A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya – az állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatok kivételével –

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra jóváhagyott maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára

[az a) és b) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. egy és ugyanazon vállalkozás: csekély összegű (de minimis) támogatás esetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,

4. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

5. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

6. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

7. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

8. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

9. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

10. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

11. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

12. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (így különösen személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

13. *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,

14. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

15. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

16. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

17. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

3. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) Nem ítélhető meg támogatás

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amelynek az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettsége van,

h) *  csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

5. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 7–12. § szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) *  beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 165 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) *  működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 82,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) *  A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 7–12. § hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás vagy elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak, egyéb esetben pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére az Atr. 18/A–18/D. §-át kell alkalmazni.

(6) *  E rendelet alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2027. június 30-ig, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

7. § A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a továbbiakban: kulturális támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható.

8. § (1) A kulturális támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) Kulturális támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, színház, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (így különösen népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és kulturális támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. § *  (1) Beruházási támogatás keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak következő költségei számolhatók el:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, ideértve a kulturális örökség bérletének, birtokátruházásának és a kulturális örökség áthelyezésének költségeit is,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, ideértve a kiválasztási eljárás, a marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költségeket is.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény különbségét, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(3) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

10. § *  (1) Működési támogatás keretében elszámolható

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez – különösen kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez – kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége és a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és előmozdításának fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok népszerűsítésének költsége – ideértve az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költségét is –,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség – ideértve a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a fogyatékkal élő személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költséget is –,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja és a finanszírozási költség, ha e költségeket nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatással érintett időszakban keletkező működési veszteséget, ideértve az észszerű nyereséget is.

(3) A működésből származó veszteség és az észszerű nyereség összegét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell meghatározni.

11. § *  A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12. § (1) A 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott kulturális támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott kulturális támogatás keretében

a) a szerző díjazása (így különösen szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

13. § (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) *  G:5 mezője szerinti kedvezményezettek közül

aa) a Magyar Hadtudományi Társaság,

ab) a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége,

ac) a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség,

ad) a Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület,

ae) az Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület),

af) a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság,

ag) a Magyar Szablyavívó Egyesület,

ah) a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége,

ai) a 39M Lövész Egyesület,

aj) a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület, valamint

b) *  G:6 mező 2. pontja szerinti gazdasági társaság

részére nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kulturális támogatás.

(2) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:5 mezője szerinti kedvezményezettek közül a Budapesti Honvéd Sportegyesület, valamint a G:6 mező 1. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás.

(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(4) *  A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt, 2024. január 1-jétől bármely három évben odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(7) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(8) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a (3) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(9) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(10) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmáról.

14. § (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:8 és G:20 mezője szerinti kedvezményezett, valamint G:5 mezője szerinti kedvezményezettek közül a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, továbbá a G:5 mező 3. pont szerinti szervezetek részére – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási jogviszonynak megfelelően a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – biztosított költségvetési támogatás e rendelet és a támogatói okirat vagy a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelő harmadik személy által is felhasználható.

(2) Amennyiben a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti harmadik személy, a kedvezményezett köteles őt a költségvetési támogatásról az Ávr. 92–94. §-a szerinti szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással elszámoltatni, és annak eredményéről a támogatót tájékoztatni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet

a) 13. § (1) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és

b) 13. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

17. § * 

1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) HM rendelethez * 

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve * 

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím név Alcím név Jogcím- csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendel-
kezésre bocsátás módja
Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebo-
nyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési támogatás közre-
működő szervezete
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. Ágazati célelőirányzatok
4. 272578 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) Az alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő költségek fedezetének biztosítása. a készenléti alegységként kijelölt honvédelmi szervezet működési vagy felhal-
mozási célú támogatás állam-
háztartá-
son belül történő átadása
HM Védelem-
gazdasági Hivatal
(a továb-
biakban: HM VGH)
5. *  032025 Civil, érdek-
képviseleti szervek és alapít-
ványok támoga-
tása
A honvédelem érdekében tevékenykedő vagy a HM tevékenységét támogató feladatokban, projektekben részt vevő civil és érdekképviseleti szervezetek, valamint alapítványok, vagyonkezelő alapítványok, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok támogatása. A honvédelem érdekében tevékenykedő vagy a HM tevékenységét támogató feladatokban, projektekben részt vevő:
1. civil szervezetek, így különösen
a) honvéd sportegyesületek,
b) a katonai hagyományokat őrző és érdekvédelmi feladatokat ellátó egyesületek,
c) sport- és kulturális egyesületek,
d) a hadirokkantak, hadigondozottak egyesülete vagy szövetsége,
e) hadisírgondozási és
-kutatási feladatokat ellátó egyesületek,
f) oktatási és tudományos szövetségek;
2. honvédségi érdekvédelmi szervek és nyugdíjasklubok; 3. alapítványok, vagyonkezelő alapítványok, közérdekű vagyonkezelő alapítványok, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, közalapítványok.
pályázati úton vagy egyedi döntéssel nyújtható egy összeg-
ben vagy teljesít-
ménya-
rányos részle-
tekben
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, vagy külföldi illetőségű kedvezmé-
nyezettnél zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség
A hadisírgon-
dozással és -kutatással kapcsolatos támogatások esetében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
6. *  241189 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit gazdasági társaságok működési és – a működés érdekében felmerülő – felhalmozási jellegű költségeinek, valamint a tulajdonosi joggyakorló által elrendelt célfeladatok megvalósításának egyedi döntés alapján történő finanszírozása. 1. HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
egyedi döntéssel nyújtható egy összeg-
ben vagy részle-
tekben
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatal-
mazó nyilatkozat
7. Honvédelmi Sportszövetség támogatása
8. 367084 Honvédelmi Sport-
szövetség működésének támogatása
A Honvédelmi Sportszövetség általános működésének elősegítése és az általa ellátott feladatok támogatása. Honvédelmi Sportszövetség egyedi döntéssel nyújtható egy összeg-
ben vagy rész-
letekben
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatal-
mazó nyilatkozat
9. 032706 Nemzetközi kártérítés Az MH feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az MH feladatával összefüggésben a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek okozott károk, valamint az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk megtérítése. károsultak közvetlen kifizetés
10. 220459 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Programjához Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetének biztosítása. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházási programok közvetlen kifizetés HM VGH
11. 014881 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működésének és az általa biztosított juttatások támogatása. a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány a hadi-
gondo-
zásról szóló törvény alapján
nyújtható részle-
tekben
az Ávr. 84. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
12. 297157 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések A NATO szervezetei, valamint egyes feladatai és ügynökségei költségeihez és az EU védelmi célú közös finanszírozású alapjaihoz történő hozzájárulás. NATO szervezetei és ügynökségei, továbbá az EU pénzügyi alapjai, a műveletek során felmerülő válságkezelő és békefenntartó műveletekben részt vevő magyar katonai szervezetek és személyek részére az EU által biztosított logisztikai és infrastrukturális ellátáshoz közvetlen kifizetés HM VGH
13. 368439 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások. a tömeges bevándorlás kezelésében érintett honvédelmi szervezetek elő-
irányzat-
átcsopor-
tosítással
nyújtható egy összeg-
ben vagy részle-
tekben
14. * 
15. Védelmi felkészítés előirányzatai
16. *  388039 Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai A honvédelmi igazgatási feladatok, a fővárosi- és megyei védelmi bizottságok működésének, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak, valamint a honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi feladatainak támogatása, a honvédelmi igazgatási képzések finanszírozása, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatása, a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítése, valamint a honvédelmi feladatok – így különösen állami céltartalék-készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása – támogatása. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok előirány-
za-tát-
csoporto-
sítással
A honvé-
delmi miniszter által elő-
készített kormányhatározat alapján történő végleges átcsopor-
tosítás,
egy összeg-
ben vagy részle-
tekben, időará-
nyosan vagy teljesítés-
arányo-
san.
17. *  388040 A Kormány speciális működési feltételei biztosításának kiadásai A speciális objektumok üzemeltetése, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetése, fenntartása, fejlesztése, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetése, és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítása. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok előirány-
zat-át-
csoporto-
sítással
A honvé-
delmi miniszter által elő-
készített kormányhatározat alapján történő végleges átcso-
porto-
sítás, egy összeg-
ben vagy részle-
tekben, időará-
nyosan vagy teljesí-
tésará-
nyosan.
18. *  397762 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. támogatása A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság működésének támogatása.
Magyar Védelmi
Exportügynökség Zrt.
támo-
gatói okirat alapján
nyújtható egy összeg-
ben
kötele-
zettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatá-
rozott határ-
időig
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fel-
hatalmazó nyilatkozat
19. *  384139 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság működésének támogatása.
Védelmi Beszerzési
Ügynökség Zrt.
támo-
gatói okirat alapján
nyújtható egy összeg-
ben
kötele-
zettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatá-
rozott határ-
időig
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fel-
hatalmazó nyilatkozat
20. *  393028 Védelmi ipari kapacitások támogatása A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása. A HM közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok. támogatói okirat alapján nyújtható egy összegben kötele-
zettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatá-
rozott határidőig
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatal-
mazó nyilatkozat
21. *  402339 Védelmi Innovációs Kutató-
intézet Nonprofit Zrt.
működé-
sének támogatása
A HM tulajdonosi joggyakor-
lása alatt álló nonprofit gazdasági társaság működési és – a működés érdekében felmerülő – fel-
halmozási jellegű költsé-
geinek, valamint a tulajdonosi joggyakorló által elrendelt cél-
feladatok megvalósí-
tásának egyedi döntés alapján történő finan-
szírozása.
Védelmi
Innovációs Kutatóintézet Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
támogatói okirat alapján nyújtható egy
összegben
kötelezet-
tség-
vállalási
dokumen-
tumban meghatá-
rozott határidőig
az Ávr. 84. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti felhatal-
mazó nyilat-
kozat