A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.

 

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 3-5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában, valamint a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott, e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (a továbbiakban: fogyasztó) az 1. mellékletben megállapított, téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásra (a továbbiakban: juttatás) jogosultak, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

2. § A juttatás összegét az adott gázév vonatkozásában az 1. melléklet állapítja meg e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági szerződéssel rendelkező fogyasztók részére.

3. § A juttatás összegét az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) köteles a Get. 141/L. § (1) bekezdése szerinti, az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére a fogyasztók rendelkezésére bocsátani akként, hogy az az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámlájuk egyenlegébe beszámításra kerül.

4. § (1) Az egyetemes szolgáltató a jogosultak száma alapján kiszámított juttatás összegéről a volt közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt e rendelet hatálybalépését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja fogyasztói kategóriák szerinti bontásban.

(2) A volt közüzemi nagykereskedő az (1) bekezdés szerinti összeget az (1) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.

(3) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztó folyószámláján a volt közüzemi nagykereskedő által az e célra rendelkezésére bocsátott juttatás összegét a (2) bekezdés szerinti átutalást követő 3 munkanapon belül jóváírja.

(4) Az egyetemes szolgáltató köteles levélben soron kívül tájékoztatni a fogyasztót a részére a folyószámláján biztosított jóváírásról.

(5) Az egyetemes szolgáltató elkülönített nyilvántartásban köteles kimutatni az e rendelet végrehajtása során a juttatással kapcsolatban keletkező indokolt költségeit és ráfordításait, ideértve az azokat terhelő adókat, járulékokat, valamint a beruházási és működési költségeket (a továbbiakban együtt: költség) is. A volt közüzemi nagykereskedő a juttatás összegéről és költségeiről köteles az egyetemes szolgáltatóval e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolni, és részére a megállapított költségeket a Get. 141/L. § (1) bekezdése szerinti, az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére megfizetni.

5. § (1) Az e rendeletben szereplő fogalmakat a Get. és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában fogyasztói közösség az a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

5/A. § *  (1) Ha az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti összeg és a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai számának szorzata meghaladja az 1. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott - adott fogyasztói közösség esetében irányadó - juttatás összegét, a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az egyetemes szolgáltatótól az ezen különbözet (a továbbiakban: különbözet) egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő jóváírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 10-ig közzéteszi.

(3) A fogyasztói közösségnek a különbözet jóváírására vonatkozó kérelmében a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal igazolnia kell a lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be kell mutatnia az (1) bekezdés szerinti számítást és a különbözet összegét.

(4) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, az alapján a különbözetet jóváírja, és soron kívül levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget a folyószámláján részére biztosított különbözet jóváírásáról.

(5) Az egyetemes szolgáltató legkésőbb 2018. július 7-ig fogyasztói kategóriák szerinti bontásban tájékoztatja az e § szerinti különbözetek összegéről a volt közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

(6) A volt közüzemi nagykereskedő az (5) bekezdés szerinti összeget az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelethez

A téli rezsicsökkentésként, a földgázt egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztók részére biztosított juttatás 2017/2018-as gázévben megállapított összege

1. Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részére a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege - a 2. és 3. pontban foglaltak kivételével - 12 000 forint.

2. A 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg kétszerese, azaz 24 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.

3. A 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg tízszerese, azaz 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.