A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól

A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, a vízügyi hatóság, valamint a vízügyi igazgatóság,

2. Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis: olyan egységes, elektronikus információs rendszer, amely internetes felületén a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős által szolgáltatott adatokat megjelenítve biztosítja a díjelőkészítő tevékenységhez, a gördülő fejlesztési tervezéshez és a víziközmű-vagyonértékelések elkészítéséhez szükséges adatokhoz való hozzáférést a felhasználók számára, valamint támogatja a Hivatal és a vízügyi hatóság tevékenységét, valamint a víziközmű-szolgáltatási ágazat szakpolitikai, stratégiai és fejlesztéspolitikai megalapozását,

3. szakmai modul: a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatáscsoportok,

4. származtatott adat: olyan adat, amely egy vagy több adat módosításával, vagy az azokkal végzett műveletek eredményeként jött létre, és amelyből az alapadatok nem fejthetőek vissza.

2. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis alapvető szabályai

2. § (1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisnak alkalmasnak kell lennie

a) a miniszter szakpolitikai feladatai ellátásához szükséges egyedi, nem rendszeres adatbekérésre,

b) a Hivatalnak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 60. § (4) bekezdése szerinti adatbekérésére, valamint

c) a gördülő fejlesztési tervnek az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis elektronikus felületén történő jóváhagyásra.

(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis elemei:

a) az Adatbekérő rendszer,

b) a Térképi nyilvántartás,

c) az Adatkapcsolatok és

d) a Víziközmű Adatbázis.

(3) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis szakmai moduljai:

a) Adatkapcsolat a hatósági tevékenységek adataihoz,

b) Adatkapcsolat a benyújtott vagyonértékelések adataihoz,

c) Adatkapcsolat a benyújtott gördülő fejlesztési tervek adataihoz,

d) Adatkapcsolat az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszterhez,

e) Adatkapcsolat az OVF Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer adatbázishoz,

f) Adatkapcsolat a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz,

g) Nyitott adatkapcsolat a későbbi adatkörök csatolásához kapcsolódóan,

h) Adatbekérő rendszer,

i) Víziközmű Adatbázis létrehozása, lekérdező, elemző funkciók,

j) Térképi nyilvántartás, megjelenítés, attribútumok csatolása, valamint

k) Adatkapcsolat a Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszerhez.

(4) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis a felhasználói adatigényeket a (3) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott szakmai modulokban kialakított közvetlen adatkapcsolatokon keresztül átvett, továbbá a (3) bekezdés h) pontja szerinti adatbekérő rendszeren keresztül érkező adatokra épülő, strukturált adattárolást biztosító Víziközmű Adatbázis, annak lekérdező, elemző funkciói segítségével szolgálja ki.

3. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetője, feladatai és ellenőrzése

3. § *  Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) az Építési és Közlekedési Minisztérium.

4. § Az üzemeltető az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis vonatkozásában

a) kialakítja a felhasználási feltételeket,

b) menedzseli és támogatja a rendszerhasználathoz szükséges regisztrációt (a továbbiakban: regisztráció),

c) ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat,

d) ellátja a közvetlen adatkapcsolatokon keresztül érkező adatok biztosításával és az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis belső adatösszhangjával kapcsolatos feladatokat,

e) elvégzi az alkalmazástámogatással járó feladatokat,

f) ellenőrzi annak működését,

g) meghatározza annak fejlesztési irányait, valamint

h) koordinálja az incidenskezelést és a hibaelhárítást.

5. § (1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetési szabályzata rögzíti az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis felé történő adatszolgáltatás módjára, az adatok kezelésére és az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő lekérdezés módjára vonatkozó előírásokat.

(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetési szabályzatát az üzemeltető készíti elő, és a miniszter hagyja jóvá.

(3) Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzatot honlapján közzéteszi.

6. § A miniszter által megbízott személy vagy szervezet az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetésének ellenőrzése céljából bármikor jogosult az üzemeltetéssel összefüggő feladatok teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében

a) betekinthet az üzemeltetőnek az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetésével összefüggő dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet az üzemeltető tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól.

4. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázishoz történő csatlakozás

7. § (1) A felhasználó az üzemeltető erre irányuló felhívására regisztráció útján csatlakozik az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázishoz.

(2) A regisztrációt az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis regisztrációs és adatfeltöltő felületéről letölthető adatlap kitöltésével és aláírásával, az üzemeltetési szabályzat által meghatározott eljárási rend szerint kell végrehajtani.

(3) Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint igazolja az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis felhasználójának jogosultságát. A felhasználó az üzemeltető általi visszaigazolás kézhezvételének napjától jogosult az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis használatára.

(4) A regisztráció térítésmentes.

5. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis részére történő adatszolgáltatás

8. § A víziközmű-szolgáltató az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis részére

a) a víziközmű térképi nyilvántartásban szereplő adatokat,

b) az 1. melléklet szerinti, a víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, műszaki és szervezeti adatokat,

c) a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló jogszabály szerint elkészített vagyonértékelést, valamint

d) a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelmet

adatszolgáltatásként megküldi.

9. § (1) A regisztrációt követően a víziközmű-szolgáltató

a) a víziközmű térképi nyilvántartásban szereplő adatok tekintetében a regisztrációt követő legkésőbb hatvan napon belül,

b) az 1. melléklet szerinti adatok és a Vksztv. 60. § (4) bekezdése szerinti adatbekérés tekintetében jogszabályban meghatározott rendszerességgel, valamint

c) az egyedi, nem rendszeres adatszolgáltatás tekintetében a miniszter által megadott határidőn belül

teljesíti az adatszolgáltatást.

(2) Ha a víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott valamely adat tekintetében változás áll be, köteles a módosított adatot a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül feltölteni az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisba.

(3) A víziközmű-szolgáltatónak az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisbeli rögzítés céljából a valós állapotot tükröző adatot kell szolgáltatnia az üzemeltető részére.

6. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő tájékoztatás

10. § (1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő tájékoztatás a Víziközmű Adatbázis modulban szereplő lekérdező és elemző funkciók segítségével történik.

(2) A miniszter és a Hivatal a Vksztv. szerinti feladatai ellátása érdekében a Víziközmű Adatbázisban szereplő valamennyi víziközmű-szolgáltató és víziközmű-rendszer gazdasági, műszaki és szervezeti adatai megtekintheti, és azok tekintetében az (1) bekezdés szerinti funkciókat használhatja.

(3) A vízgazdálkodásért felelős miniszter, a vízügyi hatóság, valamint a vízügyi igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti feladatai ellátása érdekében a Víziközmű Adatbázisban szereplő valamennyi víziközmű-szolgáltató és víziközmű-rendszer gazdasági, műszaki és szervezeti adatai megtekintheti, és azok tekintetében az (1) bekezdés szerinti funkciókat használhatja.

(4) A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kizárólag az általa szolgáltatott adatok tekintetében jogosult az (1) bekezdés szerinti funkciókat használni.

(5) A települési önkormányzat a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján a két rendszer közötti adatkapcsolaton keresztül – az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis egy szűkebb adatkörének elemzési célú, mutatóképzésre alkalmas adatait – a helyi közszolgáltatás információs rendszerből kérheti le.

(6) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő információk szolgáltatása valamennyi felhasználó számára térítésmentes.

7. Adatkezelés

11. § (1) A szolgáltatott adat kezelője felel az adatkapcsolatokon keresztül átadott adatok tartalmáért.

(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis, valamint annak működésében lehívási szolgáltatás nyújtásával közreműködő adatkezelő szervezetek – amennyiben a műszaki feltételek adottak – az interoperabilitás követelményének megvalósításával kapcsolódnak össze.

(3) Az üzemeltető által szolgáltatott metaadatok és az azokból előállított származtatott adatok nyilvánosságára a hivatalos statisztikáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

A víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, műszaki és szervezeti adatok

A B
1. Adatszolgáltató Adatkör
2. víziközmű-szolgáltató tárgyévi mérleg – eszközök (aktívák), források (passzívák)
3. víziközmű-szolgáltató tárgyévi összköltség eljárással készült eredménykimutatás
4. víziközmű-szolgáltató tárgyévi forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás
5. víziközmű-szolgáltató tárgyévi cash-flow kimutatás
6. víziközmű-szolgáltató tárgyévi közvetlen költségek bemutatása ágazati bontásban (ivóvíz, szennyvíz)
7. víziközmű-szolgáltató tárgyévi biogáztermelés
8. víziközmű-szolgáltató tárgyévi felosztott közvetett költségek bemutatása ágazati bontásban (ivóvíz, szennyvíz)
9. víziközmű-szolgáltató tárgyévi fel nem osztott közvetett költségek bemutatása – engedélyes tevékenységek
10. víziközmű-szolgáltató rendszeres, de nem minden évben felmerülő tárgyévi egyedi költségek
11. víziközmű-szolgáltató nem rendszeresen felmerülő tárgyévi egyedi költségek bemutatása
12. víziközmű-szolgáltató tárgyévre vonatkozó, de a tárgyévet követő évben már fel nem merülő egyedi költségek bemutatása
13. víziközmű-szolgáltató tárgyévi indokolt költségek bemutatása vállalati szinten
14. víziközmű-szolgáltató tárgyévi egyéb elemezni kívánt tételek bemutatása vállalati szinten
15. víziközmű-szolgáltató tárgyévi különdíjas szolgáltatások bemutatása
16. víziközmű-szolgáltató tárgyévi integráció és víziközmű-beruházások bemutatása