A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXXVIII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről * 

(A Melléklet-módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2018. július 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításai (a továbbiakban: Egyezmény-módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezmény-módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény-módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Article 2:

Before „frontiers” insert „customs”.

Article 1, paragraph (q):

After „customs authorities” add „or other competent authorities”.

Article 3, paragraph (b):

For „approved” read „authorized”.

Article 6, paragraph 2:

For „approved” read „authorized”.

Article 11, paragraph 3:

For „three months” read „one month”.

Article 38, paragraph 1:

For the existing text read

„Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the operation of this Convention any person guilty of a serious or repeated offence against the customs laws or regulations applicable to the international transport of goods. The conditions in which the offence against the customs laws or regulations is considered to be serious shall be decided by the Contracting Party.””

„2. cikk

Az „országhatáron” szövegrész helyébe a „vámhatáron” szöveg lép.

1. cikk q) szakasz

A „vámhatóságai” szövegrész helyébe a „vámhatóságai vagy egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai” szöveg lép.

3. cikk b) szakasz

A „felhatalmazott” szövegrész helyébe az „engedélyezett” szöveg lép.

6 cikk (2) bekezdés

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

11. cikk (3) bekezdés

A „három hónap” szövegrész helyébe az „egy hónap” szöveg lép.

38. cikk (1) bekezdés

A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Minden Szerződő Fél jogosult ideiglenesen vagy tartósan kizárni ezen Egyezmény alkalmazásából minden olyan személyt, aki a nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó vámjogszabályok, vagy -rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegésében vétkes. A Szerződő Fél határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a vámjogszabályok- vagy rendelkezések megszegése súlyosnak minősül.””

4. § Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény Mellékleteinek módosításait (a továbbiakban: Melléklet-módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

5. § A Melléklet-módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Annex 6, Explanatory Note 0.8.3:

For „US$ 50,000” read „100,000 Euros”.

Annex 6, new Explanatory Note 8.1 bis.6:

Add a new Explanatory Note to Article 8.1 bis 6 to read as follows:

„8.1 bis.6 The Committee may ask the competent United Nations services to perform the additional examination. The Committee may, alternatively, decide to engage an independent external auditor and mandate the TIR Executive Board to prepare the terms of reference of the audit, based on the object and purpose of the audit as determined by the Committee. The terms of reference shall be approved by the Committee. The additional examination by an external independent auditor shall result in a report and a management letter that shall be submitted to the Committee. In such a case, the financial cost of engaging an independent external auditor, including the related procurement procedure, shall be incurred by the budget of the TIR Executive Board.”

Annex 8, Article 1 bis:

After the existing text insert new paragraphs 4, 5 and 6 to read

„4. The Committee shall receive and examine the annual audited financial statements and audit report(s) submitted by the international organization pursuant to the obligations under Annex 9, Part III. In the course and within the scope of its examination, the Committee may request that additional information, clarifications or documents be provided by the international organization or the independent external auditor.

5. Without prejudice to the examination mentioned in paragraph 4, the Committee shall, on the basis of a risk assessment, have the right to request additional examinations to be carried out. The Committee shall mandate the TIR Executive Board or request the competent United Nations services to carry out the risk assessment. The scope of additional examinations shall be determined by the Committee, taking into account the risk assessment of the TIR Executive Board or of the competent United Nations services. The results of all examinations referred to in this article shall be kept by the TIR Executive Board and provided to all Contracting Parties for due consideration.

6. The procedure for undertaking the additional examinations shall be approved by the Committee.”

Annex 9, Part I, subtitle:

Before „conditions and requirements” add „Minimum”.

Annex 9, Part I, paragraph 1 (first line):

After „The” add „minimum”.

Annex 9, Part I, paragraph 7:

For „Contracting Parties” read „that each Contracting Party”.

Annex 9, Part II, Procedure, Model Authorization Form, paragraph 1:

For „approved” read „authorized”.

Annex 9, Part III, paragraph 2:

After subparagraph (n) insert new subparagraphs (o), (p) and (q) to read

„(o) maintain separate records and accounts containing information and documentation which pertain to the organization and functioning of an international guarantee system and the printing and distribution of TIR Carnets;

(p) provide its full and timely cooperation, including, but not limited to, allowing access to the above records and accounts to the competent United Nations services or to any other duly authorized competent entity and, at all times, facilitating additional inspections and audits performed by them on behalf of Contracting Parties, pursuant to Annex 8, Article 1 bis, paragraphs 5 and 6.

(q) engage an independent external auditor to conduct annual audits of the records and accounts mentioned under subparagraph (o). The external audit shall be performed in accordance with International Standards on Auditing (ISA) and shall result in an annual audit report and a management letter which shall be submitted to the Administrative Committee.””

„A 6. melléklet 0.8.3. értelmező rendelkezése

A „50 000 USD” szövegrész helyébe a „100 000 EUR” szöveg lép.

A 6. melléklet új 8.1a. 6. értelmező rendelkezése

A szöveg a következő új 8.1a. 6. értelmező rendelkezéssel egészül ki:

„Az Intéző Bizottság felkérheti az ENSZ illetékes szolgálatait a kiegészítő vizsgálat elvégzésére. Az Intéző Bizottság úgy is dönthet, hogy független külső ellenőrt bíz meg, és megbízást ad a TIR Végrehajtó Testület számára az ellenőrzés feladatmeghatározásának kidolgozására, melynek alapjául az ellenőrzés tárgya és célja tekintetében az Intéző Bizottság által meghatározottak szolgálnak. A feladatmeghatározást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.

A független külső ellenőr által végzett kiegészítő vizsgálat alapján jelentést és vezetői levelet kell írni, amelyeket be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz. Ebben az esetben a független külső ellenőr megbízatásával, valamint a kapcsolódó közbeszerzési eljárással járó költségek megtérítése a TIR Végrehajtó Testület költségvetéséből történik.”

8. melléklet, 1a. cikk

A meglévő szöveg a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Intéző Bizottság megkapja és megvizsgálja a nemzetközi szervezet által a 9. melléklet III. részében foglalt kötelezettségeknek megfelelően benyújtott éves ellenőrzött pénzügyi kimutatásokat és könyvvizsgálói jelentés(eke)t. Az említett vizsgálat folyamán, és hatóköre erejéig az Intéző Bizottság kérheti, hogy a nemzetközi szervezet vagy a független külső ellenőr bocsásson rendelkezésére további információkat, magyarázatokat, illetve dokumentumokat.

(5) A (4) bekezdésben említett vizsgálat sérelme nélkül az Intéző Bizottságnak jogában áll kockázatértékelés alapján kiegészítő vizsgálatokat kérni. Az Intéző Bizottság vagy a TIR Végrehajtó Testületet bízza meg a kockázatértékelés elvégzésével, vagy az ENSZ illetékes szolgálatait kérheti fel erre a feladatra. A kiegészítő vizsgálatok hatókörét az Intéző Bizottság határozza meg a TIR Végrehajtó Testület vagy az ENSZ illetékes szolgálatai által végzett kockázatértékelés figyelembevételével. Az e cikkben említett valamennyi vizsgálat eredményeit a TIR Végrehajtó Testület tárolja, és azokat kellő figyelembevételük érdekében valamennyi Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja.

(6) A kiegészítő vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos eljárást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.”

A 9. melléklet I. részének alcíme

A „Feltételek és követelmények” szövegrész helyébe a „Minimumfeltételek és -követelmények” szöveg lép.

A 9. melléklet I. rész 1. pontjának első sora

A „feltételeknek és követelményeknek” szövegrész helyébe a „minimumfeltételeknek és -követelményeknek” szöveg lép.

9. melléklet, I. rész 7. pont

Az „a Szerződő Felek” szövegrész helyébe az „az egyes Szerződő Felek” szöveg lép.

9. melléklet II. rész, Eljárás, Engedélyminta, első bekezdés

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

9 melléklet III. rész 2. pont

Az n) pont után a szöveg a következő o), p) és q) ponttal egészül ki:

o) külön nyilvántartásokat és számlákat vezet, amelyek tartalmazzák a nemzetközi garanciarendszer megszervezéséhez és működtetéséhez, valamint a TIR-igazolványok nyomtatásához és kiadásához kapcsolódó információkat és dokumentációt;

p) biztosítja teljes körű és kellő időben történő együttműködését, amely kiterjed, de nem korlátozódik arra, hogy hozzáférést nyújt az említett nyilvántartásokhoz és számlákhoz az ENSZ illetékes szolgálatai, valamint bármely más, kellő felhatalmazással rendelkező illetékes szerv számára, továbbá bármikor lehetővé teszi a fentiek számára a 8. melléklet 1a. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti kiegészítő vizsgálatok és ellenőrzések elvégzését a Szerződő Felek megbízásából.

q) független, külső ellenőrt bíz meg az o) pontban említett nyilvántartások és számlák éves ellenőrzésével. A külső ellenőrzést a nemzetközi számviteli standardoknak (ISA) megfelelően kell végezni, az eredményeként készült éves könyvvizsgálói jelentést és vezetői levelet pedig be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz.””

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény-módosítás, a 2. § és a 3. § 2019. február 3-án lép hatályba.

7. § (1) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Az Egyezmény Egyezmény-módosításban és Melléklet-módosításban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának haladéktalan közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.