A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.

 

2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról * 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

1–18. § * 

19. § (1)–(2) * 

(3) * 

(4)–(7) * 

20–23. § * 

24. § * 

25–32. § * 

33. § (1) Az Infotv.

1–14. * 

15. * 

lép.

(2) * 

34. § * 

2. * 

35–40. § * 

3. * 

41–43. § * 

4. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (3) bekezdése, a 24. §, a 33. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 35–40. §-a az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

45. § A 19. §, a 33. § (2) bekezdése és a 34. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

46. § (1) Az 1. és a 3. alcím a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.