Hatály: közlönyállapot (2018.VII.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2018. évi XLIV. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény megállapíthatja egyes szabálysértési tényállások esetén)

c) az alkalmazható kényszerintézkedésekre, a helyszíni eljárásra, az előkészítő eljárásra, a bírósági eljárásra, valamint a büntetés, intézkedés végrehajtására vonatkozó eltérő szabályokat.”

2. § A Szabs. tv. 83. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha)

m) a 10. § szerinti elzárást kizáró ok kerül a 178/B. § (11) bekezdése tekintetében megállapításra.”

3. § A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szabálysértési nyilvántartások)

c) helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása.”

4. § (1) A Szabs. tv. 155. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A szabálysértési nyilvántartó szerv a helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartásába felvett adatokat a helyszíni intézkedéstől számított 90 napig, vagy a szabálysértési eljárás megindításáig kezeli.”

(2) A Szabs. tv. 155. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Ha az ügyben eredményes közvetítői eljárást folytattak le, a szabálysértési nyilvántartó szerv a 154. § (2) bekezdés c), d), f), h), i) és j) pontjában meghatározott adatokat az eredményes közvetítői eljárás befejezését követő egy évig kezeli.”

5. § A Szabs. tv. a 156/C. §-t követően a következő 115/C. alcímmel egészül ki:

115/C. A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása

156/D. § (1) A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben - a 178/B. § szerinti szabálysértés miatt - helyszíni intézkedésre került sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a szabálysértési eljárás megindítása esetén nem kell adatot közölni.

(3) A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása tartalmazza

a) a kapcsolati kódot,

b) a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló szabálysértés gyanú szerinti elkövetési helyét, a helyszíni intézkedés kezdő és befejező időpontját.

(4) A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása számára, jogszabályban meghatározott formában és módon, adatot a rendőrség közöl.”

6. § (1) A Szabs. tv. 133/B. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„133/B. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése”

(2) A Szabs. tv. 133/B. alcíme a következő 178/B. §-sal egészül ki:

„178/B. § (1) Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.

(2) Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha

a) az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy

b) az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.

(3) A helyszíni figyelmeztetéssel egyidejűleg a rendőr az elkövetőt tájékoztatja a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekről.

(4) Akit 90 napon belül 3 alkalommal a (2) bekezdés szerint a szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés

a) miatt pénzbírság nem szabható ki,

b) elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.

(7) A bíróság elé állítás érdekében az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjét a rendőrségre elő kell állítani, meg kell hallgatni és - a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabálysértési őrizetbe kell venni.

(8) A rendőrség a szabálysértési őrizet ideje alatt gondoskodik az elkövető tisztálkodásáról és tiszta ruhával történő ellátásáról.

(9) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjének előállítása során azon ingóságokat, amelyeket az elkövető nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy azokra igényt tart, valamint amelyek vonatkozásában a nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem szerezhető be, a Kormány rendeletében meghatározott szerv ideiglenes tárolásba veszi.

(10) A Kormány rendeletében meghatározott szerv a (9) bekezdés szerinti ingóságot 6 hónapig őrzi meg. A megőrzési idő leteltét követően az általános szabálysértési hatóság intézkedik az ingóságok megsemmisítése iránt. Ha az ingóság gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolog, akkor azt haladéktalanul meg kell semmisíteni.

(11) Akivel szemben a 10. §-ban meghatározott elzárást kizáró ok áll fenn, azzal szemben az eljárást az előkészítő eljárást folytató szerv megszünteti.

(12) Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilatkozik, hogy a közérdekű munka végzését vállalja, akkor az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése iránt.

(13) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjével szemben a szabálysértési őrizet a bíróság jogerős döntéséig, de legfeljebb a nem jogerősen kiszabott szabálysértési elzárás tartamáig tart. Az elsőfokú bíróság által nem jogerősen kiszabott közérdekű munka büntetés esetén a szabálysértési őrizet a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott beszámítás szerinti tartamig tart. Ha az elsőfokú bíróság figyelmeztetés intézkedést alkalmaz, az elkövetőt haladéktalanul szabadítani kell.

(14) A bíróság az elsőfokú döntését az őrizetbe vételtől számított 72 órán belül hozza meg. Az elsőfokú döntés elleni fellebbezést a végzés kihirdetését követően a tárgyaláson be kell jelenteni, amelyet a bíróságnak írásba kell foglalnia. A bíróság az iratokat haladéktalanul felterjeszti a törvényszékhez.

(15) A bíróság a másodfokú döntését az elsőfokú döntést követő 30 napon belül hozza meg.

(16) Ha a technikai feltételek biztosítottak, akkor a bírósági eljárásban az elkövető jelenléte telekommunikációs eszköz útján is biztosítható.

(17) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén figyelmeztetés intézkedés, közérdekű munka vagy elzárás szabható ki. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, elzárás szabható ki.

(18) Ha a bíróság elzárás büntetést szab ki, ennek azonnali foganatba vételét rendeli el.

(19) A (17) bekezdés szerint kiszabott közérdekű munka végrehajtására az elkövetés helye szerinti településen kerül sor.

(20) Ha az eljárás alá vont személyt az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett (1) bekezdés szerinti szabálysértés miatt közérdekű munka büntetés nem szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható.”

7. § A Szabs. tv. a 179. §-t megelőzően a következő 133/C. alcím címmel egészül ki:

„133/C. Közös szabályok a XXIII. Fejezetben foglalt szabálysértések tekintetében”

8. § A Szabs. tv. 250. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

f) meghatározza az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés szerinti eljárásra jogosult más szerv vagy szervezetek körét és feladataikat,

g) meghatározza az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetőjének tulajdonában álló ingóságok ideiglenes tárolását végző szervet, illetve az ingóságok tárolására és megsemmisítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

9. § A Szabs. tv. 254. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzatok 2018. október 15-ig hatályon kívül helyezik azokat az önkormányzati rendeleteiket, amelyek a közterületek azon részének kijelölésére vonatkoznak, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást jogellenessé minősítik.”

10. § A Szabs. tv.

a) 155. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)-(2b) bekezdésben”,

b) 157. § (1a) bekezdésében a „155. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „155. § (2b) bekezdése”

szöveg lép.

11. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 8. §, a 10. § és a 12. § 2018. október 15-én lép hatályba.

(3) A 7. § 2018. október 16-án lép hatályba.

12. § Hatályát veszti a Szabs. tv.

a) 250. § (4) bekezdése, valamint

b) 133/C. alcíme.