Hatály: közlönyállapot (2018.XII.6.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2018. évi XCIII. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. §-a a következő 8a. és 8b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„8a. civil szervezetek normatív támogatása: a civil szervezetek által gyűjtött adományok után járó, a gyűjtött adomány mértékével arányos az 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás;

8b. civil szervezetek egyszerűsített támogatása: a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára az 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján egyszerűsített formában, jogosultsági alapon nyújtott támogatás a helyi közösség érdekében végzett tevékenységük támogatására;”

(2) A Civil tv. 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„12. határon túli civil szervezet: a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén, annak jogszabályai alapján működő civil szervezet;”

2. § (1) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)

„a) civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít;”

(2) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)

„h) helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít;”

(3) A Civil tv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás

a) nyolcvanöt százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján az (1) bekezdés a)-j) pontja szerinti,

b) tizenöt százalékára pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján az (1) bekezdés b)-g) és i)-j) pontjai szerinti

költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.”

3. § A Civil tv. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) vagy l) pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket. E bekezdés szerinti esetben az 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás csak visszatérítendő formában nyújtható.”

4. § (1) A Civil tv. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg az adott költségvetési évet megelőző második évben az Szftv. 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek felajánlható és ténylegesen kiutalt összeg különbsége.”

(2) A Civil tv. 58. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Alap kezelő szerve az Alap bevételei és kiadásai kezelésére elkülönített nyilvántartást vezet.”

5. § A Civil tv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tanács és a kollégiumok tagjainak költségátalányát és költségtérítése elszámolásának szabályait a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg. A költségátalány egy hónapra járó összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének felét, költségtérítés esetén pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadát nem haladhatja meg.”

6. § A Civil tv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat, a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit, a kollégiumok által az e törvény alapján juttatott, nem költségvetési támogatásnak minősülő támogatásokkal kapcsolatos döntési eljárás szabályait, az Alap kezelő szervének jogutódlása esetén felmerülő átadás-átvételi eljárás szabályait rendeletben állapítsa meg.”

7. § Hatályát veszti a Civil tv. 59. § (3) bekezdése.

8. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.