A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2018. (VI. 15.) IM rendelet

a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelésének, részleges feloldásának, módosításának, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításának előkészítése

1. § (1) Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelését, részleges feloldását, módosítását, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítását az ügyészség indítványozza, az indítvány előterjesztését megelőzően az ügyészség feladata annak ellenőrzése, hogy az indítványozott magatartási szabályok megtartásának feltételei adottak-e, így különösen, hogy van-e a terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség, illetve a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítésének, működésének feltételei fennállnak-e. Az ügyészség az ellenőrzéshez a nyomozó hatóságot, illetve a lakás vagy egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

(2) Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelését, részleges feloldását, módosítását, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítását nem az ügyészség indítványozza, vagy arról a bíróság nem erre irányuló indítvány alapján határoz, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése a bíróság feladata. A bíróság az ellenőrzéshez a terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

(3) Ha a vádemelés előtt a (2) bekezdés szerinti indítványt az ügyészség vagy a nyomozó hatóság útján terjesztik elő, az ügyészség az indítványt a magatartási szabályok megtartásának feltételeivel kapcsolatos álláspontjának kifejtésével is továbbíthatja a bírósághoz. Az ügyészség a magatartási szabályok megtartásának feltételeivel kapcsolatos álláspontjának kialakításához a nyomozó hatóságot, illetve a terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

(4) Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás részleges feloldására az ügyészség jogosult, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése az ügyészség feladata. Az ügyészség az ellenőrzéshez a nyomozó hatóságot, illetve a terhelt tartózkodására alkalmas lakás vagy egyéb helyiség fekvésének helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is igénybe veheti.

2. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megállapítása

2. § (1) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelése, részleges feloldása, módosítása, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása esetén a bíróság vagy az ügyészség a határozatának rendelkező részében megjelöli

a) a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás tartamával kapcsolatos adatokat, ideértve a részleges feloldás, illetve a módosítás kezdő, illetve befejező időpontjával kapcsolatos adatokat is,

b) az előírt magatartási szabályokat, oly módon, hogy az tartalmazza a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzéséhez szükséges adatokat, így különösen a terület, lakás, egyéb helyiség, intézmény megnevezését, illetve címét, a nyilvános hely, nyilvános rendezvény, közterület megnevezését, illetve

c) a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásának elrendelését, ha a bíróság arról rendelkezett.

(2) Ha a bíróság bűnügyi felügyelet elrendelése esetén a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 281. § (2) bekezdés a) pontja szerinti magatartási szabály alkalmazását írta elő, a határozat rendelkező része – a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzéséhez szükséges részletességgel – tartalmazza, hogy a terhelt a bíróság által kijelölt területet, helyet milyen célból, milyen feltételek szerint hagyhatja el.

(3) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelése esetén a bíróság határozatának rendelkező része tartalmazza

a) annak kizárását, hogy a terhelt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más hatóság vagy szakértő idézésével kapcsolatos megjelenési kötelezettségének teljesítése, illetve ilyen értesítéssel kapcsolatos megjelenési jogának gyakorlása érdekében a magatartási szabályoktól külön engedély nélkül eltérjen, vagy

b) a terhelt tájékoztatását arról, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más hatóság vagy szakértő idézésével kapcsolatos megjelenési kötelezettségének teljesítése, illetve ilyen értesítéssel kapcsolatos megjelenési jogának gyakorlása érdekében a magatartási szabályoktól külön engedély nélkül eltérhet, és azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatási és igazolási kötelezettsége áll fenn, továbbá az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a tájékoztatási és igazolási kötelezettség elmulasztása a magatartási szabályok megszegésének minősül.

(4) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás részleges feloldása, módosítása vagy a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása esetén a bíróság határozatának rendelkező része abban az esetben tartalmazza a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizárást vagy a b) pontban meghatározott tájékoztatást, ha a bíróság döntése a terhelt (3) bekezdés szerinti megjelenési kötelezettségének teljesítését érinti.

(5) Ha a bíróság vagy az ügyészség határozata több terheltre tartalmaz rendelkezést, az (1)–(4) bekezdés szerint meghatározott rendelkezéseket terheltenként elkülönítetten kell feltüntetni.

3. § (1) A bíróság a Be. 281. § (3) bekezdése alapján a Be. 281. § (2) bekezdésében meghatározott magatartási szabálytól eltérő, olyan további magatartási szabályt írhat elő, amelynek teljesíthetősége és megtartásának ellenőrizhetősége biztosított.

(2) Ha a bíróság a Be. 281. § (3) bekezdésében meghatározott magatartási szabály előírását tartja indokoltnak, a magatartási szabály megtartásának ellenőrizhetősége tekintetében az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal, illetve a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésére illetékességgel rendelkező rendőrkapitánysággal egyeztethet.

4. § Távoltartás elrendelése esetén a távoltartással érintett személyt tájékoztatni kell arról, hogy ha a terhelt a távoltartás keretében előírt magatartási szabályokat megszegi, a távoltartással érintett személy a terhelt jogsértő magatartását a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervénél, a vádemelés előtt az ügyészségnél vagy a nyomozó hatóságnál is, a vádemelés után a bíróságnál is bejelentheti.

3. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése

5. § (1) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a terhelt tényleges tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság, vagy ha a terhelt életkörülményei vagy az előírt magatartási szabályok ezt indokolttá teszik, akkor a bíróság által a határozatában kijelölt más rendőrkapitányság (a továbbiakban: az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság) végzi, szükség esetén a magatartási szabállyal érintett más rendőrkapitányság közreműködésével.

(2) A bíróság vagy az ügyészség a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszűnéséről, megszüntetéséről, részleges feloldásáról, módosításáról, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításáról hozott döntéséről a határozat vagy a határozat rendelkező részének megküldésével tájékoztatja az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot.

(3) Ha a bíróság vagy az ügyészség határozata több terheltről rendelkezik, a bíróság vagy az ügyészség a határozat vagy a határozat rendelkező része megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot, hogy az ellenőrzést mely terhelt vagy terheltek tekintetében kell végrehajtania, illetve megszüntetnie.

(4) Ha a bíróság vagy az ügyészség a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás megszűnéséről nem hoz határozatot, akkor a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás megszűnéséről tájékoztatja.

(5) Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányságot a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszűnéséről, megszüntetéséről, részleges feloldásáról, módosításáról, valamint a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

6. § (1) Ha a bíróság a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendelte el, a bíróság a technikai eszköz telepítéséről az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

(2) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz elrendelése esetén a bíróság tájékoztatja a terheltet arról, hogy a technikai eszköz telepítése során köteles a telepítést végző rendőri szervvel együttműködni, valamint arról is, hogy ha az együttműködési kötelezettségét megszegi, az a magatartási szabályok megszegésének minősül.

(3) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz elrendelését követően a technikai eszköz telepítését végző rendőri szerv a terheltet a bíróság által kijelölt tényleges tartózkodási helyére kíséri.

(4) Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendelésére vagy megkezdésére fogvatartásban lévő terhelt szabadlábra helyezésével egyidejűleg került sor, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a bíróság a terheltet fogva tartó intézettel, valamint az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitánysággal egyeztethet.

(5) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása esetén a telepítést végző rendőri szerv felhívja a terheltet, hogy biztosítsa a technikai eszköz testére történő rögzítésének, valamint a technikai eszköz telepítésének lehetőségét.

(6) A technikai eszközt a terhelt testére oly módon kell rögzíteni, hogy az a külvilág számára lehetőleg ne legyen látható, és a terheltet a mindennapi teendőinek elvégzésében ne akadályozza.

(7) A technikai eszköz telepítése során a telepítést végző rendőri szerv tájékoztatja a terheltet a technikai eszköz működésével kapcsolatos tudnivalókról, valamint a technikai eszközben okozott kár polgári jogi és büntetőjogi következményeiről. A tájékoztatás írásbeli tájékoztató átadásával is teljesíthető, azonban ebben az esetben is meg kell győződni arról, hogy a terhelt a technikai eszközzel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megértette.

(8) Ha a telepítést végző rendőri szerv azt állapítja meg, hogy a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz a kijelölt helyen nem telepíthető, erről a vádemelés előtt a nyomozó hatóságot vagy az ügyészséget, a vádemelés után a bíróságot tájékoztatja. A terhelt őrizetének a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által a Be. 293. § (1) bekezdése alapján történt elrendelését követően a telepítést végző rendőri szerv a terheltet a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján haladéktalanul elfogja és előállítja.

7. § Ha a bíróság óvadék megállapításáról rendelkezett, az óvadék letételének igazolását követően a bíróság a 2–6. § megfelelő alkalmazásával intézkedik

a) a letartóztatás megszüntetését követően a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás végrehajtása és a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése vagy

b) a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás módosított magatartási szabályai megtartásának ellenőrzése

érdekében.

8. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése ellátható

a) járőr útján, napi, többnapi, heti vagy többheti rendszerességgel,

b) eseti ellenőrzéssel,

c) folyamatos ellenőrzéssel, illetve

d) a távoltartással érintett személy hozzájárulása esetén a távoltartással érintett személy ellenőrzésével.

(2) A bíróság az előírt magatartási szabályok jellegéhez, illetve a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéssel elérni kívánt célhoz igazodóan a magatartási szabályok megtartásának az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti ellenőrzéséről rendelkezhet. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzés elrendelését megelőzően a bíróságnak a távoltartással érintett személy hozzájárulását be kell szereznie. A bíróság az ellenőrzés módjával kapcsolatos döntését megelőzően az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitánysággal egyeztethet.

(3) A bíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés elrendeléséről akkor rendelkezhet, ha a terhelt letartóztatása a Be. 298. § (1) bekezdésében meghatározott tartam letelte miatt szűnik meg.

(4) Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a magatartási szabályok ellenőrzését elláthatja

a) a bíróság (2) bekezdés szerinti rendelkezése mellett az ellenőrzésre alapot adó körülmény esetén az (1) bekezdés b) pontja alapján is vagy

b) a bíróság rendelkezése hiányában – a magatartási szabályok jellegéhez, illetve a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés végrehajtásával összefüggésben rendelkezésére álló információkhoz igazodóan – az (1) bekezdés a), b), illetve d) pontja alapján.

(5) A Be. 281. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jelentkezési kötelezettség előírása esetén az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság rögzíti, hogy a terhelt eleget tesz-e a határozatban megjelölt jelentkezési módnak és időköznek.

9. § (1) Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a bűnügyi felügyeletet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályokat illetően különösen azt ellenőrzi, hogy a terhelt

a) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban számára meghatározott területen, lakásban, egyéb helyiségben, intézményben vagy ahhoz tartozó bekerített helyen tartózkodik-e, azt csak a bíróság határozatában megjelölt célból, az ott írt feltételek szerint hagyta-e el,

b) a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elrendeléséről szóló határozatban foglalt magatartási szabályoktól történő, a Be. 292. § (6) bekezdése szerinti engedély nélküli eltérés esetén az idézésről, illetve az értesítésről a rendőrségnek tájékoztatást adott-e, és az idézésen, illetve az értesítésen történt megjelenését, valamint annak időtartamát utólag igazolta-e,

c) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban meghatározott nyilvános helyet, nyilvános rendezvényt vagy közterületet látogatja-e,

d) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban foglaltak szerint teljesíti-e jelentkezési kötelezettségét,

e) a távoltartásról szóló határozatban meghatározott személlyel kapcsolatba lépett-e, ennek érdekében a meghatározott lakást elhagyta-e, attól távol maradt-e, a távoltartással érintett személy tényleges tartózkodási helyétől, munkahelyétől, az e személy által rendszeresen látogatott intézményektől vagy egyéb helytől távol tartja-e magát,

f) a mozgását nyomon követő technikai eszközt eltávolította-e vagy működésképtelenné tette-e, illetve végzett-e azon más, a rendeltetésszerű működést befolyásoló változtatást.

(2) Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a határozatban megjelölt magatartási szabály megszegéséről tájékoztatja a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot.

(3) Ha a rendőrség általános rendőri feladatok ellátására kijelölt szerve a magatartási szabályok megszegése miatt az Rtv. 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a terheltet elfogja és előállítja, a terhelt őrizetének elrendeléséről a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság dönt.

(4) A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során törekedni kell arra, hogy az ellenőrzés a szükséges mértéken túl ne zavarja a terhelt, illetve a távoltartással érintett személy magánéletét, valamint biztosítani kell, hogy az ellenőrzés során a terhelt és a távoltartással érintett személy magánéletének körülményei szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

10. § (1) Halasztást nem tűrő – különösen a terhelt egészségét veszélyeztető – esetben a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz eltávolításáról az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság is rendelkezhet. Az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a technikai eszköz eltávolítását követően a 8. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint biztosítja a terhelt megfelelő ellenőrzését, és a technikai eszköz eltávolításának okáról, körülményeiről haladéktalanul tájékoztatja a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot.

(2) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz üzemzavara vagy üzemszünete esetén, a bíróság eltérő rendelkezése hiányában, az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság a 8. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint biztosítja a terhelt megfelelő ellenőrzését, és az üzemzavar, üzemszünet okáról és körülményeiről haladéktalanul tájékoztatja a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot.

11. § A 3. § szerint a bűnügyi felügyelet keretei között előírt további magatartási szabályok megtartását a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság is ellenőrizheti.

4. A bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás részleges feloldásának, módosításának, illetve enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapításának különös szabályai

12. § Ha a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás módosítása vagy enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása folytán az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésére másik rendőrkapitányság rendelkezik illetékességgel, a bíróság a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok átadásáról a határozatának vagy a határozat rendelkező részének megküldésével egyidejűleg az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését korábban végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

13. § (1) Ha a bíróság a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendelte el, a bíróság a terhelt tényleges tartózkodási helyének megváltoztatását akkor engedélyezheti, ha az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően megállapítható, hogy a technikai eszköz telepítésének, működésének feltételei a terhelt új tartózkodási helye esetében is biztosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés esetén a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz leszerelésével, ismételt telepítésével, a terhelt kísérésével és együttműködési kötelezettségével kapcsolatban a 6. §-t kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a bíróság a technikai eszköz áthelyezéséről az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését korábban végző rendőrkapitányság útján intézkedik.

(3) A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása esetén, ha a bíróság vagy az ügyészség a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás részleges feloldásának keretei között a technikai eszköz ideiglenes eltávolításáról rendelkezik, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz leszerelésével, ismételt telepítésével és a terhelt együttműködési kötelezettségével kapcsolatban a 6. §-t kell megfelelően alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

15. § *