6. Arcbarázdák és ráncok

7. Frizura, hajviselet

8. Homlok elölnézetben

9. Homlok hajlása

10. Szemöldökök egymáshoz való viszonya

11. Szemöldök alakja

12. Felső szemhéj magassága

13. Fedőredő alakja

14. Szemgolyó helyzete oldalnézetben

15. Szemrés állása

16. Szemrés magassága (tágassága)

17. Szemrés alakja

18. Szemek egymás közötti távolsága

19. Szempillák sűrűsége

20. Szemüveghasználat

21. Orrgyök mélysége

22. Orrgyök magassága

23. Orrhát hossza

24. Orrcsúcs magassága

25. Orrcsúcs szélessége

26. Orrnyílások oldalnézetben

27. Orrnak az arc síkjához viszonyított előreállása

28. Felső ajak magassága

29. Felső ajak profilvonala

30. Szájrés szélessége

31. Alsó ajak magassága

32. Alsó ajak profilvonala

33. Áll magassága

34. Áll szélessége

35. Állcsúcs osztottsága

36. Száj-áll helyzete oldalnézetben

37. Fül hosszúsága

38. Fül szélessége

39. Fül alakja (körvonala)

40. Külső fülléc

41. Belső fülléc

42. Elülső fülcsap alakja

43. Fülkagyló

44. Fülcimpa alakja

45. Fülcimpa vastagsága

46. Fül helyzete a fejen

47. Nyak izomtömege

48. Nyak szimmetria/deformitás

49. Váll meredeksége

50. Váll izomtömege

51. Váll kontúrja

52. Váll szimmetria/deformitás

53. Mellkas izomtömege

54. Mellkas szimmetria/deformitás

55. Emlők körvonala

56. Emlők szimmetria/deformitás

57. Has izomtömege

58. Has redők, ráncok

59. Has szimmetria/deformitás

60. Derék jellemzői

61. Csípő kontúrja, lefutása

62. Csípő szimmetria/deformitás

63. Far jellemzői

64. Fanszőrzet

65. Kézujjak hosszúsága

66. Kézujjak alakja

67. Kézköröm alakja

68. Kézköröm vastagsága

69. Kézköröm aszimmetria/deformitás

70. Alsó végtagok lefutása

71. Lábujjak alakja

72. Lábköröm alakja

73. Lábköröm vastagsága

74. Lábköröm aszimmetria/deformitás

75. Sérülés

76. Csonttörés

77. Holttest felső- és alsóruházatának leírása

78. Holttestnél talált tárgyak leírása


  Vissza az oldal tetejére