A jogszabály mai napon ( 2021.08.02. ) hatályos állapota.

 

50/2017. (IX. 15.) HM utasítás

önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § *  Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteire, valamint az önkéntes tartalékosra terjed ki.

2. § *  A magyarországi polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben részt vevő nagykorú tanuló érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé orientálása és a katonai alapismereteket alkalmazni képes, önkéntes tartalékosok számának növelése érdekében önkéntes tartalékos ösztöndíj elnevezéssel ösztöndíjat hozok létre.

3. § *  Az utasítás alkalmazásában:

1. *  állományilletékes katonai szervezet: az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 6. TVE), valamint az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE), az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében pedig az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP);

2. hallgató: önkéntes tartalékos ösztöndíjat elnyert személy, aki a pályázat benyújtásakor önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban áll vagy legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig az utasításban meghatározottak szerint önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít, és a 2. § szerinti felsőfokú tanulmányokban vagy szakképzésben vesz részt;

3. illetményalap: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap;

4. képző intézmény: felsőoktatási intézmény, szakképző iskola;

5. *  létszámkeret: a tárgyévi pénzügyi tervezés érdekében a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF), a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály (a továbbiakban: HM OTKF) és a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) által a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig meghatározott hallgatói létszám;

6. önkéntes tartalékos: legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Tanulmányokat Folytatók Köteléke (a továbbiakban: MH KIKNYP TFK) állományjegyzékébe felvett önkéntes műveleti tartalékos katona (a továbbiakban: önkéntes műveleti tartalékos katona), és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona;

7. pályázó: a 2. § szerinti felsőfokú tanulmányokat folytató vagy szakképzésben részt vevő hallgató;

8. tanulmányi támogatás: a HM által az ösztöndíjszerződés alapján folyósított ösztöndíj.

2. Az önkéntes tartalékos ösztöndíj pályázat kiírása, elbírálása

4. § (1) *  Az MHP SZCSF és a HM OTKF - az önkéntes tartalékosokkal feltölthető üres beosztásokra a képzési kapacitásra és létszámkeretre tekintettel - tárgyév március 15-ig meghatározza az ösztöndíjpályázatok kiírása érdekében a hallgatói létszámot, valamint az MHP SZCSF ezzel egyidejűleg meghatározza a hallgatói létszámon belül az önkéntes műveleti tartalékos katonák és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák közötti megoszlási arányokat, továbbá az önkéntes műveleti tartalékos katonákon belül a tiszti és altiszti szakmacsoportok közötti prioritás sorrendjét.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott igények, létszámok alapján a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképzési Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) parancsnoka legkésőbb tárgyév április 1-ig írja ki és teszi közzé a pályázati felhívást a (3) bekezdésben meghatározottak szerint.

(3) *  A pályázati felhívás a HM hivatalos honlapján és a HM Miniszteri Kabinet Sajtó és Média Osztálya által működtetett közösségi média profilon jelenik meg, valamint meg kell küldeni az illetékes képző intézményeknek a saját honlapjukon, valamint belső elektronikus hálózatukon való megjelentetés céljából, továbbá az MH KIKNYP részére a toborzó irodákhoz való eljuttatás érdekében. A pályázati felhívást a www.hadkiegeszites.hu és a www.iranyasereg.hu oldalakon is meg kell jelentetni.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza a jelentkezés feltételeit, a pályázat benyújtásának módját, határidejét, egyéb feltételeit, továbbá az ösztöndíjszerződés alapján adható ösztöndíj összegét, az ösztöndíj folyósításának rendjét és az ösztöndíjjal támogatható leghosszabb időtartamot.

(5) *  A pályázati felhívás a (4) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza,

a) hogy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltétele az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása vagy létesítése,

b) *  hogy az önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyt létesítő pályázó az MH KIKNYP TFK, az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyt létesítő pályázó pedig az MH MH 6. TVE vagy az MH 2. TVE állományába kerül,

c) hogy az önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyban álló pályázó vállalja, hogy az önkéntes tartalékos szerződésben meghatározott állományilletékes szervezetétől az ösztöndíjszerződés megszűnéséig terjedő időre az MH KIKNYP TFK állományába átszerződik,

d) hogy a pályázó önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot, valamint

e) az alapkiképzés, az önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket.

(6) A pályázat az 1. melléklet szerint tartalmazza a pályázó személyes adatait, az igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról, a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat.

(7) *  A pályázati kiírásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be.

(8) A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség, a határidőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.

(9) *  A kiírt pályázat eredménytelen, ha határidőben egyetlen érvényes pályázat sem érkezik be. Eredménytelen pályázat esetén, vagy ha az (1) bekezdés szerint meghatározott létszámokhoz képest kevesebb érvényes pályázat érkezett be, a tárgyévben új pályázat kerülhet kiírásra. Az új pályázat kiírása tekintetében a (2)-(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

5. § (1) *  A pályázatok elbírálása érdekében az MH HFKP bíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hív össze, melybe az MHP SZCSF, a HM OTKF, az MH Egészségügyi Központ, valamint az MH 6. TVE, az MH2. TVE, az MH KIKNYP és a HM VGH képviselőit hívja meg.

(2) *  A Bizottság elnöke az MH HFKP parancsnoka által kijelölt személy.

(3) *  A Bizottság titkári feladatait az MH HFKP parancsnoka által kijelölt személy látja el.

(4) *  A Bizottság a határidőben beérkezett pályázatok közül kiválasztja az érvényes pályázatokat, és ezek közül - a szakmai szempontok alapján - javaslatot tesz az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka részére a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül azokra, akiket ösztöndíjra javasol.

(5) *  Az MH HFKP parancsnoka Bizottság javaslata alapján dönt a pályázatot elnyert személyekről, majd értesíti őket a pályázatuk elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos további teendőkről. Az elutasított pályázati anyagok az elutasító levéllel együtt a pályázók részére visszaküldésre kerülnek.

(6) *  A nyertes pályázókkal - ide nem értve a már önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló nyertes pályázókat - önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíj esetén az ösztöndíjszerződés megkötéséig, önkéntes műveleti tartalékos ösztöndíj esetén az alapkiképzés mielőbbi időpontban történő végrehajtása érdekében legkésőbb tárgyév június 30-ig az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.

(7) *  Ha a nyertes pályázó önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyban áll, az MH KIKNYP tájékoztatja a pályázat elnyeréséről az önkéntes tartalékos szerződése szerinti katonai szervezetet az MH KIKNYP TFK állományába történő átszerződés lebonyolítása végett.

3. Az ösztöndíjszerződés megkötésének és fenntartásának feltételei, az ösztöndíjszerződés megszüntetése, módosítása

6. § (1) Ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki:

a) *  polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban vagy iskolai rendszerű, nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban áll,

b) az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését vállalja,

c) önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását vállalja legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,

d) *  vállalja, hogy az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az MH Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga vagy az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az alapfelkészítés a (továbbiakban együtt: alapkiképzés) teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül igazolja,

e) vállalja a 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését, és

f) megfelel az utasításban foglalt és ösztöndíjpályázat szerinti további feltételeknek,

g) *  a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás szerinti ösztöndíjban nem részesül.

(2) *  Az ösztöndíjat elnyert pályázóval - feltéve, hogy a pályázó nem áll önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban - az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köthet ösztöndíjszerződést.

(3) *  Nem köthető - a kizáró ok fennállása alatt - ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését akadályozó, a Hjt.-ben meghatározott kizáró ok áll fenn.

(4) *  Az ösztöndíjszerződés megkötését követő 12 hónap elteltével hatályát veszti, ha az önkéntes tartalékos az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítését nem igazolja.

7. § (1) Az ösztöndíjszerződést az MH képviseletében a nyertes pályázókkal az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka írja alá, a 2. melléklet szerinti tartalommal.

(2) *  Az ösztöndíjszerződések megkötésével, módosításával, felmondásával, végrehajtásával kapcsolatos személyügyi, tanulmányi és pénzügyi feladatokat - ideértve a pénzügyi tervezést, az ösztöndíjak elszámolását, kifizetését, a költségkimutatást, továbbá az önkéntes tartalékos beosztás tervezésével kapcsolatos feladatokat - az állományilletékes katonai szervezet látja el.

(3) Nem minősül ösztöndíjszerződés-módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály vagy közjogi szervezetszabályzó eszköz szerinti emelése, amelyről az állományilletékes katonai szervezet írásbeli tájékoztatást küld a hallgató részére.

(4) A hallgató a Hjt. 216. § (3) bekezdése figyelembevételével az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam mindkét modulját köteles sikeresen teljesíteni az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig.

8. § (1) Ha a hallgató a 4. melléklet szerint legfeljebb az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül bejelenti az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának a tanulmányai megszakítását, akkor az ösztöndíjszerződés megszüntetéséről és a 12. §-ban foglaltak szerint a megtérítési kötelezettség teljesítésére irányuló felszólításról kell intézkedni.

(2) A hallgató legfeljebb két szemeszter vagy félév halasztására irányuló szándékát az 5. melléklet szerint jelentheti be legfeljebb az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a hallgatói jogviszonyát. A hallgató bejelentésével egyúttal az ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kérelmezi az állományilletékes katonai szervezet parancsnokától.

(3) A hallgató halasztás iránti kérelmének engedélyezése során az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka a kérelemben foglalt körülményeket - így különösen a hallgatónak való felróhatóságot, valamint az előadott okok, indokok MH általi elfogadhatóságát, illetve a szolgálati érdekkel való összeegyeztethetőségét - figyelembe véve foglal állást.

(4) Az ösztöndíjszerződés a hallgató halasztás iránti kérelmében megjelölt méltányolható körülményre figyelemmel akkor módosítható különösen, ha a hallgató

a) az ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszerzésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,

b) szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két szemeszter vagy félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat, vagy

c) családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév vagy szemeszter halasztással tudja csak befejezni.

(5) Az ösztöndíjszerződés módosítását megalapozó méltányolható körülmény hiányában a hallgató halasztás iránti kérelmét el kell utasítani, és az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának az ösztöndíjszerződés megszűntetéséről kell intézkednie.

(6) Ha a hallgató halasztás iránti kérelmében foglalt indok megalapozott, az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak nem számít be a kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.

9. § A hallgató az 1. melléklet szerinti és az ösztöndíjszerződésben foglalt személyes adatainak - ideértve különösen a név, lakcím, bankszámlaszám, személyazonosító okmányok, állampolgárság - megváltozása esetén, a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül a 3. mellékletben foglalt módon bejelentési kötelezettséggel tartozik az állományilletékes katonai szervezet felé.

4. A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása

10. § (1) *  Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt - kivéve a (4) bekezdésben foglalt eseteket - illeti meg a félévet vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti hallgatót az ösztöndíjszerződés megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke

a) az alapkiképzést még nem teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 90%-a,

b) az alapkiképzést teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 120%-a,

c) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 150%-a és

d) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 180%-a.

(3) * 

(4) A 8. § (6) bekezdése szerint engedélyezett tanulmányi halasztás időtartamára a hallgatót nem illeti meg ösztöndíj.

(5) A félév vagy szemeszter sikeres lezárásáról szóló, a képző intézmény által kiállított igazolást a hallgató 10 napon belül köteles az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának megküldeni, ennek hiányában az ösztöndíj a részére nem folyósítható.

(6) Az ösztöndíjat legkésőbb a (5) bekezdés szerinti igazolás hallgató általi bemutatását követő hónap 10. napjáig kell a hallgató által az ösztöndíjszerződésben megadott, saját nevére szóló bankszámlaszámra utalni.

11. § A 7. § (4) bekezdése szerinti alaptanfolyamon részt vevő ösztöndíjas hallgató részére az annak kapcsán felmerülő helyközi közösségi közlekedési költségeit az MH az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet alapján téríti meg.

5. A hallgató megtérítési kötelezettsége

12. § (1) Ha a hallgató önhibájából az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti - az előírt végzettséget vagy szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, tanulmányait megszakítja -, önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, 68. § (1) bekezdés c), e)-g), i), k)-m) vagy p) pontja vagy a hallgatónak felróható okból a Hjt. 215. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli.

(2) Ha a hallgató az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli okból - megszünteti - ide nem értve a (4) bekezdésben foglalt esetet -, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően abban az esetben, ha a hallgató az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül megszűnik, megtérítési kötelezettség nem terheli.

(4) Ha a hallgató fennálló önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az MH-val történő szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg, és azt az ösztöndíjszerződésben vállalt időből még hátralévő ideig fenntartja, megtérítési kötelezettség nem terheli, az állományilletékes parancsnoka felé azonban bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(5) Ha a megtérítésre kötelezett hallgató a tanulmányainak befejezését követő 2 éven belül szolgálati viszonyt létesít, köteles az állományilletékes parancsnokot tájékoztatni a képzési támogatás tekintetében még fennálló tartozásáról. A szolgálati viszony időtartama alatt a megtérítésre kötelezett hallgató kérelmére mentesül az esedékes részletek megfizetése alól, ha erről az MH központi személyügyi szervének vezetőjével kiegészítő megállapodást köt.

(6) A kiegészítő megállapodást közjegyzői okiratba kell foglaltatni. A közjegyzői okirat elkészítésével kapcsolatos költségek a megtérítésre kötelezettet terhelik. Ha a szolgálati viszony hónap közben szűnik meg, a megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.

(7) Ha a hallgató fennálló önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg, és azt az ösztöndíjszerződésben vállalt időből még hátralévő ideig fenntartja, megtérítési kötelezettség nem terheli, az állományilletékes parancsnoka felé azonban bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(8) Az (5) és (7) bekezdéstől eltérően a megtérítésre kötelezett hallgató az időarányosan fennálló tartozás megfizetésére köteles, ha a szolgálati viszonya vagy (7) bekezdés szerint létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya az előírt időtartamból még fennálló idő előtt szűnik meg. A tartozás a szolgálati viszony megszűnését követő naptól esedékes.

(9) *  Nem keletkezik megtérítési kötelezettsége annak a hallgatónak, aki az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződését a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján - eredményes pályázata miatt - az ösztöndíjszerződés megkötés céljából szünteti meg.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

14. § *  (1) *  Az utasításnak az önkéntes tartalékos ösztöndíjasokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról szóló 39/2019. (V. 10.) HM utasítással (a továbbiakban: módosító HM utasítás) módosított 10. § (2) bekezdésének rendelkezését a módosító HM utasítás hatálybalépését megelőzően megkötött és érvényben lévő szerződések esetében a 2018/2019. tanév II. félévének teljesítését követő kifizetések során kell először alkalmazni.

(2) *  A 2019. évi önkéntes tartalékos ösztöndíj pályázatot a 4. § (2) bekezdésétől eltérően a módosító HM utasítás hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül kell közzé tenni.

(3) * 

1. melléklet az 50/2017. (IX. 15.) HM utasításhoz * 

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Ösztöndíjpályázati adatlap

I. A pályázóra vonatkozó általános adatok

1. A pályázó személyes adatai:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Születési név:

Születési idő:

Születési hely:

Anyja születési neve:

Állampolgárság:

Telefon:

E-mail-cím:

2. A pályázó lakcíme:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

3. A pályázó levelezési címe (ha a lakcímmel megegyezik, a kitöltés nem kötelező):

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

II. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok

Igazolom, hogy ............................................................ intézményünk nappali tagozatos hallgatója vagy nappali, esti, levelező, távoktatási iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulója.

1. A szakképző iskola adatai:

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

Szakmairány/szakmacsoport megnevezése:

2. A felsőoktatási intézmény adatai:

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Ország:

Irányítószám:

Megye:

Helység:

Utca, házszám:

Kar:

Szak/szakpár:

Választott/tervezett specializáció megnevezése:

A képzés államilag támogatott: igen/nem

A képzés költségtérítéses: igen/nem

3. A hallgatói/tanulói jogviszony várható időtartama:

A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete:

A hallgatói/tanulói jogviszony várható befejezése:

4. A pályázó tanulmányi átlageredménye:

Lezárt ............ félév/szemeszterben: ......................................................

P. H.

....................................
intézményvezető

III. A pályázó önkéntes tartalékos szolgálati viszonyára vonatkozó adatok

1. A pályázó nyilatkozata

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Honvédség .............................. katonai szervezettel önkéntes műveleti/területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyban állok.

2. A katonai szervezet igazolása

Igazolom, hogy ............................................................. az MH .............................. önkéntes műveleti/területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyban áll, ................................. beosztást tölt be.

P. H.

....................................
parancsnok

IV. A pályázat motivációs indoklása

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

V. Nyilatkozat

1. A pályázat beadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása az ösztöndíjprogramból történő kizárást eredményezi.

2. Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és az ösztöndíjszerződés tervezetét megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és a pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek ismerem el.

3. Ha a pályázat benyújtásakor nem állok önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban, a pályázat elnyerése esetén vállalom, hogy önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesítek.

4. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, amelyben részemre a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges körülmény, információ ismertetésre került.

VI. A pályázathoz csatolt melléklet felsorolása

[tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata, a meglévő államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, adatkezelési tájékoztató, egyéb)]

1. ...............................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

Dátum:

....................................
pályázó aláírása

VII. Az önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyban álló személy külön nyilatkozata

Nyilatkozom, az önkéntes műveleti tartalékos ösztöndíjpályázat elnyerése esetén, hogy a jelenlegi állományilletékes katonai szervezetemtől az MH KIKNYP TFK állományába történő átszerződést, az ösztöndíjszerződésben meghatározott, illetve új önkéntes tartalékos tiszti, altiszti beosztásom betöltéséig terjedő időre vállalom.

Dátum:

....................................
pályázó aláírása

VIII. A Mészáros Lázár ösztöndíjban részesülő személy külön nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján Mészáros Lázár ösztöndíjban részesülök, és egyben vállalom, hogy az önkéntes területvédelmi vagy műveleti tartalékos ösztöndíjpályázat elnyerése esetén a Mészáros Lázár ösztöndíjszerződésemet az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés megkötéséig megszüntetem.

Dátum:

....................................
pályázó aláírása

2. melléklet az 50/2017. (IX. 15.) HM utasításhoz * 

Ösztöndíjszerződés
(kötelező tartalmi kellékei)

Amely létrejött egyrészről

Állományilletékes katonai szervezet megnevezése:

Székhelye:

Katonai szervezet vezetője:

másrészről, a pályázatot elnyert

Név:

Anyja születési neve:

Születési helye, ideje:

Személyazonosító igazolvány száma:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakóhely (elsődleges lakcím):

Bankszámlaszám:

Képző intézmény megnevezése:

Tagozat megnevezése:

Kar megnevezése: Szak megnevezése:

Évfolyam/félév/szemeszter:

önkéntes tartalékos ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az ösztöndíjas hallgató tanulmányai még hátralévő időtartamára, az alábbi feltételekkel.

1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a) Az ösztöndíjas hallgató a(z) ....................................... (képző intézmény megnevezése) alapképzés/mesterképzés osztatlan képzés nappali tagozatán vagy szakképző iskola nappali, esti, levelező, távoktatási tagozatán (a megfelelő aláhúzandó) .......................................... szakán ......... év ............... hó ...... napjáig tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/szakképzettség várható megszerzése az oktatási intézmény tájékoztatója alapján ......... év ............ hó ...... napjáig esedékes.

b) Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni a soron következő szemeszterre/félévre, és a sikeresen lezárt szemesztert/félévet igazoló képző intézmény által kiállított igazolást köteles 10 napon belül megküldeni az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka részére.

c) Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy

ca) tanulmányai megszakítását, halasztási szándékát, egyéb tanulmányainak folyamatosságát befolyásoló tényt haladéktalanul bejelenti az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának,

cb) az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga letételét, vagy az önkéntes területvédelmi tartalékos esetében az alapfelkészítés teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül,

cc) az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét modulját sikeresen teljesíti az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség/szakképzettség megszerzésének időpontjáig,

cd) az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség/szakképzettség megszerzését követően önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig fenntartja az MH-val,

ce) amennyiben a képző intézménynél honvédelmi alapismeretek tantárgyból oktatás folyik, azt felveszi, és abból sikeres vizsgát tesz, továbbá

cf) a pályázati adatlapon és az ösztöndíjszerződésben megadott személyes adatainak változása esetén - ideértve különösen a név, lakcím, bankszámlaszám, személyes okmányok, állampolgárság - 10 napon belül bejelenti az állományilletékes katonai szervezet felé.

1.2. A tanulmányi támogatás megtérítésére az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 12. §-a az irányadó.

1.3. A Felek a szerződést a fentiekben foglaltak tudomásulvételével bármikor felmondhatják.

2. Az MH kötelezettségei:

2.1. Az MH az ösztöndíjas hallgatónak az ösztöndíjszerződésben foglalt feltételek fennállása alatt az Utasítás 10. §-ában foglaltak szerint ösztöndíjat folyósít.

2.2. Az ösztöndíj összege a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap .........%-a, amelyet az MH hathavonta utólag folyósít az ösztöndíjas hallgató részére.

3. Adatkezelés:

Az MH az ösztöndíjas hallgatóról megismert személyes adatokat - a büntetlen előéletre vonatkozó követelmény megállapítása, továbbá az ösztöndíjak folyósítása céljából - az ösztöndíjszerződés fennállásáig jogosult kezelni.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az Utasítás szabályai az irányadóak.

5. Jelen szerződés három eredeti példányban készült, amelyet a Felek annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.

Budapest, ......... év ............... hó ....... nap

P. H.

.......................................... ..........................................
állományilletékes katonai szervezet képviseletében eljár:
parancsnok
ösztöndíjas hallgató

Készült: 3 példányban

Egy példány: ... lap

Ügyintéző (tel.):

Kapja: 1. sz. példány:

2. sz. példány:

3. sz. példány:

3. melléklet az 50/2017. (IX. 15.) HM utasításhoz

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Alulírott (születési hely: születési idő: anyja születési neve:) önkéntes tartalékos ösztöndíjas hallgató bejelentem, hogy az alábbi adataimban változás történt:

Régi adat Új adat
Vezetéknév:
Keresztnév:
Személyi ig. szám:
Lakcímet igazoló hatósági
igazolvány száma:
Bankszámla szám:
Telefonszám:
E-mail-cím:
Állandó lakcím (régi):
Állandó lakcím (új):
Levelezési cím (régi):
Levelezési cím (új):

Kelt:

_____________________
aláírás

4. melléklet az 50/2017. (IX. 15.) HM utasításhoz

TANULMÁNYOK MEGSZAKÍTÁSÁNAK, ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Alulírott ______________________ (születési hely: _______________ születési idő: ___________ anyja születési neve: ____________________________) önkéntes tartalékos ösztöndíjas hallgató bejelentem, hogy a (képző intézmény megnevezése) _______________________________ alapképzés/mesterképzés osztatlan képzés/szakképző iskola nappali tagozatán *  _________________ szakán _______________ évfolyamán __________________ szemeszterben/félévben tanulmányaimat megszakítottam/befejeztem/az ösztöndíjszerződésemet felmondom. * 

Indoklás:

Az ösztöndíjszerződésem fenntartását, hosszabbítását nem kérem. (tanulmányok megszakítása, befejezése esetén) Az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségeimet tudomásul veszem.

Kelt:

_____________________
aláírás

AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES KATONAI SZERVEZET PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

Személyügyi eljárás:

Indoklás:

Kelt: Aláírás:

5. melléklet az 50/2017. (IX. 15.) HM utasításhoz

HALASZTÁS BEJELENTÉSE, KÉRELEM ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

Alulírott ______________________ (születési hely: ______________________ születési idő: _______________ anyja születési neve:_______________________________) önkéntes tartalékos ösztöndíjas hallgató bejelentem, hogy a (képző intézmény megnevezése) ________________________________ alapképzés/mesterképzés osztatlan képzés/szakképző iskola nappali tagozatán *  _______________ szakán ____________________ évfolyamán ____________________ szemesztert/félévet halasztottam. (Igazolással alátámasztandó!)

Indoklás:

A fenti indokok alapján kérem tanulmányaimnak halasztása miatt a HM ösztöndíjszerződésem módosításának engedélyezését.

Kelt:

_____________________
aláírás

AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES KATONAI SZEVEZET PARANCSNOKÁNAK ZÁRADÉKA:

A kérelmet támogatom/a kérelmet nem támogatom

Indoklás:

Kelt: Aláírás:

  Vissza az oldal tetejére