A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXV. törvény

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről * 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezetek honlapjain közzétett tartalmakra és az általuk készített mobilalkalmazásokra kell alkalmazni.

(2) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a közszolgálati médiaszolgáltatók, illetve közszolgálati médiaszolgáltatás megbízás ellátását végző szervezetek olyan honlapjaira és mobilalkalmazásaira, amelyek a közszolgálati médiaszolgáltatás hozzáférhetővé tételét szolgálják.

(3) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a közszférabeli szervezetek által a honlapjukon vagy mobilalkalmazásukon keresztül közzétett következő tartalmak esetében:

a) az e törvény hatálybalépése előtt közzétett dokumentumfájlok, ide nem értve azokat a dokumentumfájlokat, amelyek az azokat közzétevő közszférabeli szervezet közfeladata ellátásával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazzák;

b) a közszférabeli szervezet tevékenységéhez korábban kapcsolódó, a jelenlegi közfeladat-ellátást közvetlenül nem érintő tartalmak (archívum);

c) 2020. szeptember 23. előtt közzétett lekérhető médiaszolgáltatás;

d) a 2019. szeptember 23. előtt közzétett extranet- és intranet tartalmak, amelyek kizárólag egy zárt csoport számára elérhetőek;

e) lineáris médiaszolgáltatás;

f) online térképek és térképszolgáltatások, a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információk kivételével;

g) harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyeket nem az érintett közszférabeli szervezet finanszírozott és fejlesztett ki, illetve nem tartozik az irányítása alá;

h) az olyan gyűjteményi művek, amelyek akadálymentes közzététele az állagmegóvás szükségessége, az akadálymentes formában nem megoldható hiteles reprodukció, vagy szöveg alapú gyűjteményi művek esetén az automatikus és költséghatékony szövegfelismerő eljárás hiánya miatt nem lehetséges.

(4) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a köznevelési intézmények és bölcsődék honlapjaira, mobilalkalmazásaira és az ezeken keresztül közzétett azon tartalmakra, amelyek nem a közfeladataik ellátásával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazzák.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

a) közszférabeli szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti szervezet;

b) mobilalkalmazás: a közszférabeli szervezet által vagy megbízásából, a nyilvánosság számára mobileszközökre tervezett és kifejlesztett szoftveralkalmazás a mobil operációs rendszerek kivételével;

c) fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti meghatározás;

d) közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információ: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti általános közzétételi listában meghatározott, a közszférabeli szervezet által elektronikus úton közzéteendő információ,

e) közzétett harmonizált szabvány: Az európai szabványosításról, a 89/686/EGK tanácsi irányelv, a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1015/2012/EU rendelet (2012. október 25.) 2. Cikk 1. pont c) pontjában meghatározott harmonizált szabvány, amelyet a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett.

3. Akadálymentesítési követelmények

3. § (1) A közszférabeli szervezet honlapját és mobilalkalmazását úgy köteles kialakítani és folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és informatikai szempontból stabil legyen.

(2) Azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek a közzétett harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti azon akadálymentesítési követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

(3) Közzétett harmonizált szabványok hiányában az olyan honlapok tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN 301 549:2015 Az Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei című nemzeti szabvány vonatkozó követelményeinek vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

(4) Közzétett harmonizált szabvány hiányában az olyan mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek a Bizottság által közzétett műszaki előírásoknak vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

(5) Közzétett harmonizált szabványok, valamint a (4) bekezdés szerinti műszaki előírások hiányában az olyan mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN 301 549:2015 Az Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei című nemzeti szabvány vonatkozó követelményeinek vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

4. Akadálymentesítési nyilatkozat

4. § (1) A közszférabeli szervezet akadálymentesítési nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy honlapja vagy mobilalkalmazása megfelel az e törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt akadálymentesítési követelményeknek. Az akadálymentesítési nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a tartalom azon részeinek leírását, amelyek nem akadálymentesek, ennek okait és adott esetben a nyújtott akadálymentes alternatívákat;

b) egy visszajelzési eljárás leírását és az ahhoz kapcsolódó internetes elérhetőség címét, amely bárki számára lehetővé teszi, hogy értesítse az érintett közszférabeli szervezetet honlapjának vagy mobilalkalmazásának az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek való meg nem felelésről, valamint, hogy kérelmezze az 1. § (3) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint kizárt információt;

c) az 5. § (2) bekezdés szerinti eljárás igénybevételére mutató internetes elérhetőség címét.

(2) A közszférabeli szervezet az (1) bekezdés b) pont szerinti értesítésre vagy kérelemre köteles 30 napon belül válaszolni.

(3) Az akadálymentesítési nyilatkozatot akadálymentes formában kell közzétenni és rendszeresen frissíteni a közszférabeli szervezet érintett honlapján. Mobilalkalmazások esetén a mobilalkalmazást kifejlesztő közszférabeli szervezet honlapján vagy az alkalmazás letöltésekor kell elérhetővé tenni. Az informatikáért felelős miniszter az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmával összefüggő részletszabályokat rendeletben állapítja meg.

(4) Ha a közszférabeli szervezet belső vizsgálata alapján megállapítja, hogy a 3. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése aránytalan terhet jelent számára, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban megjelöli, hogy e jogcímen mely akadálymentesítési követelményt nem képes teljesíteni, és az aránytalan teher miatt nem teljesített követelmény helyett milyen akadálymentes alternatívát biztosít.

(5) A (4) bekezdés szerinti, az aránytalan terhek felmérése érdekében végzett belső vizsgálat során a közszférabeli szervezet különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) a közszférabeli szervezet mérete, jellege és a rendelkezésre álló források;

b) a közszférabeli szervezet becsült költségei és haszna a fogyatékos személyek becsült hasznához viszonyítva, tekintettel az adott honlap vagy mobilalkalmazás használatának gyakoriságára.

5. Ellenőrzés és végrehajtás

5. § (1) A 4. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat meglétét, tartalmát, annak formai követelményeit és ezzel összhangban a nyilatkozatot kiállító szerv honlapjának vagy mobilalkalmazásának akadálymentességét a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) ellenőrzi.

(2) Az e törvényben foglalt akadálymentesítési követelmények megsértése esetén az ellenőrző szervezet kérelem alapján, vagy hivatalból ellenőrzést folytat.

(3) Ha az ellenőrzés eredményeként az ellenőrző szervezet megállapítja, hogy a közszférabeli szervezet honlapja vagy mobilalkalmazása nem felel meg az e törvény és végrehajtási rendeletei szerinti előírásoknak, felhívja a közszférabeli szervezet figyelmét az akadálymentesítési követelmények betartására, valamint egyeztetést kezdeményez arról, hogy az érintett szervezet milyen határidővel vállalja az akadálymentesítési követelmények teljesítését.

(4) Ha a közszférabeli szervezet a (3) bekezdés szerinti egyeztetésben nem működik közre, vagy a vállalt határidő alatt nem gondoskodik az akadálymentesítési követelmények teljesítéséről, az ellenőrző szervezet a közszférabeli szervezet felett felügyeleti, irányítói, fenntartói vagy tulajdonosi jogot gyakorló szervnél jelzi a jogsértő állapot fennállását.

(5) Az ellenőrző szervezet háromévente jelentést tesz az Európai Bizottságnak az e törvényben meghatározott kötelezettség teljesítéséről és az erre vonatkozó ellenőrzések eredményeiről.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az e törvényben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését végző szervezetet, és határozza meg az ellenőrzés részletes szabályait. * 

(2) Felhatalmazást kap az informatikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeit. * 

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. § (1) E törvény rendelkezéseit a közszférabeli szervezet

a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,

b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,

c) mobilalkalmazása esetében 2021. június 23-tól

kell alkalmazni.

(2) Az 5. § (5) bekezdés szerinti jelentést első alkalommal 2021. december 23-ig kell az Európai Bizottság részére megküldeni.

9. § Ez a törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, 2016. október 26-ai (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.