A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között az oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről

Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya (továbbiakban: a Felek)

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy az országaik közötti kétoldalú együttműködés kiterjesztése az oktatás, a tudomány és a kultúra területén hozzájárul a Felek gazdasági és társadalmi fejlődéséhez,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Felek az egyenlőség és a kölcsönös előnyösség alapelvei mentén ösztönzik az együttműködést az oktatás, a tudomány és a kultúra területén, és arra törekednek, hogy megteremtsék az együttműködéshez megfelelő körülményeket, az alábbi módokon:

− a tudományos és kulturális intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatok, valamint egyetemi oktatók és kutatók cseréjének elősegítése a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül;

− tapasztalatok és információk cseréje felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek között tudományos, műszaki és igazgatási területeken;

− egyetemi hallgatók cseréje az országaikban létező programok és állami ösztöndíjak keretein belül;

− két ország egyetemei közötti tudományos együttműködés támogatása;

− információk cseréje az oktatási rendszerekkel kapcsolatban;

− kapcsolatfelvétel ösztönzése az előadó-művészet (zene, színház, tánc), irodalom, képző- és iparművészet, fényképészet, építészet és más művészetek, valamint a közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) területén, illetve alkotói csoportok között;

− közvetlen kapcsolatfelvétel ösztönzése könyvtárak és levéltárak között;

− oktatási, tudományos és kulturális rendezvények megvalósításának elősegítése a Felek oktatási és kulturális intézményeiben, ideértve előadások, szemináriumok, könyvvásárok, kiállítások és más olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit;

− az oktatási, tudományos és kulturális együttműködés bármely egyéb formájának támogatása, melyet a Felek diplomáciai úton egyeztettek.

2. cikk

A Felek megállapodnak, hogy ösztönözik és támogatják, valamint lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak különféle kulturális és művészeti tevékenységek megvalósításához, különösen:

− különféle kulturális területek képviselőinek kölcsönös látogatásainak megszervezésével együttműködés, gyakornoki programok és tapasztalatcsere céljából;

− művészek és művészcsoportok turnéi, koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésével;

− résztvevők meghívásával bármely Fél által rendezett fesztiválokra és hasonló nemzetközi eseményekre.

3. cikk

A Felek ösztönzik könyvek, brosúrák, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos forrásanyag cseréjét.

4. cikk

A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és előzetesen tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

5. cikk

A Felek nemzeti jogszabályaiknak megfelelően, magyar részről az e kérdésben feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter bevonása mellett lehetővé teszik kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és országaik kulturális örökségének megőrzése területén, valamint szakértőket cserélnek e téren.

6. cikk

A Felek ösztönzik a másik Fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országukban.

7. cikk

A Felek ösztönzik a magyar nyelvnek az Üzbég Köztársaság területén történő és az üzbég nyelvnek a Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását és kiadását.

8. cikk

A Felek támogatják egyedi együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között.

9. cikk

A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

10. cikk

A Felek megállapodnak, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak az Egyezmény végrehajtására született munkatervek aláírásával kapcsolatban, elővezetve azok megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a munkatervekben vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.

11. cikk

Az Egyezmény végrehajtására a Felek közös munkacsoportot hoznak létre. Az Üzbég Köztársaság Kormánya részéről a munkacsoport társelnöke az Üzbég Köztársaság Felsőoktatási és Középfokú Szakképzésért felelős Minisztériumának képviselője, akinek munkáját más szervezetek képviselői is segíthetik, szükség szerint. Magyarország Kormánya részéről a Munkacsoport társelnöke Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője, akinek munkáját más szervezetek képviselői is segíthetik, szükség szerint.

Az Egyezmény alapján létrehozott munkacsoport felváltva ülésezik az Üzbég Köztársaságban és Magyarországon. Az üléseket szükség esetén diplomáciai úton történő konzultáció is helyettesítheti. A munkacsoport létrehozásával és tevékenységével kapcsolatos részleteket a Felek diplomáciai úton egyeztetik.

12. cikk

Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása kapcsán felmerülő nézetkülönbségeket a Felek diplomáciai úton, tárgyalások során rendezik.

13. cikk

Az Egyezmény a Felek közös egyetértésével módosítható vagy kiegészíthető, kiegészítő jegyzőkönyvek formájában, melyek az Egyezmény szerves részét képezik és hatályba lépésük a 14. cikk rendelkezéseivel összhangban történik.

14. cikk

Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatályba lépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek teljesüléséről, és öt évig marad hatályban. Hatályának megszűnését követően az Egyezmény további öt évvel automatikusan meghosszabbodik minden alkalommal, kivéve, ha az egyik Fél a soron következő lejárati dátum előtt legalább 6 hónappal értesíti a másik Felet az Egyezmény megszüntetésének szándékáról.

Ezen időszak alatt az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

Készült Taskent városban, 2017. december hónap 21. napján, magyar, üzbég és angol nyelven, kettő eredeti példányban, melyek közül mindegyik egyformán hiteles. Az értelmezésből származó nézetkülönbségek kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya az Üzbég Köztársaság Kormánya
nevében nevében”

„AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the fields of education, science and culture

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as „the Parties”,

desiring to enhance the bonds of friendship existing between the two countries, to widen the links binding their people, to develop cooperation in the educational, scientific, cultural domains,

being convinced that further expansion of bilateral cooperation between the two countries in the fields of education, science and culture contributes to the economic and social development of the States of the Parties,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall encourage cooperation in the fields of education, science and culture based on the principles of equality and mutual benefit, and shall seek to create appropriate conditions for cooperation, by the following means:

- promoting direct scientific and cultural relations between the academic, cultural and scientific research institutions as well as exchange of teachers and scholars within available resources and opportunities;

- exchange of experience and knowledge in scientific, technical and administrative fields between higher education and scientific-research institutions;

- exchange of students within the framework of existing programs and governmental scholarships in their countries;

- promotion of academic cooperation between higher education institutions of both countries;

- exchange of information on educational systems;

- encouraging contacts and exchange in the field of performing arts (music, theatre, dance), literature, applied and fine arts, photography, architecture, public collections (museums, libraries, archives) and other arts, as well as between creative groups;

- encouraging direct cooperation between libraries and archives;

- encouraging organization of educational, scientific and cultural events in educational and cultural institutions of the Parties, including seminars and lectures, book exhibitions and fairs and other forms available for presenting the achievements of both countries;

- supporting any other forms of cooperation in the fields of education, science and culture, negotiated by the Parties through diplomatic channels.

Article 2

The Parties agree to promote and encourage various cultural and artistic activities and contribute to their realization within their capabilities, in particular through:

- organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of cooperation, internships and exchange of experience;

- organizing tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other cultural events;

- inviting participants to festivals and similar international events hosted by either of the Parties.

Article 3

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources related to education, scientific research and cultural activities in their countries.

Article 4

The Parties shall encourage participation in local and international conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops, and shall inform each other on such events in advance.

Article 5

The Parties, in accordance with the national legislation of their States, with the involvement of the competent minister of the Hungarian party shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents; cooperate in the field of archeology and cultural heritage in their respective countries and exchange experts in this field.

Article 6

The Parties shall encourage the translation and publication of distinguished literary works produced by the other Party.

Article 7

The Parties shall encourage the implementation of methodological and pedagogical programs necessary for learning Hungarian language in the Republic of Uzbekistan and the Uzbek language in Hungary, and the translation and publication of relevant educational and methodological literature.

Article 8

The Parties shall encourage conclusion of individual agreements on cooperation between educational, scientific and cultural institutions of the two countries.

Article 9

Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. The provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that would annul, amend or affect in any other way obligations of Hungary arising from the treaties forming the basis of the European Union, as well as obligations arising from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 10

The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfillment of this Agreement and defining, where it is possible the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs.

Article 11

For the purpose of implementing the present Agreement, the Parties shall create a joint working group. On behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan, the joint working group shall be headed by the representative of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan, with the assistance of representatives of other agencies, when necessary.

On behalf of the Government of Hungary the joint working group shall be headed by the representative of the Ministry of Human Capacities of Hungary, with the assistance of representatives of other agencies, when necessary. The joint working group under the present Agreement shall meet alternately in Uzbekistan and Hungary. The meetings may be replaced by consultations through diplomatic channels, when necessary. Details regarding the creation and activity of the joint working group shall be discussed by the Parties through diplomatic channels.

Article 12

Disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by means of negotiations and consultations through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement may be amended or supplemented by mutual consent of the Parties by separate protocols, which shall form an integral part of this Agreement and enter into force in accordance with the provisions of Article 14.

Article 14

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels of the completion of their domestic legal procedures required for the entry into force of this Agreement and remain in effect for a period of five years.

After the Agreement has expired, it shall be automatically renewed for a successive five-year period every time, unless one of the Parties notifies the other Party of its intention to terminate the Agreement at least six months prior to the next expiration date.

During this period, the Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case the Agreement shall expire six months after the date of the receipt of the notification on its termination.

Done at Tashkent on 21th December, 2017 in two originals in Hungarian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government
of the Republic of Uzbekistan”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére