A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában,

a 3. § a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

3. § A beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, és

c) - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében - a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

3/A. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházás esetében a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5. szám alatti megvalósítási helyszínre a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) *  a hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) *  amennyiben a hatályos településrendezési terv a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházás tekintetében a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5. szám alatti megvalósítási helyszínre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a beépíthetőség megengedett legnagyobb mértéke 35%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

d) az előkert mérete legfeljebb 5 méter,

e) az oldalkert mérete legfeljebb 3,75 méter,

f) a hátsó kert mérete legfeljebb 3,75 méter,

g) a d)-f) pontokban foglalt előírások szerint meghatározott építési helyen belül oktatási célú építmény is elhelyezhető,

h) az épületmagasság mértéke a teljes épületegyüttesre vonatkozóan legfeljebb 7,5 méter.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5/A. § *  E rendeletnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 3/A. §-át a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelethez

A B C
1. Beruházás megnevezése Beruházás tartalma Megvalósítás helyszíne
2. Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése A beruházás keretében 14 intézmény 16 megvalósítási helyszínén összesen 1524 férőhely kerül kialakításra. Tervezett fejlesztések:
új építés szabad területre (120 férőhely), új építés meglévő épület bontásával (130 férőhely), meglévő épület felújítása az épület funkciójának megtartásával (1202 férőhely), valamint meglévő épület felújítása átalakítással és funkcióváltással (72 férőhely).
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
3300 Eger, Széchenyi u. 46.
9023 Győr, Ifjúság krt. 111.
5700 Gyula, Dózsa György u. 7.
5700 Gyula, Kálvin u. 49/2.
5700 Gyula, Mágocsi köz 3.
7400 Kaposvár, Fő u. 65.
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
3526 Miskolc, Blaskovics utcai nővérszálló, hrsz. 3094/7
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
8000 Székesfehérvár, Kikindai u. 8.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
8200 Veszprém, Stromfeld u. 10.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48.
3. Gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése A beruházás keretében aktív fekvőbeteg osztályok kerülnek kialakításra Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon, Pécsett és Szegeden. A meglévő fekvőbeteg-ellátás korszerűsítése és bővítése történik meg Pécsett és Szegeden. A sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt vagy más okból agresszív páciensek ellátása érdekében úgynevezett emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ágyak kialakítását valósítja meg a beruházás Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Szegeden és Pécsett. Komplex járóbeteg-ellátó egységek bővítése, illetve létrehozása valósul meg Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Debrecenben, Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden, Pécsett két helyszínen. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3.
4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
7633 Pécs, Berze Nagy János utca 7.
7623 Pécs, József Attila út 7.
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
8200 Veszprém, Komakút tér 1.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 46-48.
4. Aktív fekvőbeteg-ellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével A beruházással megvalósulnak az egynapos sebészeti ellátás szakmai, intézményen belüli ellátás-szervezési és infrastrukturális feltételei, gép-, műszer- és eszközbeszerzések, valamint 20 megvalósítási helyszínből összesen 15 helyszínen felújítások, átalakítások vagy új építési beruházások történnek. 6500 Baja, Rókus u. 10.
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
3300 Eger, Markhot Ferenc u. 1-3.
9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4.
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
9400 Sopron, Győri u. 15.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
8200 Veszprém, Kórház utca 1.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
5. A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása A beruházás keretében 14 helyszínen felújításra kerül a pszichiátriai részleg, amely 796 férőhelyet foglal magában. Az átalakítások során a tisztasági festésen, a vizesblokkok és kezelőhelyiségek kialakításán át épületgépészeti és épületvillamossági felújításokra is sor kerül, attól függően, hogy az adott megvalósítási helyszínen milyen az épületrészek jelenlegi állapota. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
3300 Eger, Markhot Ferenc u. 1-3.
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130.
8200 Veszprém, Kórház utca 1.
8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1.
6. Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése A beruházás szakmai tartalmába bevont helyszínek közül 35 helyszínen infrastruktúrafejlesztés valósul meg, azzal a céllal, hogy nappali terápiás részlegek és új pszichiátriai gondozók kerüljenek létrehozásra és fejlesztésre. A gondozók minimumfeltételeinek biztosítása mellett elengedhetetlen a szükséges kubaturális feltételek, informatikai, pszichodiagnosztikai és egyéb tárgyi eszközök biztosítása, a szükséges építési munkálatok elvégzése. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
3300 Eger, Markhot Ferenc utca 1-3.
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.
9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
5703 Gyula, Sitka utca 1.
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
7400 Kaposvár, Béke utca 47.
5300 Karcag, Zöldfa utca 48/C.
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
2900 Komárom, Beöthy Zs. utca 4.
6900 Makó, Kórház utca 2.
8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.
4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. utca 2-8.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
8500 Pápa, Jókai utca 5-9.
7633 Pécs, Berze Nagy János utca 7.
7623 Pécs, Rákóczi út 2.
7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
9600 Sárvár, Alkotmány utca 6.
8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
6722 Szeged, Mars tér 20.
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 7.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
3800 Szikszó, Kassai út 45-49.
5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130.
2890 Tata, Fürdő u. 21.
8200 Veszprém, Komakút tér 1.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46-48.
7. Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése A beruházás hat megvalósítási helyszínén kivitelezés valósul meg, valamint eszközbeszerzés keretében kialakításra kerül a gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátás országos és regionális ellátórendszere. 1089 Budapest, Üllői út 86.
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
7623 Pécs, József Attila út 7.
6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.
8. Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése A beruházás keretében új biztonsági pszichiátriai osztály kerül létesítésre a Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. A felújítással érintett terület a Nyírő Gyula Kórház I. és II. emeletén elhelyezkedő Pszichiátriai osztály, a Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai osztálya a földszinten és az I. emeleten, illetve a II. emeleten érintőlegesen, továbbá a Péterfy Sándor utcai Kórház Pszichiátriai osztálya a „J” épületben, az „A3” épület alagsorában és az „A4” épület IV. és V. emeletén. 1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
1078 Budapest, Rottenbiller utca 13.
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
9. Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása A beruházás keretében 125 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 8-9-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 2500 Esztergom, Határ utca, hrsz. 479/2
2500 Esztergom, Öntöde utca, hrsz. 17811
2500 Esztergom, Pozsonyi utca 67., hrsz. 353
2500 Esztergom, Strázsa út, hrsz. 30069/14
2500 Esztergom, Strázsa út, hrsz. 30027
2500 Esztergom, Határ utca, hrsz. 483/3
2500 Esztergom, Határ utca hrsz. 479/5
2517 Kesztölc, Akácos utca, hrsz. 1781/73
2517 Kesztölc, Lencsehegyi utca, hrsz. 1781/75
2517 Kesztölc, Nyár utca, hrsz. 1870/2
2517 Kesztölc, Bánk bán utca 31., hrsz. 825
10. KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma a dél-békési településeken A beruházás keretében 120 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 5666 Medgyesegyháza, Fáy utca 81., hrsz. 1601/16
5666 Medgyesegyháza, Fáy utca 85., hrsz. 1601/18
5666 Medgyesegyháza, Fáy utca 89., hrsz. 1601/20
5666 Medgyesegyháza, Fáy utca 93., hrsz. 1601/22
5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor utca 101., hrsz. 1888
5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor utca 85., hrsz. 1878
5800 Mezőkovácsháza, Kinizsi utca 41/1., hrsz. 1984/1
5800 Mezőkovácsháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 36., hrsz. 142
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 277., hrsz. 503
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 120., hrsz. 601/3
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth utca 71/2., hrsz. 976
5667 Magyarbánhegyes, hrsz. 026/6
11. Cédrus Liget - kiváltás Kőkúton A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 7530 Kadarkút, Körmendi utca 79., hrsz. 640
7538 Kálmáncsa, Kossuth utca 1., hrsz. 68
7535 Kőkút, hrsz. 125/26
7535 Kőkút, hrsz. 125/28
7544 Szabás, Fő utca 66., hrsz. 192/2
7535 Kőkút, hrsz. 124/1
12. Esély szigetek A beruházás keretében 57 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 10-11-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 2687 Bercel, Béke út 35., hrsz. 513
2687 Bercel, Baross út 1., hrsz. 468
2687 Bercel, hrsz. 377
2687 Bercel, Kenderváros utca 23., hrsz. 914/1
2687 Bercel, Kenderváros utca 23., hrsz. 914/2
2687 Bercel, hrsz. 541/1
13. Intézményi férőhely kiváltás a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ peresznyei telephelyén A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 3., hrsz. 55/2
9733 Horvátzsidány, hrsz. 408
9734 Peresznye, Erdősor 1., hrsz. 016
9474 Szakony, Fő utca 167., hrsz. 301
9736 Tormásliget, hrsz. 126/12
9464 Und, hrsz. 189
9476 Zsira, hrsz. 460/1
14. Tolna ISZI Mechwart András Fogyatékosok Otthona telephelyen meglévő intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása A beruházás keretében 115 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 10-11-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 7083 Tolnanémedi, hrsz. 1052
7083 Tolnanémedi, hrsz. 915
7083 Tolnanémedi, hrsz. 947
7083 Tolnanémedi, hrsz. 955
7083 Tolnanémedi, hrsz. 957
7193 Regöly, Vas Gereben utca 2., hrsz. 20
7193 Regöly, Kossuth Lajos utca 15., hrsz. 8
7193 Regöly, Jókai Mór utca 46., hrsz. 940
7081 Simontornya, hrsz. 1248
7081 Simontornya, hrsz. 1262
7100 Szekszárd, hrsz. 5794/15
15. Gesztenyeliget - Kastélyotthon kiváltás A beruházás keretében 120 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 6621 Derekegyház, hrsz. 1087
6621 Derekegyház, Köztársaság tér, hrsz. 308/7
6621 Derekegyház, hrsz. 1140
6621 Derekegyház, hrsz. 309/7
6621 Derekegyház, hrsz. 309/11
6621 Derekegyház, hrsz. 309/9
6622 Nagymágocs, Vörösmarty utca 59., hrsz. 364/1
6622 Nagymágocs, hrsz. 255/29
6622 Nagymágocs, hrsz. 255/31
6622 Nagymágocs, hrsz. 808
6622 Nagymágocs, hrsz. 815
6622 Nagymágocs, hrsz. 782
16. Mosolyt csalunk az arcokra - Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon A beruházás keretében 140 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 10-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 8713 Kéthely, hrsz. 1026
8713 Kéthely, hrsz. 386/2
8713 Kéthely, hrsz. 597/6
8713 Kéthely, hrsz. 620/2
8713 Kéthely, hrsz. 770
8713 Kéthely, hrsz. 927
8697 Öreglak, hrsz. 406/3
8697 Öreglak, hrsz. 406/5
8697 Öreglak, hrsz. 422
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 104., hrsz. 194
8698 Somogyvár, hrsz. 942
8698 Somogyvár, hrsz. 617/1
17. Férőhelykiváltás Pásztoriban A beruházás keretében 102 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 7-8-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 9145 Bágyogszovát, Fő utca 29-31., hrsz. 582
9145 Bágyogszovát, hrsz. 839
9134 Bodonhely, Dózsa György utca 39-41., hrsz. 47
9311 Pásztori, Alsó utca 30., hrsz. 227
9311 Pásztori, Alsó utca 39-41., hrsz. 167/1
9325 Sopronnémeti, Kossuth utca 39., hrsz. 278
9325 Sopronnémeti, hrsz. 300
9312 Szilsárkány, Fő utca 108/A., hrsz. 97/3
9327 Vág, hrsz. 47/1
9327 Vág, hrsz. 50
9311 Pásztori, hrsz. 262/5
9311 Pásztori, hrsz. 262/7
18. KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma Vésztőn A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 5530 Vésztő, Iméri utca 16., hrsz. 2122
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 192., hrsz. 2051
5530 Vésztő, Lorántffy utca 2., hrsz. 2101
5530 Vésztő, Okányi utca 11., hrsz. 2192
5530 Vésztő, Okányi utca 26., hrsz. 2153
19. Nyitott Világ Kapujában A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 9700 Szombathely, hrsz. 5554/1
9700 Szombathely, hrsz. 5554/3
9700 Szombathely, hrsz. 11323/2
9761 Táplánszentkereszt, hrsz. 454
9761 Táplánszentkereszt, hrsz. 348/6
9761 Táplánszentkereszt, hrsz. 348/8
9761 Táplánszentkereszt, hrsz. 348/9
9761 Táplánszentkereszt, hrsz. 348/10
20. „Jobb, mint az Otthon” Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében A beruházás keretében 249 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 10-11-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá három szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 4161 Báránd, hrsz. 065
4130 Derecske, Móricz Zsigmond utca 12., hrsz. 839/1
4130 Derecske, hrsz. 2258/2
4130 Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca 53., hrsz. 2284/1
4130 Derecske, Kossuth utca 54., hrsz. 1036/1
4130 Derecske, Bors utca 3/C., hrsz. 2179/4
4130 Derecske, hrsz. 3017/74
4150 Püspökladány, Kis Ferenc utca, hrsz. 3710/4
4130 Derecske, Morgó tanya 1., hrsz. 014421. * 
TÁMOGAT-LAK - Férőhelykiváltás Andornaktályán A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató- és foglalkoztatóközpont jön létre. Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 289. szám alatti, belterület 353/1 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 293/1 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 293/4 helyrajzi számú ingatlan
Maklár, belterület 1024 helyrajzi számú ingatlan
Nagytálya, belterület 300 helyrajzi számú ingatlan
22. „Új esély - férőhelykiváltás Rigópusztán” A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 7953 Királyegyháza, hrsz. 0168/1
7953 Királyegyháza, hrsz. 0168/2
7953 Királyegyháza, hrsz. 0168/3
7953 Királyegyháza, hrsz. 0168/4
7900 Szigetvár, hrsz. 0275/5
7900 Szigetvár, hrsz. 0275/7
23. Harmónia a támogatott lakhatásban A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 6211 Kaskantyú, III. körzet 1., hrsz. 0125/8
6211 Kaskantyú, hrsz. 078/38
6211 Kaskantyú, hrsz. 078/40
6224 Tabdi, hrsz. 509
6224 Tabdi, hrsz. 522
6224 Tabdi, hrsz. 528
24. KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma Eleken A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 5742 Elek, hrsz. 4511
5742 Elek, hrsz. 4506
5742 Elek, hrsz. 4312/4
5742 Elek, hrsz. 4405
5742 Elek, Semmelweis utca, hrsz. 760
5742 Elek, Szent István utca, hrsz. 301/2
5742 Elek, Vécsei utca, hrsz. 2159/13
25. „Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona férőhelyeinek kiváltása A beruházás keretében 130 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 10-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 3927 Csobaj, hrsz. 432
3927 Csobaj, hrsz. 384/1
3929 Tiszaladány, hrsz. 346
3929 Tiszaladány, Somogyi Imre utca 3/1, hrsz. 349
3910 Tokaj, hrsz. 594/38
3910 Tokaj, hrsz. 594/41
3910 Tokaj, hrsz. 594/42
26. „Kilátás - Kiváltás Gömörben” - Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 3630 Putnok, hrsz. 9/5
3630 Putnok, Dienesfalvi utca 53., hrsz. 2088/8
3630 Putnok, Dienesfalvi utca 39., hrsz. 2088/15
3630 Putnok, Dienesfalvi utca 33., hrsz. 2088/18
3630 Putnok, Dienesfalvi utca 63., hrsz. 2088/3
3630 Putnok, Dienesfalvi utca 43., hrsz. 2088/13
27. Intézményi férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely A beruházás keretében 120 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 8154 Polgárdi, hrsz. 010/2
8154 Polgárdi, hrsz. 1581/1
8154 Polgárdi, hrsz. 1581/2
8154 Polgárdi, hrsz. 1581/3
8154 Polgárdi, hrsz. 1581/4
8154 Polgárdi, hrsz. 1642/2
8154 Polgárdi, hrsz. 1718/51
8154 Polgárdi, hrsz. 1719/1
8154 Polgárdi, hrsz. 1719/3
8154 Polgárdi, hrsz. 1719/5
8154 Polgárdi, hrsz. 1719/9
28. Hangyasori Otthon kiváltása Tordason A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 35/1., hrsz. 1116
29. A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 8800 Nagykanizsa, Csengery út 2/A., hrsz. 3866/5
8864 Tótszerdahely, Béke utca, hrsz. 48
8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 331., hrsz. 1077
8921 Zalaszentiván, hrsz. 180/4
8866 Becsehely, hrsz. 55/5
8866 Becsehely, hrsz. 55/6
8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6/A., hrsz. 360/19/B/1
30. Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás Segesden A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 7562 Segesd, hrsz. 1006/2
7562 Segesd, hrsz. 934
7562 Segesd, hrsz. 943
7562 Segesd, hrsz. 980
7562 Segesd, hrsz. 985
31. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített szociális intézmény férőhely kiváltási projektje A beruházás keretében 84 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 4972 Gacsály, hrsz. 081/2
4972 Gacsály, hrsz. 59/1
4972 Gacsály, Rákóczi utca 24., hrsz. 127
4931 Tarpa, hrsz. 0217/1
4931 Tarpa, Béke utca 12., hrsz. 143
4931 Tarpa, hrsz. 118
4931 Tarpa, Jókai utca 6., hrsz. 80.
4931 Tarpa, Petőfi utca 136., hrsz. 1183
4931 Tarpa, Petőfi utca 71., hrsz. 149
32. * 
A Boróka Otthon kiváltása Zalaapátiban


A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató- és foglalkoztatóközpont jön létre.
Egeraracsa, belterület 48/3 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 588/9 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 588/6 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 582/1 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület, Jókai utca 107. szám alatti,
79 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 68/5 helyrajzi számú ingatlan
Zalaapáti, belterület 44 helyrajzi számú ingatlan
33. Támogatott lakhatás kialakítása a Mátészalkai Járásban A beruházás keretében 60 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá három szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 4754 Fülpösdaróc, hrsz. 240
4754 Fülpösdaróc, Fő utca 16., hrsz. 111
4754 Fülpösdaróc, Fő utca 5., hrsz. 1
4754 Géberjén, hrsz. 283
4754 Géberjén, hrsz. 285
4355 Nagyecsed, hrsz. 273
4355 Nagyecsed, hrsz. 2267/2
4355 Nagyecsed, Sziget utca 22., hrsz. 71/1
34. Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón A beruházás keretében 72 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 8900 Zalaszentiván, Hunyadi János utca 1., hrsz. 5
8925 Búcsúszentlászló, Arany János utca 17., hrsz. 305
8742 Esztergályhorváti, hrsz. 205/3
8742 Esztergályhorváti, hrsz. 205/1
8767 Felsőrajk, Dózsa György utca 18., hrsz. 377
8921 Zalaszentiván, hrsz. 180/2
8998 Vaspör, Vörösmarty utca 11., hrsz. 127
35. Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen A beruházás keretében 57 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 9-12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá egy szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 8767 Felsőrajk, Dózsa György utca 36., hrsz. 367
8767 Felsőrajk, Dózsa György utca 22., hrsz. 374
8776 Magyarszerdahely, hrsz. 040/39
8773 Pölöskefő, Jókai utca 2., hrsz. 83
36. Megújulás - Kiváltás Barcson A beruházás keretében 120 férőhely kerül kitagolásra támogatott lakhatási formában 12 férőhelyes ingatlanokba, továbbá két szolgáltató és foglalkoztató központ jön létre. 7570 Barcs, Dózsa György utca 28., hrsz. 209
7570 Barcs, hrsz. 480/30
7570 Barcs, hrsz. 480/32
7570 Barcs, hrsz. 480/33
7570 Barcs, hrsz. 532
7979 Drávatamási, Fő utca 43., hrsz. 156/1
37. Almási Tagintézmény a 21. században A beruházás során 16 tanteremmel, 6 csoportteremmel, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségekkel új iskolaépület létesül.
A beruházás keretében létrejön egy 1300 m2-es sportudvar rekortán burkolattal és egy pihenőudvar.
6900 Makó, Almási utca 52.
38. Korszerű köznevelés Andocs és térségében A beruházás keretében 506 m2-es ingatlanfejlesztéssel korszerűen felszerelt, a modern pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása, szaktantermek létrehozása (egy számítástechnikai, egy természettudományos és egy technikaterem), valamint egy iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér létrehozása valósul meg. Megvalósul az 1310 m2-es építmény hő- és hangszigetelése, 506 m2-en központi fűtés, hűtés- és légtechnika kialakítása, valamint vízelvezetési és csatornázási munkálatok. 8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.
39. Korszerű köznevelés Balatonszentgyörgy és térségében A beruházás keretében kialakításra kerül 636 m2-es ingatlan- fejlesztéssel három korszerűen felszerelt, új fejlesztő szoba, tevékenység-központú foglalkoztatóterem, informatikai és természettudományos szaktanterem. Megvalósul a 620 m2-es építmény hő- és hangszigetelése, 636 m2-en központi fűtés, hűtés- és légtechnika kialakítása, valamint vízelvezetési és csatornázási munkálatok. 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 9.
40. Iskolafejlesztés Bercelen A beruházás során megvalósul az épület bővítése, korszerűsítése, a tető héjazatának cseréje, vizesblokkok felújítása, villamos hálózat felújítása, fűtési rendszer felújítása, beltéri ajtók cseréje, szaktantermek, tantermek és orvosi szoba építése, továbbá tornaterem, illetve a kiszolgáló helyiségek bővítése, tornaudvar létrehozása, ebédlő, valamint melegítőkonyha építése. 2687 Bercel, Széchenyi út 3.
41. Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fejlesztése, korszerűsítése A beruházás során szaktantermek (informatikai, természettudományi, művészeti) és nyelvi labor kialakítása, tornaterem építése, közösségi terek, valamint fejlesztő, logopédiai, pszichológusi szobák létrehozása történik. 3178 Varsány, Szécsényi út 1.
42. A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése A beruházás során épületbővítés, valamint művészeti nagyterem, tárolóterek, szaktantermek, nagyteremhez kapcsolódóan szertár és kétnemű öltözőblokk kialakítása történik, valamint megvalósul egyéni fejlesztőszoba, csoportterem és a korszerű természettudományos oktatás feltételeinek kialakítása, a tornacsarnok akusztikai minőségének javítása, az iskolaudvar felújítása, továbbá a tűzoltóút bővítménnyel érintett szakaszának újraépítése. 3372 Komló, Bányász utca 1.
43. Bácskai Általános Iskola fejlesztése A beruházás keretében új közösségi tér és művészeti oktatóterem kialakítása valósul meg, a tornaterem átalakításával elkészül egy rendezvényterem, továbbá új természettudományos labor és szaktanterem épül. 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
6453 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
6455 Katymár, Szent István király utca 33.
6451 Tataháza, Rákóczi utca 33.
44. Bácsalmási Körzeti Általános Iskola fejlesztése A beruházás lehetővé teszi az iskola épületének felújítását, továbbá szaktantermek, művészeti szaktanterem, természettudományi szaktanterem és könyvtár kialakítását. 6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 27.
6430 Bácsalmás, Szent János utca 26.
6456 Madaras, Nagyboldogasszony utca 1.
45. Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében az épület hőszigetelése, a födémhibák javítása, a tanterem beázásának megszüntetése és a régi pala tetőszerkezet cserépborítása, továbbá a fűtés korszerűsítése valósul meg. Az épület akadálymentesítése a bejárat átalakításával és lift kiépítésével megtörténik. Megvalósul az elektromos hálózat és a vizesblokk felújítása, a tantermek burkolatának cseréje, a falak festése, a lépcsők felújítása, valamint a korlátok megerősítése.
A beruházás keretében sor kerül napelemrendszer telepítésére, nyelvi labor és szertár kialakítására, tornaterem és sportudvar felújítására, könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítására, valamint a tanári szoba felújítására és széles sávú internet fogadásához szükséges hálózat kiépítésére.
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2.
46. A Sásdi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul a régi épületrész komplett belső felújítása, a kis tornaterem felújítása, két új tanterem építése (a meglévő épület átalakításával), továbbá két tanterem, öt szaktanterem és a könyvtár felújítása. Megvalósul továbbá a riasztórendszer korszerűsítése, valamint iskolai be- és kiléptető rendszer kiépítése és működtetése, az iskolaudvar és a meglévő játszótér burkolatának cseréje, új játékok beszerzése, valamint pihenőhelyek kialakítása, a fűtés korszerűsítése, villany- és vízvezeték-hálózat felújítása. Emellett megvalósul a főépületen a lapos tető szigetelése és a bejárati homlokzat javítása. 7370 Sásd, Szent Imre u. 29-31.
47. A Vajszlói Kodolányi János Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése A beruházás során szaktantermek, osztálytermek felújítása, nyelvi labor kialakítása, a régi épületrész helyiségeinek (konyha és hozzá tartozó helyiségek kivételével) komplex belső rekonstrukciója, felújítása, közlekedőterek, 12 tanterem, tanári szoba, vizesblokk és a régi épület tetőszerkezetének javítása, valamint műszaki felújítás, az elektromos hálózat cseréje, a kerítés cseréje, továbbá az iskola tornatermeinek és öltözőinek komplex felújítása történik. 7838 Vajszló, Iskola u. 1.
48. A Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében könyvtár kialakítása, a régi épületrész tantermeinek komplex (9 tanterem és egy zenei szaktanterem) belső rekonstrukciója (többek között vakolatjavítás, burkolatcsere, festés, szerelvények cseréje), a vizesblokkok teljes felújítása, a tantermek aljzatának felújítása, a tornaterem öltözőinek és egyéb kiszolgáló helyiségeknek a felújítása, a tető és a külső északi homlokzat felújítása, játszóudvar kialakítása, nyelvi labor kialakítása, felszerelése valósul meg. 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10.
49. Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola vonatkozásában Szigetváron: régi épületrészek komplex belső rekonstrukciója, természettudományos laborok felújítása, továbbá az iskola tornatermének felújítása,
2. Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája vonatkozásában Szentlászlón: régi épületrészek komplex belső rekonstrukciója, természettudományos laborok felújítása, tanári blokk bővítése, az iskola tornatermének és öltözőinek komplex felújítása,
3. Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája vonatkozásában Nagydobszán: az iskola tornatermének komplex felújítása, fűtésének korszerűsítése,
4. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája vonatkozásában Somogyapátiban: a régi épületrész hibáinak javítása, iskolaudvar elkerítése.
7985 Nagydobsza, Hunyadi János u. 1.
7922 Somogyapáti, Fő u. 89.
7936 Szentlászló, Kossuth u. 17.
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.
50. Úton a jövő iskolája felé A beruházás keretében megvalósításra kerül: természettudományi szertár, technika-szaktanterem szertárral, mellékhelyiségek és közlekedők, öltözők kialakítása. A földszintes kiszolgáló épületszárnyra emeletráépítés tervezett, ahol szaktantárgyak oktatását célzó szaktantermek és szertáraik kapnak helyet. Továbbá megvalósul a sportudvar felújítása, az aszfalt burkolatú sportpálya ellátása korszerű burkolattal. 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
51. Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson A Pitvaros, Kossuth utca 27. szám alatti helyszínt érintő fejlesztések során az iskolaépület felújítása, a jelenlegi szolgálati lakás átalakítása oktatást szolgáló helyiségekké, az épületek összekötését szolgáló bővítmény létesítése, a kapcsolódó játszóudvar felújítása történik. A Pitvaros, Petőfi tér 15. szám alatti helyszín fejlesztése során a játszóudvar kialakítása valósul meg. 6914 Pitvaros, Kossuth utca 27.
6914 Pitvaros, Petőfi tér 15.
52. Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése A beruházás keretében bővül az oktatási tér: a jelenlegi épület földszintje, első emelete és részlegesen a tetőtér is beépítésre kerül. Kialakításra kerül egy természettudományos szaktanterem szertárral, továbbá az iskolában működő néptánc- és képzőművészeti oktatást segítő új tanterem raktárral és a táncosok számára nemenként elkülönített öltöző, WC, tusoló. A bővítésben a földszinti részen helyet kap egy új melegítőkonyha ebédlővel, valamint felújításra kerül a sportpálya. 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
53. Iskola a központban - központ az iskolában. A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében új tanterem kialakítására, az épület belső átalakítására, fejlesztő szobák felszerelésére, tanári szoba és szertárak kialakítására, valamint sportudvari felületek kialakítására kerül sor. Továbbá megtörténik az áramszolgáltatás-kapacitás bővítése, a fűtésrendszer és az „infokommunikációs tér” erejének felülvizsgálata, bővítése, biztonságvédelmi rendszer bővítése, valamint új beépítések a földszinten és az emeleten, amellyel az épület körbejárhatóvá válik, emellett az iskolaudvaron kiépítésre kerül további szükséges parkoló. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
54. A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A fejlesztés során hat, egyenként 20 fő befogadására alkalmas tanterem, egy sporttevékenységre és egyéb iskolai rendezvény megtartására alkalmas terem kerül megvalósításra a szükséges öltözőkkel és szertárral. A fejlesztés az épület bővítésével valósítható meg, továbbá a fejlesztés részeként jelentős mértékben átalakul az iskolaudvar. 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41.
55. Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A bővítési program keretében két szaktanterem szertárral, négy idegen nyelvi labor, fejlesztő szoba, tanári szoba öltöző-teakonyhával és irattárral, új gyermek és tanári vizesblokkok, 80 fő befogadására alkalmas ebédlő, 80 adagos melegítőkonyha, 10 tanuló befogadására alkalmas tankonyha, karbantartó műhely és kazánház, valamint raktár kerül kialakításra. A kétszintes fűrészfogas tantermi szárny két egységgel növekszik. 7831 Pellérd, Park sétány 2.
56. Mohács Térségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, az egyenlő hozzáférés biztosítása, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében korszerű tanterem kialakítása, szaktantermek, természettudományos szaktanterem, nyelvi labor, informatikai termek, fiú-lány technikatermek létrehozása, megfelelő iskolai könyvtár, csoporttermek felújítása, kialakítása valósul meg a meglévő épületben, illetve a bővítés részeként.
A meglévő főszárny átalakítására, valamint új tanterem és új bejárati rész aulával, portával, és akadálymentes lifttel való kialakítására is sor kerül. Egy csoportszoba, valamint fiú és lány technika- szaktantermek kerülnek az udvari épület bővítményébe. A főépület egységes kialakításával az udvari bővítménybe költözik a tanári és igazgatói rész is étkezővel, teakonyhával, továbbá a korábban a pincében lévő orvosi szoba és könyvtár is átkerül, valamint könyvraktár is kialakításra kerül. Az egyes épületrészek zárt térben való összekötésére két közlekedőhíd készül.
7700 Mohács, Brodarics tér 2.
7700 Mohács, Széchenyi tér 17.
57. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében az intézmény infrastruktúrájának felújítása, szaktantermek létrehozása, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása, az egyes művészeti ágak biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása valósul meg. Sor kerül informatikai rendszerek fejlesztésére, infrastrukturális felújításhoz kapcsolódó beruházásokra, az iskolaudvar fejlesztésére, a tanári szoba felújítására, akadálymentesítésre és energiahatékonysági beruházások megvalósítására. 5300 Karcag, Kálvin u. 9.
58. A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában A beruházás keretében sor kerül az iskola infrastrukturális fejlesztésére egy új épület építésével. Az új épület nettó alapterülete összesen 549,28 m2, bruttó alapterülete összesen 667,28 m2, amely minden téren akadálymentes lesz. 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
59. Infrastrukturális fejlesztés a zeneművészetért a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában A beruházás keretében sor kerül az iskola infrastrukturális fejlesztésére egy új épület építésével. Az új épület nettó alapterülete összesen 685 m2, bruttó alapterülete összesen 992 m2, amely minden téren akadálymentes lesz. 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1.
60. Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás keretében a tornaterem felújítása, a régi épületszárny belső felújítása, továbbá szaktanterem, tornaszoba és művészeti helyiségek kialakítása, valamint a sportudvar felújítása valósul meg. 3450 Mezőcsát, Szent István út 35.
61. A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása A beruházás keretében felújításra kerülnek a meglévő tantermek, szaktantermek, szertárak, csoportszobák, valamint a meglévő kiszolgáló helyiségek (mosdók, közlekedők, irodák, tanári szoba) és az iskola udvara is. 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1.
62. XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése a Kisfaludy Károly Általános Iskolában A beruházás keretében megvalósul:
1. villamos rendszer felújítása,
2. vizesblokkok korszerűsítése,
3. az informatikai tanterem, nyelvi labor, könyvtár felújítása,
4. a természettudományi terem felújítása,
5. villámvédelem,
6. műfüves sportpálya kialakítása,
7. az iskolaudvar felújítása,
8. többcélú tantermek, csoportszobák, szaktantermek építése,
9. tornaszoba építése.
9121 Győrszemere, Fő utca 23.
9121 Győrszemere, Fő utca 27.
9131 Mórichida, Béke utca 21.
9136 Rábacsécsény, Petőfi Sándor utca 33.
9100 Tét, Debrecen utca 3.
63. XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás keretében megvalósul:
1. villamos rendszer felújítása,
2. az informatikai tanterem felújítása,
3. természettudományi terem kialakítása,
4. a tantermek burkolatainak cseréje,
5. a tornaszoba felújítása,
6. egy őrző-védő rendszer kiépítése,
7. műfüves sportpálya kialakítása,
8. az iskolaudvar felújítása,
9. homlokzati ablakcsere,
10. vizesblokkok korszerűsítése.
9162 Bezi, Szabadság utca 65.
9155 Lébény, Iskola köz 1.
9155 Lébény, Iskola utca 1.
9176 Mecsér, Dózsa György utca 19.
64. Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése Kesznyéten településen A tervezett bővítés, fejlesztés során az ingatlanon található, nem oktatási célú három épületből - a tájház kivételével - két épület elbontásra kerül a bővítési munkák elvégzése érdekében.
A kültéri munkák során a parkolóhelyek bővítése és akadálymentes parkolóhely létesítése valósul meg. A beruházás keretében a bővítmény fűtésének és vizesblokkjának kialakítására is sor kerül.
3579 Kesznyéten, Szabadság u. 13-15.
65. Infrastrukturális fejlesztés a Gábor Andor Általános Iskolában A beruházás keretében épületenergetikai korszerűsítés és a napelemes rendszer telepítése valósul meg. Az intézmény létszámának bővítése miatt szükségessé váló tantermek elhelyezése a beruházás során kialakításra kerülő tetőtérben történik, illetve ezzel párhuzamosan a szükséges akadálymentesítési átalakítások is elkészülnek. Felújításra kerül a meglévő tornaterem padló- és tetőszerkezete, kialakításra kerül egy természettudományos szaktanterem a kiegészítő funkciókkal együtt. A fejlesztés során megújul az iskola környezete és a tornaterem. 7584 Babócsa, Rákóczi u. 3.
66. A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében tantermek kialakítása, a falburkolat felújítása, a világítás korszerűsítése valósul meg, valamint sor kerül szaktantermek létrehozására és fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítására. Megvalósul a rajz- és művészeti szaktanterem kialakítása, továbbá az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítésekre, átalakításokra és felújításokra is sor kerül. Szintén megvalósul a tanári szoba felújítása, bővítése, illetve kialakítása mindkét telephelyen és a mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása. 4561 Baktalórántháza, Petőfi út 4.
4561 Baktalórántháza, Szent István u. 11.
67. Merjünk nagyok lenni! - Kunszentmiklósi megújulás A beruházás során tervezett a homlokzati nyílászárók cseréje, tetőterek beépítése, födémek hőszigetelése a beépítetlen padlástereknél, földszinti és emeleti helyiségek korszerűsítése, átalakítása, akadálymentesítés, új féltornaterem kialakítása, sportpálya felújítása, a nyílászárók, a vizesblokk és az elektromos rendszer felújítása. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi utca 3.
68. Bélapátfalvai iskola fejlesztése A beruházás keretében egy informatikai terem, egy művészetoktatáshoz szükséges terem, egy természettudományos labor kialakítása, valamint egy teakonyha létrehozása valósul
meg. Emellett az intézményben jelenleg meglévő tantermek, szaktantermek, tornaterem, illetve sportudvar felújítására is sor kerül.
3346 Bélapátfalva, Apátság utca 2.
69. Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósul az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása és akadálymentesítés. A beruházás során megtörténik az energiahatékonyság fokozása, valamint mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek kialakítása. Mind a régi, mind pedig az újonnan megépítésre kerülő épületekben vizesblokkok kerülnek kialakításra, továbbá a beázások, födémhibák megszüntetésére, tanári szoba kialakítására, felújítására, illetve bővítésére is sor kerül. 8913 Egervár, József Attila u. 3.
70. A Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás során kapacitásbővítés történik a meglévő épület átalakításával (tetőtér-beépítés). Megvalósul az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, modern pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása, szaktantermek létrehozása, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása, az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 8796 Türje, Szabadság tér 11-15.
71. Infrastrukturális fejlesztés az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában A beruházás megvalósítása során tervezett az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú és korszerűen felszerelt, a modern pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermek kialakítása bővítéssel, szaktantermek (nyelvi labor, mobil informatikai terem) létrehozása az újonnan épített emeleten, képzőművészeti terem kialakítása, az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges terem és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 7275 Igal, Farkas János u. 2.
72. A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében tervezett felújítási munkák:
1. a tornaterem felújítása (komplett hőszigetelés, lábazati vakolat készítése, nyílászárócsere, lapos tető felújítása, bádogos szerkezetek, csatornák, ablakpárkányok felújítása, sportpadló felújítása, belső oldalfal és mennyezet festése, épületgépészeti szerelések, központi fűtési rendszer korszerűsítése, a tornaterem mosdó helyiségeinek teljes körű felújítása),
2. az iskola felújítása (hőszigetelés, az épület külső homlokzatának és a tetőszerkezetnek a cseréje, nyílászárók cseréje, a természettudományos szaktantermek kialakítása, a tetőtérben megújuló elemek telepítése, teljes belső felújítás).
3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91.
73. A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházásban a meglévő épület bővítésével megtörténik négy új tanterem, egy fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása, három csoportszoba kialakítása az alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás foglalkozások biztosításához, valamint a mindennapos testneveléshez szükséges tér, közösségi tér kialakítására, egy tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek (öltözők, mosdók, közlekedő, szertár) kialakítása. A meglévő épület északi oldalán kerül sor a bővítésre. A bővítményben kialakításra kerül egy középfolyosó - két oldalán tantermekkel és csoportszobákkal -, egy tároló, két iroda, vizesblokkok, WC-k, öltözők, takarítói szertár, tornacsarnok az ehhez tartozó szertárakkal és közlekedőkkel. 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre u. 1.
74. „A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” A beruházás keretében sor kerül a meglévő épület részleges bontására és felújítására. A központi főépület tetőszerkezete, tetőfedése és összes szakipari szerkezete visszabontásra kerül, de az alapozás és az értékes masszív teherhordó falak megmaradnak.
530 m2 oktatási helyiség kerül felújításra. A bővített épületrészben 100 m2 kiszolgáló helyiség kerül kialakításra, a 208 m2 oktatási helyiség bővítéssel egyetemben.
3042 Palotás, Szabadság út 30.
75. „A pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” A beruházás keretében az intézmény épületében teljes körű felújításra kerül sor az épület műszaki hálózataiban (erőátviteli villamos hálózatban, informatikai, gyengeáramú hálózatban, hideg-, melegvíz-hálózatban, szennyvízhálózatban, fűtési rendszerekben). Az épület belső nyílászáróinak, padlóburkolatainak teljes cseréje tervezett, energiahatékonysági szempontból elengedhetetlen az épületek korszerű energetikai felújítása (külső homlokzati szigetelés, külső nyílászárók cseréje). Megújuló energiaforrások igénybevételére kerül sor az átépítés során, valamint mindkét épület esetén új kondenzációs hőtermelő egységek beépítése tervezett. 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.
76. A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében étkező, melegítőkonyha, szaktanterem, nyelvi labor, és a jelenlegi könyvtárhelyiség helyett önálló könyvtár kerül kialakításra, valamint az intézmény iskolaudvarának felújítása is megvalósul. 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.
77. XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás keretében elvégzésre kerül az intézményi vizes blokkok korszerűsítése, az informatikai tanterem fejlesztése, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, egy őrző-védő rendszer kiépítése, a műfüves sportpálya és az iskolaudvar felújítása, valamint a többcélú közösségi helyiség (aula) kialakítása. 9232 Darnózseli, Bem tér 3.
78. A Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A fejlesztések keretében mindkét telephely épületében megvalósul szaktantermek létrehozása művészetoktatási funkciónak megfelelő teremmel és azt kiegészítő helyiségekkel. A meglévő tornaterem elbontása és az oktatási épülethez közvetlenül kapcsolódó, „A” típusú tornaterem építése valósul meg. A két épületrész összekapcsolásával közös, akadálymentes bejárat kerül kialakításra. 7773 Villány, Baross Gábor utca 1-3.
7773 Villány, Rákóczi utca 11-13.
79. Infrastrukturális fejlesztések Tótkomlóson A beruházás keretében az iskola tetőterének beépítése, a tornaterem felújítása, továbbá egy öltözővel való bővítése, valamint egy melegítőkonyha kialakítása és egy sportudvar kialakítása valósul meg. 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2.
80. Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás keretében a tornaterem elbontása, új, nagyobb alapterületű tornaterem építése, a régi épületszárny felújítása, szaktanterem kialakítása, művészeti helyiségek kialakítása és zenei szaktantermek kialakítása valósul meg. 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
81. Infrastrukturális fejlesztés a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskolában A fejlesztést követően két tanteremmel bővül az intézmény, valamint egy tanári és három iroda a bővítés hatására áthelyezésre kerül. Az informatikai és nyelvi labor felújítása, a meglévő egyéb helyiségek (közlekedők, szociális helyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek) felújítása is megvalósul. A fejlesztés során továbbá egy természettudományos labor is kialakításra kerül, valamint szintenként akadálymentes vizesblokkok létesülnek. Megvalósul homlokzati, illetve födémszigetelés, és új nyílászárók kerülnek beépítésre, valamint a fűtési és az elektromos rendszer is korszerűsítésre kerül. 7472 Szentbalázs, Fő utca 33.
82. Infrastrukturális fejlesztés a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskolában A beruházás keretében négy szaktanterem (kémia, biológia, informatika, földrajz), új tornaterem és a kiszolgáló helyiségek, tárolók kerülnek kialakításra. 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 66.
83. A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében A beruházás keretében korszerűen felszerelt osztálytermek, informatikai csoportterem, idegen nyelvi labor, tornaszoba, nemenkénti mosdó és WC, logopédiai-iskolapszichológusi foglalkoztató, mozgásművészeti foglalkoztató, iskolai könyvtár és könyvtárraktár, egyéni fejlesztő, gyermekvédelmi szoba, közösségi terek, bútorraktár, személyzeti mosdó, nevelői szoba kialakítása valósul meg. Az infrastrukturális beruházást kiegészítve a fejlesztés keretében megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés és energiahatékonysági beruházás is. 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 13.
4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5.
84. Baktakéki Körzeti Általános Iskola - „Iskola 2020” Infrastrukturális Fejlesztése A beruházás keretében négy tanterem, aula, tágasabb tanári szoba, igazgatói iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. 3836 Baktakék, József Attila 10.
85. A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése A beruházás keretében a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar felújítása, korszerűsítése, játszótér kialakítása, az alapfokú művészeti iskolai képzés infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges táncterem, illetve többfunkciós multimédiás terem, természettudományos szaktanterem, korszerű rajzszaktanterem, tankonyha, illetve egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat lehetővé tevő, oktatásra alkalmas helyiségek kialakítása kerül megvalósításra. Ezenfelül az informatikai képzés hatékonyságának fejlesztése érdekében szükséges egy nyelvi labor és két informatikai szaktanterem kialakítása, felszerelése is. A fejlesztés keretében infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul. 4287 Vámospércs, Iskola utca 1.
4287 Vámospércs, Nagy utca 4.
86. „Iskola 2020” köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében Taktaharkányban A beruházás keretében négy tanterem bővítése, a természettudományi tantermek felújítása, teljes iskolaépület belső felújítása, az épület külső energetikai korszerűsítése és a tetőhéjazat cseréje valósul meg. Ezenfelül a sportudvar felújítása, valamint a külső udvar zöldfelületének fejlesztése valósul meg. 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
87. Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola fejlesztése A beruházás keretében Poroszlón megvalósul az iskola emeletráépítéssel történő bővítése, az épület külső faburkolatának kezelése, karbantartása, napelemes rendszer telepítése, az udvar felújítása, az iskolaudvar zöldfelületének megújítása. Sarudon megvalósul az épület alsó szintjén három tanterem teljes körű felújítása, a fűtésrendszer korszerűsítése, akadálymentes bejárat és mosdó kialakítása, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje. 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.
3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64-66.
88. Vésztő: Iskola 2020 - Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében három tanterem felújítása, négy új tanterem kialakítása, nyelvi labor, biológia, fizika- és kémiaterem és szertár, valamint könyvtár kialakítása valósul meg. 5530 Vésztő, Vörösmarty Mihály utca 1-7.
89. A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul a meglévő kétszintes épület bővítése egy új emelettel, ezenfelül nyelvi labor, informatikai és természettudományos szaktanterem, iskolai könyvtár kerül kialakításra. 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6.
90. Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul az iskolai könyvtár belső felújítása, a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése (fizikalabor felújítása), valamint új bővítmény építésével új szaktantermek kialakítása (természettudományos, művészeti). 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
91. Kompolti iskola fejlesztése A beruházás keretében négy új tanterem, egy igazgatóhelyettesi iroda kialakítása, a tornaterem és a tetőszerkezet felújítása, a sportpadló teljes cseréje, fűtési rendszer kialakítása, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés felrakása valósul meg. Ezenfelül négy szaktanterem átalakítása a meglévő terek átalakításával, egy logopédiaterem és egy táncterem kialakítása, 6+6 csoportterem kialakítása meglévő termekben hangszigetelt mozgatható válaszfalak beépítésével, egy porta és egy könyvraktár kialakítása valósul meg. Az épület akadálymentesítése egy lift beépítésével történik. Továbbá részleges villamosvezeték-csere, erős- és gyengeáramú hálózat kialakítása is megvalósul. Energiahatékonysági szempontból az intézmény fűtéskorszerűsítése, radiátorok cseréje, homlokzati hőszigetelése, napelemek elhelyezése kerül kivitelezésre. 3356 Kompolt, Fő út 2.
92. Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek és az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges infrastruktúra kerül felújításra. A lapos tető, valamint a tantermek, folyosók, közösségi terek és a testnevelésterem padlóburkolatainak felújítása is megtörténik. Az épületen utólagos homlokzati hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárócserével valósul meg az energiahatékonysági fejlesztés. 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.
93. Kiskörei Iskola fejlesztése A beruházással az intézmény egy új épületrésszel bővül - rendezvényteremmel, kis foglalkoztató helyiségekkel és a kiszolgáló vizesblokkokkal. A kültéri, sportolásra alkalmas terület pótlására új aszfaltozott kézilabdapálya készül. A meglévő épületen belül a tornaterem padlóburkolata kerül felújításra, valamint a kazánház belső burkolata és falai lesznek kijavítva, felújítva. 3384 Kisköre, Széchenyi István út 42.
94. Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon A beruházás keretében az iskola épületének három szintjének teljes felújítása (burkolás, festés) valósul meg. Emellett a tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek felújítása, az épületgépészet és épületvillamosság felújítása történik. 5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
95. Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Bükkábrányban A beruházásban a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a tornaterem bővítése (öltözők, szertárak), közlekedők, fejlesztőszobák, informatikai és természettudományos szaktanterem kialakítása, művészeti terem kialakítása és akadálymentesítés valósul meg. 3422 Bükkábrány, Béke út 37.
96. Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron A beruházás keretében új tornaszoba kialakítása, 150 fős előadó-terem kialakítása, szaktantermek kialakítása, fejújítása és átépítése, informatikai terem, természettudományos terem és nyelvi laboratórium kialakítása valósul meg. Megújításra kerül az iskola épületgépészeti rendszere (fűtés, villamos, gépészeti hálózat), továbbá az épület új külső hőszigetelést kap. Megtörténik az iskola padlózatának cseréje, kialakításra kerül egy új sportudvar szabadtéri konditeremmel. 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.
97. A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósul a tantermek padozatának és a folyosói, tanulói beépített szekrények felújítása, egy iskolai könyvtár és két fejlesztő szoba létrehozása, egy táncterem kialakítása, továbbá egy természettudományos szaktanterem és egy nyelvoktató szaktanterem kialakítása. 7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13.
7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
98. Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében a tornaterem teljes felújítása, új sportudvar kialakítása, az iskolaépület tetőhéjazatának és nyílászáróinak cseréje valósul meg. Ezen kívül mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak és foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek felújítása kerül megvalósításra. 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
99. A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése A beruházás során megfelelő számú és korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek (többek között nyelvi labor, informatikai termek, természettudományos szaktantermek), laborok, nyelvi képzési helyszínek kialakítása, továbbá közösségi terek kialakítása, a sportolási lehetőségek és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése valósul meg.
Emellett sor kerül az iskolaudvar fejlesztésére és kerékpártárolók kialakítására.
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 1.
8060 Mór, Kossuth L. utca 1.
8060 Mór, Szent István tér 9.
100. A fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye infrastrukturális fejlesztése A beruházás során informatikaterem, művészeti szaktantermek, foglalkoztatóterem, könyvtár, természettudományos terem és szertár, csoportterem, „nyelvi labor” kialakítása valósul meg, illetve sor kerül belső felújításra a teljes épületben (festés, burkolatok cseréje, lambéria falburkolat készítése), a vizesblokkok felújítására és a tető teljes cseréjére. A „B” épület esetén a teljes épület belső felújítása (festés, burkolatok cseréje, lambéria falburkolatok készítése), vizesblokkok felújítása, és a tető teljes cseréje valósul meg. A „C” és „D” tornaterem épületében belső felújítás történik, felújításra kerülnek a vizesblokkok, teljes tetőcsere, valamint teljes homlokzati felújítás valósul meg. Ezen kívül a „C” épületben a kopolit üvegek cseréjét is megvalósítják. Megvalósításra kerül továbbá az „A” és „B” épületben az előírás szerinti és infokommunikációs akadálymentesítés, fűtés-korszerűsítés, elektromos hálózatfejlesztés, nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és padlásszigetelés. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 27-29.
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31.
101. Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul az udvari használaton kívüli épület bontása, és annak helyére egy többfunkciós épület kerül, amelyben tálalókonyha, mosdóblokk és egy akadálymentes mosdó is kialakításra kerül. Ezenfelül fejlesztőtermek, szaktantermek, nyelvi és természettudományos terem és a szaktanteremhez kapcsolódó szertár épül. A fejlesztés keretében az iskola tornacsarnokának bevilágítását szolgáló kopolit üvegfelületek cseréje és az iskolaudvar megújítása is megvalósul. 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 167.
102. Szakmai és infrastrukturális megújulás a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban A beruházás során nyolc tanterem kialakítása (amelyek egy része szaktanterem lesz), egy csoportszoba, további vizesblokkok és egy aula kialakítása történik. A meglévő épület keleti, jelenlegi főbejárata megszüntetésre kerül és az udvaron egy új, kétszintes épületszárny kerül kialakításra, továbbá a kazánház és fűtési rendszer energetikai korszerűsítése is megvalósul. Az épület teljes akadálymentesítése megtörténik, és lift kerül kialakításra. 7081 Simontornya, Hunyadi J. u. 15.
103. Szakmai és infrastrukturális megújulás az iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában A beruházás során hat tanterem (amelyek egy része szaktanterem lesz), két csoportszoba, további vizesblokkok, nagyobb tanári szoba és aula kialakítása történik. A meglévő épület északi, jelenlegi főbejárata lebontásra kerül, és a helyére egy új, kétszintes épületszárny kerül, amely magában foglalja az aulát, portát, az új vizesblokkot, a kellően nagy alapterületű tanárit, igazgatási irodákat, teakonyhát, tantermeket, szaktanári öltözőt, orvosi szobát, lépcsőházat, akadálymentes használatot lehetővé tevő liftet és gépészeti helyiséget. Korszerű energetikai rendszer kerül kialakításra, továbbá az iskolaudvar megújul. 7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.
104. Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében elsősorban az alapfokú oktatást biztosító tantermek, szaktantermek és a hozzájuk kapcsolódó kötelező helyiségek kerülnek kialakításra. A fejlesztés új építései között szerepel új igazgatói, igazgatóhelyettesi, tanári szoba kialakítása, technika- és háztartási termek építése, továbbá a már meglévő és felújításra kerülő sportcsarnok mellett két új öltöző, raktár és testnevelő tanári szoba. Az iskola fejlesztése során két épületet, a sportudvart és a sportcsarnokot felújítási munkálatok érintik. A Kossuth Lajos utca 70. szám alatti épületben három 75 m2-es emeleti tanteremből kb. 25 m2 leválasztása, csoportfoglalkoztató- terem kialakítása, földszinti vizesblokk felújítása, akadálymentes WC kialakítása valósul meg, valamint egy földszinti tanterem felújítása, a főbejárat akadálymentesítése és infokommunikációs akadálymentesítés történik, illetve közösségi helyiségek kerülnek kialakításra. A Kossuth Lajos utca 67. szám alatti épületben a régi irodák helyén öt csoportfoglalkoztató-terem kialakítása, tíz tanterem felújítása, a földszinti folyosó feltörése, betonozás, burkolás, egy földszinti tanterem felújítása valósul meg, és infokommunikációs akadálymentesítés történik. Ezen kívül megújul az iskola udvara, felújításra kerül a sportudvar, ahol a régi bitumenes pálya felújítása és többféle sportra alkalmassá tétele valósul meg, kézilabdapálya (kapukkal), röplabdapálya (hálóval), kosárlabdapálya (palánkokkal), futópálya, mellette távolugró gödör kerül kialakításra, továbbá a salakos pálya és a dobókör felújítása valósul meg. A felújítási munkálatok keretében sor kerül a régi sportcsarnok és két régi öltöző, a lapos tető és a sportcsarnok padlójának felújítására is. 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 67.
7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 70.
105. A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúrájának fejlesztése A beruházás keretében megvalósul a tantermi beázások megszüntetése, a belső nyílászárók cseréje, a tornaterem padlózatának cseréje, a zeneművészeti szaktanterem átalakítása és áthelyezése a szolgálati lakásba, a külső csapadékvíz-elvezetés megoldása, a kézilabdapálya felújítása és a könyvtár helyiség kialakítása. A belső festések mellett felújításra kerül a könyvtár és a színpad, sor kerül a természettudományos szaktanterem gépészeti felújítására, parketta cserére minden teremben, orvosi szoba, fejlesztő helyiség, mosókonyha kialakítására, a főbejárat akadálymentesítésére, a villamos hálózat teljes átépítésére és a kapacitás növelésére is. 3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.
3021 Lőrinci, Temesvári u. 9.
106. Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében sor kerül az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítására.
A szaktantermek létrehozása során felújításra kerül a nyelvi labor és az informatikai terem, illetve természettudományos szaktantermek kialakítása történik. Ezen kívül megvalósul az iskolai könyvtár belső felújítása, a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása és az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása [ennek keretében a régi tornaterem átépítésével előadótér, színpad, közönségtér, öltöző(k), kiszolgáló helyiségek kialakítása]. Továbbá sor kerül akadálymentesítésre (lift beépítése) és energiahatékonysági beruházások megvalósítására, továbbá iskolaudvar-fejlesztés, közösségi terek kialakítása, fejlesztése (három terem összenyitásával), infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítés, átalakítás, felújítás (többek között telefon-, kábelhálózat-fejlesztés, őrző-védő elektronikai rendszer, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvízelvezetés) történik meg.
7013 Cece, Árpád utca 3.
107. Egyenlő hozzáférés a közoktatáshoz és az integrált oktatás feltételeinek megteremtése a Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában Lajosmizsén A beruházás keretében a meglévő épületek racionalizálása és korszerűsítése, akadálymentesítés, fejlesztő helyiség kialakítása, valamint a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása érdekében az elavult aszfaltos pálya helyett egy műfűszőnyeggel ellátott, többfunkciós pálya kerül kialakításra, mellette futópályával. 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
108. A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás szakmai megvalósítása során az alsó tagozat épületeiben a főépület folyosóinak felújítása, a nyílászárók cseréje, a két oktatási épület elektromos rendszerének felújítása és festési, mázolási munkálatainak elvégzése, az ebédlő korszerűsítése és egy tornacsarnok építése valósul meg. A felső tagozat épületeiben a tantermek felújítására, a beltéri ajtók cseréjére, egy színpad építésére, a sportudvar kiépítésére kerül sor. 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
6060 Tiszakécske, József Attila u. 1.
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 27.
109. A művészeti oktatás feltételeinek javítása a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás során a megfelelő tantermi, szaktantermi infrastruktúra kialakítására kerül sor. Az iskola épületének átfogó felújítása történik, amely magában foglalja az épület hőszigetelését, vakolását, festését, gépészetének és villamos hálózatának cseréjét. Megvalósul továbbá fizikai akadálymentesítés, a sportudvar fejlesztése, infokommunikációs akadálymentesítés és lift építése. 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos u. 12-16.
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
110. Hátránykompenzáció és oktatási infrastruktúra- fejlesztés Mórahalmon A fejlesztés keretében az intézmény kilenc szaktantermének (benne két informatika laborjának) felújítása, egy természettudományos labor kialakítása, két logopédiai, illetve fejlesztő szoba kialakítása, a régi sportcsarnok felújítása, a többcélú használatra alkalmas (oktatás, nevelés, közösség, művelődés, szabadidő) aula felújítása, valamint porta felújítása és raktárhelyiség kialakítása valósul meg. 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
111. A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében két feladat-ellátási helyszínen történik fejlesztés az alábbi területeken:
1. az épület tetőterében osztálytermek, csoportszobák létrehozása,
2. az iskolaudvar fejlesztése,
3. teljes villamos felújítás,
4. a folyosókon és tantermekben burkolat csere,
5. a vizesblokkok teljes felújítása,
6. az iskola utólagos homlokzati hőszigetelése,
7. az iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje,
8. a tetőfedés cseréje,
9. a sportudvar felújítása,
10. az iskola teljes festése,
11. az iskola bővítése egy erőnléti teremmel.
2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.
2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35., A épület
112. A tatai Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás során a folyosók, a tantermek, a tanári szobák festése, gipszkartonozása valósul meg, valamint a burkolatok, a lambériák és parketták is felújításra kerülnek. A beruházás keretében megvalósul az iskolaudvar felújítása és tereprendezése, a feladat-ellátási helyeken tornaterem fejlesztése, új tantermi, illetve csoportszobák kialakítása, sportudvar kialakítása. 2890 Tata, Jázmin utca 23.
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
113. Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. három terem csoportteremmé alakítása, a folyosóvilágítás korszerűsítése, festés,
2. tíz új helyiség kialakítása összesen 610 m2 összterületen,
3. gyógytestnevelés, illetve erőnléti terem építése a meglévő iskolaépülethez csatlakozó bővítmény részeként.
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
114. A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében sor kerül:
1. a meglévő infrastruktúra felújítására mintegy 2900 m2
összterületen,
2. új természettudományos labor kialakítására,
3. a meglévő sportudvar szabvány szerinti fejlesztésére,
4. egy új helyiség (digitális szaktanterem) kialakítására.
2942 Nagyigmánd, József Attila utca 34.
115. Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében felújításra kerül az iskola tetőszerkezete és héjazata, a tornaterem padlószerkezete, megtörténik a nyílászárók cseréje, valamint udvari padok, kerékpártárolók, térbetonburkolat- felújítás, és szeméttárolók kerülnek kialakításra. 5510 Dévaványa, Vörösmarty Mihály utca 4-6.
116. A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében az intézményben megfelelő számú és méretű, korszerűen felszerelt fejlesztőterem és közösségi tér kialakítása, felújítása, a mindennapos testnevelés infrastrukturális ellátottsága, a tornaterem felújítása, sportpálya bővítése valósul meg. A tetőtéri fejlesztő szobák akadálymentesítéséhez kapcsolódóan lépcsőforduló és lift kiépítése történik meg.
A főépületben karbantartási munkálatokat is végeznek, amelynek keretében a főépületi folyosók (aula, földszint, emelet) hideg burkolatának cseréje és korszerűsítése, akadálymentesítés, 17 tanterem korszerűsítése és a meglévő tornaterem korszerűsítése valósul meg, továbbá tornaszertár, fiú- és lányöltözők, valamint az ahhoz kapcsolódó vizesblokkok teljes körű felújítása és az iskolaudvar felújítása is megvalósul.
4552 Napkor, Kossuth u. 59.
117. Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. négy új tanterem kialakítása a földszintes könyvtár épülete felett, lépcsőház és akadálymentes lift kialakításával,
2. a gépészeti korszerűsítés keretében a gázkazánok és a teljes fűtés-elosztó rendszer kicserélése,
3. a homlokzat hőszigetelése és
4. a villamos hálózat felújítása.
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.118.A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A beruházás keretében megvalósul:
1. a meglévő infrastruktúrán belül 18 helyiség felújítása,
2. 13 új helyiség és egy akadálymentes lift kialakítása,
3. a meglévő iskolaudvar felújítása, tereprendezése,
4. „A” jelű tornaterem építése és
5. új természettudományos labor kialakítása.9821 Győrvár, Balogh Ádám utca 14.
119. A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. „A” jelű tornaterem építése,
2. a meglévő infrastruktúrán belül 13 helyiség felújítása,
3. a meglévő iskolaudvar felújítása, tereprendezése,
4. 15 új helyiség kialakítása és
5. új természettudományos labor kialakítása.
9919 Csákánydoroszló, Vasút 31.
120. Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában A beruházás keretében megvalósul:
1. az épület belső felújítása,
2. padozat- és burkolat-felújítás,
3. nyelvi labor és természettudományi terem kialakítása,
4. akadálymentesítés.
9653 Répcelak, József Attila utca 32.
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 1.
121. Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. a tantermek felújítása,
2. a tornaterem felújítása,
3. sportudvar kialakítása,
4. kémia-szaktanterem kialakítása,
5. fizika-szaktanterem kialakítása,
6. természettudományos szaktanterem kialakítása,
7. nyelvi labor kialakítása,
8. technika-szaktanterem kialakítása,
9. energetikai korszerűsítés (árnyékolás) és
10. közösségi tér kialakítása (parkosítás).
9500 Celldömölk, Árpád utca 34.
122. Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás során a jelenlegi földszintes elrendezésű épület toldalék része elbontásra kerül. Kivitelezésre kerül az emelet ráépítése és a meglévő terület felújítása. Megvalósításra kerül az alap- és a szaktantermek, foglalkoztató és fejlesztő területek, nyelvi labor és számítástechnika-terem elhelyezése és a meleg étkeztetéshez szükséges ebédlő elhelyezése kiegészítő büfével. Fejlesztésre kerül a sportcsarnok, a meglévő sportpálya. Korszerűsítésre kerül a jelenlegi fűtési és melegvíz-szolgáltatási rendszer, az elektromos hálózattal együtt. A hatékony energiafelhasználás érdekében az épület kiegészítő hőszigeteléssel és korszerű nyílászárókkal való ellátása is megtörténik. 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4.
123. Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. egy új tornaterem építése,
2. energiahatékonysági beruházás: új hőszigetelési rendszer kialakítása, jelenlegi nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje, négy darab új, kondenzációs fali gázkazán elhelyezése, villamos rendszer kialakítása a mai kornak és előírásoknak megfelelően, továbbá a világítótestek takarékos izzóval történő felszerelése,
3. az akadálymentesítés és
4. a zeneterem kialakítása.
8184 Balatonfűzfő, Irinyi János u. 2.
124. Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. új „A” típusú tornaterem építése,
2. a bővítéssel érintett meglévő oktatási épület homlokzati hőszigetelése,
3. a homlokzati elavult nyílászárók kicserélése,
4. az épület két szintjén négy új tanterem, két új vizesblokk, illetve két új akadálymentes mosdó kialakítása.
4066 Tiszacsege, Fő utca 95.
125. Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása,
2. szaktantermek létrehozása (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek),
3. iskolai könyvtár belső felújítása és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése,
4. fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása és
5. az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti,
az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.
126. Esély a Jövőért! A beruházás keretében a tornaterem, csoportszobák, fejlesztőszobák építése valósul meg. Továbbá új épületszárny építésére is sor kerül tanterem, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek, nyelvi-informatikai labor, természettudományos szaktanterem és az alapfokú művészetoktatás megtartására alkalmas helyiségek kialakításával. 8885 Borsfa, Zrínyi Miklós utca 3/a
127. „Test és lélek” - Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában A beruházás keretében hat tanterem kialakítása és további tantermek létrehozása valósul meg, emellett egy új, szekcionálható tornaterem kerül kialakításra. Megvalósul a technikaterem átköltöztetése, a helyén nyelvi labor kerül kialakításra, továbbá a meglévő osztálytermek, fejlesztőszobák felújítása, átalakítása történik meg. 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91.
128. A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében új tantermek kialakítása, szaktantermek építése valósul meg. Mindez magában foglalja egy természettudományos labor építését, a digitális kompetenciák fejlesztését támogató, informatikai eszközökkel felszerelt informatika és nyelvi szaktanterem építését, a tevékenység- központú nevelés és oktatás megvalósítását támogató feltételek megteremtését technika-szaktanterem kialakításával. Emellett megvalósul egy könyvtárhelyiség építése, az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megvalósításának feltételét megteremtő infrastrukturális fejlesztés, rajzszaktanterem építése és zeneterem kialakítása révén, informatikai akadálymentesítés, a mozgáskultúra fejlesztése érdekében a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés tornaterem építése által. 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2.
129. A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megvalósul:
1. az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása (17, egyenként 54-56 m2-es terem),
2. szaktantermek (nyelvi labor, két informatikai terem, két természettudományos szaktanterem, egy rajzterem) létrehozása,
3. az iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér megújítása,
4. a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek kialakítása (két fejlesztőterem, logopédia),
5. a mozgáskultúrához (tánc, néptánc) szükséges terem és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
8960 Lenti, Vörösmarty utca 30.
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
130. Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében Jászapátiban A beruházás keretében a volt csecsemőotthon épülete kerül átalakításra iskolává. A kialakítás során visszabontással új, iskola funkcióhoz szükséges helyiségeket hoznak létre a teljes épületből, továbbá szaktantermek, szertárak, tanári szoba és kiszolgáló helyiségek létesülnek, amelynek révén nyolc tanterem készül el (általános tantermek, fizika-kémia, biológia-földrajz, informatika, művészeti). 5130 Jászapáti, Hősök tere 7.
131. A Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében társadalomtudományi, természettudományi szaktanterem, iskolai könyvtár és könyvraktár, nyelvi labor, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség, iskolapszichológus foglalkozás megtartására alkalmas helyiség, logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba és két csoportszoba kerül kialakításra. 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.
132. A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése - Iskola 2020 A beruházás keretében megvalósuló tevékenységek:
1. az épület földszintjén az aula alapterületének növelése, az egyik szélfogó elbontása és a porta áthelyezése,
2. csoportszoba kerül kialakításra a tornaszoba területén,
3. a szintek közötti akadálymentes közlekedés biztosítására lift kerül kiépítésre,
4. a nevelőtestületi szoba alapterületének növelése a meglévő helyiségek átalakításával és a hozzátartozó teakonyha kiépítésével,
5. tornaterem fal- és padlóburkolatának felújítása, a belső ajtók cseréje, a meglévő villamos hálózat cseréje, gépi szellőzés kiépítése, valamint légtechnikai szempontból a tornaterem korszerűsítése, továbbá a tornatermi szertár alapterületének növelése,
6. a kiszolgáló, kapcsolódó helyiségek, vizesblokkok, öltözők állapotának teljes felújítása, korszerűsítése,
7. az épület teljes körű akadálymentesítése, valamint az épületburok energetikai felújítása.
3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.
133. A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megtörténik az intézmény teljes belső felújítása, és megújul az iskola sportudvara. 8992 Bagod, Kossuth Lajos utca 15.
134. A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megújul az iskolaépület tetőszerkezete, fűtésrendszere, nyílászárói, vizesblokkjai, ebédlője, osztálytermei és tornacsarnoka. 9422 Harka, Keresztúri utca 2.
135. Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola fejlesztése A beruházás keretében az intézmény földszintes kiszolgáló épületszárnyára emeletráépítéssel szaktantermek (természettudományos terem, nyelvi labor, számítástechnika- szaktanterem), illetve speciális oktatást biztosító fejlesztő- és csoporttermek, valamint egy könyvtár kap helyet. 6300 Kalocsa, Jókai Mór utca 1.
136. A Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósuló tevékenységek:
1. tantermek, szaktantermek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása,
2. iskolaudvar fejlesztése, kerékpártárolók kialakítása.
4951 Tiszabecs, Rákóczi utca 13.
137. A Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósuló tevékenységek:
1. tantermek, szaktantermek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása,
2. iskolaudvar fejlesztése, kerékpártárolók kialakítása.
4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.
4765 Csenger, Kossuth utca 2.
138. A Csaholci Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás eredményeként megújul az iskola épülete: hat tanterem építésére, burkolat-felújításra, belső festésre, valamint a tűz- és füstvédelmi előírásoknak való megfeleléshez szükséges átalakításokra kerül sor. 4967 Csaholc, Kossuth Lajos utca 36-40.
139. A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósuló tevékenységek:
1. szaktantermek (többek között nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozása,
2. fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása,
3. a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása [akadálymentesítés, belső nyílászárók cseréje, burkolatcserék, falburkolás a termekben legalább 120 cm magasságban meleg burkolattal (bútorlap), falburkolás a folyosókon (csempe 150 cm), falak festése, álmennyezet kialakítása, vizesblokkok felújítása, kazánház átépítése, a központi iskola előtető felújítása, a technikaterem tetőfelújítása],
4. új sportpálya építése.
3973 Cigánd, Iskola utca 8. és 12/a
140. A Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósuló tevékenységek:
1. szaktantermek (többek között nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozása,
2. fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása,
3. a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása,
4. új, összesen 1200 m2 alapterületű tornaterem átadása,
5. az iskolaépület teljes felújítása.
3994 Pálháza, Vásártér utca 13.
141. A Tolcsvai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében kialakításra kerül egy új iskolaépület a felső tagozatosok számára. Megépítésre kerül egy sportpálya is, a terep adottságait kihasználó későbbi lelátóval. 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor utca, hrsz. 153/27, 153/28 és 153/29
142. A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában A beruházás keretében a meglévő épületre emeletráépítés tervezett: a Petőfi utcai szárny „L” alakú épületrészének második emelete fölé egy új emelet-tetőtér kerül ráépítésre, ahol hét új tanterem kerül kialakításra. Megújulnak az iskola vizesblokkjai, a könyvtára, tantermei és szaktantermei, valamint a sportudvar is. 6760 Kistelek, Petőfi S. u. 9.
143. Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében 13 terem felújítása és 7 újépítésű helyiség kialakítása valósul meg, bővül a tornaterem, megújul a sportudvar, és új természettudományos labor kerül átadásra. 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7., hrsz. 517
144. Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében A beruházás keretében megvalósul:
1. szaktantermek (többek között nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) kialakítása,
2. fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása,
3. a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása,
4. akadálymentesítés,
5. tanári szoba felújítása,
6. mindennapos testneveléshez szükséges tér kialakítása (tornacsarnok építése).
3860 Encs, Bem József utca 2.
145. A kiskőrösi Bem József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében nyolc tanterem kerül kiépítésre, sor kerül továbbá egy angol nyelvi labor építésére, egy informatika- szaktanterem építésére, egy közösségi terem kialakítására, két fejlesztő szaktanterem kialakítására és berendezésére. Ehhez kapcsolódóan kialakításra kerülnek a szükséges járulékos helyiségek, a vizesblokkok, továbbá új sportudvar kerül kialakításra. 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2.
146. A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében megújulnak a hallgatói terek és a laborok, valamint megvalósul az orvosi, fogorvosi, gyógyászati, állatházi, klinikai skill központ fejlesztése, továbbá létrejön a Pécsi Tudományegyetem Fogorvosi Szakoktatási központja. 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
7634 Pécs, Tüzér u. 1.
7622 Pécs, 48-as tér 1.
7624 Pécs, Ifjúság út 6.
7624 Pécs, Ifjúság u. 6/a
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
7624 Pécs, Rókus utca 2.
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
7624 Pécs, Boszorkány u 2.
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
7624 Pécs, Honvéd u. 3.
7624 Pécs, Honvéd u. 5.
7623 Pécs, Rét utca 2.
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3.
7623 Pécs, Rákóczi út 2.
7624 Pécs, Édesanyák útja 15-17.
7634 Pécs, Pázmány utca 4.
147. A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának infrastrukturális fejlesztése, tudásközpontjának kialakítása A beruházás során a székesfehérvári ingatlan felújítása és a képzési funkció ellátására alkalmas állapot megteremtése valósul meg. 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
148. A jövő egyeteme - Infrastrukturális fejlesztések a Kaposvári Egyetemen A beruházás során az Egyetemi Tudáscentrum központi és agrárműszaki épületének fejlesztése, az Egyetemi Tudáscentrum kompetenciafejlesztő laborjának kialakítása, valamint a központi informatikai infrastruktúra és WiFi hálózat fejlesztése valósul meg. 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
149. Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése A beruházás keretében műszer- és laborfejlesztés valósul meg, valamint azok működéséhez, elhelyezéséhez szükséges építés, épületbővítés és felújítás történik az intézmény Leányka úti telephelyén („Delta-épület” megújítása), továbbá a fejlesztés megvalósításával a hallgatói terek, laborok és az épületek megújulnak. 3300 Eger, Leányka utca 4.
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
150. A Szegedi Tudományegyetem oktatási- képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése A beruházás keretében a Szegedi Tudományegyetem két épületének teljes funkcionális és elméleti épületté, képzési központtá való átalakítása valósul meg. 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla utca 6.
6724 Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
151. A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ területbővítése a Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épületének rekonstrukciójával egybekötötten valósul meg egy új emelet ráépítésével, míg a Klinikai Központban új oktatási terek létrehozására kerül sor az épület átépítésével.
A Debreceni Egyetem területén található gázfogadó épület helyén egy többfunkciós Learning Center is kialakításra kerül, előadói és szemináriumi termekkel kombinált hallgatói központként. Az Egészségügyi Karon Skill Labor kialakítására kerül sor egy szimulációs központ kialakítása, felújítása és a hallgatói kiszolgáló rendszerek fejlesztése által. A Népegészségügyi Karon új Gyógytornász Skill Labor kerül kialakításra. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon megvalósítani kívánt gyakorlati képzőhely korszerűsítések a fejlesztés által közvetlenül érintett tanszékek és tudományterületek mellett az állattenyésztési, növénytermesztési és kertészeti tudományterületekhez egyaránt kapcsolódnak.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
152. * 
153. Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron A salgótarjáni beruházásnál az Óbudai Egyetem új telephelyeként egy multifunkcionális, duális képzéseket is biztosító képző- és kutatóközpont megvalósítása történik. A székesfehérvári beruházásnál a gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése valósul meg. 3100 Salgótarján, Május 1. utca 54.
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.
154. „BME Balatonfüredi Tudáscentrum” létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével A beruházás megvalósításával a BME Balatonfüredi Tudáscentrum fejlesztése valósul meg több száz hallgatói férőhellyel, 30 főnyi oktatási és adminisztrációs létszám lehetőséggel 1892 m2-en. 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B

2. melléklet a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. földmérési hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. azok az 1-17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.