Hatály: közlönyállapot (2018.XII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

34/2018. (XII. 20.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2., a 4., az 5., a 8. és a 9. alcím, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 9. pontjában, 20. pont b) alpontjában és 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet „Az eljárás rendje” alcíme a következő 37. §-sal egészül ki:

„37. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben az országos parancsnok döntésével kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben az országos parancsnok elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős nehézséggel járna.

(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be.”

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

2. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Szolgálati Jel adományozására a belügyminiszter jogosult. A Szolgálati Jel adományázására irányuló munkáltatói intézkedések tervezetét a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv készíti elő és terjeszti fel a belügyminiszter részére kiadmányozásra.”

4. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter, az országos parancsnok vagy az országos főigazgató” szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

5. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 139/A. §-sal egészül ki:

„139/A. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére az Országgyűlési Őrség parancsnokának döntésével kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt az Országgyűlési Őrség parancsnoka elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős nehézséggel járna.

(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be.”

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

c) 3/A. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos pótlék mértéke.”

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet VII. Fejezete a következő 70/A. §-sal egészül ki:

„70/A. § (1) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 275/A. §-a szerinti előzetes véleményalkotási eljárás kezdeményezése mellett dönt, a rendvédelmi szerv a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet írásban keresi meg az előzetes véleményalkotás érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben a rendvédelmi szerv feltünteti

a) a hivatásos állomány tagjának azonosításához szükséges adatokat,

b) a szolgálatteljesítési helyet,

c) a vezetői beosztásba kinevezést megelőző kezdeményezés esetén a tervezett vezetői beosztást,

d) a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetés esetén a soron kívüli előléptetés rövid indokolását, valamint az előléptetés tervezett dátumát.

(3) Ha a megkeresésre a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően kerül sor, akkor az (1) bekezdés szerinti megkeresést valamennyi, a vezetői beosztásba jelölt személy vonatkozásában egy megkeresésbe foglaltan kell megtenni.”

9. § Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 97. §-a.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos pótlék mértéke.”

11. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 40. § (2) bekezdésében a „69. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okból történő vagy a d) pontja” szövegrész helyébe a „69. §-a” szöveg lép.

12. § Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 49. §-a.

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. § Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése.

9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet módosítása

14. § Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet 19. §-a.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

15. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén a rendvédelmi szerv a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával - 30 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b) Ha a rendvédelmi szervnek - a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján - tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.”

11. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

16. § Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén az Országgyűlési Őrség a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával - 30 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b) Ha az Országgyűlési Őrségnek - a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján, vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján - tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.”

12. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-8. §, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, valamint az 1-4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

18. § Ez a rendelet 2019. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék I. alcímében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(A B C D


1.


besorolási kategória


szolgálati beosztás
Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)
4a. szakirányító 2 igazgató-helyettes III. IV.

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D


1.


besorolási kategória


szolgálati beosztás
Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)
3. D ügyeletvezető I. II. III., IV.

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(A B C D


1.


besorolási kategória


szolgálati beosztás
Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)
3a. D ügyeletvezető II. II. III., IV.

2. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

„1. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D E
1. vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. kiemelt vezető központi szerv vezetője parancsnok 550
4. kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese parancsnok-helyettes 550 550
5. középvezető szakirányító 1 igazgató 550
6. középvezető szakirányító 2 igazgató-helyettes 550
7. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 550 550
8. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
550
650*
550
9. beosztott vezető főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 550
650*
550

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D
1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. D osztályvezető-helyettes 500
650*
500
4. D ügyeletvezető I. 500
5. D ügyeletvezető II. 450
6. D kiemelt főreferens 500
600*
450
7. D jogtanácsos 550
8. C kiemelt főelőadó 500 450
9. C kiemelt biztonsági főtiszt 650
10. C főmérnök 550
11. B biztonsági főtiszt 550
12. B mérnök 400
13. B rajparancsnok 400

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A B C D
1. besorolási kategória szolgálati beosztás hivatásos pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. D csoportvezető 500 500
4. D szolgálatparancsnok 500
5. D szakreferens 500 450
6. D ügyeletes 450
7. C szolgálatparancsnok-helyettes 450
8. C főreferens 450 400
9. C technikus 450
10. C helyszínbiztosító 600
11. C lakásbiztosító 600
12. C biztonsági gépkocsivezető 650
13. B objektumőr I. 450
14. B beosztott tűzoltó I. 450
15. A objektumőr II. 450
16. A beosztott tűzoltó II. 450

IV. Megjegyzések

1. 650*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság vezetői beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

2. 600*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.”

3. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(A B C D E F
1. EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG EGYÉB

2.
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉP-
ZETTSÉG

alapfeladat

nem alapfeladat
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETEL-
MÉNY)
5a. igazgató-
helyettes
felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges - RSZV

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(2.) RSZV

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS)
(3.) ügyeletvezető I.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(A B C D E

1.
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
3a. ügyeletvezető II. felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges RSZV

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(5.) nem szükséges

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(7.) nem szükséges

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:9 és E:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
(9.) nem szükséges
(10.) nem szükséges

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet III. és IV. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„III. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei a nem alapfeladatokat ellátók esetében

A B C D E

1.

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. osztályvezető-
helyettes*
szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges RSZV
3. felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés RSZV
4. kiemelt főreferens* szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges RSZV
5. felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés RSZV
6. jogtanácsos jogi egyetemi végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség jogi szakvizsga RSZV
7. kiemelt főelőadó* szakirányú felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség nem szükséges nem szükséges
8. felsőfokú végzettség felsőfokú rendészeti szakképzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés nem szükséges
a) *: A szolgálati beosztáshoz meghatározott képesítési követelmények vonatkozásában a 2. vagy 3., a 4. vagy 5., illetve a 7. vagy 8. sorban foglalt követelményeket kell teljesíteni.

IV. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei az alapfeladatokat ellátók esetében

A B C D E

1.

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2. csoportvezető középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
3. szolgálat-
parancsnok
középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4. szakreferens középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5. szolgálat-
parancsnok-
helyettes
középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
6. ügyeletes középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
7. főreferens középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
8. technikus középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
9. helyszínbiztosító középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
10. lakásbiztosító középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
11. biztonsági gépkocsivezető középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
12. objektumőr I. középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam
13. objektumőr II. középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes szakképesítés
(OKJ 54 861 01)
nem szükséges beosztáshoz előírt szaktanfolyam

9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet V. alcímében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(A B C D E

1.
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)
2a. csoportvezető középiskolai végzettség, érettségi rendőr tiszthelyettes részszakképesítés (OKJ 51 861 03) beosztásnak megfelelő szakképesítés nem szükséges

10. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:

„1.3. Szakirányú felsőfokú végzettség:

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike

a) a jogi, igazgatási szakterületen,

b) az ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

c) a humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

d) az oktatási, képzési, nevelési szakterületen,

e) az informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

f) a sajtó és tájékoztatási szakterületen,

g) a pénzügyi, számviteli szakterületen,

h) a műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen.”

11. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 4. pontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:

„4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam*:

Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.”

12. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű szakképesítés:)

„k) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;”

13. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpontja a következő l) alponttal egészül ki:

(Felsőszintű szakképesítés:)

„l) tűzvédelmi tervezési szakmérnök.”

14. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:4 mezőjében a „szaktanfolyam” szövegrész helyébe a „szaktanfolyam*” szöveg lép.

4. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 3/A. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások:

a) az ügyeletvezető I.,

b) az ügyeletvezető II.,

c) az ügyeletes

szolgálati beosztás.”

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 3/A. melléklet 1. pontjában az „Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály Országház Biztonsági Osztály” szövegrész helyébe az „Objektumvédelmi Igazgatóság Országház Biztonsági Osztály” szöveg lép.