FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről * 

Az Országgyűlés – figyelemmel az ország általános és egyes térségeinek kiemelkedő gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésére, és arra, hogy e fejlődéshez a véges és nehezen megújuló táji, természeti, környezeti és épített környezeti értékek hozzájárulása elvitathatatlan – az ország kiegyensúlyozottabb területi fejlődése, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi irányítása, az okszerű és takarékos területhasználat, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság megőrzése érdekében, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban lefektetett területhasználati elvekkel összhangban a területhasználat módjáról és szabályairól a következő törvényt alkotja:

ELSŐ–NEGYEDIK RÉSZ * 

I–XIV. Fejezet * 

1–58. * 

1–87. § * 

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XV. FEJEZET

FELHATALMAZÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

59. * 

88. § * 

60. Hatálybalépés

89. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 2-án lép hatályba.

(2) Az 1–88. §, a 90–98. §, a 99. § (2), (4) és (6)–(8) bekezdése, a 100. § (9) bekezdése és (13) bekezdés b) és c) pontja, a 103–112. § 2019. március 15-én lép hatályba.

XVI. Fejezet * 

61–65. * 

90–95. § * 

XVII. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

66. Módosító rendelkezések

96–98. § * 

99. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 4. § (3a) bekezdése szerinti esetekben egyedi, az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv rendelkezéseitől eltérő vagy annak alkalmazását kizáró területrendezési szabályokat és különös hatósági eljárási szabályokat a Kormány rendeletben állapíthat meg.”

(2) * 

(3) A Tftv. 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében:)

a) a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely – a jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott megyei övezet kivételével – nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére,”

(4) * 

(5) A Tftv. 27. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

g) a 8. § szerinti esetekben az egyedi, az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv rendelkezéseitől eltérő vagy annak alkalmazását kizáró területrendezési szabályokat és különös hatósági eljárási szabályokat.”

(6)–(8) * 

100. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §-a a következő 42. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„42. Építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti szabvány által nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki számára hozzáférhető műszaki előírás.”

(2) Az Étv. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A településrendezési eszköz elfogadásakor a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. A záró szakmai vélemény megküldésére a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben megállapított határidő lejártát követő 5. napon a településrendezési eszköz elfogadható.”

(3) Az Étv. 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Nem jár kártalanítás, ha a 13. § (1) bekezdés szerinti építési jog keletkezését követően nem történt a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem kezdődött meg építési tevékenység, és az építési jogot a települési önkormányzat az építési jog keletkezésétől számított 7 évet követően módosítja vagy megszünteti.”

(4) Az Étv. 30. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A települési (a fővárosban a fővárosi és a kerületi) önkormányzatot kártalanítási kötelezettség nem terheli, amennyiben a településrendezési eszköz (1) bekezdés szerinti előírása területrendezési tárgyú jogszabály települési szintű érvényesítésének közvetlen következménye.”

(5) Az Étv. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat építésügyi műszaki irányelvre. Az adott jogszabály vonatkozó követelményei teljesülnek, ha a hivatkozott építésügyi műszaki irányelvben meghatározottakkal azonos vagy kedvezőbb megoldások készülnek.”

(6) Az Étv. 33/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában saját lakhatásnak minősül minden olyan eset, amelynek során az építtető a lakóépületet vagy lakást életvitelszerű bentlakás céljából használja.”

(7) Az Étv. 48/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 napon belül folytatja le a hatósági ellenőrzést. Szabálytalanság észlelése esetén hivatalból megindítja az eljárást, és megteszi az (1)–(4) bekezdésben meghatározott intézkedéseket. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől – számított tíz éven belül van helye.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés újrakezdődik

a) a fennmaradási engedélykérelem benyújtására való felhívás nem teljesítése esetén, a teljesítési határidő lejártát követő napon,

b) ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmét visszavonja, a visszavonást követő napon,

c) a fennmaradási és továbbépítési engedélyben előírt szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén, a teljesítési határidő lejártát követő napon,

d) az új eljárás lefolytatását elrendelő döntés eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon.”

(8) Az Étv. a következő 60/G. §-sal egészül ki:

„60/G. § E törvénynek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2. tv.) megállapított 8. § (2a) bekezdését a Mód2. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.”

(9) * 

(10) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

„33. az építésügyi műszaki irányelv kidolgozásának, jóváhagyásának részletes szabályait, a kidolgozásban és a véleményezésben résztvevők körét, a jóváhagyott építésügyi műszaki irányelvek közzétételének módját és helyét, valamint a 31. § (6) bekezdésében meghatározott bizottság összetételét, feladatkörét és a működésére vonatkozó részletes szabályokat,

34. a telekalakítás és építési tilalom elrendelése, továbbá a telekalakítás és cseretelek-adás részletes szabályait”

(rendelettel állapítsa meg.)

(11) Az Étv. 62. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Felhatalmazást kap a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter arra, hogy az okos város településekre vonatkozó szakmai követelményeket rendeletben állapítsa meg.”

(12) Az Étv. 33/A. § (2) és (3) bekezdésében az „építési tevékenységet” szövegrész helyébe az „építési, valamint az ehhez szükséges tereprendezési, támfalépítési tevékenységet” szöveg lép.

(13) Az Étv.

a) 6/A. § (3) bekezdésében a „kerületi) vagy térségi” szövegrész helyébe a „kerületi), a térségi vagy a megyei” szöveg,

b)–c) * 

d) 60. § (8) bekezdésében a „2019. december 31-e” szövegrész helyébe a „2021. december 31-e” szöveg,

e) 60. § (9) bekezdésében a „2019. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ét” szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti az Étv. 62. § (2) bekezdés 1. pontja.

101. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 94. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ha az ingatlan-nyilvántartás és az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege tekintetében közhiteles nyilvántartás között e rendelkezés hatálybalépésekor ellentmondás áll fenn, e rendelkezés hatálybalépésétől számított egy éven belül az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan művelési ágát, fő rendeltetését, jogi jellegét összhangba kell hozni a közhiteles nyilvántartásban foglaltakkal. Az összhangba hozatalra irányuló eljárás a közhiteles nyilvántartást vezető hatóság részéről az ingatlanügyi hatóság hivatalbóli megkeresésével indul. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az összhangba hozatalt bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál.

(12) Ha a (11) bekezdés szerinti összhangba hozatal nem történik meg a (11) bekezdésben meghatározott határidőn belül, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok tekintendők irányadónak.

(13) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően történik változás a közhiteles nyilvántartásban az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege vonatkozásban, a közhiteles nyilvántartást vezető hatóság 8 napon belül köteles hivatalból megkeresni az ingatlanügyi hatóságot az ingatlan-nyilvántartásnak a közhiteles nyilvántartással történő összhangba hozatala érdekében. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az összhangba hozatalt bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál.”

102. § (1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 4/C. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas építmények közül)

c) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani, ide nem értve, ha már meglévő oszlopsor (közös közmű oszlopsor) felhasználásával kerül sor az elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok kiépítésére;”

(2) A Btv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A vízparti kemping területén – tulajdoni formától függetlenül –

a) kereskedelmi célú szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenést, testedzést szolgáló építmény helyezhető el,

b) lakó- és üdülőépület, lakás nem alakítható ki.

(2) A vízparti kempinget különleges terület kemping települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, amelynek beépítettsége legfeljebb 15% lehet.

(3) A kemping területének más területfelhasználási egységbe történő besorolása csak

a) zöldterületként legfeljebb 3%-os beépítettséggel, vagy

b) különleges terület strandként, legfeljebb 15%-os beépítettséggel valósítható meg.

(4) A strand beépített területe legfeljebb a terület 10%-a lehet.

(5) A strand területének legkevesebb 65%-át fásított zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(6) Strand területén – tulajdoni formától függetlenül –

a) csak vendéglátó épület, pihenést, testedzést, valamint az átöltözést és tisztálkodást szolgáló építmény helyezhető el,

b) lakó- és üdülőépület, lakás nem alakítható ki.”

103–111. § * 

67. * 

112. § * 

1/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések jegyzéke

1. Budapest

2. Alsónémedi

3. Biatorbágy

4. Budajenő

5. Budakalász

6. Budakeszi

7. Budaörs

8. Csobánka

9. Csomád

10. Csömör

11. Csörög

12. Délegyháza

13. Diósd

14. Dunabogdány

15. Dunaharaszti

16. Dunakeszi

17. Dunavarsány

18. Ecser

19. Erdőkertes

20. Érd

21. Felsőpakony

22. Fót

23. Göd

24. Gödöllő

25. Gyál

26. Gyömrő

27. Halásztelek

28. Herceghalom

29. Isaszeg

30. Kerepes

31. Kistarcsa

32. Kisoroszi

33. Leányfalu

34. Majosháza

35. Maglód

36. Mogyoród

37. Nagykovácsi

38. Nagytarcsa

39. Ócsa

40. Őrbottyán

41. Páty

42. Perbál

43. Pécel

44. Pilisborosjenő

45. Piliscsaba

46. Pilisjászfalu

47. Pilisszántó

48. Pilisszentiván

49. Pilisszentkereszt

50. Pilisszentlászló

51. Pilisvörösvár

52. Pomáz

53. Pócsmegyer

54. Pusztazámor

55. Remeteszőlős

56. Solymár

57. Sóskút

58. Szada

59. Százhalombatta

60. Szentendre

61. Szigethalom

62. Szigetmonostor

63. Szigetszentmiklós

64. Sződ

65. Sződliget

66. Tahitótfalu

67. Taksony

68. Tárnok

69. Telki

70. Tinnye

71. Tök

72. Tököl

73. Törökbálint

74. Üllő

75. Üröm

76. Vác

77. Vácrátót

78. Vecsés

79. Veresegyház

80. Visegrád

81. Zsámbék

1/2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzéke

1. Alsóörs

2. Alsópáhok

3. Andocs

4. Aszófő

5. Ábrahámhegy

6. Ádánd

7. Badacsonytomaj

8. Badacsonytördemic

9. Balatonakali

10. Balatonakarattya

11. Balatonalmádi

12. Balatonberény

13. Balatonboglár

14. Balatoncsicsó

15. Balatonederics

16. Balatonendréd

17. Balatonfenyves

18. Balatonfőkajár

19. Balatonföldvár

20. Balatonfüred

21. Balatonfűzfő

22. Balatongyörök

23. Balatonhenye

24. Balatonkenese

25. Balatonkeresztúr

26. Balatonlelle

27. Balatonmagyaród

28. Balatonmáriafürdő

29. Balatonőszöd

30. Balatonrendes

31. Balatonszabadi

32. Balatonszárszó

33. Balatonszemes

34. Balatonszentgyörgy

35. Balatonszepezd

36. Balatonszőlős

37. Balatonudvari

38. Balatonújlak

39. Balatonvilágos

40. Bábonymegyer

41. Bálványos

42. Barnag

43. Bókaháza

44. Buzsák

45. Csajág

46. Csapi

47. Cserszegtomaj

48. Csopak

49. Dióskál

50. Csömend

51. Dörgicse

52. Egeraracsa

53. Esztergályhorváti

54. Felsőörs

55. Felsőpáhok

56. Fonyód

57. Főnyed

58. Galambok

59. Gamás

60. Garabonc

61. Gétye

62. Gyenesdiás

63. Gyugy

64. Gyulakeszi

65. Hács

66. Hegyesd

67. Hegymagas

68. Hévíz

69. Hidegkút

70. Hollád

71. Kapolcs

72. Kapoly

73. Káptalantóti

74. Karád

75. Karmacs

76. Kékkút

77. Kereki

78. Keszthely

79. Kéthely

80. Kisapáti

81. Kisberény

82. Kőröshegy

83. Kötcse

84. Kővágóörs

85. Köveskál

86. Küngös

87. Látrány

88. Lengyeltóti

89. Lesencefalu

90. Lesenceistvánd

91. Lesencetomaj

92. Litér

93. Lovas

94. Lulla

95. Marcali

96. Mencshely

97. Mindszentkálla

98. Monostorapáti

99. Monoszló

100. Nagyberény

101. Nagycsepely

102. Nagyrada

103. Nagyvázsony

104. Nemesbük

105. Nemesgulács

106. Nemesvita

107. Nikla

108. Nyim

109. Óbudavár

110. Ordacsehi

111. Öcs

112. Öreglak

113. Örvényes

114. Paloznak

115. Pécsely

116. Pula

117. Pusztaszemes

118. Raposka

119. Révfülöp

120. Rezi

121. Ságvár

122. Salföld

123. Sármellék

124. Sávoly

125. Sérsekszőlős

126. Siófok

127. Siójut

128. Som

129. Somogybabod

130. Somogymeggyes

131. Somogysámson

132. Somogyszentpál

133. Somogytúr

134. Somogyvár

135. Szántód

136. Szegerdő

137. Szentantalfa

138. Szentbékkálla

139. Szentgyörgyvár

140. Szentjakabfa

141. Szentkirályszabadja

142. Szigliget

143. Szólád

144. Szőlősgyörök

145. Tab

146. Tagyon

147. Taliándörögd

148. Tapolca

149. Táska

150. Teleki

151. Tihany

152. Tikos

153. Torvaj

154. Tótvázsony

155. Uzsa

156. Vállus

157. Várvölgy

158. Vászoly

159. Veszprémfajsz

160. Vigántpetend

161. Vindornyafok

162. Vindornyalak

163. Vindornyaszőlős

164. Visz

165. Vonyarcvashegy

166. Vöröstó

167. Vörs

168. Zala

169. Zalaapáti

170. Zalacsány

171. Zalakaros

172. Zalakomár

173. Zalamerenye

174. Zalaszabar

175. Zalaszántó

176. Zalaszentmárton

177. Zalaújlak

178. Zalavár

179. Zamárdi

180. Zánka

1/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke

1. Alsóörs

2. Alsópáhok * 

3. Aszófő

4. Ábrahámhegy

5. Badacsonytomaj

6. Badacsonytördemic

7. Balatonakali

8. Balatonakarattya

9. Balatonalmádi

10. Balatonberény

11. Balatonboglár

12. Balatonederics

13. Balatonfenyves

14. Balatonfőkajár

15. Balatonföldvár

16. Balatonfüred

17. Balatonfűzfő

18. Balatongyörök

19. Balatonkenese

20. Balatonkeresztúr

21. Balatonlelle

22. Balatonmáriafürdő

23. Balatonőszöd

24. Balatonrendes

25. Balatonszabadi * 

26. Balatonszárszó

27. Balatonszemes

28. Balatonszentgyörgy

29. Balatonszepezd

30. Balatonudvari

31. Balatonvilágos

32. Cserszegtomaj * 

33. Csopak

34. Felsőörs * 

35. Felsőpáhok * 

36. Fonyód

37. Gyenesdiás

38. Hévíz * 

39. Keszthely

40. Kőröshegy * 

41. Kővágóörs

42. Lovas * 

43. Örvényes

44. Paloznak

45. Révfülöp

46. Siófok

47. Szántód

48. Szigliget

49. Tihany

50. Vonyarcvashegy

51. Zamárdi

52. Zánka

2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

3/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

3/2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

3/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

3/4. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

3/5. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

1. Távlati gyorsforgalmi utak

A B C
1. Meglévő szakasz Tervezett szakasz
2. M0: Biatorbágy (M1) – Solymár – Pilisborosjenő – Üröm – Budapest [III. kerület] – Budakalász (11. sz. főút) –
3. – Budakalász (11. sz. főút) – Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] – Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót – Csömör – Budapest [XVI. ker.] – Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – Gyál – Budapest [XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – Diósd – Törökbálint – Biatorbágy (M1)
4. M1: Budapest – Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)
5. M10: Budapest – Esztergom – (Szlovákia)
6. M15: Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia)
7. M19: Bőny (M1) – Győr (1. sz. főút)
8. M100: Bicske térsége (M1) – Kesztölc (M10)
9. M2: Budapest (M0) – Vác – – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)
10. M25: Füzesabony térsége (M3) – Eger
11. M3: Budapest – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – Vásárosnamény – – Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna)
12. M30: Mezőcsát-(M3) – Miskolc – – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
13. M31: Budapest (M0) – Kistarcsa – Kerepes – Gödöllő térsége (M3)
14. M32: Szolnok (M4) – Füzesabony térsége (M3)
15. M34: Vásárosnamény (M3) – Záhony – (Ukrajna)
16. M35: Görbeháza (M3) – Debrecen – – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4)
17. M4: Vecsés – Üllő (M0) – – Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – (Románia)
18. M43: Szeged (M5) – Csanádpalota – (Románia)
19. M44: Nagykőrös (M8) – Békéscsaba
20. M49: Őr (M3) – Csenger térsége – (Románia)
21. M5: Budapest – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)
22. M51: Budapest (M5) – Budapest (M0)
23. M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly térsége – – Bóly térsége – Ivándárda – (Horvátország)
24. M60: Bóly térsége (M6) – Pécs – – Pécs – Szigetvár – Barcs – (Horvátország)
25. M7: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Letenye
– (Horvátország)
26. M70: Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia)
27. M76: Balatonszentgyörgy (M7) – Misefa (M9)
28. M8: – Baracs – Dunaújváros – Apostag – Balatonfőkajár (M7) – Sárbogárd – Baracs, Apostag – Kecskemét – Szolnok (M4)
29. M80: (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Körmend – Vasvár (M9)
30. M85: Győr térsége (M1) – Csorna – – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)
31. M86: Szombathely térsége – Csorna (M85) – – Csorna (M85) – Mosonmagyaróvár térsége (M1)
32. M9: – Szekszárd – Dusnok – Nagycenk (M85) – Szombathely – Vasvár Rábahídvég (M80) Vasvár (M80) – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd Dusnok – Szeged (M5)

2. Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak

A B C
1. Meglévő szakasz Tervezett szakasz
2. R21: Hatvan (M3) – Mátraverebély – – Mátraverebély – Salgótarján – Ipolytarnóc – (Szlovákia)
3. R44: Békéscsaba – Gyula – (Románia)
4. R47: Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Hódmezővásárhely – Szeged (M43)
5. R67: Balatonszemes (M7) – Somogytúr – – Somogytúr – Kaposvár (M9)
6. R8: – Szemenye – Hosszúpereszteg –;
– Vashosszúfalu – Balatonfőkajár –
Alsóújlak (M9) – Szemenye –; Hosszúpereszteg – Vashosszúfalu –
7. R83: Pápa – Tét – Győr (M1)

3. Távlati főutak

3.1. Meglévő szakaszok:

A B
1. 1. sz. főút: Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom – (Ausztria)
2. 2. sz. főút: Budapest – Dunakeszi – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)
3. 3. sz. főút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
4. 4. sz. főút: Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház – Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)
5. 5. sz. főút: Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)
6. 6. sz. főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)
7. 7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)
8. 8. sz. főút: Székesfehérvár (63. sz. főút) – Veszprém (R8); Alsóújlak (M9) – Vasvár – Körmend – Szentgotthárd – (Ausztria)
9. 10. sz. főút: Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Nyergesújfalu – Dunaalmás
(1. sz. főút)
10. 101. sz. főút: Hegyeshalom (M1) – Hegyeshalom (1. sz. főút)
11. 102. sz. főút: Herceghalom (M1) – Pilisjászfalu (10. sz. főút)
12. 11. sz. főút: Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom (117. sz. főút)
13. 111. sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) – Dorog (10. sz. főút)
14. 117. sz. főút: Dorog (10. sz. főút) – Tát (10. sz. főút)
15. 12. sz. főút: Vác (2. sz. főút) – Nagymaros – Szob
16. 13. sz. főút: (Szlovákia) – Komárom – Kisbér (81. sz. főút)
17. 131. sz. főút: Komárom (10. sz. főút) – Komárom (13. sz. főút)
18. 14. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Vámosszabadi – (Szlovákia)
19. 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) – Rajka – (Szlovákia)
20. 21. sz. főút: Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)
21. 211. sz. főút: Salgótarján elkerülő
22. 22. sz. főút: Bánk (2. sz. főút) – Balassagyarmat – Salgótarján (21. sz. főút)
23. 222. sz. főút: Balassagyarmat (22. sz. főút) – (Szlovákia)
24. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) –Tarnalelesz (25. sz. főút)
25. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút)
26. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút)
27. 26. sz. főút: Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve – (Szlovákia)
28. 27. sz. főút: Sajószentpéter (26. sz. főút) – Edelény – Tornanádaska térsége – (Szlovákia)
29. 302. sz. főút: Emőd (M3) – Emőd (3. sz. főút)
30. 304. sz. főút: Miskolc (M30) – Miskolc (3. sz. főút)
31. 306. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szirmabesenyő (26. sz. főút)
32. 31. sz. főút: Budapest – Maglód; Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. főút)
33. 311. sz. főút: Nagykáta (31. sz. főút) – Cegléd (4. sz. főút)
34. 32. sz. főút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút)
35. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. főút)
36. 338. sz. főút: Nyíregyháza (M3) – Nyíregyháza (41. sz. főút)
37. 34. sz. főút: Tiszafüred (33. sz. főút) – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. főút)
38. 35. sz. főút: Nyékládháza (3. sz. főút) – Polgár – Debrecen (4. sz. főút)
39. 354. sz. főút: Hajdúhadháza (4. sz. főút) – Debrecen (33. sz. főút)
40. 36. sz. főút: Polgár (35. sz. főút) – Nyíregyháza (4. sz. főút)
41. 37. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szerencs – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
42. 38. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút) – Nyíregyháza (36. sz. főút)
43. 381. sz. főút: Sátoraljaújhely (37. sz. főút) – Cigánd – Kisvárda (4. sz. főút)
44. 39. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút) – Mád – Abaújszántó
45. 400. sz. főút: Vecsés (4. sz. főút) – Üllő (4. sz. főút)
46. 401. sz. főút: Cegléd (M4) – Cegléd (4. sz. főút)
47. 402. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Szolnok (32. sz. főút)
48. 403. sz. főút: Nyíregyháza (M3) – Nyírtura (4. sz. főút)
49. 405. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) – Újhartyán (M5)
50. 41. sz. főút: Nyíregyháza (4. sz. főút) – Vásárosnamény – Beregsurány – (Ukrajna)
51. 42. sz. főút: Püspökladány (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Ártánd – (Románia)
52. 427. sz. főút: Berettyóújfalu (47. sz. főút) – Berettyóújfalu (42. sz. főút)
53. 43. sz. főút: Szeged (5. sz. főút) – Makó – Nagylak – (Románia)
54. 430. sz. főút: Makó (M43) – Makó (43. sz. főút)
55. 431. sz. főút: Kiszombor (43. sz. főút) – (Románia)
56. 44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Békéscsaba
57. 441. sz. főút: Cegléd (4. sz. főút) – Nagykőrös – Kecskemét
58. 442. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Martfű – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. főút)
59. 443. sz. főút: Gyomaendrőd (46. sz. főút) – Szarvas (44. sz. főút)
60. 445. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Kecskemét (44. sz. főút)
61. 45. sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) – Szentes – Hódmezővásárhely (M47)
62. 451. sz. főút: Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Csongrád – Szentes (45. sz. főút)
63. 46. sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút) – Mezőtúr – Gyomaendrőd – Mezőberény (47. sz. főút)
64. 47. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Mezőberény – Békéscsaba – Hódmezővásárhely – Szeged
65. 470. sz. főút: Mezőberény (47. sz. főút) – Békéscsaba (M44)
66. 471. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Mátészalka (49. sz. főút)
67. 48. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Nyírábrány – (Románia)
68. 49. sz. főút: Rohod (41. sz. főút) – Mátészalka – Csengersima – (Románia)
69. 491. sz. főút: Győrtelek (49. sz. főút) – Tiszabecs – (Ukrajna)
70. 51. sz. főút: Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)
71. 510. sz. főút: Budapest – Dunavarsány (51. sz. főút)
72. 511. sz. főút: Baja (51. sz. főút) – Baja (55. sz. főút)
73. 52. sz. főút: Kecskemét (M5) – Solt – Dunaföldvár (6. sz. főút)
74. 53. sz. főút: Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia)
75. 54. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Soltvadkert – Sükösd (51. sz. főút)
76. 541. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Kecskemét (54. sz. főút)
77. 55. sz. főút: Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6)
78. 551. sz. főút: Baja (51. sz. főút) – Baja (511. sz. főút)
79. 56. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Mohács – Udvar – (Horvátország)
80. 57. sz. főút: Mohács – Pécs térsége (6. sz. főút)
81. 578. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Kozármisleny (M60)
82. 58. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország)
83. 61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. főút)
84. 611. sz. főút: Sásd (66.sz. főút) – Dombóvár (61. sz. főút)
85. 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút) – Székesfehérvár (7. sz. főút)
86. 63. sz. főút: Tolna (6. sz. főút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (8. sz. főút)
87. 631. sz. főút: Szedres (63. sz. főút) – Szedres (M6)
88. 64. sz. főút: Simontornya (61. sz. főút) – Enying (7. sz. főút)
89. 65. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút)
90. 651. sz. főút: Nagykónyi (61. sz. főút) – Iregszemcse (65. sz. főút)
91. 66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kaposvár (61. sz. főút)
92. 67. sz. főút: Szigetvár (6. sz. főút) – Kaposvár
93. 68. sz. főút: Barcs (6. sz. főút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. főút)
94. 681. sz. főút: Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország)
95. 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. főút)
96. 710. sz. főút: Papkeszi (R8) – Balatonfűzfő (72. sz. főút)
97. 72. sz. főút: Balatonfűzfő (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)
98. 73. sz. főút: Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)
99. 74. sz. főút: Nagykanizsa (7. sz. főút) – Zalaegerszeg – Vasvár (8. sz. főút)
100. 75. sz. főút: Keszthely (71. sz. főút) – Rédics (86. sz. főút)
101. 76. sz. főút: Balatonberény (7. sz. főút) – Sármellék – Zalacsány – Zalaegerszeg – Nádasd (86. sz. főút)
102. 760. sz. főút: Keszthely (75. sz. főút) – Szentgyörgyvár (76. sz. főút)
103. 77. sz. főút: Veszprém (8. sz. főút) – Tapolca – Lesencetomaj (84. sz. főút)
104. 801. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Csór (8. sz. főút)
105. 81. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Kisbér – Győr (1. sz. főút)
106. 813. sz. főút: Győr keleti térsége (M1) – Győr (1. sz. főút)
107. 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút) – Zirc – Pannonhalma – Győr (M1)
108. 821. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Győr (83. sz. főút)
109. 83. sz. főút: Városlőd (R8) – Pápa
110. 830. sz. főút: Veszprém (R8) – Veszprém (82. sz. főút)
111. 832. sz. főút: Pápa (83.sz. főút) – Csót – Bakonytamási – Veszprémvarsány (82. sz. főút)
112. 834. sz. főút: Pápa (83.sz. főút) – Nemesszalók – Celldömölk – Sárvár (84. sz. főút)
113. 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria)
114. 85. sz. főút: Győr térsége (1. sz. főút) – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84. sz. főút)
115. 86. sz. főút: (Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csorna – Mosonmagyaróvár (150. sz. főút)
116. 861. sz. főút: Kópháza (84. sz. főút) – (Ausztria)
117. 87. sz. főút: Kám (8. sz. főút) – Szombathely – Gencsapáti
118. 88. sz. főút: Vát (86. sz. főút) – Sárvár (84. sz. főút)
119. 89. sz. főút: Gencsapáti (87. sz. főút) – Bucsu – (Ausztria)
120. Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai

3.2. Tervezett szakaszok:

A B
1. 1. sz. főút: Győr elkerülő (Vámosszabadi (14. sz. főút) – Abda (1. sz. főút), Tatabánya – Tata elkerülő
2. 31. sz. főút: új nyomvonalon: Ecser (M0) – Nagykáta (31. sz. főút)
3. 38. sz. főút: Tarcal elkerülő
4. 38. sz. főút: új nyomvonalon: Ináncs – Abaújszántó
5. 51. sz. főút: Baja délkeleti elkerülő
6. 57. sz. főút: Mohács – Nagybaracska (51. sz. főút)
7. 66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kapospula (61. sz. főút)
8. 67. sz. főút: (Horvátország) – Zaláta – Sellye – Szigetvár (6. sz. főút)
9. 71. sz. főút: Keszthely (Fenékpuszta) elkerülő
10. 82. sz. főút: Veszprém – Gyulafirátót elkerülő
11. 86. sz. főút: Szombathely elkerülő (Szombathely – Balogunyom – Kisunyom), Mosonmagyaróvár elkerülő
12. 87. sz. főút: Gencsapáti – Kőszeg – (Ausztria), Szombathely elkerülő
13. 100. sz. főút: Bicske térsége (M1) – Százhalombatta – Újhartyán (M5)
14. 131. sz. főút: Komárom (10. sz. főút) – (Szlovákia)
15. 160.sz. főút: Mosonmagyaróvár (M1) – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)
16. 212. sz. főút: Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (3. sz. főút)
17. 213. sz. főút: Gödöllő (3. sz. főút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. főút)
18. 305. sz. főút Miskolc
19. 312. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) – Tápiószentmárton – Nagykáta – Jászfényszaru (32. sz. főút)
20. 338. sz. főút: Nyíregyháza nyugati elkerülő (36. sz. és 38. sz. főút)
21. 445. sz. főút: Kecskemét északi elkerülő (5. sz. főút – M5)
22. 481. sz. főút: Debrecen reptérre vezető út
23. 512. sz. főút: Kalocsa térsége (51. sz. főút) – Paks térsége (M6)
24. 811. sz. főút: új nyomvonalon: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Zámoly – Csákvár – Felcsút – Óbarok (1. sz. főút)
25. 813. sz. főút: Pér (81. sz. főút) – Győr keleti térsége (M1), Győr (1. sz. főút) – Vámosszabadi (14. sz. főút)
26. 821. sz. főút: Győr (82. sz. főút) – Győr (83. sz. főút)
27. 832. sz. főút: Pápa elkerülő
28. 836. sz. főút: Pápa (83. sz. főút) – Devecser – Tapolca (77. sz. főút)
29. 851. sz. főút: (Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút)
30. 861. sz. főút: Rábacsanak térsége (86. sz. főút) – Pápa (83. sz. főút)
31. 862. sz. főút Jánossomorja (86. sz. főút) – (Ausztria)
32. Győr (M19) – Gönyű (1. sz. főút)
33. (Szlovénia) – Bajánsenye – Zalalövő – Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. főút)
34. Lenti térsége (75. sz. főút) – Tornyiszentmiklós (M70)
35. Devecser – Sümeg – Keszthely (71. sz. főút)
36. Veszprémvarsány (82. sz. főút) – Kisbér (81. sz. főút)
37. Mór (81. sz. főút) – Oroszlány térsége
38. Fehérvárcsurgó (81. sz. főút) – Iszkaszentgyörgy (801. sz. főút)
39. Vérteskéthely (81. sz. főút) – Oroszlány térsége – Környe – Tatabánya – Tát
(10. sz. főút)
40. Veszprém térsége (72. sz. főút) – Litér (M8)
41. Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi (61. sz. főút)
42. Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – (Horvátország)
43. Pécs térsége (M60) – Vajszló
44. Darány (6. sz. főút) – Sellye – Harkány – Siklós – Villány – Udvar térsége (56. sz. főút)
45. Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. főút)
46. Kalocsa (51. sz. főút) – Kecel (54. sz. főút)
47. Soltvadkert (53. sz. főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – Nagymágocs – Orosháza (M47)
48. Szabadegyháza (62. sz. főút) – Adony – Ráckeve – Kiskunlacháza (51. sz. főút)
49. Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve
50. Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút)
51. Szécsény térsége (22. sz. főút) – Nógrádszakál – (Szlovákia)
52. Pétervására (23. sz. főút) – Sirok (24. sz. főút)
53. Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kenderes
(4. sz. főút)
54. Tiszafüred (33. sz. főút) – Tiszaörs (34. sz. főút)
55. Törökszentmiklós (46. sz. főút) – Martfű térsége (442. sz. főút)
56. Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Kiskunhalas – Mélykút – Kunbaja – (Szerbia)
57. Hódmezővásárhely (M47) – Kübekháza térsége (Szerbia/Románia)
58. Hódmezővásárhely (M47) – Makó (43. sz. főút)
59. Szarvas (44. sz. főút) – Orosháza – Mezőkovácsháza – Battonya – (Románia)
60. Békés (470. sz. főút) – Doboz – Sarkad – Méhkerék térsége – (Románia)
61. Békéscsaba (M44) – Doboz
62. Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza
63. Kisújszállás (4. sz. főút) – Túrkeve – Mezőtúr – Szarvas (44. sz. főút)
64. Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. főút)
65. Rakamaz térsége (38. sz. főút) – Tiszavasvári – Hajdúböszörmény (35. sz. főút)
66. Tokaj (39. sz. főút) – Tiszanagyfalu (38. sz. főút)
67. Ináncs (3. sz. főút) – Abaújszántó (39. sz. főút)
68. Sárospatak (37. sz. főút) – Cigánd (381. sz. főút)
69. Tiszafüred–Polgár
70. Debrecen (471. sz. főút) – Bocskaikert (354. sz. főút)
71. Nyíregyháza térsége (M3) – Nyírbátor – Vállaj – (Románia)
72. Csökmő térsége (47. sz. főút) – Körösnagyharsány – (Románia)
73. Budapest tervezett főútjai
74. Cigánd (381. sz. főút) – Sárospatak (37. sz. főút)
75. Kisvárda (4. sz. főút) – Fehérgyarmat (491. sz. főút)

4/2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjai a Dunán és a Tiszán

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

1. Távlati Duna-hidak

1.1. Meglévő közúti hidak

A B
1. Esztergom – (Szlovákia) M10
2. Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] M0 észak
3. Budapest [III. ker.] – Budapest [XIII. ker.] Árpád híd
4. Budapest [V. ker.] – Budapest [I. ker.] Erzsébet híd
5. Budapest [XI. ker.] – Budapest [IX. ker.] Rákóczi híd
6. Budapest [XXII. ker.] – Szigetszentmiklós M0 dél
7. Dunaújváros – Dunavecse M8
8. Dunaföldvár – Solt 52. sz. főút
9. Bogyiszló – Fajsz M9
10. Baja 55. sz. főút

1.2. Tervezett közúti hidak

A B
1. Vámosszabadi térsége – (Szlovákia) 81. sz. főút
2. Komárom – (Szlovákia) 13. sz. főút
3. Vác – Tahitótfalu (új főút)
4. Budapest [III. ker.] – Budapest [XIII. ker.] Aquincumi híd
5. Budapest [XI. ker.] – Budapest [XXI. ker.] Galvani híd
6. Budapest [XI. ker.] – Budapest [XXI. ker.] Albertfalvai híd
7. Százhalombatta–Tököl 100. sz. főút
8. Adony – Ráckeve (új főút)
9. Paks – Foktő (új főút)
10. Mohács (új főút)

1.3. Meglévő vasúti hidak

A
1. Komárom – (Szlovákia)
2. Budapest [III. ker.] – Budapest [IV. ker.]
3. Budapest [XI. ker.] – Budapest [IX. ker.]
4. Baja

1.4. Tervezett vasúti híd

1. Ercsi – Ráckeve térsége

2. Távlati Tisza-hidak

2.1. Meglévő közúti hidak

A B
1. Tivadar – Kisar új főút
2. Vásárosnamény 41. sz. főút
3. Záhony – (Ukrajna) 4. sz. főút
4. Cigánd – Tiszakajár 381. sz. főút
5. Tiszaújváros 35. sz. főút
6. Polgár – Oszlár M3
7. Tiszafüred – Poroszló 33. sz. főút
8. Kisköre – Tiszabura (új főút)
9. Szolnok 4. sz. főút
10. Csongrád – Szentes 451. sz. főút
11. Algyő M47
12. Szeged – Algyő M43
13. Szeged 43. sz. főút

2.2. Tervezett közúti hidak

A B
1. Nagyvarsány – Tiszaszalka (M3)
2. Záhony térsége – (Ukrajna) (M34)
3. Kenézlő – Balsa 3803. sz. út
4. Tokaj – Tiszanagyfalu 39. sz. főút
5. Tiszapüspöki – Besenyszög (M4)
6. Tiszaug – Lakitelek (M44)
7. Mindszent – Baks (új főút)

2.3. Meglévő vasúti hidak

1. Eperjeske – (Ukrajna)
2. Záhony – (Ukrajna)
3. Tokaj – Rakamaz
4. Tiszafüred – Poroszló
5. Szolnok – Szajol
6. Algyő

2.4. Tervezett vasúti hidak

1. Záhony térsége a nagysebességű vasútvonalon
2. Szolnok térsége a nagysebességű vasútvonalon
3. Szeged a nagysebességű vasútvonalon
4. Szeged, a Szeged – Újszeged – Nagylak – (Románia) – vasútvonalon

4/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Országos törzshálózati vasúti pályák

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

1. Tervezett nagysebességű vasútvonalak

1.1. (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia)

1.2. (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna)

2. Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák

A B
1. Vasútvonal száma
2. 1 Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hegyeshalom – (Ausztria)
3. 1d Hegyeshalom – Rajka – (Szlovákia)
4. 2 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Esztergom
5. 3 Komárom – Komárom – (Szlovákia)
6. 4 Esztergom – Kertváros – Almásfüzitő
7. 5 Székesfehérvár – Komárom (Rendező)
8. 8 Győr – Sopron – (Ausztria)
9. 9 Fertőszentmiklós – (Ausztria)
10. 10 Győr (Rendező) – Celldömölk
11. 11 Győr – Veszprém
12. 12 (2) Tatabánya – Oroszlány
13. 15 Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
14. 16 Hegyeshalom – Porpác
15. 17 Szombathely – Zalaszentiván – Nagykanizsa
16. 20 Székesfehérvár – Szombathely
17. 21 Szombathely – Szentgotthárd – (Ausztria)
18. 25 Boba – Zalaegerszeg – Őriszentpéter – (Szlovénia)
19. 26 Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk
20. 29 (2) Szabadbattyán – Tapolca
21. 30 Budapest [I. kerület, Déli pu.] – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr
– (Horvátország)
22. 31 Érdi elágazás – Tárnok
23. 40 Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Pécs
24. 41 Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország)
25. 42 Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks
26. 43 Mezőfalva – Rétszilas
27. 44 Székesfehérvár – Pusztaszabolcs
28. 45 Sárbogárd – Börgönd
29. 46 Rétszilas – Bátaszék
30. 60 (1) Murakeresztúr – Gyékényes
31. 65 (1) Pécs – Villány
32. 66 Villány – Magyarbóly – (Horvátország)
33. 70 Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Szob – (Szlovákia)
34. 71 Budapest [XV. kerület, Rákospalota–Újpest] – Vácrátót – Vác
35. 74 Nógrádszakál – (Szlovákia)
36. 77 Aszód – Vácrátót
37. 78 (2) Nógrádszakál – Ipolytarnóc – (Szlovákia)
38. 80 (1) Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
39. 81 Hatvan – Somoskőújfalu – (Szlovákia)
40. 82 Hatvan – Újszász
41. 86 Vámosgyörk – Újszász
42. 87 Füzesabony – Putnok
43. 89 Nyékládháza – Tiszapalkonya-erőmű
44. 90 Felsőzsolca – Hidasnémeti – (Szlovákia)
45. 92 (1) Miskolc (Tiszai) – Bánréve – (Szlovákia)
46. 92 (2) Bánréve – Ózd
47. 94 Sajóecseg – Tornanádaska – Hídvégardó – (Szlovákia)
48. 100 Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna)
49. 100c Mezőzombor – Nyíregyháza
50. 101 Püspökladány – Biharkeresztes – (Románia)
51. 103 Karcag – Tiszafüred
52. 105 Debrecen – Nyírábrány – (Románia)
53. 108 Debrecen – Füzesabony
54. 110 Apafa – Mátészalka
55. 115 Mátészalka – Tiborszállás – Vállaj [Ágerdőmajor] – (Románia)
56. 120a Budapest [X. kerület, Rákos] – Újszász – Szolnok
57. 120 Szajol – Lőkösháza – (Románia)
58. 135 Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – (Románia)
59. 136 Szeged (Rendező) – Röszke – (Szerbia)
60. 140 Cegléd – Szeged
61. 142 Budapest [X. kerület, Kőbánya–Kispest] – Lajosmizse – Kecskemét
62. 150 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Kelebia – (Szerbia)
63. 154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas
64. 155 Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza
65. 235 Budapest [XXIII. kerület, Soroksár] – Budapest [XXIII. kerület, Soroksár Terminál]
66. 284 Záhony normál nyomtávú hálózat
67. 318 Nagybörzsöny [Nagyirtás] – Nagybörzsöny
68. 400 Záhony széles nyomtávú hálózat
69. Budapesti körvasút vonalai közül:
70. 200 Budapest [X. kerület, Kőbánya felső] – Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező]
71. 201 Budapest [XV. kerület, Angyalföldi elágazás] – Budapest [XIII. kerület, Angyalföld]
72. 202 Budapest [XV. kerület, Angyalföldi elágazás] – Budapest [XV. kerület, Rákospalota – Újpest]
73. 203 Budapest [X. kerület, Rákos] – Budapest [X. kerület, Rákosi elágazás]
74. 205 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Budapest [X. kerület, Kőbánya felső]
75. 206 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Budapest [X. kerület, Kőbánya-Kispest]
76. 210 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XV. kerület, Vasúttörténeti park]
77. 211 Budapest [XIX. kerület, Kispesti elágazás] – Budapest [XVIII. kerület, Pestszentimre felső elágazás]
78. 212 Budapest [X. kerület, Kőbánya teher] – Budapest [X. kerület, Kőbánya felső]
79. 216 Budapest [X. kerület, Kőbánya felső elágazás] – Budapest [X. kerület, Kőbánya-Hizlaló]
80. 217 Budapest [X. kerület, Kőbánya felsői kiágazás] – Budapest [X. kerület, Rákos]
81. 219 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XIV. kerület, Városligeti elágazás]
82. 220 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XV. kerület, Istvántelki főműhely]
83. 221 Budapest [XXIII. kerület, Soroksár] – Budapest [XVIII. kerület, Szemeretelep mh.]

3. Tervezett országos törzshálózati vasúti pályák

A B
1. Vasútvonal száma
2. V0 Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár – Bodmér – Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi – Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas – Újhartyán – Ceglédbercel
3. Hajmáskér – Balatonfűzfő
4. Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
5. Kópházánál átkötés
6. 392 Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia)
7. 121 Szeged – Újszeged – Nagylak – (Románia)
8. Zalaszentivánnál 2 deltavágány.
9. 100d Budapest [X. kerület, Kőbánya–Kispest] – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminál – Üllő
10. Budapest [XX. kerület, Pesterzsébet] – Budapest [IX. kerület, Ferencváros nyugati rendező]
11. Mezőkeresztes – Emőd, Emőd – Nyékládháza nyomvonalkorrekció
12. Aszódi korrekció
13. Százhalombatta – Ráckeresztúr – Ercsi
14. Szeged – (Szerbia)
15. Budapest [I. kerület, Déli pu.] – Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.]

4/4. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Országos repülőterek

1. Nemzetközi kereskedelmi repülőterek

1.1. Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]

1.2. Debrecen [Debreceni Nemzetközi Repülőtér]

1.3. Sármellék [Hévíz – Balaton Airport]

2. Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőterek

2.1. Kecskemét

2.2. Pápa

2.3. Szolnok

2.4. Taszár

4/5. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Országos kerékpárút-törzshálózat elemei

(A település e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal:
1.A: (Szlovákia – Ausztria) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnózseli – Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – Győrújfalu – Győr – Vének – Gönyű – Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – Lábatlan – Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Visegrád – Dunabogdány – Kisoroszi – Tahitótfalu – Szigetmonostor – Szentendre – Budapest (6-os jelű Euro Velo®)
1.B: Mosonmagyaróvár – Dunakiliti – (Szlovákia)
1.C: Győr – Vámosszabadi – (Szlovákia)
1.D: Komárom – (Szlovákia)
1.E: Tata – Etyek – (A 10. sz. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal Tordas – Etyek közötti szakasza) – Ercsi
1.F: Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verőce – Vác – Göd – Dunakeszi – Budapest (6-os jelű Euro Velo®)
1.G: Kisoroszi – Tahitótfalu – Leányfalu
1.H: Budapest – Budakalász
2. Északkeleti határmente kerékpárútvonal:
2.A: (Szlovákia) – Szob – Kemence – Balassagyarmat – Szécsény – Litke – Salgótarján – Cered – Ózd – Bánréve – Aggtelek – Jósvafő – Szalonna – Hidasnémeti – Gönc – (A 4. sz. Tiszamente kerékpárút Gönc és Sátoraljaújhely közötti szakasza) – Sátoraljaújhely – Pácin – Záhony – Zsurk – Lónya – Vásárosnamény –Szatmárcseke – Tiszacsécse – Tiszabecs – (Ukrajna)
2.B: Litke – Ipolytarnóc – (Szlovákia)
2.C: Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)
2.D: Somoskőújfalu – Salgótarján
2.E: Bánréve – (Szlovákia)
2.F: Telkibánya – Kéked – (Szlovákia)
2.G: Záhony – (Ukrajna)
2.H: Gulács – Tarpa – Tivadar
3. Kelet-magyarországi kerékpárútvonal:
3.A: Nyírábrány – Nyírbátor – Csengersima – Tiszabecs
3.B: Csengersima – (Románia)
3.C: Nyírábrány – (Románia)
4. Tiszamente kerékpárútvonal (11-es jelű Euro Velo®):
4.A: Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – Sátoraljaújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi – Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre – Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tiszakécske – Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva – Szeged – Röszke – (Szerbia)
4.B: Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
4.C: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre
5. Dél-alföldi határmente kerékpárútvonal:
5.A: Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sarkad – Gyula – Lőkösháza – Battonya – Mezőhegyes – Tótkomlós – Orosháza – Hódmezővásárhely – Szeged – Mórahalom – Tompa – Bácsalmás – Nagybaracska – Mohács
5.B: Biharkeresztes – Ártánd – (Románia)
5.C: Nagybaracska – Dávod – (Szerbia)
6. Alsó-Dunamente kerékpárútvonal (6-os jelű Euro Velo®):
6.A: Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány – Majosháza – Ráckeve – Dömsöd – Dunavecse – Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – Ordas – Dunaszentbenedek – Uszód – Foktő – Fajsz – Baja – Szeremle – Dunafalva – Mohács – Kölked – (Horvátország)
6.B: Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szigethalom – Dunavarsány
6.C: Százhalombatta – Ercsi – Dunaújváros – Dunaföldvár
6.D: Mohács – Hercegszántó – (Szerbia)
7. Délnyugat-magyarországi kerékpárútvonal:
7.A: Balatonakarattya – Siófok – Keszthely – Sármellék – Zalakaros – Nagykanizsa – Kaszó – Nagyatád – Berzence – (Horvátország)
7.B: Nadap – Velence – Gárdony – Pákozd
7.C.: Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)
8. Északnyugat-dunántúli kerékpárútvonal:
8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred
8.B: Tihany
9. Dunántúli határmenti kerékpárútvonal (részben 13-as jelű Euro Velo®):
9.A: Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány – Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós – Matty – Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drávasztára – Felsőszentmárton – Szentborbás – Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida – Babócsa – Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes – Zákány – Őrtilos – Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormafölde – Szécsisziget – Lenti – Rédics – Resznek – Nemesnép – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Magyarszombatfa – Bajánsenye – Őriszentpéter – Szalafő – Apátistvánfalva – Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló – Pinkamindszent – Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg – Horvátzsidány – Csepreg – Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria)
9.B: Siklós – Harkány – Márfa – Diósviszló – Rádfalva – Kórós – Sámod – Kisszentmárton
9.C: Molnári – (Horvátország)
9.D: Szentgyörgyvölgy – Magyarföld – Bajánsenye
9.E: Szalafő – (Szlovénia)
9.F: Szentgotthárd – (Ausztria)
9.G: Szentpéterfa – Ják
9.H: Ólmod – (Ausztria)
9.I: Fertőhomok – Fertőrákos – (Ausztria)
9.J: Sarród – (Ausztria)
9.K: Sopronkőhida – Sopron – Harka (Ausztria)
9.L: Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
9.M: Hegyeshalom – Bezenye
9.N: Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom
9.O: Mosonszolnok – Mosonmagyaróvár
9.P: Várbalog – (Ausztria)
10. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű Euro Velo®):
Szentgotthárd – Zalaegerszeg – Keszthely – Tihany – Balatonakarattya – Székesfehérvár – Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Eger – Hortobágy – Debrecen – Nyírábrány
13. Fertőd – Keszthely kerékpárútvonal:
Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – Jánosháza – Hévíz – Keszthely
21. Palócok földje kerékpárútvonal:
Szécsény – Hollókő – Nagybárkány
22. Bükki kerékpárútvonal:
Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger
23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal:
23.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger
23.B: Nagyvisnyó – Szilvásvárad
31. Zagyvamenti kerékpárútvonal:
(2.C kerékpárút Salgótarján és Nagybárkány közötti szakasza) – Szurdokpüspöki – Zagyvaszántó – Petőfibánya – (10.A kerékpárút Petőfibánya és Jászfényszaru közötti szakasza) – Jászberény – Szolnok
32. Jászok, kiskunok földje kerékpárútvonal:
Jászberény – Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét – Bugacpusztaháza
41. Hajdúvárosok–Szabolcs kerékpárútvonal:
Bekecs – Szerencs – Tarcal – (4.A kerékpárút Tarcal és Tokaj közötti szakasza) – Tokaj – Gávavencsellő – Nagyhalász – Nyíregyháza – Hajdúnánás – Hajdúdorog – Hajdúböszörmény – Debrecen
42. Alföldi kerékpárútvonal:
Tiszafüred – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom – Vésztő – Doboz – Sarkad
43. Körösvölgyi kerékpárútvonal:
(Románia) – Gyula – Békéscsaba – Békés – Mezőberény – Gyomaendrőd – Szarvas – Öcsöd – Csongrád – Kiskunfélegyháza – Bugacpusztaháza
51. Csongrádi kerékpárútvonal:
(Románia) – Nagylak – Makó – Szeged – Kiskunmajsa – Jászszentlászló – Bugac
61. Közép-magyarországi kerékpárútvonal:
61.A: Bugacpusztaháza – Soltvadkert – Kiskőrös – Dunapataj – (6.A Alsó–Dunamente kerékpárút Dunapataj és Solt közötti szakasza) – Solt – Dunaföldvár – Cece – Simontornya – Tamási
61.B: Cece – Soponya – Tác – Szabadbattyán
62. Sió-völgyi kerékpárútvonal:
Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya – (61. Közép–magyarországi kerékpárút Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) – Szabadhídvég – Siófok
71. Vértesi kerékpárútvonal:
71.A: Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Oroszlány [Majkpuszta] – Kecskéd – Környe – Tatabánya – Vértesszőlős – Tata – Dunaalmás (Komárom)
71.B: Oroszlány [Majkpuszta] – Csákvár – Nadap
72. Külső-somogyi kerékpárútvonal:
Balatonföldvár – Kőröshegy – Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Mecseknádasd – Pécsvárad – Pécs – Újpetre
73. Belső-somogyi kerékpárútvonal:
Fonyód – Buzsák – Somogyvár – Kaposvár – Szenna – Almamellék – Abaliget – Orfű – Pécs
74. Kaposmente kerékpárútvonal:
Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérő – Kaposvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – Hőgyész
81. Balaton–Rába kerékpárútvonal:
81.A: Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sümeg – Somlóvásárhely – Pápa – Árpás – Győr
81.B: Tapolca – Szigliget
82. Termál kerékpárútvonal:
82.A: Zalabér – Kám – Rum – Sárvár – Szeleste – Bük – Csepreg
82.B: Rum – Szombathely – Bucsu
83. Rába–Bakonyalja kerékpárútvonal:
Sárvár – Celldömölk – Mersevát – Pápa

4/6. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Nemzetközi és országos vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők

1. Nemzetközi és országos vízi utak

A B C
1. A vízi út neve A szakasz (fkm–fkm) A vízi út osztálya
2. Duna (nemzetközi vízi út) 1812–1641 VI/B
3. Duna (nemzetközi vízi út) 1641–1433 VI/C
4. Mosoni-Duna (az EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedélymentesen használhatják) 14–2 III
5. Mosoni-Duna (az EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedélymentesen használhatják) 2–0 VI/B
6. Szentendrei-Duna (az EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedélymentesen használhatják) 32–0 IV
7. Ráckevei-Duna (az EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedélymentesen használhatják) 58–0 III
8. Sió-csatorna 121–23 IV/időszakosan (Kizárólag az olyan balatoni vízeresztések időszakában hajózható, amelyet a Hajósoknak Szóló Hirdetményben közzétesznek.)
9. Sió-csatorna 23–0 IV
10. Dráva 198–70 II
11. Tisza 685–612 I
12. Tisza 612–544 III
13. Tisza 544–403 III
14. Tisza 403–254 II
15. Tisza 254–160 IV
16. Bodrog 51–0 III
17. Sebes-Körös 10–0 II
18. Kettős-Körös 23–0 II
19. Hármas-Körös 91–0 II
20. Balaton IV
21. Fertőtó II
22. Velencei-tó II
23. Keleti-főcsatorna 45–0 II
24. Hortobágy–Berettyó-főcsatorna 7–0 II

2. Meglévő országos kikötők

2.1. Dunán:

2.2. Győr – Gönyű

2.3. Komárom

2.4. Budapest [Csepel]

2.5. Dunaújváros

2.6. Paks

2.7. Baja

2.8. Mohács

2.9. Tiszán:

2.10. Tiszaújváros

2.11. Szeged

3. Meglévő határkikötők

3.1. Dunán:

3.2. Mohács

3.3. Tiszán:

3.4. Záhony

3.5. Szeged

3.6. Dráván:

3.7. Drávaszabolcs

4/7. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Erőművek

1. Meglévő atomerőmű és egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

1.1. Ajka

1.2. Budapest I.

1.3. Budapest II.

1.4. Budapest III.

1.5. Budapest IV.

1.6. Debrecen

1.7. Dunaújváros

1.8. Gönyű

1.9. Kazincbarcika

1.10. Litér

1.11. Lőrinci

1.12. Oroszlány

1.13. Paks I.

1.14. Pécs

1.15. Sajószöged

1.16. Százhalombatta

1.17. Tatabánya

1.18. Tiszaújváros I.

1.19. Tiszaújváros II.

1.20. Visonta

2. Tervezett atomerőmű és egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek

2.1. Almásfüzitő térsége

2.2. Paks II.

2.3. Szeged térsége

4/8. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

1. Meglévő 750 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

Ágazati száma Elhelyezkedése
1. 1. Albertirsa – Szolnok – Hajdúböszörmény – Kisvárda térsége – Barabás – (Ukrajna)

2. Tervezett 750 kV-os átviteli hálózat távvezetékek:

1. Kisvárda térsége – Nyírkarász térsége

3. Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

Ágazati száma Elhelyezkedése
1. 4., 5. Albertirsa – Göd
2. 8., 9. Albertirsa – Szigetcsép – Ercsi – Martonvásár
3. 2. Albertirsa – Cegléd – Szolnok
4. 10. Békéscsaba – Elek – (Románia)
5. 20. Felsőpáhok – Tornyiszentmiklós – Muraszemenye – (Horvátország)
6. 19. Felsőpáhok – Kaposvár
7. 11. Felsőzsolca – Sajóivánka
8. 12. Göd – Bánk – Hont – (Szlovákia)
9. 17. Gönyű – Győr
10. 15. Győr – Litér
11. 14. Győr – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia)
12. 18. Győr – Öttevény – Vép – Hegyeshalom – (Ausztria)
13. 23. Litér – Felsőpáhok
14. 24. Martonvásár – Bicske
15. 25. Martonvásár – Litér
16. 26., 27. Martonvásár – Perkáta – Paks
17. 34., 35. Bogád – Illocska – (Horvátország)
18. 29. Paks – Litér [I.]
19. 30. Paks – Bogád
20. 32. Paks – Szeged
21. 33. Paks – Kaposvár
22. 28. Sajószöged – Nyírtelek térsége – Lónya – (Ukrajna)
23. 36. Sajószöged – Felsőzsolca [I.]
24. 37. Sajószöged – Felsőzsolca [II.]
25. 38. Sajószöged – Göd
26. 41. Szeged – Békéscsaba
27. 40. Szeged – Csanádpalota – (Románia)
28. 42. Szeged – Röszke [I.] – (Szerbia)
29. 3. Szolnok – Mezőtúr – Békéscsaba
30. 46. Tiszaújváros – Sajószöged [I.]
31. 43., 44. Vép – Vasvár – Felsőpáhok

4. Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

1. Albertirsa – Kecskemét
2. Almásfüzitő – Dad térsége
3. Bogád – Hercegszántó – (Szerbia)
4. Bogád – Kaposvár
5. Detk térsége
6. Ercsi térsége
7. Gönyű – (Szlovákia)
8. Győr térsége – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia)
9. Hajdúböszörmény – Berettyóújfalu – Békéscsaba
10. Hajdúböszörmény – Létavértes – (Románia)
11. Kecskemét – Nyárlőrinc
12. Kerepes térsége
13. Kisvárda térsége – Hajdúböszörmény
14. Kisvárda térsége
15. Kisvárda térsége – Kisrozvágy – (Szlovákia)
16. Kisvárda térsége – Nyírtelek térsége
17. Martonvásár – Győr
18. Oroszlány – Dad térsége
19. Paks – Albertirsa
20. Paks [I.]
21. Paks – Litér [II.]
22. Paks [II.]
23. Paks [III.]
24. Perkáta
25. Répcelak térsége
26. Sajóivánka – Kazincbarcika – Berente
27. Sajóivánka – Bánréve – (Szlovákia)
28. Sajószöged – Hajdúböszörmény
29. Sajószöged – Nyírtelek térsége – Kisvárda térsége
30. Szeged – Röszke [II.] – (Szerbia)
31. Szeged térsége
32. Székesfehérvár térsége
33. Szigetcsép térsége
34. Szolnok – Nyárlőrinc
35. Tiszaújváros – Sajószöged [II.]

5. Meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

Ágazati száma Elhelyezkedése
1. 78. Budapest [XV. kerület]
2. 49. Detk – Maklár – Mezőkövesd – Sajószöged
3. 50. Detk – Szolnok
4. 51. Detk – Csány – Budapest [XV. kerület]
5. 52. Detk – Ecséd – Budapest [XV. kerület]
6. 61. Göd – Budapest [XV. kerület]
7. 65. Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)
8. Kisvárda – Kisvárda térsége
9. Győr – Százhalombatta
10. 70., 71. Nagyút – Mezőtárkány – Sajószöged
11. 66. Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület]
12. 69. Sajószöged – Debrecen
13. 72. Sajószöged – Szolnok
14. 73., 74. Sajószöged – Tiszaújváros
15. 62., 63. Sajószöged – Kisvárda térsége – Lónya – (Ukrajna)
16. 54. Százhalombatta – Budapest [XI. kerület]
17. 55., 56. Százhalombatta – Dunaújváros
18. 59., 60. Százhalombatta – Ócsa
19. 75. Szolnok – Szeged
20. Tiszalök – Tiszadada
21. 47. Visonta – Detk [I.]
22. 48. Visonta – Detk [II.]

6. Tervezett 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

1. Budapest [XXI. kerület] – Budapest [XI. kerület]
2. Kerepes térsége

4/9. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

1. Meglévő földgázszállító vezetékek

A B
1. száma elhelyezkedése
2. 100: (Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány – Nemesbikk – Füzesabony – Nagyfüged – Zsámbok
3. 100–01: Beregdaróc – Tarpa – Nagyar
4. 100–02: Kisvarsány – Mándok
5. 100–03: Petneháza – Anarcs
6. 100–04: Nyírbogdány – Ibrány
7. 100–05: Tiszavasvári – Tiszalök
8. 100–06: Tiszaújváros
9. 100–07: Tiszaújváros
10. 100–08: Tiszaújváros
11. 100–09: Tiszaújváros
12. 100–10: Nagyfüged – Tarnaörs
13. 100–11: Vámosgyörk – Gyöngyös
14. 100–12: Csány – Jászberény
15. 100–13: Nagyfüged – Halmajugra
16. 101: (Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírgyulaj – Hajdúszoboszló – Püspökladány – Ecsegfalva – Mezőtúr
17. 101–02: Nyírgyulaj – Napkor – Nyíregyháza
18. 101–03: Nyírgyulaj – Nyírmeggyes – Győrtelek
19. 101–04: Téglás
20. 101–05: Téglás – Hajdúsámson
21. 101–06: Hajdúböszörmény
22. 101–07: Debrecen – Hajdúböszörmény
23. 101–08: Kaba
24. 101–09: Kaba – Földes
25. 101–10: Bucsa – Karcag
26. 102: Hajdúszoboszló – Püspökladány – Ecsegfalva – Mezőtúr
27. 103: Nagyhegyes – Kenderes – Törökszentmiklós – Szolnok – Cegléd – Vecsés
28. 103–01: Nádudvar
29. 103–02: Karcag
30. 103–03: Karcag
31. 103–04: Karcag – Kunmadaras
32. 103–05: Kunmadaras
33. 103–06: Kenderes – Kisújszállás
34. 103–07: Törökszentmiklós
35. 103–08: Törökszentmiklós – Kétpó – Mezőtúr
36. 103–09: Szajol – Martfű
37. 103–10: Szajol
38. 103–11: Szajol
39. 103–12: Abony
40. 103–13: Cegléd
41. 103–21: Szolnok
42. 104: Kenderes – Tiszaörs – Tiszacsege – Tiszaújváros
43. 105: Nemesbikk – Folyás [Bödönhát] – Balmazújváros – Nagyhegyes
44. 105–01: Folyás – Egyek
45. 106: Nagyhegyes – Balmazújváros – Folyás [Bödönhát] – Nemesbikk – Sajószöged – Miskolc
46. 106–01: Nagyhegyes
47. 106–02: Balmazújváros – Hajdúböszörmény
48. 106–03: Balmazújváros
49. 106–04: Folyás [Bödönhát]
50. 106–05: Sajószöged – Sajóörös – Tiszaújváros
51. 106–06: Tiszaújváros
52. 106–21: Tiszapalkonya
53. 107: Hajdúszoboszló – Nagyhegyes
54. 108: Hajdúszoboszló – Nagyhegyes
55. 109: Hajdúszoboszló
56. 110: Hajdúszoboszló
57. 111: Nagyhegyes – Ebes – Debrecen
58. 111–01: Ebes
59. 111–02: Ebes – Debrecen
60. 112: Hajdúszoboszló – Sáránd
61. 113: Sáránd – Berettyóújfalu – Mezősas
62. 122: (Ukrajna) – Beregdaróc
63. 123: Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírgyulaj – Hajdúszoboszló
64. 123–01: Nyírgyulaj
65. 123–02: Téglás
66. 124: Napkor
67. 200: Nemesbikk – Miskolc
68. 201: Miskolc – Sajószentpéter – Berente
69. 202: Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Vadna – Ózd
70. 202–01: Sajókeresztúr
71. 202–02: Sajószentpéter
72. 202–03: Sajószentpéter
73. 202–04: Berente
74. 202–05: Berente
75. 202–06: Berente
76. 202–07: Kazincbarcika
77. 202–08: Vadna – Rudabánya
78. 203: Miskolc – Sajószentpéter – Berente
79. 204: Nemesbikk – Sajószöged – Tiszalúc – Szerencs
80. 204–01: Sajóörös – Tiszaújváros
81. 205: Szerencs – Olaszliszka – Sárospatak
82. 206: Szerencs – Golop – Abaújkér
83. 207: Miskolc
84. 208: Miskolc – Nyékládháza – Miskolc [Vargahegy]
85. 208–01: Miskolc [Vargahegy]
86. 209: Ózd – (Szlovákia)
87. 210: Ózd
88. 211: Ózd – Járdánháza – Tarnalelesz – Mátraterenye – Bátonyterenye [Kisterenye]
89. 211–01: Ózd [Farkaslyuk]
90. 211–02: Mátraterenye – Mátraderecske
91. 212: Tarnalelesz – Fedémes
92. 213: Fedémes – Egerbakta – Eger
93. 214: Fedémes – Bélapátfalva
94. 215: Bátonyterenye [Kisterenye] – Salgótarján
95. 216: Sámsonháza – Nagylóc – Szécsény
96. 217: Bátonyterenye [Kisterenye] – Sámsonháza – Pásztó – Heréd – Hatvan – Zsámbok
97. 217–01: Pásztó
98. 217–02: Heréd – Lőrinci
99. 218: Kazincbarcika
100. 300: Mezőtúr – Szarvas – Szentes – Mindszent – Szeged [Kiskundorozsma]
101. 300–01: Szentes
102. 300–21: Baks – Mindszent
103. 301: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka – Lakitelek – Városföld
104. 301–01: Kunszentmárton
105. 302: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka – Lakitelek – Városföld
106. 302–01: Kunszentmárton
107. 303: Algyő – Ópusztaszer – Kiskunfélegyháza – Városföld – Kecskemét – Lajosmizse – Újhartyán – Vecsés
108. 303–01: Kecskemét – Nagykőrös
109. 304: Városföld – Kiskunfélegyháza – Ópusztaszer – Szatymaz – Szeged [Kiskundorozsma]
110. 305: Kardoskút – Szentes – Csongrád – Kiskunfélegyháza – Városföld
111. 305–01: Szentes
112. 305–02: Csongrád
113. 305–21: Felgyő – Szentes
114. 306: Városföld – Kecskemét – Kunadacs – Tass – Makád – Adony
115. 306–01: Kecskemét
116. 306–02: Kecskemét
117. 307: Városföld – Kecskemét – Kunadacs – Tass – Makád – Adony
118. 307–21: Adony – Makád
119. 308: Algyő – Szeged [Kiskundorozsma]
120. 308–01: Szeged
121. 309: Szeged [Kiskundorozsma] – Üllés
122. 309–01: Üllés
123. 310: Szank – Kiskunmajsa – Üllés
124. 311: Zsana – Kiskunmajsa – Szank
125. 312: Szank – Bugac – Városföld
126. 313: Szank – Bugac – Városföld
127. 314: Méhkerék – Gyula – Békéscsaba – Kardoskút – Hódmezővásárhely – Algyő
128. 314–01: Pusztaföldvár
129. 314–02: Kardoskút – Pusztaföldvár
130. 314–03: Kardoskút – Orosháza
131. 314–04: Hódmezővásárhely
132. 314–05: Hódmezővásárhely
133. 314–06: Algyő
134. 314–21: Algyő
135. 315: Csabaszabadi – Kamut – Mezőberény
136. 316: Kamut – Murony – Békés
137. 316–01: Murony
138. 317: Békéscsaba – Békés
139. 318: Kardoskút – Orosháza
140. 319: Kardoskút – Orosháza
141. 320: Kardoskút – Orosháza
142. 320–01: Orosháza
143. 321: Kardoskút – Tótkomlós – Mezőhegyes
144. 321–01: Tótkomlós
145. 322: Mezőhegyes – Battonya
146. 323: Hódmezővásárhely – Óföldeák – Makó
147. 324: Kübekháza – Kiszombor – Makó
148. 325: Algyő – Szeged [Újszeged]
149. 325–21: Szeged
150. 325–22: Szeged
151. 326: Algyő – Szeged
152. 327: Szeged [Kiskundorozsma] – Röszke – (Szerbia)
153. 328: Szeged [Kiskundorozsma] – Röszke – (Szerbia)
154. 329: Szank – Soltvadkert – Kalocsa – Fadd – Szekszárd
155. 330: Szank – Kiskunhalas – Jánoshalma – Baja – Báta – Maráza – Pécs
156. 330–01: Kiskunhalas
157. 330–02: Palotabozsok – Mohács
158. 330–03: Pécs
159 330–04: Pécs
160. 330–05: Pécs
161. 330–21: Báta – Dunafalva
162. 331: Városföld – Kiskunfélegyháza – Ópusztaszer – Szatymaz – Szeged [Kiskundorozsma] – Algyő
163. 331a: Báta – Bátaszék – Várdomb – Szekszárd
164. 331–01: Várdomb
165. 331–02: Várdomb – Mőcsény – Bonyhád
166. 331–03: Szekszárd
167. 334: Algyő – Makó – Nagylak – (Románia)
168. 335: Városföld – Bugac – Szank – Kiskunhalas – Jánoshalma – Baja – Báta
169. 400: Zsámbok – Maglód – Vecsés
170. 401: Zsámbok – Gödöllő – Fót [Alag] – Szentendre
171. 401–21: Dunakeszi – Szentendre
172. 402: Vecsés – Újhartyán – Lajosmizse – Kecskemét – Városföld
173. 402–01: Kecskemét – Nagykőrös
174. 403: Vecsés – Majosháza – Szigetcsép – Ercsi
175. 403–21: Szigetcsép – Majosháza
176. 404: Vecsés – Gyál – Budapest [XXIII. kerület] – Szigetszentmiklós
177. 404–01: Szigetszentmiklós
178. 404–02: Szigetszentmiklós – Budapest [XXI. kerület]
179. 404–03: Szigetszentmiklós – Budapest [XXI. kerület]
180. 404–05: Budapest [XXI. kerület]
181. 405: Budapest [XXII. kerület] – Budapest [XI. kerület]
182. 406: Vecsés – Gyál – Bp. [XXIII. kerület] – Szigetszentmiklós – Budapest [XXI. kerület]
183. 406–01: Budapest [XXI. kerület]
184. 407: Vecsés – Ecser – Budapest [X. kerület] – Budapest [XV. kerület]
185. 408: Budapest [XV. kerület] – Fót [Alag]
186. 409: Szentendre – Pilisvörösvár
187. 410: Pilisvörösvár – Budapest [III. kerület]
188. 411: Budapest [III. kerület] – Budapest [II. kerület]
189. 412: Fót [Alag] – Sződ – Vác
190. 412–01: Fót –Veresegyház
191. 412–02: Vác
192. 413: Vác
193. 414: Vác – Bánk – Romhány
194. 415: Romhány – Érsekvadkert – Balassagyarmat
195. 415–01: Érsekvadkert
196. 417: Pilisvörösvár – Perbál – Százhalombatta
197. 500: Pilisvörösvár – Dorog – Lábatlan – Komárom – Bőny – Győr
198. 500–01: Dág
199. 500–02: Nagysáp
200. 500–05: Bana
201. 501: (Ausztria) – Rajka – Mosonmagyaróvár – Mosonszentmiklós
202. 502: Mosonszentmiklós – Ikrény – Győr
203. 503: Ajka – Adásztevel – Lovászpatona – Töltéstava – Győr
204. 504: Kápolnásnyék – Székesfehérvár – Nádasdladány – Ősi – Pétfürdő
205. 504–01: Szabadbattyán
206. 505: Ősi – Pétfürdő
207. 506: Ősi – Berhida – Papkeszi
208. 507: Papkeszi – Veszprém – Herend – Ajka – Devecser
209. 507–01: Veszprém
210. 508: Adony – Szabadegyháza – Aba – Mezőszentgyörgy – Papkeszi
211. 508–01: Szabadegyháza
212. 509: Mezőszentgyörgy – Siófok – Kőröshegy – Szőlősgyörök – Lengyeltóti
213. 509–01: Siófok
214. 509–02: Kőröshegy
215. 509–03: Szőlősgyörök – Balatonboglár
216. 510: Adony – Dunaújváros
217. 511: Adony – Dunaújváros
218. 512: Adony – Kápolnásnyék
219. 513: Adony – Ercsi – Százhalombatta – Érd – Budapest [XXII. kerület]
220. 513–01: Ercsi – Százhalombatta
221. 513–02: Érd
222. 514: Adony – Ercsi – Százhalombatta
223. 514–03: Százhalombatta
224. 514–04: Százhalombatta
225. 514–05: Százhalombatta
226. 515: Naszály – Tata – Környe – Tatabánya
227. 515–01: Tata
228. 515–02: Tatabánya
229. 516: Dág – Zsámbék
230. 517: Győr – Gönyű
231. 600: Lengyeltóti – Marcali – Zalakomár – Nagykanizsa
232. 601: Lengyeltóti – Somogyjád – Kaposvár [Toponár]
233. 601–01: Kaposvár
234. 602: Babócsa – Nagyatád – Iharosberény – Nagykanizsa
235. 602–01: Bolhás – Berzence
236. 602–02: Iharosberény
237. 603: Nagykanizsa – Becsehely
238. 603–01: Becsehely
239. 604: Nagykanizsa – Magyarszerdahely – Pusztaederics
240. 605: Pusztaederics – Nagylengyel
241. 606: Pusztaederics – Gutorfölde – Lenti
242. 606–01: Gutorfölde
243. 607: Devecser – Jánosháza – Dabronc – Pókaszepetk – Zalaegerszeg – Nagylengyel
244. 607–02: Zalaegerszeg
245. 608: Dabronc – Sümegcsehi – Várvölgy – Raposka – Tapolca
246. 608–01: Várvölgy – Cserszegtomaj
247. 608–02: Raposka
248. 609: Pókaszepetk – Körmend
249. 610: Körmend – Csákánydoroszló – Szentgotthárd
250. 610–01: Csákánydoroszló
251. 611: Karakó – Meggyeskovácsi – Szombathely
252. 611–01: Meggyeskovácsi – Sárvár
253. 612: Szombathely – Kőszeg
254. 613: Karakó – Celldömölk – Répcelak
255. 613–01: Celldömölk
256. 614: Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak
257. 615: Báta – Maráza – Kozármisleny – Túrony – Drávaszerdahely – (Horvátország)
258. 615–21: Pécs – Kozármisleny
259. 616: Répcelak – Újkér – Nagylózs – Sopron
260. 616–01: Nagylózs – Fertőszentmiklós
261. Szlovák tranzit: Vecsés – Balassagyarmat – (Szlovákia)

2. Tervezett földgázszállító vezetékek

A B
1. név elhelyezkedés
2. Nabucco: (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely – Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka – (Ausztria)
3. Déli Áramlat: (Szerbia) – Hercegszántó – Szigetvár térsége – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia)
4. Városföld – Adony – Ercsi
5. Ercsi – Győr
6. Ercsi – Százhalombatta
7. Győr – Mosonmagyaróvár – (Szlovákia)
8. Budapest [XXI. kerület] – Taksony

3. Meglévő kőolajszállító vezetékek

A B
1. név elhelyezkedés
2. Adria Százhalombatta – Káloz – Kára – Kutas – Berzence – (Horvátország)
3. Barátság I. (Szlovákia) – Hont – Pécel – Vecsés – Százhalombatta
4. Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta
5. Tiszaújváros – Barátság II.
6. Algyő – Pálmonostora – Kecskemét – Pusztavacs – Százhalombatta
7. Kiskunhalas – Szank – Pálmonostora

4. Meglévő termékvezetékek

1. Elhelyezkedés
2. Cegléd – Kecskemét
3. Kápolnásnyék – Komárom [Szőny]
4. Kápolnásnyék – Komárom [Szőny]
5. Kápolnásnyék – Székesfehérvár
6. Kápolnásnyék – Százhalombatta
7. Kecskemét
8. Komárom [Szőny] – Győr
9. Komárom – Győr – Rajka – [Szlovákia]
10. Keleti termékvezeték: (Ukrajna) – Beregdaróc – Vásárosnamény – Nyírbogdány – Tiszavasvári – Tiszapalkonya – Tiszaújváros
11. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros
12. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros
13. Százhalombatta – Budapest [XXI.]
14. Százhalombatta – Vecsés
15. Százhalombatta – Kápolnásnyék
16. Százhalombatta – Kápolnásnyék
17. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol
18. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol
19. Székesfehérvár – Pécs
20. Tiszaújváros – Balmazújváros – Ebes
21. Tiszaújváros – Kazincbarcika
22. Tiszaújváros – Beregdaróc – (Ukrajna)
23. Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő – Százhalombatta

4/10. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Országos vízi létesítmények

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

1. VTT-tározók

A B C D
1. Megvalósult Tervezett tározó Tápláló vízfolyás Település
2. Beregi Tisza Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, Hetefejércse, Vásárosnamény, Márokpapi
3. Cigánd-Tiszakarádi Tisza Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin
4. Dél-borsodi Tisza Ároktő, Tiszadorogma, Tiszacsege
5. Hanyi-Jászsági Tisza Kisköre, Tarnaszentmiklós, Pély
6. Hanyi-Tiszasülyi Tisza Jászkisér, Pély, Tiszasüly
7. Nagykunsági Tisza Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Kunhegyes, Abádszalók
8. Szamos-Kraszna közi Szamos, Kraszna Szamosszeg, Szamoskér, Kocsord, Tunyogmatolcs, Ópályi, Nagydobos, Győrtelek, Mátészalka
9. Szegedi Tisza Baks, Ópusztaszer, Dóc
10. Tisza-
Szamosközi alsó
Tisza Nagyar, Nábrád, Kisar, Gulács, Panyola, Kérsemjén, Fehérgyarmat
11. Tisza-
Szamosközi felső
Tisza Szatmárcseke, Túrisvándi
12. Tisza-Túrközi Tisza Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota, Tiszabecs, Sonkád
13. Tiszaroffi Tisza Tiszaroff, Tiszabő, Tiszagyenda
14. Inérháti Tisza Kesznyéten, Tiszaluc, Tiszadob, Tiszaújváros

2. Országos vízkár-elhárítási célú tározók

2.1. Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározók

A B C
1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település
2. Borsóhalmi Zagyva, Tarna Jászjákóhalma, Jászberény
3. Ér menti Ér-Berettyó Pocsaj, Kismarja
4. Halaspusztai Berettyó-Sebes-Körös Szeghalom
5. Kisdelta Fehér-Körös Gyula
6. Kutasi Berettyó Csökmő
7. Lajtamenti Lajta Bezenye
8. Ludasi Bene-patak Ludas, Detk, Nagyút
9. Mályvádi Fekete- és Fehér-Körös Gyula
10. Mérgesi Sebes-Körös Köröstarcsa, Körösladány
11. Rábamenti Rába Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Kemenesszentpéter, Vág, Várkesző, Egyházaskesző, Sárvár
12. Jászteleki Zagyva Jászberény, Jásztelek, Jánoshida
13. Bódvalenkei szükségtározó Bódva Bódvalenke, Hidvégardó
14. Bódvarákói szükségtározó Bódva Bódvarákó, Szögliget, Perkupa
15. Bódvaszilasi szükségtározó Bódva Bódvaszilas, Komjáti, Tornaszentandrás
16. Mátraverebélyi Zagyva Mátraverebély, Bátonyterenye
17. Maconkai Zagyva Bátonyterenye
18. Tarjánpataki tározó Zagyva Bátonyterenye
19. Lukácsházi tározó Gyöngyös-patak Kőszeg, Lukácsháza, Kőszegdoroszló
20. Kebele tározó Kebele-patak Belsősárd, Resznek, Zalaszombatfa
21. Alsószenterzsébeti tározó Kerka-patak Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas
22. Góri tározó Répce Bük, Bő, Gór, Csepreg

2.2. Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározók

A B C
1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település
2. Nagyfüged-
Tarnazsadányi
Bene, Tarna, Tarnóca Nagyfüged, Tarnazsadány
3. Viszneki Tarna, Gyöngyös-patak Visznek, Erk, Nagyfüged

3. Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmények

A B C
1. Megnevezés Vízfolyás Érintett település
2. Ágotai vészelzárómű Hortobágy–Berettyó Püspökladány
3. Bőcsi duzzasztómű Hernád Bőcs
4. Balatonkiliti mederduzzasztó Sió Siófok
5. Békési duzzasztó Kettős-Körös Békés
6. Békésszentandrási vízlépcső Hármas-Körös Békésszentandrás
7. Bökényi vízlépcső Hármas-Körös Szentes
8. Dinnyési zsilip Dinnyés–Kajtori-csatorna Pákozd
9. Felsődobszai duzzasztómű Hernád Felsődobsza
10. Gibárti duzzasztómű Hernád Gibárt
11. Gyulai duzzasztó Fehér–Körös Gyula
12. Kesznyéteni árvízkapu Takta-övcsatorna Kesznyéten
13. Kis-Balaton 21T Kis-Balaton Keszthely
14. Kis-Balaton 4T Kis-Balaton Balatonmagyaród
15. Kiskörei vízlépcső Tisza Abádszalók, Kisköre
16. Körösladányi duzzasztó Sebes-Körös Körösladány
17. Kvassay zsilip Ráckevei-Duna Budapest
18. Mexikópusztai zsilip Fertőtó Sarród
19. Mosonmagyaróvári duzzasztó Mosoni-Duna Mosonmagyaróvár
20. Nicki duzzasztó Rába Kenyeri
21. Rábca–torkolati műtárgy Rábca Abda
22. Sió árvízkapu Sió Bogyiszló
23. Siófoki hajózsilip Sió Siófok
24. Siófoki leeresztő zsilip Sió Siófok
25. Szentgotthárdi duzzasztó Rába Szentgotthárd
26. Tassi zsilip Ráckevei-Duna Tass
27. Tiszalöki vízlépcső Tisza Tiszalök
28. Túr torkolati műtárgy Túr Tiszakóród

4. Országos csatornák

4.1. Meglévő országos csatornák

A B
1. Csatorna neve Érintett települések
2. Újszőrhalmi-csatorna Csabacsűd/Nagyszénás–Kondoros
3. Brassó-ér Hajdúböszörmény
4. Vajai-(III.)–főfolyás Berkesz–Nyírbátor
5. Szeghalmi-főcsatorna Szeghalom
6. Felsőréhelyi-főcsatorna Ecsegfalva–Dévaványa
7. Telki–Peresi-csatorna Gyomaendrőd
8. Műrét–Kistiszai-csatorna Baks
9. Kerülőházi (XV.)–csatorna Szabolcsveresmart–Rétközberencs
10. N-III-csatorna Tiszadob–Tiszavasvári
11. Doba-csatorna Tiszasüly–Besenyszög/Csataszög
12. Lónyay-főcsatorna Gávavencsellő–Berkesz
13. Harangzugi–I-csatorna Kétpó–Öcsöd
14. N–II-csatorna Tiszadada
15. Nagy-foki-csatorna Szeghalom–Újiráz/Komádi
16. Dögös–Kákafoki-csatorna Szarvas–Csabaszabadi
17. Karcagi-V -11-csatorna Karcag
18. Megkerülő Dunapataj
19. Kődombszigeti-főcsatorna Komádi–Magyarhomorog
20. Galambos-csatorna Csegöld–Zajta
21. Percsorai-főcsatorna Baks–Dóc
22. Holt-Sebes-Körös Szeghalom–Körösszakál/Körösnagyharsány
23. Gyulai-lecsapoló-csatorna Gyula
24. N-I-csatorna Tiszavasvári
25. Felső–alvízi-tápcsatorna Kékcse–Rétközberencs
26. K–VII–Kösely-vízlead-útvonal Hajdúszoboszló
27. Tiszabői-csatorna Tiszabő–Kunhegyes
28. Kösely-főcsatorna Nádudvar–Sáránd
29. Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna Hajdúböszörmény
30. Vajdalaposi-csatorna Nagyhegyes
31. Nyugati-főcsatorna Tiszavasvári–Hortobágy
32. K–IV.-öntöző-főcsatorna Hortobágy–Hajdúböszörmény
33. Berek-ér–Puszta-ér Biharnagybajom–Nagyrábé/Bihartorda
34. Kopolya–Gyepes–összekötő-csatorna Kötegyán
35. Gyepes-főcsatorna Tarhos–Kötegyán
36. Csikósér–Élővíz-összekötő-csatorna Gyula
37. Kispálszigeti-csatorna Nagyrábé
38. Sárközi–II.-főcsatorna Öregcsertő–Sükösd
39. Mezőberényi-főcsatorna Murony–Mezőberény
40. Kadia–Ó–Duna Hercegszántó
41. Magdolna-ér Balmazújváros
42. Harta–II-összekötő-csatorna Harta
43. Forgácsháti-csatorna Tiszavasvári–Hajdúnánás
44. K–1–öntöző-csatorna Szentes–Szarvas
45. Folyáséri-főcsatorna Körösladány–Szeghalom
46. Taktaközi-öntöző-főcsatorna Szerencs–Tokaj
47. Bágy–Szandalik-csatorna Folyás–Újszentmargita
48. V–3 Óvári-csatorna Doboz–Sarkad
49. Füredkócsi-tározó-tápcsatorna Tiszafüred–Hortobágy
50. Mirhó–Kisgyolcsi-összekötő-csatorna Abádszalók
51. Malomzug–Décsipusztai-csatorna Szarvas
52. K–V–1.–megkerülő-csatorna Balmazújváros
53. Csátés-csatorna Jászapáti–Jászkisér
54. Sártó–Ökröstói-csatorna Hódmezővásárhely
55. KÖF–DVCS-összekötő-csatorna Akasztó
56. Kopáncsi-öntözőcsatorna Hódmezővásárhely
57. K–I.-főcsatorna Tiszavasvári
58. Bárkás-csatorna Sarkad
59. Álomzugi-csatorna Mezőtúr/Túrkeve
60. Veker–ér-csatorna Szentes
61. Pálfoki-csatorna Bihartorda–Bakonszeg
62. Maros jobb parti tápcsatorna Makó
63. Patéi-csatorna Szentes
64. Terehalom–Mucsiháti-csatorna Szentes
65. Mezőtúri–VI-csatorna Mezőtúr
66. Csente–Szakáli–III.-csatorna Körösszakál–Berekböszörmény
67. Nagytói–Toprongyos-csatorna Komádi–Geszt
68. Siratói összekötő-csatorna Békésszentandrás
69. Alsófutaki-csatorna Püspökladány
70. Matyér–Subasai-főcsatorna Szeged
71. Kálló-ér Zsáka–Berettyóújfalu
72. Oláhréti-csatorna Nyíregyháza
73. Szelidi–tavi Dunapataj–Kalocsa
74. Csorna–Foktői-csatorna Foktő–Szakmár
75. Máriapócsi (IV. számú) főfolyás Demecser–Nyírbogát
76. Ferencszállási-csatorna Deszk–Klárafalva
77. K–VIII-öntöző-főcsatorna Nádudvar–Hajdúszoboszló
78. K–VIII–10.-öntözőcsatorna Püspökladány–Nádudvar
79. Csente–Szakáli–II.-csatorna Magyarhomorog–Körösszegapáti
80. Csente–Szakáli–I.-csatorna Komádi
81. Csillagosi–összekötő-csatorna Homokmégy
82. Jászsági-főcsatorna Tiszasüly–Kisköre
83. Hamvas-főcsatorna Püspökladány–Földes
84. Büngösdi-csatorna Köröstarcsa–Mezőberény/Körösladány
85. Keleti-főcsatorna Tiszalök–Bakonszeg
86. Belfő-csatorna Paszab–Záhony
87. Kopolya–Gyepes alsó összekötő-csatorna Sarkad
88. Gojdár–Pamukéri-csatorna Mártély–Hódmezővásárhely
89. Solti-árapasztó Solt
90. Gerlai-holtág Békéscsaba
91. Szeghalmi-gyűjtőcsatorna Szeghalom
92. 22. csatorna Jászkisér
93. K–11-csatorna Szentes–Szarvas
94. Sugovica Baja
95. Kiskunsági-főcsatorna Tass–Akasztó
96. Szeregyházi-csatorna Gyula
97. Homoródi-összekötő-csatorna Miske–Dusnok
98. Halastói-tápcsatorna Tiszakeszi–Újszentmargita
99. Kopolya Sarkad–Kötegyán
100. Karapancsai-főcsatorna Mohács–Dávod/Hercegszántó
101. Malomzug–Simafoki-csatorna Túrkeve–Mezőtúr/Gyomaendrőd
102. Tetétlen–szigeti-csatorna Tetétlen–Sáp
103. V. Vargahosszai-főcsatorna Békés–Doboz
104. Kösely–Hajdúszováti-átmetszés Földes–Hajdúszovát
105. XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) Kiskunlacháza–Kunszentmiklós
106. Solt–Szakálháti-csatorna Hódmezővásárhely
107. Gőgő–Szenke-főcsatorna Fehérgyarmat–Jánkmajtis
108. Nagy-ér Nyírlugos–Berettyóújfalu/Tépe
109. Mérges-ér Nagyrábé/Bihartorda–Bakonszeg
110. Ludas-ér Szegvár–Derekegyház
111. Makádi (III.)–főcsatorna Szigetbecse–Makád
112. Harangzugi–I–c.–csatorna Kengyel–Öcsöd
113. Kisújszállási–XXII.-csatorna Kisújszállás
114. Matyér–Fehértói-csatorna Szatymaz–Szeged
115. Túr–Belvíz-főcsatorna Vásárosnamény–Sonkád
116. Terehalom–Mucsihát–Kórógy-összekötő-csatorna Szentes
117. Hamvas–Sárréti összekötő-csatorna Bucsa
118. Kopáncsi–tápcsatorna Hódmezővásárhely
119. Nagykunsági-főcsatorna Abádszalók–Öcsöd
120. K–III–öntöző-főcsatorna Hajdúnánás–Hajdúböszörmény
121. Ó–Berettyó Füzesgyarmat–Zsáka
122. Alsó–Ó–Berettyó-csatorna Bucsa/Szerep–Füzesgyarmat/Biharnagybajom
123. Dömsödi(I.)–árapasztó Dömsöd–Bugyi
124. Alsó–Kadarcs-csatorna Nagyhegyes–Nádudvar
125. Vidi-ér Hajdúböszörmény
126. Kígyósi főlecsapoló-csatorna Szabadkígyós–Békéscsaba
127. Hosszúfok–Határér–Köleséri-főcsatorna Békés–Mezőgyán
128. Morgófoki-tápcsatorna Gyula–Kötegyán
129. Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág Kisújszállás–Túrkeve
130. Északi-főgyűjtő Dunafalva–Mohács
131. Veker–Ecser–Kórógyi–összekötő-csatorna Szentes
132. Sós Géza-csatorna Nádudvar
133. Algyői-főcsatorna Szeged–Algyő
134. 12–28. Tiszasüly–Pélyi–összekötő-csatorna Pély–Tiszasüly
135. Gyúlói-csatorna Hódmezővásárhely
136. Sarkad–Mérges–Sáros-ér Tiszaigar–Hortobágy/Nádudvar
137. Csárdaszállási-csatorna Mezőberény
138. Alsó–Selypes-főcsatorna Tiszakeszi/Folyás
139. 12. (Pélyi)–csatorna Jászkisér–Pély
140. Árkus-főcsatorna Tiszakeszi/Újszentmargita–Hortobágy
141. Kórógy-ér Szegvár–Szentes
142. Makkodi-főcsatorna Püspökladány–Nádudvar
143. Sárközi–III.-főcsatorna Miske–Szakmár
144. Karcagi–II.-csatorna Karcag
145. Duna–Tisza-csatorna Dunaharaszti–Dabas
146. Tiszasülyi–(28.)–csatorna Jászkisér–Tiszasüly
147. Berek–ér–Sárréti-összekötő-csatorna Nagyrábé–Bihardancsháza
148. Cserepes–Pap-ér Tiszacsege–Hortobágy/Balmazújváros
149. Szamossályi-árapasztó Szamossályi–Csegöld
150. Holt-Sebes–Körös–Határér-összekötő Sarkadkeresztúr–Zsadány
151. Érpataki (VIII. számú)–főfolyás Kótaj–Balkány
152. Harta–I.-összekötő-csatorna Dunatetétlen
153. K–V–1.-lecsapoló-csatorna Balmazújváros
154. Móriczföldi–II.-csatorna Komádi
155. Klágya–Duna Hercegszántó
156. Szeghalmi-övcsatorna Kertészsziget–Szeghalom
157. Kékesiréti Dunapataj–Harta
158 Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna Hortobágy–Hajdúnánás
159. 33. sz.-csatorna (Homor-éri-csatorna) Tiszasüly–Besenyszög
160. Duna-völgyi-főcsatorna Újlengyel–Baja
161. Kállay (VII. számú)–főfolyás Kemecse–Nyírgelse
162. Szöcsköd–Komádi–I–II.-csatorna Darvas–Komádi
163. Fűzvölgyi-főcsatorna Szalkszentmárton–Harta
164. Szittyó-csatorna Alsónémedi–Dabas
165. Király-ér Folyás–Tiszavasvári
166. Hamvas–Alsófutaki összekötőcsatorna Püspökladány
167. Gyálai-Holt-Tisza Szeged
168. Szegvár–Mindszenti-határcsatorna Szentes–Mindszent
169. K–XI.-lecsapoló Bakonszeg
170. Ferenc-tápcsatorna Baja–Hercegszántó
171. Kutas–alsó-főcsatorna Szeghalom–Körösszegapáti
172. Gyulavári-főcsatorna Gyula
173. Káres-tói-csatorna Nyíribrony–Levelek
174. Csökmő–Halasi-csatorna Csökmő
175. Gorzsai-átvezetés Hódmezővásárhely
176. Hortobágy-főcsatorna Tiszavasvári–Püspökladány
177. Mirhó–Gyolcsi-csatorna Tiszabura–Kunhegyes/Abádszalók
178. Kati-ér Balkány–Tépe/Berettyóújfalu
179. Nk–III–2.-öntözőcsatorna Kunhegyes–Karcag
180. Sárközi–I.-főcsatorna Kalocsa–Érsekcsanád
181. Kígyósér-mellékág Szakszentmárton–Tass
182. HTVR-tápcsatorna Balmazújváros
183. Mágocs-ér Szentes–Orosháza
184. K–III–Hortobágy–összekötő-csatorna Hajdúnánás
185. Sárréti-főcsatorna Ecsegfalva–Derecske
186. K–V–3.-lecsapolócsatorna Balmazújváros
187. K–XI.–lecsapoló–Pálfoki-összekötő-
csatorna
Bakonszeg
188. V. csatorna Dunavecse–Akasztó
189. Villogó-belvízcsatorna Abádszalók–Kisújszállás/Karcag
190. Gyulai-tápcsatorna Gyula
191. Keleti-főcsatorna–Nyugati-főcsatorna-
összekötő-csatorna
Tiszavasvári
192. Katrai-tápcsatorna Hódmezővásárhely
193. Maros jobbparti öntöző főcsatorna Óföldeák
194. Nagyszigeti III.-öntözőcsatorna Hódmezővásárhely
195. Millér-csatorna Jászkisér–Szolnok
196. XXX-csatorna Alsónémedi–Kunszentmiklós
197. Kurca-csatorna Szentes–Mindszent
198. Élővíz-csatorna Békés–Gyula

4.2. Tervezett országos csatornák

A B
1. Csatorna megnevezése Település
2. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Kisköre térsége – Alattyán térsége
3. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Jászapáti térsége – Jászdózsa térsége

4/11. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Országos hulladékgazdálkodási létesítmények

1. Meglévő radioaktívhulladék-tároló:

1.1. Bátaapáti

1.2. Püspökszilágy – Kisnémedi

2. Meglévő veszélyeshulladék-lerakó:

2.1. Apc

2.2. Debrecen

2.3. Dunaújváros (2 db)

2.4. Galgamácsa

2.5. Marcali

2.6. Mosonmagyaróvár

2.7. Sajóbábony (2 db)

2.8. Sajókaza (2 db)

2.9. Százhalombatta

2.10. Tiszaújváros

2.11. Várpalota

3. Meglévő veszélyeshulladék-égetőmű:

3.1. Budapest, XII. kerület

3.2. Dorog

3.3. Győr

3.4. Királyszentistván

3.5. Pétfürdő

3.6. Sajóbábony (2 db)

3.7. Százhalombatta

3.8. Tiszaújváros (2 db)

3.9. Tiszavasvári

3.10. Vác

5. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Térségi övezetek és azok kapcsolata

A B
1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
2. Ökológiai hálózat magterületének övezete
3. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
4. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
5. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
6. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
7. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete
8. Erdők övezete
9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
10. Tájképvédelmi terület övezete
11. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
12. Vízminőség-védelmi terület övezete
13. Nagyvízi meder övezete
14. VTT-tározók övezete
15. Honvédelmi és katonai célú terület övezete
16. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
17. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
18. Tanyás területek övezete
19. Földtani veszélyforrás területének övezete
20. Egyedileg meghatározott megyei övezet(ek)

6. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi övezetei és azok kapcsolata

A B C
1. Országos Területrendezési Tervben meghatározott Kiemelt térségi egyedileg
2. Országos övezet Kiemelt térségi övezet meghatározott övezet
3. Ökológiai hálózat magterületének övezete
4. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
5. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
6. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
7. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
8. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete
9. Erdők övezete
10. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
11. Tájképvédelmi terület övezete
12. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
13. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
14. Vízminőség-védelmi terület övezete
15. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
16. Földtani veszélyforrás területének övezete
17. Vízeróziónak kitett terület övezete
18. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
19. Tómeder övezete
20. Általános mezőgazdasági terület övezete
21. Kertes mezőgazdasági terület övezete
22. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
23. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

7. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

8. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege

A B C D
1. Település Települési térség területe (ha) Település közigazgatási területe
(ha)
Települési térség területének aránya (%)
2. Alsónémedi 1250,47 4906,91 25,48
3. Biatorbágy 1344,45 4410,70 30,48
4. Budajenő 255,53 1241,79 20,58
5. Budakalász 679,87 1516,96 44,83
6. Budakeszi 915,42 3710,42 24,67
7. Budaörs 1503,50 2357,07 63,79
8. Budapest 35841,42 52512,16 68,25
9. Csobánka 230,88 2276,25 10,14
10. Csomád 232,49 1239,47 18,76
11. Csömör 750,58 2270,19 33,06
12. Csörög 165,05 504,44 32,72
13. Délegyháza 478,25 2541,25 18,82
14. Diósd 557,04 575,02 96,87
15. Dunabogdány 292,42 2549,78 11,47
16. Dunaharaszti 1477,90 2916,54 50,67
17. Dunakeszi 1494,99 3106,14 48,13
18. Dunavarsány 881,72 2250,04 39,18
19. Ecser 915,43 1311,56 69,80
20. Erdőkertes 517,87 575,38 90,00
21. Érd 3739,78 6330,34 61,21
22. Felsőpakony 301,08 1532,34 19,65
23. Fót 1428,41 3740,61 38,19
24. Göd 1486,12 2443,91 60,81
25. Gödöllő 1938,68 6191,42 31,31
26. Gyál 1446,65 2493,16 58,02
27. Gyömrő 957,27 2650,09 36,12
28. Halásztelek 524,92 865,81 60,63
29. Herceghalom 389,99 733,83 53,15
30. Isaszeg 874,42 5483,92 15,95
31. Kerepes 742,86 2407,34 30,85
32. Kisoroszi 142,64 1093,82 13,04
33. Kistarcsa 537,15 1100,93 48,79
34. Leányfalu 338,84 1536,08 22,06
35. Maglód 900,08 2236,44 40,26
36. Majosháza 305,37 1141,45 26,75
37. Mogyoród 815,91 3447,72 23,66
38. Nagykovácsi 463,45 2766,83 16,75
39. Nagytarcsa 544,54 1213,86 44,86
40. Ócsa 1585,28 8162,28 19,42
41. Őrbottyán 791,57 2734,58 28,95
42. Páty 814,553 3929,68 20,73
43. Pécel 1016,15 4362,08 23,29
44. Perbál 346,08 2565,58 13,49
45. Pilisborosjenő 317,71 924,93 34,35
46. Piliscsaba 628,70 2555,25 24,61
47. Pilisjászfalu 192,30 696,21 27,62
48. Pilisszántó 148,05 1594,14 9,29
49. Pilisszentiván 181,12 811,54 22,32
50. Pilisszentkereszt 252,05 1720,54 14,66
51. Pilisszentlászló 91,70 1775,29 5,17
52. Pilisvörösvár 738,31 2428,50 30,40
53. Pomáz 1026,15 4904,41 20,92
54. Pócsmegyer 324,37 1307,63 24,81
55. Pusztazámor 197,71 928,13 21,30
56. Remeteszőlős 84,09 288,84 29,11
57. Solymár 699,42 1786,22 39,17
58. Sóskút 475,75 2490,53 19,10
59. Szada 874,13 1667,86 52,41
60. Százhalombatta 1451,74 2806,21 51,73
61. Szentendre 1664,30 4381,73 37,98
62. Szigethalom 663,26 912,42 72,69
63. Szigetmonostor 334,83 2350,67 14,24
64. Szigetszentmiklós 2732,86 4568,58 59,82
65. Sződ 474,00 1355,60 34,97
66. Sződliget 268,36 731,34 36,69
67. Tahitótfalu 517,20 3916,81 13,20
68. Taksony 620,04 2083,42 29,76
69. Tárnok 778,03 2361,54 32,96
70. Telki 267,46 1046,58 25,56
71. Tinnye 414,54 1610,22 25,74
72. Tök 383,17 2473,07 15,49
73. Tököl 838,02 3847,02 21,78
74. Törökbálint 1476,62 2941,08 50,21
75. Üllő 1596,51 4812,17 33,18
76. Üröm 326,91 664,87 49,17
77. Vác 1818,03 6159,67 29,52
78. Vácrátót 282,01 1799,61 15,67
79. Vecsés 1788,70 3618,10 49,44
80. Veresegyház 1324,27 2856,32 46,36
81. Visegrád 263,93 3327,31 7,93
82. Zsámbék 735,25 3366,14 21,84

9. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Budapesti Agglomeráció területén található térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

1. Térségi szerepkörű összekötő utak

A B
1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok
2. Tárnok (7. sz. főút) – Herceghalom (1. sz. főút)
3. Dunakeszi (2. sz. főút) – Csomád
4. Pilisvörösvár nyugati elkerülő (M10 és 10. sz. főút között)
5. (Esztergom) – Pilisszentkereszt – Pomáz – – Pomáz (11. sz. főút)
6. Visegrád (11. sz. főút) – Pilisszentlászló – Szentendre – – Szentendre – Pomáz
7. Budakeszi nyugati elkerülő
8. Mogyoród (M3) – Kerepes (M31)
9. Nagytarcsa (M0) – XVII. kerület – XVIII. kerület – XX. kerület (M5)
10. Perbál – Budakeszi
11. Dunaharaszti – Alsónémedi – Gyál
12. Budakeszi – Budaörs
13. Sóskút – Érd

2. Meglévő országos vasúti mellékvonal

A
1. Vác – [Balassagyarmat]
2. Budapest [VIII. kerület, Józsefváros] – Budapest [IX. kerület, Ferencváros]
3. Budapest [VIII. kerület, Józsefváros] – Budapest [IX. kerület, Kőbánya felső]
4. Rákospalotai körvasút

3. Meglévő térségi repülőterek

A
1. Térségi repülőterek
2. Budapest XI. [Budaörsi repülőtér]
3. Tököl [Tököli Repülőtér]
4. Budakeszi [Farkashegyi Repülőtér]
5. Gödöllő [Gödöllői Repülőtér]
6. Dunakeszi [Alagi Repülőtér]

4. Térségi kerékpárútvonal

A B
1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok
2. Budapest III. kerület Budapest III. kerület – Solymár – Pilisszentiván – Pilisjászfalu – [Dorog]
3. Tahitótfalu – (Vác) – Sződliget – Vácrátót – Szada – Gödöllő
4. Gödöllő – Mogyoród – Budapest [XV. kerület] – Budapest [VI. kerület]
5. Budapest XVI. Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő
6. Ecser – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – Dunaharaszti
7. Budapest IX. kerület [Rákóczi híd Dunapart] – Budapest XIX. kerület Budapest XIX. kerület – XVIII. kerület – Gyál – Ócsa
8. Budapest – Budaörs – Törökbálint – Érd
9. Biatorbágy – Telki – Perbál – Piliscsaba
10. Budapest I. kerület [Erzsébet híd Dunapart] – Budapest II.
11. Gödöllő – [Zagyvaszántó]
12. Budapest IV. kerület
13. Budapest IX. kerület – Budapest XXI. kerület
14. Budapest XXI. kerület – Szigetszentmiklós
15. Budapest XXI. kerület – Tököl

5. Térségi kikötők

A B
1. Meglévő Tervezett
2. Budapest IV. kerület [Újpest Északi Öböl]
3. Budapest IX. kerület

6. Meglévő kompátkelőhelyek

A
1. Tököl–Százhalombatta
2. Vác – Tahitótfalu
3. Göd – Szigetmonostor [Horány]
4. Dunakeszi – Szigetmonostor [Horány]
5. Visegrád – [Nagymaros]
6. Dunabogdány–Kisoroszi
7. Leányfalu – Pócsmegyer
8. Szentendre – Szigetmonostor (2 db)

7. Térségi jelentőségű P+R parkolók

A
1. Budaörs
2. Budapest [III. kerület]
3. Budapest [IV. kerület]
4. Budapest [X. kerület]
5. Budapest [XI. kerület]
6. Budapest [XI. kerület]
7. Budapest [XV. kerület]
8. Budapest [XIX. kerület]
9. Budapest [XXI. kerület]
10. Budapest [XXII. kerület]
11. Erdőkertes
12. Érd
13. Gödöllő
14. Herceghalom
15. Kistarcsa
16. Pilisvörösvár
17. Solymár
18. Szentendre
19. Tárnok
20. Veresegyház
21. Vác

8. Térségi logisztikai központok

A B
1. Meglévő Tervezett
2. Budapest XXIII. kerület [Budapesti Intermodális Logisztikai Központ]
3. Budapest XXI. kerület [Csepel – Szabadkikötő]
4. Budapest XXII. kerület [Nagytétény]
5. Budapest XVIII. kerület [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsége]

10. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

11/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

11/2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

11/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

11/4. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez * 

12/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A közúthálózat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi elemei

1. Meglévő térségi szerepkörű összekötő utak

1.1. Galambok (7. sz. főút) – [Zalabér]

1.2. Galambok – Zalakomár – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)] – Marcali

1.3. Hollád (M7) – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)]

1.4. Fonyód (7. sz. főút)/Balatonboglár (7. sz. főút) – Lengyeltóti – [Kaposvár]

1.5. Szántód – [Kaposvár]

1.6. [Lepsény] – Balatonfőkajár – Küngös – [Berhida]

1.7. Balatonalmádi (71. sz. főút) – [Veszprém]

1.8. Pula – Öcs – [Ajka]

1.9. [Sümeg] – Zalaszántó – Rezi – Cserszegtomaj – Keszthely

1.10. Hévíz – Zalakomár

1.11. Vállus–Keszthely

1.12. M7 és 7. sz. főút összekötései: Balatonszárszónál, Balatonőszödnél, Ordacsehinél, Balatonfenyvesnél

2. Tervezett térségi szerepkörű összekötő utak

2.1. Zalakomár – Zalakaros – Zalaújlak – [Nagybakónak – Újudvar]

2.2. Csömend – [Somogyfajsz – Juta]

2.3. Lengyeltóti – Somogymeggyes – Tab – 65. sz. főút

2.4. Tótvázsony (77. sz. főút) – Hidegkút – Balatonszőlős – Aszófő (71. sz. főút)

2.5. Nagyvázsony (77. sz. főút) – Zánka (71. sz. főút)

2.6. Tapolca (Diszel) (77. sz. főút) – Badacsonytomaj (71. sz. főút)

2.7. Zalaszántó – Várvölgy – Lesencetomaj

2.8. elkerülők: Tapolca, Monostorapáti, Kapolcs, Nagyvázsony

3. Tervezett mellékutak:

3.1. [Kerecseny] – Zalamerenye

3.2. Szegerdő – Vörs

3.3. Tikos – Szegerdő

3.4. Csömend – Somogyszentpál

3.5. Somogyszentpál – Táska

3.6. Fonyód – Buzsák

3.7. Ordacsehi – Szőlősgyörök

3.8. Hács – Kisberény

3.9. Karád – Kötcse

3.10. Teleki – Nagycsepely

3.11. Bálványos – Pusztaszemes

3.12. Sérsekszőlős – Zala

3.13. Tab – Torvaj

3.14. Bábonymegyer – Nyim

3.15. Balatonendréd – Ságvár

3.16. Csajág – Balatonakarattya

3.17. Küngös – Balatonkenese

3.18. [Papkeszi] – Küngös – [Jenő]

3.19. Balatonkenese – [Papkeszi]

3.20. Felsőörs (Köveskútpuszta) – Szentkirályszabadja – [Veszprém]

3.21. Barnag – Nagyvázsony (77. sz. főút)

3.22. Dörgicse – Tagyon

3.23. Vigántpetend – Monoszló

3.24. Monoszló – Balatoncsicsó

3.25. Balatonhenye – Monoszló

3.26. Öcs – Taliándörögd

3.27. Taliándörögd – [Szőc]

3.28. Kővágóörs

3.29. Kékkút – Mindszentkálla

3.30. Keszthely

3.31. Várvölgy – Uzsa

3.32. Rezi – Vállus

3.33. Vindornyaszőlős – Vindornyalak

3.34. Vindornyafok – 7327. j. mellékút

3.35. Vindornyaszőlős – [Sénye]

3.36. Nemesbük – [Zalaköveskút]

3.37. Karmacs – Hévíz

3.38. Bókaháza – Gétye – [Szentpéterúr]

3.39. Dióskál – [Orosztony]

3.40. Balatonmagyaród – Zalakomár

12/2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A vasúthálózat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi elemei

1. Meglévő országos vasúti mellékvonalak:

A B
1. Vasútvonal száma
2. 27 [Lepsény] – [Hajmáskér]
3. 35 [Kaposvár] – Siófok
4. 36 [Kaposvár] – Fonyód
5. 37 Balatonmáriafürdő elágazás – Somogyszob
6. 39 Központi főmajor – Csiszta – Gyógyfürdő
7. 39a Táskai elágazás – Táska
8. 39b Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál
9. 354 Balatonszentgyörgy elágazás – Sármellék

12/3. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található térségi jelentőségű közforgalmú kikötők

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 20 kilométeres környezetét jelenti)

1. Meglévő térségi kikötők:

1.1. Alsóörs

1.2. Badacsonytomaj

1.3. Balatonakali

1.4. Balatonalmádi

1.5. Balatonboglár

1.6. Balatonfenyves

1.7. Balatonföldvár

1.8. Balatonfüred

1.9. Balatonfűzfő

1.10. Balatongyörök

1.11. Balatonkenese

1.12. Balatonlelle

1.13. Balatonmáriafürdő

1.14. Balatonszemes

1.15. Balatonudvari

1.16. Balatonvilágos

1.17. Csopak

1.18. Fonyód

1.19. Keszthely

1.20. Révfülöp

1.21. Siófok

1.22. Szigliget

1.23. Tihany

1.24. Zamárdi

1.25. Zánka

2. Meglévő kompátkelőhelyek:

2.1. Szántód – Tihany

3. Tervezett kompátkelőhelyek:

3.1. Fonyód térsége – Badacsonytomaj térsége

12/4. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található térségi repülőterek

1. Siófok – Kiliti

2. Veszprém – Szentkirályszabadja

12/5. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi jelentőségű kerékpárútvonalak

1. Galambok – [Kaszó]

2. Galambok – Öreglak

3. Balatonkeresztúr – Marcali – [Böhönye]

4. Nikla – Buzsák – Somogybabod – Karád – Andocs

5. Somogyvár – [Nagykónyi]

6. Balatonlelle – Somogybabod – Kaposvár

7. Karád – Kereki

8. Kapoly – Andocs – [Kaposvár]

9. Kereki – Ságvár

10. Lulla – Zamárdi

11. Lulla – Tab

12. Siófok – Som – [Nagykónyi – Dombóvár]

13. Balatonfűzfő – [Berhida – Várpalota – Bodajk – Csákvár]

14. Csopak – [Veszprém]

15. Balatonfüred – Balatonszőlős – Vászoly – Nagyvázsony – [Úrkút – Ajka]

16. Vöröstó – Monoszló – Badacsonytomaj

17. Zánka – Monoszló – Kapolcs – Taliándörögd – [Ajka – Ganna]

18. Hegyesd–Mindszentkálla

19. Vindornyaszőlős – Zalaszántó – Lesencetomaj – Tapolca

20. Vállus – Balatongyörök

21. Zalaszántó – Keszthely

22. [Zalaszentlászló] – Zalacsány – Zalaapáti – Esztergályhorváti

23. Sármellék – Zalaapáti – [Bak – Zalaegerszeg]