A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. felsőfokú szakképzettség: műszaki felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség,

2. középfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 51-55-ös szintkódú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés,

3. PB-gáz forgalmazás: a PB-gáz palackokba és tartályokba való töltését követően a PB-gáz fogyasztónak történő értékesítése vagy a PB-gáz kiskereskedőnek történő értékesítésre bocsátása,

4. szakirányú felsőfokú szakképzettség: az okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, az okleveles olaj- és gázmérnöki, az okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, a földgázellátási szakmérnöki, az okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, az okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, az okleveles vegyészmérnöki, a vegyész üzemmérnöki, az okleveles villamosmérnöki és a villamos üzemmérnöki végzettség,

5. szakirányú alapfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 31-35 szintkódú szakképesítésnek megfelelő műszaki szakirányú képesítés,

6. szakirányú középfokú szakképesítés: a gépésztechnikusi, a gáz- és olajipari technikusi, az épületgépész technikusi, a villamos (erős- vagy gyengeáramú) technikusi és a vegyipari technikusi képesítés és az előbbi szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

7. szakmai képesítés: a szakirányú felsőfokú, illetve az Országos Képzési Jegyzék szerinti felsőfokú szakképzettség - beleértve az akkreditált felsőfokú szakképzettséget is -, a szakirányú középfokú szakképesítés, valamint a szakirányú alapfokú szakképesítés.

2. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört - az (1a) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 2. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(1a) *  Az 1. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörben végezhető tevékenységekre jellemző, a jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele alapján a munkáltató által felmért egészségügyi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez elégséges szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés vagy végzettség megléte esetén nem szükséges az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezni.

(2) * 

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott munkakör az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott gáz- és olajipari építmények szakterület szakmagyakorlási jogosultsággal is betölthető, ha a szakképesítési, végzettségi követelmény egyébként teljesül.

3. § (1) Szakmai gyakorlatként a szakmai képesítésnek megfelelő gázipari szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időket együttesen kell figyelembe venni.

(2) A szakmai gyakorlati idő a munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amelynek tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) nevét,

ab) születési helyét,

ac) születési idejét,

ad) anyja nevét,

ae) lakcímét és

af) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését;

b) a munkakörben töltött idő naptári időtartamát és

c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,

cb) címét és

cc) cégszerű aláírását.

(3) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a gázipari szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a (2) bekezdés a) pont aa)-ag) alpontjában meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

4. § A 2. § szerinti műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört betöltő személy köteles az adott munkakörhöz előírt gyakorisággal továbbképzésen részt venni, és az ott megszerzett ismereteiből vizsgát tenni. Az eredményes vizsgáról kiállított igazolásban fel kell tüntetni a következő továbbképzés esedékességét.

5. § A továbbképzési programot a 3. mellékletben meghatározott alapkövetelmények figyelembevételével készíti el a továbbképzés szervezője. A hatósági jellegű képzésen oktató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik.

6. § * 

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett továbbképzési tevékenység szervezésére vonatkozó jogosultság az e rendelet szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a jogosultságot igazoló dokumentumban meghatározott időtartamig, vagy határozatlan időre szóló jogosultságot megállapító döntés esetében az e rendelet hatálybalépését követő egy évig hatályos.

10. § * 

1. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

1. Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Földgázelosztó-gázüzemi vezető, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
3. Földgázelosztó gázüzemi műszaki vezető és helyettese, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető és helyettese
4. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője
5. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 3 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítása Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
7. Hegesztés helyszíni irányítója A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon
8. Gázszerelő I., Nyomásszabályozó-állomás kezelő, karbantartó Szakirányú szakképesítés és a gyártó, forgalmazó által a nyomásszabályozó állomás kezelésére, karbantartására dokumentáltan kiképzett személy 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Gázszerelő I., a gázelosztó és célvezeték üzembe helyezője, ellenőre, karbantartója, üzemzavar elhárítója Gázszerelő szakképesítés 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
10. Gázszerelő I., gázmérő le- és felszerelés, nyomásszabályozó le- és felszerelés, gázmérő lezárása és visszanyitása, főelzáró nyitás-zárás Gázszerelő, csőhálózatszerelő szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

2. Földgázszállító munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Földgázszállító gázüzem irányítása vonatkozásában egyes bányaüzemi tevékenységek irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
3. Földgázszállítói engedélyes megbízásából végzett egyes bányaüzemi tevékenység irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
4. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
5. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai munkakörben dolgozók közvetlen irányítása Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Szakirányú felsőfokú szakképesítés 3 év
7. Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év
8. Körzetfelügyelő Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Kompresszor és csomópont kezelő Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

3. A PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Felelős gázüzemi vezető Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
3. Szakirányú középfokú szakképesítés 10 év
4. Gázpalackvizsgáló Középfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
5. Minőségirányítási megbízott Minőségirányítási felsőfokú szakképzettség 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Minőségirányítási középfokú szakképesítés, vagy belső auditor, vagy minőségirányítási szakember tanfolyami végzettség 3 év
7. Gázcseretelep-kezelő (PB-gáz kiszolgálását végző) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendelet szerint, és több mint 3000 kg tömegű PB-gáznak cseretelepen történő együttes tárolása esetén OKJ szerinti rész-szakképesítés - Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

4. Egyéb, az 1., 2. és 3. pontban külön nem említett munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Biztonságtechnikai megbízott Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év 5 évenként
3. Szakirányú középfokú szakképesítés 3 év
4. Tűzvédelmi megbízott A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontja és 5. melléklet 3. pontja szerinti végzettség és képesítés 1 év _
5. Minősített hegesztő Hegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés - 5 évenként
6. Hegesztési felelős Szakirányú felsőfokú szakképzettség 1 év 5 évenként
7. Szakirányú középfokú szakképesítés 3 év
8. Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember Villamosmérnök vagy üzemmérnök 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Középfokú elektrotechnikai szakképesítés 3 év
10. Vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés 5 év
11. Korrózióvédelmi tevékenység irányítója Villamosmérnök vagy üzemmérnök vagy korrózióvédelmi felsőfokú szakképzettség 3 év 5 évenként

2. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez * 

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

A B C D

1.

Munkakör

Szakma/szakmai képesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés
gyakorisága
2. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, kazánkezelő (max. 12 t/h), kazángépész (12 t/h felett), erőművi kazángépész az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet szerint - 5 évenként
3. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő; gázszerelés a) az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet szerint;
b) a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló ITM rendelet szerint
- 5 évenként
4. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre gázipari felsőfokú vagy középfokú végzettség - 5 évenként

3. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

1. A képzési programnak a 2. pontban meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:

1.1. a képzés megnevezését és célját,

1.2. a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

1.3. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

1.4. a tervezett képzési időt,

1.5. a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),

1.6. a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

1.7. a maximális csoportlétszámot,

1.8. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,

1.9. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

1.10. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

1.11. a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

2. Szakmai követelmények

2.1. A teljes képzési idő: legalább 8 óra (jelenléti képzés)

2.2. Képzési témakörök:

2.2.1. a tevékenységi területre vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

2.2.2. a munkakörbe tartozó tevékenységekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai;

2.2.3. az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

3. Az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák:

3.1. a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki végzettség;

3.2. legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlat;

3.3. jó előadókészség, jó kapcsolatteremtő képesség, a tanulás tanításának képessége;

3.4. információs és kommunikációs technológiák ismerete, az oktatás során való felhasználása.

4. A képzésre jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelmény: az 1. és 2. mellékletben az adott munkakörre előírt szakmai képesítés vagy végzettség megléte.