A jogszabály mai napon ( 2021.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. felsőfokú szakképzettség: műszaki felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség,

2. középfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 51-55-ös szintkódú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés,

3. PB-gáz forgalmazás: a PB-gáz palackokba és tartályokba való töltését követően a PB-gáz fogyasztónak történő értékesítése vagy a PB-gáz kiskereskedőnek történő értékesítésre bocsátása,

4. szakirányú felsőfokú szakképzettség: az okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, az okleveles olaj- és gázmérnöki, az okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, a földgázellátási szakmérnöki, az okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, az okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, az okleveles vegyészmérnöki, a vegyész üzemmérnöki, az okleveles villamosmérnöki és a villamos üzemmérnöki végzettség,

5. szakirányú alapfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 31-35 szintkódú szakképesítésnek megfelelő műszaki szakirányú képesítés,

6. szakirányú középfokú szakképesítés: a gépésztechnikusi, a gáz- és olajipari technikusi, az épületgépész technikusi, a villamos (erős- vagy gyengeáramú) technikusi és a vegyipari technikusi képesítés és az előbbi szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

7. szakmai képesítés: a szakirányú felsőfokú, illetve az Országos Képzési Jegyzék szerinti felsőfokú szakképzettség - beleértve az akkreditált felsőfokú szakképzettséget is -, a szakirányú középfokú szakképesítés, valamint a szakirányú alapfokú szakképesítés.

2. § *  (1) Az 1. mellékletben meghatározott munkakört - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az 1. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 2. mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2. mellékletben megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(2) A továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a 2. mellékletben szereplő munkakörök esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el a 3. mellékletben meghatározott követelmények alapján.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott munkakör az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott gáz- és olajipari építmények szakterület szakmagyakorlási jogosultsággal is betölthető, ha a szakképesítési, végzettségi követelmény egyébként teljesül.

3. § (1) Szakmai gyakorlatként a szakmai képesítésnek megfelelő gázipari szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időket együttesen kell figyelembe venni.

(2) A szakmai gyakorlati idő a munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amelynek tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) nevét,

ab) születési helyét,

ac) születési idejét,

ad) anyja nevét,

ae) lakcímét és

af) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését;

b) a munkakörben töltött idő naptári időtartamát és

c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,

cb) címét és

cc) cégszerű aláírását.

(3) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a gázipari szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a (2) bekezdés a) pont aa)-ag) alpontjában meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

4. § A 2. § szerinti műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört betöltő személy köteles az adott munkakörhöz előírt gyakorisággal továbbképzésen részt venni, és az ott megszerzett ismereteiből vizsgát tenni. Az eredményes vizsgáról kiállított igazolásban fel kell tüntetni a következő továbbképzés esedékességét.

5. § A továbbképzési programot a 3. mellékletben meghatározott alapkövetelmények figyelembevételével készíti el a továbbképzés szervezője. A hatósági jellegű képzésen oktató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik.

6. § (1) Továbbképzés csak a 2. § (2) bekezdésben meghatározott hatóság (a továbbiakban: a hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság) által a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. A hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a megadásának napjától számított három évig hatályos.

(2) Amennyiben a hatósági jóváhagyás időbeli hatálya letelt, és a továbbképzés szervezője a korábbi hatósági jóváhagyás időbeli hatálya alatt elmulasztotta a 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, a továbbképzés szervezője a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem nyújthatja be a korábbi hatósági jóváhagyás időbeli hatályának leteltét követő egy évig.

(3) Kötelező szakmai továbbképzést az a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely rendelkezik

a) jogosultsággal a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek e rendelet hatálybalépésekor hatályban lévő 1. mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba vagy a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletnek e rendelet hatálybalépésekor hatályban lévő 1. mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító képzés szervezésére,

b) a szakterületnek megfelelő képzési programmal és

c) a képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaggal.

(4) A hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság

a) meghatározza és a hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, valamint a részletes vizsgakövetelményeket, továbbá a 7. § (9) bekezdés szerinti továbbképzési igazolás tartalmát,

b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,

c) ellenőrzi a továbbképzést szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.

7. § (1) A továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét a hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság részére a kezdőnapot megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenteni. A továbbképzés csak a bejelentést követően kezdhető meg.

(2) A vizsga részletes szabályait a továbbképzés szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről a képzés felügyeletét ellátó hatóságnak.

(3) A hatósági jellegű képzés vizsgáján vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.

(4) A vizsgát háromtagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot a továbbképzés szervezője kéri fel. A vizsgabizottságot a vizsgabizottság tagjai által a maguk közül megválasztott elnök vezeti. A vizsgabizottság tagja nem lehet az a személy, aki a továbbképzésen oktatóként közreműködött. A vizsga során a vizsgabizottságot kérdezőtanár és írásbelivizsga-felügyelő segíti, akiket a továbbképzés szervezője bíz meg.

(5) Az írásbeli vizsga egy gyakorlati problémával kapcsolatos kérdés megválaszolásából áll.

(6) A szóbeli vizsga a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekből áll.

(7) A vizsgán megfelelt vagy nem megfelelt minősítés adható.

(8) A képzés és a vizsga eredményes teljesítését követően a továbbképzés szervezője a hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott minta szerint készíti elő a kiállítandó továbbképzési igazolást.

(9) A továbbképzés szervezője köteles az általa lefolytatott képzésen kiadott igazolásokat másolatban megküldeni a hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság részére a kiállítás időpontját követő tizenöt napon belül.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett továbbképzési tevékenység szervezésére vonatkozó jogosultság az e rendelet szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a jogosultságot igazoló dokumentumban meghatározott időtartamig, vagy határozatlan időre szóló jogosultságot megállapító döntés esetében az e rendelet hatálybalépését követő egy évig hatályos.

10. § * 

1. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

1. Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Földgázelosztó-gázüzemi vezető, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
3. Földgázelosztó gázüzemi műszaki vezető és helyettese, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető és helyettese
4. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője
5. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 3 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítása Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
7. Hegesztés helyszíni irányítója A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerint Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon
8. Gázszerelő I., Nyomásszabályozó-állomás kezelő, karbantartó Szakirányú szakképesítés és a gyártó, forgalmazó által a nyomásszabályozó állomás kezelésére, karbantartására dokumentáltan kiképzett személy 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Gázszerelő I., a gázelosztó és célvezeték üzembe helyezője, ellenőre, karbantartója, üzemzavar elhárítója Gázszerelő szakképesítés 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
10. Gázszerelő I., gázmérő le- és felszerelés, nyomásszabályozó le- és felszerelés, gázmérő lezárása és visszanyitása, főelzáró nyitás-zárás Gázszerelő, csőhálózatszerelő szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

2. Földgázszállító munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Földgázszállító gázüzem irányítása vonatkozásában egyes bányaüzemi tevékenységek irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
3. Földgázszállítói engedélyes megbízásából végzett egyes bányaüzemi tevékenység irányítója Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
4. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetője Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év 5 évenként
5. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai munkakörben dolgozók közvetlen irányítása Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Szakirányú felsőfokú szakképesítés 3 év
7. Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év
8. Körzetfelügyelő Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Kompresszor és csomópont kezelő Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

3. A PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Felelős gázüzemi vezető Szakirányú felsőfokú szakképzettség 5 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
3. Szakirányú középfokú szakképesítés 10 év
4. Gázpalackvizsgáló Középfokú szakképesítés 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
5. Minőségirányítási megbízott Minőségirányítási felsőfokú szakképzettség 2 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
6. Minőségirányítási középfokú szakképesítés, vagy belső auditor, vagy minőségirányítási szakember tanfolyami végzettség 3 év
7. Gázcseretelep-kezelő (PB-gáz kiszolgálását végző) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendelet szerint, és több mint 3000 kg tömegű PB-gáznak cseretelepen történő együttes tárolása esetén OKJ szerinti rész-szakképesítés - Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként

4. Egyéb, az 1., 2. és 3. pontban külön nem említett munkakörök követelményei

A B C D

1.

Munkakör

Szakképesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Biztonságtechnikai megbízott Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év 5 évenként
3. Szakirányú középfokú szakképesítés 3 év
4. Tűzvédelmi megbízott A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontja és 5. melléklet 3. pontja szerinti végzettség és képesítés 1 év _
5. Minősített hegesztő Hegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés - 5 évenként
6. Hegesztési felelős Szakirányú felsőfokú szakképzettség 1 év 5 évenként
7. Szakirányú középfokú szakképesítés 3 év
8. Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember Villamosmérnök vagy üzemmérnök 1 év Az engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerében szabályozott módon, de legalább 5 évenként
9. Középfokú elektrotechnikai szakképesítés 3 év
10. Vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés 5 év
11. Korrózióvédelmi tevékenység irányítója Villamosmérnök vagy üzemmérnök vagy korrózióvédelmi felsőfokú szakképzettség 3 év 5 évenként

2. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

A B C D

1.

Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
Továbbképzés gyakorisága
2. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h), kazánkezelő (2-12 t/h között), kazángépész (12 t/h felett), erőművi kazángépész A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés - 5 évenként
3. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés - 5 évenként
4. Csőhálózatszerelő A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint
5. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint
6. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre Szakirányú felsőfokú szakképzettség 2 év 5 évenként
7. Szakirányú középfokú végzettség 3 év
8. Gázszerelő II. Csatlakozóvezetékek, fogyasztói vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló NGM rendelet szerint

3. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

1. A képzési programnak a 2. pontban meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:

1.1. a képzés megnevezését és célját,

1.2. a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

1.3. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

1.4. a tervezett képzési időt,

1.5. a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),

1.6. a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

1.7. a maximális csoportlétszámot,

1.8. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,

1.9. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

1.10. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

1.11. a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

2. Szakmai követelmények

2.1. A teljes képzési idő: legalább 8 óra (jelenléti képzés)

2.2. Képzési témakörök:

2.2.1. a tevékenységi területre vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

2.2.2. a munkakörbe tartozó tevékenységekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai;

2.2.3. az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

3. Az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák:

3.1. a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki végzettség;

3.2. legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlat;

3.3. jó előadókészség, jó kapcsolatteremtő képesség, a tanulás tanításának képessége;

3.4. információs és kommunikációs technológiák ismerete, az oktatás során való felhasználása.

4. A képzésre jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelmény: az 1. és 2. mellékletben az adott munkakörre előírt szakmai képesítés vagy végzettség megléte.


  Vissza az oldal tetejére