A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

The Government of Hungary and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),

DETERMINED to strengthen the ties of friendship between the two countries;

DESIRING to develop and intensify economic relations between the two countries on the basis of respect, equality and mutual advantages;

CONVINCED of the necessity of a bilateral legal framework establishing favourable conditions and a suitable basis for further cooperation,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall take all appropriate measures to promote and strengthen mutually advantageous economic cooperation between the two countries in accordance with the respective national legislation in force and the provisions of international laws and commitments binding each Contracting Party or those treaties in which the states of the Contracting Parties participate.

Article 2

Considering the current state of and perspectives for developing their economic relations, the Contracting Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following areas:

a) water management;

b) infrastructure development;

c) transport and related infrastructure, logistics;

d) protection of natural resources and environment;

e) energy;

f) agriculture, food industry, and food safety;

g) healthcare and health industry;

h) information technology and telecommunications;

i) science and technology;

j) research and development;

k) education and human resources development;

l) tourism;

m) banking, investment and financing;

n) small and medium-sized enterprises (SMEs).

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through the following means:

a) promotion of cooperation between economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of official, expert and business delegations;

b) exchange of information on development priorities, national development programs and projects facilitating the participation of business operators in development projects;

c) encouragement of establishing new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises;

d) exchange of business information related to the implementation of this Agreement, encouragement of participation in fairs and exhibitions, organization of business events, seminars, symposia and conferences;

e) promotion of the participation of small and medium-sized private sector enterprises in the bilateral economic cooperation undertakings;

f) encouragement of cooperation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest;

g) promotion of investment cooperation, the establishment of joint ventures and company representation offices;

h) stimulation of financial cooperation with a view to carrying out industrial, economic and social development programs worked out by each of the countries;

i) promotion of inter-regional cooperation and cooperation on international level on issues of mutual interest;

j) motivation of scientific cooperation, vocational education and training as well as higher education and researcher mobility in the fields of accentuated importance for the Contracting Parties, the encouragement of new scientific and mobility joint projects and programs;

k) any other means agreed upon by the Contracting Parties later, in order to expand and strengthen their cooperation.

Article 4

(1) In order to ensure the implementation of this Agreement, the Hungarian-Sri Lankan Joint Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as the Commission) shall be established with the participation of the representatives of the Contracting Parties. Each Party shall designate a co-chair as the head of the Commission. The Commission shall be convened upon request of either Contracting Party, regularly and alternately in Hungary and Sri Lanka on dates to be agreed upon through diplomatic channels.

(2) The duties of the Commission shall comprise, in particular, the following:

a) encouraging and developing bilateral economic relations;

b) identifying opportunities for the further development of economic cooperation;

c) establishing linkages among relevant business associations;

d) making proposals for the application of the present Agreement.

(3) If necessary, the Commission will establish working groups and subcommittees dealing with certain areas of cooperation.

(4) The rules of procedure of the Commission shall be defined at its first session. In accordance with their respective national legislations, the Contracting Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission individually.

Article 5

(1) Cooperation pursuant to the present Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfilment of the obligations undertaken by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements to which they are party.

(2) Consequently the provisions of the present Agreement shall not be applied or interpreted neither in whole, nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Contracting Parties set out in paragraph (1) of this Article, including the obligations of Hungary arising, in particular, from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the law of the European Union.

Article 6

The provisions of the present Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties and shall come into force in accordance with Article (8) of the present Agreement.

Article 7

Any dispute relating to the interpretation or implementation of the present Agreement shall be resolved through diplomatic channels by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article 8

(1) The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification delivered through diplomatic channels, by which the Contracting Parties notify each other of the completion of the necessary internal legal procedures for the entry into force of this Agreement.

(2) The present Agreement shall remain in force for a period of five (05) years and shall be automatically renewed for successive one (1) year periods, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party through diplomatic channels, at least six (6) months prior to its expiry.

Article 9

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities, unless the Contracting Parties agree otherwise.

In witness thereof, the duly authorized representatives of the Parties have signed the present Agreement in Budapest, on 22 (day) of December (month) 2017 (year) in two originals in the English language.

For the Government
of Hungary
For the Government of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SRÍ LANKA-I DEMOKRATIKUS SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek),

arra törekedve, hogy erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat;

azzal az óhajjal, hogy a tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és fokozzák a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat;

meggyőződve a kétoldalú jogi keret szükségességéről, amely kedvező feltételeket és megfelelő alapot teremt a további együttműködéshez,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

A Szerződő Felek - összhangban a vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályaikkal és nemzetközi jogszabályok és nemzetközi jogszabályok, kötelezettségvállalások, valamint azon szerződések rendelkezéseivel, melyekben a Szerződő Felek államai részesek - megteszik a megfelelő intézkedéseket a két ország közötti kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés előmozdítása és megerősítése érdekében.

2. CIKK

Gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és fejlesztésének lehetőségeit figyelembe véve a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei kedvezőek, többek között, de nem kizárólag a következő területeken:

a) vízgazdálkodás;

b) infrastruktúra-fejlesztés;

c) közlekedés és a kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;

d) a természeti erőforrások és a környezet védelme;

e) energia;

f) mezőgazdaság, élelmiszeripar és élelmiszerbiztonság;

g) egészségügy és egészségipar;

h) információs technológia és telekommunikáció;

i) tudomány és technológia;

j) kutatás és fejlesztés;

k) oktatás és humánerőforrás-fejlesztés;

l) turizmus;

m) bank, befektetés és finanszírozás;

n) kis- és középvállalkozások (KKV-k).

3. CIKK

A Szerződő Felek szélesebb körű és fokozottabb együttműködésre törekednek az alábbiakban meghatározott módon:

a) a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, regionális és helyi szereplők közötti kapcsolatok előmozdítása, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjének, valamint hivatalos, szakmai és üzleti delegációk látogatásának ösztönzése;

b) a fejlesztési prioritásokhoz, nemzeti fejlesztési programokhoz és projektekhez kapcsolódó információk cseréje az üzleti szereplők fejlesztési projektekben való részvételének elősegítése érdekében;

c) új kapcsolatok kialakításának ösztönzése a két ország üzleti körei között és a meglévők bővítése látogatások, találkozók és a magánszemélyek és vállalkozások közötti egyéb interakciók révén;

d) üzleti információcsere a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, a vásárokon és kiállításokon való részvétel ösztönzése, üzleti rendezvények, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése;

e) a magánszektorba tartozó kis- és középvállalkozások kétoldalú gazdasági együttműködésekben való részvételének előmozdítása;

f) a konzultációs, marketing, tanácsadó és szakértői szolgáltatásokban való együttműködés ösztönzése a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

g) a befektetői együttműködés, a vegyes vállalatok és a vállalati képviseleti irodák létrehozásának ösztönzése;

h) a pénzügyi együttműködés ösztönzése az egyes országok által kidolgozott ipari, gazdasági és társadalmi fejlesztési programok megvalósítása érdekében;

i) a régiók közötti együttműködés, valamint a nemzetközi együttműködés támogatása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

j) a tudományos együttműködés, a szakoktatás és a képzés, valamint a felsőoktatás és a kutatói mobilitás elősegítése a szerződő felek számára kiemelt fontosságú területeken, új tudományos és mobilitási közös projektek és programok ösztönzése;

k) az együttműködés kiterjesztése és erősítése érdekében a Szerződő Felek által a későbbiekben meghatározott egyéb módszerekkel.

4. CIKK

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a Szerződő Felek képviselőinek részvételével létrejön a Magyar-Srí Lanka-i Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). Mindkét Fél társelnököt nevez ki a Bizottság vezetőjéül. A Bizottság a Szerződő Felek bármelyikének kérésére rendszeresen ülésezik, felváltva Magyarországon és Srí Lankán diplomáciai csatornákon keresztül egyeztetett időpontokban.

(2) A Bizottság feladatai közé tartoznak különösen a következők:

a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése;

b) a jövőbeli gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére irányuló lehetőségek meghatározása;

c) az érintett üzleti egyesületek közötti kapcsolatok kialakítása,

d) javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazására vonatkozóan.

(3) Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat és albizottságokat hoz létre.

(4) A Bizottság eljárási szabályzata az első ülésen kerül meghatározásra. A Szerződő Felek vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önmaguk viselik.

5. CIKK

(1) A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a Szerződő Felek nemzeti törvényei és rendelkezései szerint, a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett kerül végrehajtásra, nem érintve a Szerződő Felek más olyan kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, amelyekben részesek.

(2) Következésképpen e Megállapodás rendelkezéseire sem együttesen, sem önmagukban nem lehet úgy hivatkozni, illetve azok nem értelmezhetők oly módon, mely a Szerződő Feleknek a jelen Cikk 1. bekezdésében kikötött kötelezettségeit érvénytelenítené, módosítaná vagy egyéb módon befolyásolná, beleértve Magyarország azon kötelezettségét is, amelyek különösen az Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az európai uniós jogból erednek.

6. CIKK

A jelen Megállapodás rendelkezései a Szerződő felek kölcsönös megegyezésével módosíthatók, amely módosítások a jelen Megállapodás 8. cikke szerint lépnek hatályba.

7. CIKK

A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek egyeztetések és tárgyalások révén, diplomáciai úton rendezik.

8. CIKK

(1) A jelen Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, mikor a Szerződő felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak eleget tettek.

A jelen Megállapodás öt (5) évig marad hatályban, és automatikusan megújításra kerül egymást követő egy (1) éves időszakokra, amennyiben valamelyik Fél írásban nem értesíti a másik Felet a Megállapodás megszüntetésére irányuló szándékáról a Megállapodás lejárta előtt hat (6) hónappal.

9. CIKK

A jelen Megállapodás megszűnése nincs hatással a jelen Megállapodás értelmében született más külön megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességére vagy időtartamára azok teljesítéséig, hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

Készült és aláírásra került Budapesten, 2017. (év) december (hónap) 22. (nap)-én angol nyelven.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére