A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2018. (XII. 20.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) arra a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Knyr.) szerinti

aa) természetes személyre, aki kérelmezi a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (ideértve a nyilvántartásban szereplő szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint az engedély visszavonását és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlését,

ab) természetes személyre, aki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152/B. §-a szerinti határon átnyúló könyvviteli szolgáltatás végzésére irányuló szándékát bejelenti, és a bejelentése alapján a hatóság nyilvántartásba veszi, adatainak módosítását bejelenti, illetve a nyilvántartásból való törlését kéri,

ac) szervezetre, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására irányuló akkreditációs eljárás lefolytatását, valamint továbbképzési programjának kreditpont-minősítését kérelmezi,

ad) szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetre, amely kérelmezi szakmai kiadványa kreditpontértékének megállapítását,

ae) a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minősítési eljárást kezdeményező szervezetekre;

b) arra az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) szerinti

ba) természetes személyre, aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést tesz, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását, az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint a nyilvántartásból való törlését kérelmezi,

bb) természetes személyre, aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 250. §-a szerint határon átnyúló adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést tesz, valamint

bc) továbbképző szervezetre, amely az adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet végzők nyilvántartásában szereplő személyek továbbképzési programjainak szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kreditpont-minősítési eljárást kezdeményez a hatóságnál.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

2. § (1) A Knyr. 5. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás díja 9 000 forint, a Knyr. 5. § (10) és (11) bekezdése, valamint 6. § (3) bekezdése szerinti új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás (ideértve a nyilvántartásban szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja 3 000 forint. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a Knyr. 5. § (6) és (9) bekezdése szerinti, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja 2 000 forint.

(2) A Knyr. 8/B. § (2) bekezdése szerinti, a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételének díja 8 000 forint, a Knyr. 8/B. § (6) bekezdése szerinti adatmódosítás, valamint a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.

3. § (1) A Knyr. 10/A. §-a szerinti, a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezet akkreditációs eljárás díja 15 000 forint.

(2) A Knyr. 10/D. § (1) bekezdése, valamint 10/F. § (1) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési eljárás díja 8 000 forint, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

(3) A Knyr. 10/B. § (9) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás díja 4 000 forint.

4. § (1) A 2. és 3. § szerinti díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000–01460658–00000000 számú számlájára kell befizetni, amelyet az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.

(2) A 2. és 3. § szerinti díjak a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét képezik.

(3) Ha megállapítható, hogy az ügyfél a 2. és 3. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

3. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5. § (1) Az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás díja 9 000 forint.

(2) Az Anyr. 3. §-a szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány pótlásának, cseréjének, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak a díja 3 000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, az Anyr. 3. §-a és 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő adatmódosításnak, valamint a nyilvántartásból való törlésnek a díja 2 000 forint.

(3) Az Art. 250. § szerinti bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel díja 8 000 forint, az adatmódosítás, valamint a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.

(4) Az Anyr. 8. § (4) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárás díja 8 000 forint, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

6. § (1) Az 5. § szerinti díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000–01460658–00000000 számú számlájára kell befizetni, amelyet az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.

(2) Az 5. § szerinti díjak az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét képezik.

(3) Ha megállapítható, hogy az ügyfél az 5. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A többlet-visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

4. Az illetékekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása

7. § A 2. és 3. alcím szerinti díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében, 73. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 73/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2–4. §, az 5. § (2)–(4) bekezdése és a 10. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. § *