A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2018. (VII. 18.) ME rendelet

a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) a miniszterelnök által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,

c) a miniszterelnök által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a gazdasági vezető,

b) a belső ellenőr,

c) az integritás tanácsadó,

d) a biztonsági vezető,

e) az informatikai vezető,

f) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

g) a titkos ügykezelő,

h) az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,

i) a rendszerbiztonsági felügyelő,

j) a rendszer-adminisztrátor,

k) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

1. melléklet a 2/2018. (VII. 18.) ME rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Miniszterelnöki Kormányiroda hivatali szervezete

1. A Miniszterelnöki Kormányirodánál

1.1. valamennyi munkakör

B) Központi hivatalok

2. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál

2.1. a kabinetfőnök és az elnöki kabinet valamennyi munkaköre

2.2. az ellenőrzési szervezeti egység vezetője és helyettese

2.3. a gazdasági vezető helyettese

2.4. az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

2.5. az ellenőri munkakör

2.6. az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és informatikai feladatok ellátására irányuló munkakörök

2.7. a kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, kézbesítési feladatok ellátására irányuló munkakörök


  Vissza az oldal tetejére