Hatály: közlönyállapot (2017.XI.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

61/2017. (XI. 24.) HM utasítás

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján - figyelemmel a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet rendelkezéseire - a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. § (1) A 2018. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) március 10., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

március 16., péntek pihenőnap,

b) április 21., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

április 30., hétfő pihenőnap,

c) október 13., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

október 22., hétfő pihenőnap,

d) november 10., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

november 2., péntek pihenőnap,

e) december 1., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

december 24., hétfő pihenőnap,

f) december 15., szombat munkanap, pénteki munkarenddel,

december 31., hétfő pihenőnap.

(2) 2018. április 20-án, 2018. október 12-én, 2018. november 30-án, illetve 2018. december 14-én hétfői munkarendet kell alkalmazni.

3. § (1) A honvédelmi szervezeteknél 2018. december 27-én és 28-án a hivatásos és szerződéses katonák, a kormánytisztviselők, a kormányzati ügykezelők, a közalkalmazottak és a munkavállalók részére - a (2) bekezdésben kijelölt állomány kivételével - az éves szabadság, illetve a ki nem adott, kifizetésre nem kerülő és érvényben lévő szabadnapok terhére biztosítani kell a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési helytől való távolmaradást.

(2) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetnél, valamint a HM-ben az (1) bekezdésben meghatározott napokon csak a hivatali ügyintézéshez minimálisan szükséges létszámban, szervezeti egységenként, illetve a HM-ben titkárságonként, főosztályonként, csoportfőnökségenként (a továbbiakban együtt: HM szervek) legalább egy fő kijelölt vezető beosztású személy és egy fő kijelölt ügyintéző teljesít szolgálatot, illetve végez munkát.

(3) Az állomány 2018. évi szabadságának kiadását az állományilletékes parancsnokok, vezetők oly módon tervezik, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása biztosított legyen.

4. § (1) Az utasítás rendelkezései nem érintik a készenléti és ügyeleti szolgálatok feladatainak, valamint a lakossági ellátási feladatoknak a folyamatos biztosítását.

(2) A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály a 3. § (2) bekezdés alapján kijelölt vezető beosztású személyekről és elérhetőségeikről a HM szervek és a HM szervezetek előzetes tájékoztatása alapján összefoglaló kimutatást készít, melyet a HM szervek és a HM szervezetek vezetői részére eljuttat.

5. § A honvédelmi szervezetek a 2018. évi tevékenységükre vonatkozó terveiket az utasításban foglaltak figyelembevételével készítik el.

6. § A Honvéd Vezérkar főnöke az alárendelt szervezetei és a KNBSZ főigazgatója a szervezet munkarendjét, valamint a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója az intézmény munkarendjét - különös tekintettel az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatottak munkarendjére - az utasítással összhangban részletesen szabályozza.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. § Ez az utasítás 2019. január 1-jén hatályát veszti.