A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(2a) *  A (2) bekezdésében foglaltakon túl az (1) bekezdés alkalmazásában a 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás előkészítéséhez, valamint a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő közterület- és zöldfelület-rendezési, közlekedésfejlesztési munkákra vonatkoznak.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházás tekintetében a géntechnológiai hatósági eljárások és a géntechnológiai szakhatósági eljárások nem minősülnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

2/A. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. melléklet 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

3. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2a) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 21., 34., 42., 42a., 58., 63., 69., 71., 78., 79., 83., 85., 86., 100., 101., 108. és 118. sora szerinti beruházás esetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 64., 67., 69., 75., 77–80., 82., 83., 86., 90., 92., 95., 96., 99., 100., 101., 103., 117. és 120. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 49., 58., 59., 62., 68., 73., 90., 122. és 127. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 33. és 122. sora szerinti beruházás esetében

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye,

b) az épület magassága és megjelenése vonatkozásában szakmai konzultációt nem kell lefolytatni.

(6) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. és 122. sora szerinti beruházás esetében településképi szakmai konzultációnak nincs helye.

(7) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. és 122. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

(8) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházás esetében

a) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció nem kötelező,

b) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 55. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

4. § (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92., 99., 100., 121., 122., 123., 126. és 130. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 64., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 92., 99., 100., 121., 122., 123., 126. és 130. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, valamint a (4) bekezdés szerinti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – tizenöt nap.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások ügyintézési határideje harmincöt nap.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – huszonöt nap.

(6) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(7) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21., 115., és 120. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi és vízvédelmi, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – tizenöt nap.

(8) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 115. és 120. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi és vízvédelmi, valamint az iparbiztonsági szakhatósági eljárások kivételével – nyolc nap.

(8a) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása, a vízügyi és vízvédelmi, valamint iparbiztonsági szakhatósági eljárások, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 132/B. §-a szerinti integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(9) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 115. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(10) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, a természetvédelmi hatósági eljárás, a vízügyi és vízvédelmi, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(11) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása, a vízügyi és vízvédelmi, valamint iparbiztonsági szakhatósági eljárások kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 130. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:130 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 130. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:130 mezőjében megjelölt telkeken az OTÉK-ban megengedett funkciók, valamint a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, üzemanyagtöltő állomás, szállásjellegű épület, irodaépületek és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el, azzal, hogy a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 8., 69., 79., 80., 90. és 100. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:86 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésében meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:86 mezőjében megjelölt Debrecen, külterület 0362/119 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) az ingatlanon gazdasági, valamint ipari és termelő tevékenységhez köthető, továbbá nem a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, termelő és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épületek elhelyezésére szolgáló funkciók is elhelyezhetők,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

d) a beépítettség legnagyobb mértéke 60%,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

g) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

h) a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító út a közforgalom számára megnyitott vagy attól elzárt magánútként vagy más útként – az út vagy útszakasz hosszára, alakjára, méretére, hálózati szerepére és egyéb utakhoz való csatlakozására vonatkozó korlátozás nélkül – alakítható ki.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházás kiszolgálását biztosító 2. mellékletben foglalt táblázat B:86 mezője szerinti 0362/110, 0362/120 és 0362/124 helyrajzi számú ingatlanokon kiszolgálóút létesíthető, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 34. alcíme szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

5/B. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:77 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:77 mezőjében megjelölt Szeged belterület 21005 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke a jelenlegi állapothoz képest a beruházás során nem csökken,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

d) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 5 méter,

e) a beruházás keretében megvalósuló építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

ea) a kialakítandó gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók száma legfeljebb 50%-kal csökkenthető,

eb) a gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók a telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül is kialakíthatóak.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:77 mezőjében megjelölt Szeged belterület 21013/29 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

c) a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,5 méter.

5/C. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei, szolgáltató és kereskedelmi célú építmények, gázátadó állomás, elektromos alállomás, közszolgáltatás keretében működtetett hulladékgyűjtő udvar, üzemanyagtöltő állomás helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 20 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb mélysége 20 méter,

4. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 25%,

5. a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%,

6. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

7. *  a parkolásra fordítható szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,0 m2/m2,

8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

9. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

10. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, továbbá a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

12. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – ideértve a szomszédos ingatlanon lévő épületeket is – lehet zártsorúan csatlakozni,

13. az építési hely az ingatlanok teljes területe,

14. az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek,

15. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

16. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

17. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig – kialakítható,

18. *  magánút, közlekedési és közműelhelyezési célú telek korlátozás nélkül létesíthető,

19. a telkek közúti megközelíthetősége a Gyál közigazgatási területén fekvő közúton keresztül is biztosítható,

20. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet – keresztmetszetet – kell biztosítani,

21. *  a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén, az épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell tartani; a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Budapest külterület 0145/21, 0146/3, 0147/29, 0147/17, 0147/14, 0147/11, 0149/1, 0149/2, 0150/14, 0150/15, 0151/2, 0196312/2, 0196325/2, 0196324/2, 0196324/1, 0196323/2, 0196329/2, 0196330/5, 0196321/2, 0196321/3, 0196321/1, 0196320/2, 0196319/2, 0196323/1, 0196324/1, 0196325/1, 0151/12, 0151/4, 0147/12, 0147/13, 0147/30 és 0146/4 helyrajzi számú ingatlanok területén korlátozás nélkül létesíthetőek,

22. az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a részleges közműellátottság megállapítása vonatkozásában az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.

(2a) *  Ha közmű műtárgya elhelyezésére szolgáló külön telek kialakítása szükséges, az ingatlan legkisebb területe, szélessége és mélysége elmaradhat a (2) bekezdés 1–3. pontja szerinti értékektől, azzal, hogy ebben az esetben sem lehet az ingatlan területe 5 m2-nél, szélessége 2 méternél, mélysége 2 méternél kevesebb.

(2b) *  Telekalakítás esetén, ha a telekalakítással érintett eredeti ingatlan területnagysága, egyéb mérete nem éri el a kialakítható telek legkisebb területére, szélességére és mélységére vonatkozó, a (2) bekezdés 1–3. pontjában foglalt egyedi építési követelményeket, abban az esetben a telekalakítással érintett ingatlanokból kialakításra kerülő bármely ingatlan legkisebb területe, szélessége és mélysége a telekalakítással érintett eredeti ingatlantól nem lehet kevesebb.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon közlekedési létesítmények funkcionális indokkal bárhol elhelyezhetők.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető, engedélyezhető.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a parkolást a telken belüli vagy külön megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíteni lehet, mélygarázs építési kötelezettség nélkül.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan

a) *  a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, 25. §-át, 26. §-át, 27. §-át, 29. §-át, 30/A. §-át, 38. § (1)–(3) bekezdését, valamint 40. §-át, 43. §-át, 44. §-át nem kell alkalmazni,

b) *  az engedéllyel kivont és a hatályos jogszabályok szerint pótlásra kötelezett (vagy pótlandó) erdőterületek tényleges megszüntetése a fejlesztés szükséglete szerint ütemezve, a lehető legkésőbb történjen meg, azzal, hogy a kivont területek növényzetének faegyedei az építési övezetekben előírt zöldfelület részeként őrzendők meg,

c) a telkeken megtalálható, a szabályozási tervlap által ex lege védett lápként feltüntetett területek körül a láp megóvásához szükséges mértékű, minimum 30 méter szélességű védőterületet kell kijelölni.

(8) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közúti megközelítését a 10. mellékletben meghatározott Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen kell biztosítani.

5/D. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

5/E. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:92 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:92 mezőjében megjelölt telkeken és a telekalakítással ezekből létrejövő telkeken a beruházás megvalósításához kapcsolódó közmű, hírközlési, közlekedési, raktározási és gazdasági rendeltetésű és a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

b) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

c) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 45%,

d) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.

5/F. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:95 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:95 mezőjében megjelölt ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) a közterület felé eső tetőfelépítmények és tetőidomok – tömegképzésben, építészeti kialakításában archaizáló – rekonstrukcióját helyreállításként, ezen szerkezetek és terek belső udvarok felőli bővítésével történő hasznosítását tetőtér beépítésként kell tekinteni,

b) az épület – háborús sérüléseket, illetve a későbbi rombolást megelőző – formájának és geometriájának, tetődíszének, illetve díszes tetőfelépítményének rekonstrukciója és a tetőtér hasznosítása során, illetve azzal összefüggésben történő építési tevékenység esetén az épületmagasság és az építmény legmagasabb pontjának megengedett mértéke megegyezik a sérüléseket és rombolásokat megelőző építményre jellemző – a rekonstrukció alapjául szolgáló, a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok alapján megállapítható – mértékkel, azzal, hogy az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 36 méter, az épület legmagasabb pontjának megengedett legnagyobb mértéke 46 méter,

c) az épület terepszint feletti építményszintjeinek száma legfeljebb 10 szint,

d) a kialakult szintterület a beruházás során legfeljebb 2600 m2-rel bővülhet,

e) a toronyrekonstrukció megvalósítása érdekében az ingatlanon magasépítmény, magasépület kialakítható és elhelyezhető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő, valamint a hatályos településrendezési tervekben előírt személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) kerékpárok elhelyezését nem kell biztosítani,

b) személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

c) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 95. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

5/G. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 96. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető,

2. az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

3. a közterületi határvonallal párhuzamos hátsó építési vonalnak az Országház utcai közterületi határvonaltól merőlegesen mért távolsága legfeljebb 22 méter, a Szentháromság utcai közterületi határvonaltól merőlegesen mért távolsága pedig legfeljebb 38 méter lehet,

4. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,

5. az építmény terepszint alatt, közterületre legfeljebb 3 méterrel nyúlhat be,

6. az építmény egyes szerkezetei terepszint felett, közterületre legfeljebb 1,5 méterrel nyúlhatnak be,

7. a beépítési mód zártsorú,

8. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 75%,

9. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,

10. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

11. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke a jelenlegi állapothoz képest nem csökkenhet,

12. a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,8 méter,

13. az épület legkisebb gerincmagassága 11 méter, a gerincmagasság megengedett legnagyobb mértéke 17,5 méter, az eltérő traktusmélységű magastetős épületek gerincmagasságának különbsége meghaladhatja a 1,5 métert, de nem haladhatja meg a 4 métert,

14. az épület legkisebb ereszmagassága 6,5 méter, az ereszmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter, a csatlakozó, új épület zárópárkánya, ereszvonala legfeljebb 3 méterrel függőleges irányban eltérhet a csatlakozó, meglévő épület azonos elemétől,

15. közterületről nem látható módon távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető,

16. az ingatlanon iroda-, oktatási, vendéglátó-, kulturális és szálláshelyfunkció helyezhető el,

17. az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az ingatlan teljes területén elhelyezhetőek,

18. az új magastetők hajlásszöge a csatlakozó, illetve az épület közvetlen környezetében álló épületek tetősíkjának hajlásszögétől eltérhet, azzal, hogy a tetősík hajlásszöge legfeljebb 45 fok.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

b) az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár elhelyezését nem kell biztosítani.

(4) A (2) bekezdés 10. pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelkezés hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

5/H. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 99. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:99 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:99 mezőjében megjelölt ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 7,43 m2/m2,

b) a beruházással érintett épületre vonatkozóan az utcai homlokzatokat is érintő párkánymagasság növelése, térdfal magasítással vagy teljes építményszinttel való növelésével, a teljes homlokzathosszon legfeljebb 38,00 méter lehet, azzal, hogy az e § hatálybalépése napján hatályos településrendezési terv 9. számú mellékletének kiegészítő előírásait a helyrajzi számokra vonatkozó korlátozásai tekintetében nem kell alkalmazni,

c) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 39,00 métert,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke az e § hatálybalépése napján fennálló állapothoz képest a beruházás során nem csökkenhet, továbbá a zöldfelület mértékének 5%-os növelésére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni.

5/I. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:100 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:100 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei, szolgáltató és kereskedelmi célú építmények, közlekedési létesítmények, gázátadó állomás, elektromos alállomás, közszolgáltatás keretében működtetett hulladékgyűjtő udvar, üzemanyagtöltő állomás helyezhető el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2,

2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,

3. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 10%,

4. a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%,

5. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

8. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

9. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, továbbá a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

10. az építési hely az ingatlanok teljes területe,

11. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

12. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

13. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig – kialakítható,

14. magánút korlátozás nélkül létesíthető,

15. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet – keresztmetszetet – kell biztosítani,

16. a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén, az épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell tartani, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Szigetszentmiklós külterület 0203/7 helyrajzi számú ingatlan területén korlátozás nélkül létesíthetőek,

17. az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a részleges közműellátottság megállapítása vonatkozásában az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdés 7. pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a parkolás a telken belüli vagy külön megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíthető, mélygarázs építési kötelezettség nélkül.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

5/J. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

5/K. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

5/L. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:91 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:91 mezőjében megjelölt ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,5 méter,

b) a gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók a telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül is kialakíthatóak.

5/M. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 97. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:97 mezőjében megjelölt telken és az abból telekalakítással kialakításra kerülő telken szállás, munkásszállás fő rendeltetési egységet tartalmazó épület is elhelyezhető.

5/N. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 108. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés egyedi szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 108. sora szerinti beruházások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:108 mezőjében megjelölt helyrajzi számú földrészletek az OTÉK szerinti általános gazdasági terület, amelyen a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%.

5/O. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:109 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 109. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:109 mezőjében megjelölt ingatlanokra vonatkozó beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 75%.

5/P. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:112 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 112. sora szerinti beruházás tekintetében az építési és a használatbavételi engedély a 2. mellékletben foglalt táblázat B:112 mezőjében megjelölt telkekre kiadható akkor is, ha valamely telek vagy közterület helyi építési szabályzat szerinti kialakítása vagy más telekalakítás még nem történt meg.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 112. sora szerinti beruházás keretében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:112 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, valamit az ott megjelölt telkek egymással közös telekhatárán átnyúló módon is elhelyezhető építményrész.

(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazása során, a telek legnagyobb beépíthetőségi hányadának és zöldfelület megengedett legkisebb arányának szempontjából

a) a Tát város belterületén fekvő 1788/42 és 1788/50 helyrajzi számú ingatlan területének egészét, valamint

b) a Tát város külterületén fekvő 072/4 helyrajzi számú ingatlan területének a Tát város településrendezési terve szerint kialakítandó közterület területével csökkentett, a mindösszesen 69 605 m2 alapterületű részét együttesen, egy egységként kell figyelembe venni.

5/Q. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait a (2), (6)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy * 

a) *  a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2), (6)–(10) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2), (6)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanok által lefedett földrészlet az OTÉK szerinti ipari gazdasági terület, amelyre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) a beépítési mód nem korlátozott,

d) előkertet, oldalkertet és hátsókertet nem kell tartani,

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke – a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével – 30 méter,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a toronyépítmények és egyéb műtárgyak esetén 55 méter,

g) a kialakítható telek legkisebb területe 20 000 m2,

h) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

i) a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között – a tűzvédelmi előírások betartása mellett – nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

j) magánút korlátozás nélkül létesíthető,

k) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

l) a megengedett legkisebb zöldfelületi mértéket az ingatlanból a telekalakítási engedély szerinti ingatlanra kell teljesíteni.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(5) *  A (3) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

(6) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanokon, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteken munkásszállás is elhelyezhető.

(7) *  A fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az építési beruházás megvalósítása során a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, de az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a telekalakítással kialakuló építési telken belül megengedett, azzal, hogy a szállás jellegű épülethez nem kötelező személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell a szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról.

(8) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekalakítás engedély még nem került kiadásra, azzal, hogy ilyen esetben a telkek tulajdonosának hozzájárulása szükséges az építési engedély kiadásához, és a telekalakítással kialakítandó telket a használatbavételi engedély kiadásáig be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

(9) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházással kapcsolatban a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

(10) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt beruházási helyszínek közül a Szeged külterületén fekvő 01393/20 és 01393/25 helyrajzi számú ingatlanokon kizárólag véderdő, továbbá erdősített vagy fásított terület létesíthető.

(11) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanok területén a közcélú villamos hálózat kiváltására irányuló munkát a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 200. § (3)–(8) bekezdésében foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.

5/R. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:42a mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban a 2. mellékletben foglalt táblázat B:42a mezőjében megjelölt, Bük város belterületén fekvő, 1337/39 és 1337/40 helyrajzi számú ingatlanokból telekalakítással kialakuló telken az ivóvíz kezeléséhez, a berendezések működtetéséhez kapcsolódó építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell figyelembe venni,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) előkertet és oldalkertet nem kell tartani,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 7,5 méter,

e) zöldfelületet nem kell létesíteni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:42a mezőjében megjelölt, Bük város külterületén fekvő, 087/25, 087/30 és 087/32 helyrajzi számú ingatlanokból telekalakítással kialakuló telken víztorony és annak működtetéséhez kapcsolódó építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell figyelembe venni,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) előkertet és oldalkertet nem kell tartani,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 7,5 méter,

e) zöldfelületet nem kell létesíteni.

5/S. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:115 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy * 

a) *  a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 115. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:115 mezőjében megjelölt ingatlanokon az OTÉK szerinti ipari gazdasági területen meghatározott építmények – egyebek mellett ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági és raktár rendeltetésű építmények, valamint a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló építmények – és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 32 méter,

d) a háromszintű növénytelepítéssel érintett területsávon közművek térszín feletti és térszín alatti vezetékei, műtárgyai, nyíltfelszínű vagy zárt csapadékvíz tározók, kerítések, térvilágítás elemei, belső úthálózat elemei elhelyezhetőek, azzal a feltétellel, hogy a háromszintű növénytelepítéssel érintett területsáv felületének 15%-át nem haladhatja meg a burkolt felület.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 115. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:115 mezőjében megjelölt telkeken és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő ingatlanokon saját vízbevezető rendszer telepíthető.

(4) *  A fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az építési beruházás megvalósítása során a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a telekalakítással kialakuló építési telken belül megengedett, amennyiben az teljes közművesítettséggel rendelkezik, azzal, hogy a szállás jellegű épülethez nem kell személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell a szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:115 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásokban az eljáró hatóság.

(6) *  Az (5) bekezdés szerint engedélyezett ütemre a használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

5/T. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 119. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:119 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:119 mezőjében megjelölt telkeken kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, valamint a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

b) az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek.

5/U. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 121. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházással érintett ingatlanokhoz vagy azok bármelyikéhez köthetően már rendelkezésre áll.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 121. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építmények használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 121. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépíthető telek legkisebb mérete 4000 m2,

2. a kialakítható legkisebb telekterület 4000 m2,

3. a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,

4. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,

5. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 2 m2/m2,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

8. a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

9. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

10. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

11. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, kivéve, ha e rendelet eltérően rendelkezik,

12. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

13. az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek,

14. a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

15. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánutat a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani, és az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni,

16. magánút korlátozás nélkül létesíthető, és

17. a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén az épületek elhelyezésénél 15 méteres védőtávolságot kell tartani, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak az ingatlanok területén korlátozás nélkül létesíthetőek.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 121. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok területén olyan iroda, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazó, és szállás, valamint munkásszállás rendeltetésű épület is elhelyezhető, amely a terület sajátos használatát nem korlátozza.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:121 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében közlekedési létesítmények funkcionális indokkal bárhol elhelyezhetőek.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:121 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető, engedélyezhető.

(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:121 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a parkolást a telken belüli vagy megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíteni lehet, mélygarázsépítési kötelezettség nélkül.

(8) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:121 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

5/V. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 122. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:122 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:122 mezőjében megjelölt telken meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 90 méter,

b) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,5 m2/m2,

c) a beruházással összefüggésben megvalósuló épület a 2. mellékletben foglalt táblázat B:122 mezőjében megjelölt telken belül bárhol elhelyezhető,

d) függetlenül a beépítési magasságtól,

da) a beruházással összefüggésben megvalósuló épület és a szomszédos telkek, valamint az azokon fennálló épületek és egyéb építmények között, valamint

db) a beruházással összefüggésben megvalósuló épület és a szomszédos közterület túloldalán lévő teleksor, valamint az azokon fennálló épületek és egyéb építmények között

nem kell telepítési távolságot tartani,

e) a beruházással összefüggésben megvalósuló épület vonatkozásában épületközt nem kell kialakítani,

f) a beruházással összefüggésben megvalósuló épület részét képező magasházrészek közötti távolság legalább 20 méter,

g) a beruházás megvalósításának, valamint az építési és használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele

ga) a településrendezési eszköz szerinti új közlekedési csomópont létesítése, az infrastrukturális feltételek biztosítása, az infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása és

gb) a településrendezési eszköz útügyi és út kialakítására vonatkozó egyéb előírásainak megvalósítása, valamint a közútkezelői hozzájárulás megszerzése,

h) a településrendezési tervben a magasházas épületrészekre meghatározott bruttó alapterületi átlagérték és legnagyobb alaprajzi kiterjedés átlagérték nem korlátozott,

i) a településrendezési tervben meghatározott térfal kialakítása nem korlátozott.

(3) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 55. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához

a) *  a beruházással összefüggésben megvalósuló épület tekintetében a kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének alapterülete után nem kell személygépkocsi-várakozóhelyet biztosítani, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(5) *  A beruházással összefüggésben megvalósuló épületben kialakításra kerülő óvoda-bölcsőde játszóudvara az épület tetőkertjén is kialakítható.

5/W. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 123. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:123 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi követelmények a (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszköz vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:123 mezőjében megjelölt telekre és az abból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 méter,

b) a kialakítható legnagyobb épületmagasság 12,5 méter,

c) az épület legmagasabb pontja 25 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 65%,

e) az épületek telekhatártól mért legkisebb távolsága 0 méter,

f) a telken a meglévő épületek és építmények részleges vagy teljes bontását követően új épület szabadon elhelyezhető, azzal, hogy a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt követelményt érvényesíteni kell,

g) az ingatlanon kereskedelmi és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek elhelyezésére szolgáló funkciók korlátozás nélkül elhelyezhetők,

h) a telken strand, kikötő és ezek kiszolgáló létesítményei elhelyezhetők,

i) a telken elhelyezhető rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

j) a telket vagy annak egy részét a közforgalom számára nem kell megnyitni,

k) a telek beépítési módja nem korlátozott.

5/X. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanokon a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei elhelyezhetők. A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére a beépítés egyedi szabályait és egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés, továbbá az egyedi építési követelmények (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, illetve az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a kialakítható legkisebb telekterület 4000 m2,

2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 20 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb mélysége 20 méter,

4. *  a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

5. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 2 m2/m2, ebből parkolásra fordítható 0,0 m2/m2,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

8. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

9. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

10. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

11. az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek,

12. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

13. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánutat a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani, és az ingatlan- nyilvántartásba be kell jegyeztetni,

14. magánút korlátozás nélkül létesíthető,

15. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter szélességű területet kell biztosítani, és

16. a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén az épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell tartani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül az Érd, külterület 024/20 helyrajzi számú és a Budapest, külterület 0238025/8 helyrajzi számú ingatlanok esetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter.

(3a) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül az ingatlan- nyilvántartás szerinti Érd külterület 024/8, 024/21, 024/22, 025 és 026 helyrajzi számú ingatlanok esetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Budapest, külterület 0238025/8 helyrajzi számú, valamint az Érd, külterület 024/8 és 024/20 helyrajzi számú ingatlanok területén korlátozás nélkül létesíthetőek.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 126. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok területén a (4) bekezdésben foglaltakon túl

1. környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági,

2. iroda,

3. kereskedelmi,

4. szolgáltató,

5. elektromos alállomás,

6. gázátadó állomás,

7. közszolgáltatási résztevékenység keretében működtetett hulladékgyűjtő udvar,

8. munkásszálló,

9. üzemanyagtöltő állomás és

10. raktározási, logisztikai telephely

rendeltetésű épületek önállóan és vegyesen is elhelyezhetőek.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében közlekedési létesítmények funkcionális indokkal bárhol elhelyezhetőek.

(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető, engedélyezhető.

(8) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a parkolást a telken belüli vagy megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíteni lehet, mélygarázsépítési kötelezettség nélkül.

(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a részleges közműellátottság megállapítása vonatkozásában az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.

(10) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:126 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

5/Y. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére lakó rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, továbbá

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 127. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 12 méter;

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 20%;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint alatt 40%;

d) a kötelezően kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 50%;

e) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,5 m2/m2;

f) új építmény a telken belül jelölt építési övezeti határ figyelembevétele nélkül elhelyezhető;

g) önálló rendeltetési egység létesíthető az általános szintterületi mutató alapján építhető szintterület minden 100 m2-e után.

5/Z. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 128. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:128 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:128 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

b) a technológiához kapcsolódó zárt rendszerű, engedéllyel rendelkező önálló mosóberendezés a telken bárhol, korlátozás nélkül elhelyezhető,

c) a telekhatár mentén az előírt zöld sáv megengedett legkisebb mértéke 5 méter,

d) a csapadékvíz elvezető rendszer pufferelő kapacitása a tározó kapacitásba beszámítható,

e) a telken szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények elhelyezhetőek,

f) az előkert méretén belül portaépület és kerékpártároló elhelyezhető, üzemanyagtároló, töltőállás és olajtároló a telken bárhol elhelyezhető.

6. § (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 és a B:7a mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3b), (5), (6) és (9) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy * 

a) *  a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(3b) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) *  amennyiben a hatályos településrendezési terv a beépítés és az egyedi építési követelmények (2), (3a), (5) és (6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni, továbbá

c) az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény erdők övezetére vonatkozó 29. §-át, valamint 40. §-át nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával: * 

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) *  a kialakítható telek legkisebb területe 20 000 m2,

c) *  a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 40 métert,

i) *  az előkert mérete 10 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 15 méter,

k) *  a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,

l) *  a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet (keresztmetszetet) kell biztosítani,

m) *  az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(3a) *  Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd külterület 050/18 helyrajzi számú telek területén a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb mérete 1500 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,2 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,

i) az előkert és a hátsókert mérete 10 méter,

j) az oldalkert mérete 6 méter,

k) a kialakítható telek legkisebb szélessége 5 méter,

l) a kialakítható telek legkisebb mélysége 5 méter,

m) az előkert méretén belül portaépület elhelyezhető.

(3b) *  A (3a) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(3c) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7a mezőjében megjelölt beruházási helyszínek közül a Göd külterület 062/47 helyrajzi számú ingatlanon kizárólag véderdő, továbbá erdősített vagy fásított terület létesíthető.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 és B:7a mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás esetében a kialakításra kerülő ipari rendeltetésű építményeket a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében szereplő földrészletekből, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásában hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletekből álló egységes területén, annak nyugati határán telepített, 10 méter széles, többszintes növényállománnyal kell takarni.

(6) *  Az OTÉK 26. § (2) bekezdésétől eltérően, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások esetében a közlekedési kapacitásbővítéssel összefüggő útszélesítéseket a 3. mellékletben foglalt földrészleteken, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken a 3. mellékletben megjelölt szélességű építési területek alapján kell végrehajtani.

(7) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(8) *  A (7) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(9) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7a mezőjében megjelölt beruházási helyszínek közül a 7. mellékletben lehatárolt területek közúti közlekedési célt szolgálnak, azokon lakóépület nem helyezhető el.

6/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) *  a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) az épületek részleges bontására is csak a közterület felé eső utcafronti homlokzati rész teljes megtartásával kerülhet sor,

b) a kialakítható telek legnagyobb területe 5000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 7,0 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 34 méter.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatárrendezés még nem történt meg.

6/B. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) *  a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:25 mezőjében megjelölt telken megvalósuló beruházás esetében a kerületi építési szabályzatnak az udvarméretre vonatkozó előírásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az udvarméret közbenső telekre vonatkozó szabályai új épület létesítése esetén

aa) általános esetben a legkisebb udvarméret (a továbbiakban: UM) minden irányban – utcai és nem utcai épületszárnyra merőlegesen egyaránt – UM = 1/2 × épület megengedett legmagasabb pontját meghatározó sík magassága (a továbbiakban: ÉLP),

ab) a legkisebb csökkentett udvarméret (a továbbiakban: UM CSÖKKENTETT) 12,0 méter lehet, amely a b) és c) pontban foglalt szabályok esetén alkalmazható;

b) a nem utcai épületszárny ténylegesen létrejövő, udvarméret alapján számított legmagasabb pontja (a továbbiakban: ÉLP SZÁMÍTOTT) legfeljebb a csökkentett udvarméret 2,2-szerese lehet (ÉLP SZÁMÍTOTT = 1,5 × UM CSÖKKENTETT) akkor,

ba) ha a telek szélessége 34 méternél kisebb, vagy

bb) ha a létesülő épületszárny a szomszédos egyedi védelem alatt álló épület tűzfalának teljes vagy részbeni takarása érdekében jön létre, és legmagasabb pontja nem haladja meg a védett épület csatlakozó gerincmagasságát;

c) az egymással szemközti épületszárnyak legmagasabb pontjainak átlaga (a továbbiakban: ÉLP ÁTLAGOS) vehető figyelembe akkor, ha a szomszédos épületek eltérő magasságban csatlakozó gerincmagasságát és a telekre vonatkozó ÉLP értékét a nem utcai szárnyak legmagasabb pontjai nem haladják meg, és a két szemközti szárny legmagasabb pontjainak átlaga nem haladja meg a csökkentett udvarméret 2,2-szeresét (ÉLP ÁTLAGOS = 1,5 × UM CSÖKKENTETT).

6/C. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 22. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

6/D. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) *  ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni,

c) *  ha az érintett települések településrendezési terveinek készítésére vagy módosítására sor kerül, az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, valamint 38. § (1)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,

i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén fekvő telek közúti megközelíthetősége a Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő telken keresztül is lehetséges.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt

a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz.

6/E. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:33 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

1. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 70%,

2. a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%,

3. a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,4 m2/m2,

4. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke – az 5. alpontban foglalt kivétellel – 3,5 m2/m2,

5. a 32707/7 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

6. a telkek beépítési módja szabadon álló,

7. a kialakítható telek legkisebb területe nem meghatározott,

8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

9. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 méter,

10. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

11. az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

12. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

13. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

14. az ingatlanokon létesíthető kapubehajtó megengedett legnagyobb szélessége 10 méter,

15. az ingatlanokon nyitott vagy részben fedett gépkocsilehajtó létesíthető,

16. az ingatlanok feltárása a szükséges számú kapubehajtóval történhet,

17. ha az ingatlan több közterülettel vagy magánúttal is határos, a gépjárművel való kiszolgálást biztosító új kapubehajtót az erre alkalmas közterületről vagy magánútról kell biztosítani,

18. a kapubehajtót az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy más, a közforgalom számára megnyitott vagy attól elzárt magánútról is lehet biztosítani,

19. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott vagy attól elzárt magánútként vagy más útként – az út vagy útszakasz hosszára, alakjára, méretére, hálózati szerepére és egyéb utakhoz való csatlakozására vonatkozó korlátozás nélkül – alakítható ki,

20. a beépített területbe nem kell beszámítani az átriumot, a fedett udvart, az előtetőt, a legalább három oldalról nyitott fedett területet,

21. új épület építése esetén a 100 m2-nél nagyobb alapterületű összefüggő lapostető 50%-án zöldtető létesíthető,

22. a tetőtérben több építményszint is kialakítható,

23. a telken lakó rendeltetésű épület és a lakó rendeltetéshez kapcsolódó egyéb funkciójú épület is elhelyezhető, azzal, hogy az elhelyezhető lakások száma és méretezése nem korlátozott a 32707/4, 32707/5, 32707/6, 32707/8 és 32707/9 helyrajzi számú ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárás során kialakuló új ingatlanok tekintetében,

24. a telek természetes terepszintje tartós vagy végleges kialakítással legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg,

25. az ingatlanoknak a terepszint alatt beépíthető területét és a terepszint feletti területét nem szükséges közhasználat céljára fenntartani és megnyitni, az ingatlanok vonatkozásában közcélú parkolóhely vagy más járműtároló létesítésére és fenntartására irányuló kötelezettség nem áll fenn,

26. az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 35 métert, egyéb magasságra vonatkozó korlátozás – a 9. pontban foglalt kivétellel – nincsen.

(3) A (2) bekezdés 9. pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

6/F. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) *  amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai, kutatás-fejlesztési célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 55%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 30 métert,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke: 3 m2/m2,

f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

(3) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:35 mezőjében megjelölt telkeken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz.

6/G. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 37., 90. és 100. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai alkalmazandók.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 37., 90., 100. és 126. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(3) *  Az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 és B:100 mezője szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. és 100. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 és B:100 mezője szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 és B:100 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület az telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.

6/H. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 40. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelményeknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK e rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló épületre vonatkozó legkisebb telepítési távolság nem lehet kevesebb, mint 29 méter.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:40 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló épületre vonatkozóan az építési határvonalon kívülre eső épületrész szélessége (kiugrása) a teljes homlokzathosszon legfeljebb 2,00 méter lehet.

6/I. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2,

b) a telepítési távolság legkisebb mérete 8 méter,

c) amennyiben a telepítési távolság megtartott, és legalább az egyik homlokzat huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza, akkor az oldalsó és hátsó telekhatár felé, valamint egy telken belül elhelyezkedő épületek (épületrészek) egymással szemközti homlokzatai között legalább 10 méter távolság biztosítása nem kötelező,

d) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához elhelyezendő személygépkocsi-várakozóhelyek száma legalább 195 db legyen,

e) az engedélyezési eljárás során műemléki értékleltárba felvett elem részlegesen csak akkor bontható el, ha az az ingatlanon ismételten beépítésre kerül a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban.

6/J. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

1. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható;

2. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani;

3. autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani;

4. a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2;

5. telkenként egy főépület helyezhető el;

6. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók;

7. a telken az általános szintterület megengedett legnagyobb értéke 5 m2/m2, közhasználat céljára területet nem kell átadni, azonban a 3000 m2-t meghaladó területű telken elhelyezésre kerülő épületet úgy kell kialakítani, hogy annak földszintjén a tömbön való közforgalmú gyalogos átközlekedés legalább 8 méter széles passzázson keresztül biztosított legyen;

8. a telken az építhető parkolási szintterület megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2;

9. kereskedelmi és vendéglátás célú rendeltetési egység a földszinten korlátozás nélkül elhelyezhető;

10. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a terepszint alatt, a földszinten, az I. emeleten és a II. emeleten 100%, a II. emelet felett 85%;

11. a földszinten iroda, kereskedelem, szolgáltató, vendéglátás, szálláshely, alapfunkció, közfunkció, intézményi, parkolóház, teremgarázs funkciók alakíthatók ki;

12. a földszinten és az I. emeleten kialakított zöldtetőt nem szükséges közforgalom céljára megnyitni;

13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%;

14. a telken a meglévő épületek és építmények részleges vagy teljes bontását követően új épület – e bekezdés rendelkezéseire figyelemmel – szabadon elhelyezhető;

15. az épület homlokzata legfeljebb 5 méter mélységben hátraléphet;

16. a közterület fölé nyúló épületkiugrás legfeljebb 1 méter, az előtető legfeljebb 2,5 méter kinyúlású lehet;

17. az utcai párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 21 méter lehet, és minden helyen a vizsgált ponton értelmezett járdavonal magassági pozíciójától számítandó;

18. az udvari párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 28,5 méter lehet;

19. legfeljebb kétszintes tetőtéri beépítés kialakítható.

6/K. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(12) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(12) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) *  A Balatonvilágos belterület 292/3–11, 292/15–19, 295/5, 297/2, 301/1 helyrajzi számú telkekre meghatározott sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter, a 295/5 helyrajzi számú telek tekintetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter, a 292/3–13, 292/15–19 helyrajzi számú telkek tekintetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

6. a szintterületi mutató maximuma 4 m2/telek m2,

7. a telkeken vegyes, lakó, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, üdülő, sport, oktatási, egészségügyi és a szórakoztatási rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek, a 301/1 helyrajzi számú telken parkolóház is létesíthető,

8. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, e bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

10. a telkeken közlekedési célú közterületeket, gyalogos célú útvonalat és kerékpárutat nem kell kialakítani, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

11. zöldfelület a telkeken belül korlátozás nélkül bárhol kialakítható, előkertben telken belül egybefüggő zöldsávot nem kell létesíteni,

12. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

13. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

14. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

15. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra, azok műtárgyai és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül a telkeken belül is elhelyezhetők,

16. a meglévő épületek felújítása, bővítése nem korlátozott,

17. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

18. a 295/5, 297/2, 301/1 helyrajzi számú telkeken kerékpártárolók kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpártároló legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

19. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

20. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

21. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

22. lapostetős épületek legfelső szint feletti födémét nem szükséges tetőkertként, tetőteraszként vagy zöldtetőként kialakítani,

23. 10%-nál nagyobb lejtésű építési telken bevágás, feltöltés egyensúlyban való kialakítása mellett az eredeti terepszintet legfeljebb 3,0 méterrel lehet megváltoztatni,

24. kerti építmény, kerti pavilon, pergola a beépítéssel összhangban az építési helyen belül elhelyezhető,

25. a telkeken belül támfal 4,0 méteres, kerítés 2,0 méteres magasságig létesíthető.

(3) *  A Balatonvilágos belterület 294/1–15 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

6. a szintterületi mutató maximuma 0,5 m2/telek m2,

7. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

8. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, jelen bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

9. a telkeken közlekedési célú közterületeket nem kell kialakítani, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

10. a kilátás és látványvédelem elemeit, átlátási sávokat a vízpart irányába nem kell biztosítani,

11. a telken egy épület helyezhető el, a rendeltetési egységek száma épületen belül maximum három,

12. a telkeken vegyes, üdülő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

13. az építési hely az érintett ingatlanok területe, kivéve a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése által és a Balatonvilágos vízpart- rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 40/2004. (XII. 30.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM Rendelet) által szabályozott – a Balaton szabályozási vonalától számított 30 méteres – beépítetlenül megőrzendő parti területsávot,

14. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

15. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra, azok műtárgyai és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül a telkeken belül is elhelyezhetők,

16. a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken parti sétány, közhasználat céljára szolgáló terület, közhasználat elől el nem zárható terület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn,

17. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

18. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

19. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

20. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

21. kerti építmény, kerti pavilon, pergola a beépítéssel összhangban az építési helyen belül elhelyezhető,

22. a meglévő épületek bővítése a beépítés mértékéig nem korlátozott.

(4) *  A Balatonvilágos belterület 295/7, 295/8 és 295/9 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

a) a kialakítható telek mérete nem korlátozott, magánút kialakítása esetén a telek megosztható,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

c) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

d) a telkeken közhasználat elől el nem zárt területet nem kell kialakítani,

e) a telken kikötő, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

f) a TNM Rendelet „kötelezően megtartandó közterület” minősítését a telkeken nem kell alkalmazni, a 295/7 helyrajzi számú telken a 295/10 (móló) közhasználat céljára átadott terület megközelítését annak szélességében biztosítani kell,

g) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

(5) *  A Balatonvilágos belterület 295/6, 295/11 és 295/13 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

3. a telkek mérete kialakult, magánút kialakítása esetén a telek osztható,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 30%,

6. a szintterületi mutató maximuma 1,5 m2/telek m2,

7. a telken kikötő, kikötő-üzemeltetési és vendéglátás, strand, sport rendeltetésű épületek elhelyezhetőek,

8. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, jelen bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

10. a telkeken közlekedési célú közterületeket nem kell kialakítani, valamint a 295/6 helyrajzi számú telken a TNM Rendelet által szabályozott gyalogos útvonalat nem kell megvalósítani, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

11. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, kivéve a Balaton szabályozási vonalától számított 30 méteres – beépítetlenül megőrzendő – parti területsávot, a 30 méteres sávon belül már meglévő épület felújítható és bővíthető,

12. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

13. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra, azok műtárgyai és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül a telkeken belül is elhelyezhetők,

14. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

15. a telkek területén a közhasználatot biztosítani szükséges,

16. a Balaton szabályozási vonalától számított 30 méteres – beépítetlenül megőrzendő – parti területsáv közhasználat céljára átadott terület,

17. közhasználat céljára átadott területre a közterületekre vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni, annak határán és telken belül a területhasználattal összhangban kerítés létesíthető,

18. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

19. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

20. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

21. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

22. kerékpártárolók kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpártároló legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani.

(6) *  A Balatonvilágos belterület 295/14 és 295/16 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,

3. a telkek mérete kialakult,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,

6. a szintterületi mutató maximuma 2,5 m2/telek m2,

7. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

8. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, jelen bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

10. a telkeken közlekedési célú közterületeket nem kell kialakítani, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

11. a telken vendéglátás, vegyes, üdülő és szálláshely, szolgáltatás, kereskedelem, strand, sport rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények elhelyezhetőek,

12. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe, kivéve a Balaton szabályozási vonalától számított 30 méteres – beépítetlenül megőrzendő – parti területsávot,

13. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának, strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

14. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül elhelyezhetők,

15. a telkek területén a közhasználatot biztosítani szükséges,

16. a Balaton szabályozási vonalától számított 30 méteres – beépítetlenül megőrzendő – parti területsáv közhasználat céljára átadott terület,

17. közhasználat céljára átadott terület határán és telken belül a területhasználattal összhangban kerítés létesíthető,

18. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

19. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

20. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

21. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

22. kerékpártárolók kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpártároló legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani.

(7) * 

(8) A Balatonvilágos belterület 1412 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9,0 méter,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a telken vegyes, lakó és üdülő rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

h) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

i) a telkek beépítési módja szabadon álló,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) parkoló funkciójú telekként kialakítható telek legkisebb területe 600 m2, legnagyobb területe 2000 m2, valamint legkisebb szélessége, változó szélesség esetében átlagos szélessége 15 méter,

l) *  a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

m) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:49 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek közterületként, illetve közútként nem alakíthatók ki.

(10) *  A Balatonvilágos belterület 297/1 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

6. a szintterületi mutató nem korlátozott,

7. a telkeken vegyes, lakó, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, üdülő, sport, szórakoztatási rendeltetésű épületek, kilátó, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

8. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, jelen bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

10. a telkeken közlekedési célú közterületeket nem kell kialakítani, gyalogos célú útvonalat és kerékpárutat kötelezően nem kell létesíteni, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

11. a telkeken közhasználat elől el nem zárt területet nem kell kialakítani,

12. zöldfelület a telkeken belül korlátozás nélkül bárhol kialakítható, egybefüggő zöldsávot, zöldterületet nem kell létesíteni,

13. a kilátás és látványvédelem elemei közül a szakadópartra történő rálátási lehetőséget a beépítés és a zöldfelületek kialakítása során, azok elhelyezésének függvényében kell biztosítani,

14. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

15. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

16. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

17. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra, azok műtárgyai és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül a telkeken belül is elhelyezhetők,

18. a meglévő épületek bővítése nem korlátozott,

19. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

20. a telken kerékpártárolók kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpártároló legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

21. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

22. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

23. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

24. lapostetős épületek legfelső szint feletti födémét nem szükséges tetőkertként, tetőteraszként vagy zöldtetőként kialakítani,

25. 10%-nál nagyobb lejtésű építési telken bevágás, feltöltés egyensúlyban való kialakítása mellett az eredeti terepszintet legfeljebb 10,0 méterrel lehet megváltoztatni,

26. kerti építmény, kerti pavilon, pergola a beépítéssel összhangban az építési helyen belül elhelyezhető,

27. telkeken belül támfal és kerítés 3,0 méteres magasságig létesíthető.

(11) *  A Balatonvilágos belterület 292/14 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos településrendezési és építési követelmények:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,

5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

6. a szintterületi mutató nem korlátozott,

7. a telkeken vegyes, lakó, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, üdülő, sport, oktatási, egészségügyi és szórakoztatási rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

8. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

9. a telkek egy építési övezetbe tartoznak, jelen bekezdésben foglaltak alapján beépíthetőek,

10. a telkeken közlekedési célú közterületeket nem kell kialakítani, gyalogos célú útvonalat és kerékpárutat kötelezően nem kell létesíteni, ugyanakkor az építmények akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell,

11. a telkeken közhasználat elől el nem zárt területet nem kell kialakítani,

12. zöldfelület a telkeken belül korlátozás nélkül bárhol kialakítható, egybefüggő zöldsávot, zöldterületet nem kell létesíteni,

13. a kilátás és látványvédelem elemei közül a szakadópartra történő rálátási lehetőséget a beépítés és a zöldfelületek kialakítása során, azok elhelyezésének függvényében kell biztosítani,

14. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

15. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

16. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

17. a közlekedési létesítmények és műtárgyak, közmű infrastruktúra, azok műtárgyai és kapcsolódó létesítményei korlátozás nélkül a telkeken belül is elhelyezhetők,

18. magánút területi és szélességi korlátozás nélkül létesíthető,

19. a telken kerékpártárolók kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpártároló legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

20. kertépítészeti tervet és a meglévő faállományra vonatkozó geodéziai felmérést nem kell készíteni,

21. a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság,

22. a telkeken terepszint alatti építményt főrendeltetésű épület építése előtt is lehet létesíteni,

23. lapostetős épületek legfelső szint feletti födémét nem szükséges tetőkertként, tetőteraszként vagy zöldtetőként kialakítani,

24. 10%-nál nagyobb lejtésű építési telken bevágás, feltöltés egyensúlyban való kialakítása mellett az eredeti terepszintet legfeljebb 3,0 méterrel lehet megváltoztatni,

25. kerti építmény, kerti pavilon, pergola a beépítéssel összhangban az építési helyen belül elhelyezhető,

26. telkeken belül támfal és kerítés 2,0 méteres magasságig létesíthető.

(12) *  A Balatonvilágos belterület 295/10, 295/12, 295/17, 296, 298, 294/16, 293 és 292/1 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények:

a) a 295/10 és 295/12 helyrajzi számú ingatlan közhasználat céljára átadott terület, az ingatlanokon a közterületekre vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni,

b) a 295/10 helyrajzi számú telken közforgalmú nagyhajó kikötő létesítését biztosítani kell,

c) a 295/17, 296 és 298 helyrajzi számú ingatlanok közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősülnek,

d) a 294/16, 293 és 292/1 közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősülnek, kizárólag gyalogos és kerékpáros, valamint célforgalom számára,

e) az ingatlanok kialakítása és átépítése során a helyi építési szabályzat utakra és közművekre vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni.

6/L. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre és a telekalakítással ezekből létrejövő telkekre – zöld- és vegyes területfelhasználási egységként – szálloda, szálláshely, apartman szálló, sport- és szabadidős építmények, egyéb közösségi szórakoztató építmények, valamint vendéglátó, szolgáltató kiszolgáló építmények elhelyezése esetén meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,7 m2/m2,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

e) a kialakítható telekméret nem korlátozott,

f) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

g) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

h) telkenként az önálló elhelyezhető rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

i) vízfelületen elhelyezhetők egyedi tervezésű úszóművek, melyek összesített alapterülete nem haladhatja meg a vízfelület területének 5%-át,

j) az egyedi tervezésű úszóművek minimális telepítési távolsága 40 méter.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely és az OTÉK 42. § (4) bekezdése szerint meghatározott autóbusz-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

6/M. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

6/N. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt vagy az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

d) a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos, vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

e) a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

f) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

g) a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítani szükséges a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények kormányrendelet szerint előírt közműellátását vagy ennek hiányában a közműellátásnak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletnek megfelelő, egyedi módon történő kiváltását,

h) ha a 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkek több közterülettel vagy magánúttal is határosak, a gépjárművel való kiszolgálást biztosító új kapubehajtót az erre alkalmas közterületről vagy magánútról kell biztosítani,

i) a kapubehajtót az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy más útról is lehet biztosítani,

j) az ingatlanok feltárása a szükséges számú kapubehajtóval történhet,

k) a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani és az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni, és

l) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épületek helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület a telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

6/O. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(4) és (8) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) *  az OTÉK előírásait a (2)–(4) és (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) *  amennyiben a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) és (8) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt telkekre és a telekalakítással ezekből létrejövő telkeken kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, valamint a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a kialakítható telek mérete nem korlátozott,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 30%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

e) a maximális beépíthetőség 60%,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az ipari létesítmény technológiai létesítményeinek épületmagassága nem korlátozott,

i) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 45 métert,

j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

k) a 2. mellékletben foglalt táblázat B:63 mezőjében megjelölt ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai – kivéve szélerőmű, szélerőműpark – teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhető,

l) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

m) magánút korlátozás nélkül létesíthető.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt

a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell a talajvédelmi tervet.

(7) *  Az (5) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

(8) *  A fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az építési beruházás megvalósítása során a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a telekalakítással kialakuló építési telken belül megengedett, amennyiben az teljes közművesítettséggel rendelkezik, azzal, hogy a szállás jellegű épülethez nem kell személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell a szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról.

6/P. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:68 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 68. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:68 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jelleggel való megváltoztatása a terepszinttől lefelé mért négy métert meghaladóan is lehetséges a meglévő és a tervezett épületrészek kiszolgálásának és megközelíthetőségének, illetve a személy- és teherforgalom biztonságos működésének érdekében,

b) a kórházi és az ahhoz kapcsolódó egyéb funkciókat kiszolgáló emelt szintű gépészeti berendezések elhelyezhetősége miatt a lapostetőkön kialakítandó nyitott gépészeti udvaroknál extenzív zöldtető telepítése nem szükséges.

6/Q. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beruházás megvalósításához szükséges, (3) bekezdés szerinti sajátos építmények, valamint szociális funkciót megvalósító és a kitermelt ásványi nyersanyag értékesítéséhez, adminisztrációhoz kapcsolódó épületek helyezhetőek el. Az épületekre és a telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10 000 m2,

b) a legnagyobb beépítettség terepszint felett: 5%,

c) a legnagyobb szintterületi mutató: 0,1 m2/m2,

d) a legnagyobb épületmagasság: 5,0 m,

e) építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett, egy bányatelken elhelyezhető épületek bruttó alapterülete egyenként nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok különleges ásványi nyersanyag kitermelés és feldolgozás területein ásványi nyersanyag kitermelésére és feldolgozására, humusz és meddő depónia elhelyezésére, bányászati hulladék kezelésére és – amennyiben a műszaki üzemi terv vagy más hatósági engedély azt lehetővé teszi – inert anyag hasznosítására szolgáló, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó járulékos tevékenységet kiszolgáló területek és építmények alakíthatók ki, illetve létesíthetők, továbbá az azt kiegészítő rendeltetésű építmény helyezhető el.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok az érintett telkek méretétől függetlenül lekeríthetők.

6/R. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:42 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem kell alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 42. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:42 mezőjében megjelölt Bük belterület 1471/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

6/S. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telkeken lakó, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, sport és rekreáció rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el a következő sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a telkek beépítési módja szabadon álló,

2. a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%,

3. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,

4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

5. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 21–40 cm termőréteg, egyszintes növényállományú, félintenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 50% beszámítható zöldfelületként,

6. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 41–80 cm termőréteg, kétszintes növényállományú, intenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 80% beszámítható zöldfelületként,

7. az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő tetőkerteknél, 81 cm termőréteg felett, háromszintes növényállományú, intenzív zöldtető kialakítása esetén a tetőkert összterületéből 100% beszámítható zöldfelületként,

8. a telken a zöldfelületek elhelyezése nem korlátozott,

9. a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 29 méter,

10. az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 29 métert,

11. az építési hely az ingatlan teljes területe,

12. árkád kialakítása nem kötelező,

13. a kerületi építési szabályzat szerinti építési övezet határa jelölést nem kell alkalmazni,

14. nettó 30 m2 alapterületnél kisebb lakás létesíthető,

15. a kialakítható rendeltetési egységek száma a rendeltetési egységek mérete alapján nem korlátozott,

16. az egy épületen belüli lakások nettó alapterület átlaga nem lehet kisebb, mint 50 m2,

17. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani.

(3) A (2) bekezdés 8. és 9. pontjában meghatározott paramétereket a 2. mellékletben foglalt táblázat B:73 mezőjében megjelölt telekkel közvetlenül határos legmagasabb rendezett terepszinttel rendelkező közterületről mérten kell számítani.

(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – a kerületi építési szabályzat és az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 70%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 73. sora szerinti beruházás esetében az OTÉK 86. § (1) bekezdését és 99. § (9) bekezdését nem kell alkalmazni.

6/T. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,

c) a megengedett legkisebb épületmagasság 3 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,

f) a szintterületi mutató nem korlátozott,

g) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

h) a g) pont szerint kialakítható telek legkisebb szélessége és mélysége nem korlátozott,

i) a telkeken ipari, kereskedelmi, iroda, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

j) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalakat nem kell alkalmazni,

k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,

l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

m) a telkek beépítési módja szabadon álló,

n) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

(3) A Vác belterület 5770/2 helyrajzi számú telken kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

6/U. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beruházás megvalósításához szükséges, (3) bekezdés szerinti sajátos építmények, valamint szociális funkciót megvalósító és a kitermelt ásványi nyersanyag értékesítéséhez, adminisztrációhoz kapcsolódó épületek helyezhetőek el, azzal, hogy az épületekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 2%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,1 m2/m2,

c) építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9 méter, azzal, hogy a bányászati sajátos építmények, (pl. osztályozó) magassága meghaladhatja az övezeti előírásban megállapított, megengedett legnagyobb építménymagasságot, de annak értéke legfeljebb 20 méter lehet.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok különleges ásványi nyersanyag kitermelés és feldolgozás területein ásványi nyersanyag kitermelésre és feldolgozásra, humusz és meddő depónia elhelyezésére, bányászati hulladék kezelésére és – amennyiben a műszaki üzemi terv azt lehetővé teszi – inert anyag hasznosítására szolgáló, valamint ezen tevékenységhez kapcsolódó járulékos tevékenységet kiszolgáló területek és építmények alakíthatók ki, illetve létesíthetők, továbbá az azt kiegészítő rendeltetésű építmény helyezhető el.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló és

e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, valamint zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok az érintett telkek méretétől függetlenül lekeríthetőek.

6/V. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat, valamint a területet érintő autópálya nyomvonalát és csomópontjait nem kell figyelembe venni,

b) magánút korlátozás nélkül létesíthető,

c) a telkek összevonhatóak és feloszthatóak,

d) megtartható vagy kialakítható közterületi út, magánút, felszíni vízfolyás és vízelvezető árok,

e) közlekedési létesítmények szabadon elhelyezhetőek,

f) az építési hely az ingatlanok teljes területe.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/22 és 1427/24 helyrajzi számú ingatlanokra és a 6. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázatban megjelölt földrészletekre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb mértéke 45%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

f) az OTÉK-ban megengedett funkciók, valamint a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, üzemanyagtöltő állomás, szállásjellegű épület, irodaépületek és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el,

g) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

h) bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető,

i) a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter széles területet kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1416/3, 1416/4, 1427/1, 1427/3, 1427/19, 1427/21, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 helyrajzi számú ingatlanok és a 6. mellékletben foglalt 3., 4. és 5. táblázatban megjelölt földrészletekre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 10 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb mértéke 45%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 24 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

f) az OTÉK-ban megengedett funkciók, valamint a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, üzemanyagtöltő állomás, szállásjellegű épület, irodaépületek és azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el,

g) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

h) bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető,

i) a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter széles területet kell biztosítani,

j) az 1433, 1435 és 1436 helyrajzi számú ingatlanok területén a Merzse-mocsár irányában 25 méter szélességben véderdősávval kell telken belül biztosítani a szomszédos természetvédelmi terület védelmét.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/12, 1427/13, 1427/14 helyrajzi számú ingatlanok, és a 6. mellékletben foglalt 6., 7., 8., 9. és 10. táblázatban megjelölt földrészletekre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb mértéke 30%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

f) minden megkezdett 1000 m2 telekterület után egy lakás vagy egy rendeltetési egység helyezhető el.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/9 helyrajzi számú ingatlan és a 6. mellékletben foglalt 15. táblázatban megjelölt földrészletre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló vagy oldalhatáron álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb mértéke 30%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,

f) minden teljes 1000 m2 telekterület után egy lakás vagy egy rendeltetési egység helyezhető el,

g) oldalhatáron 2000 m2 alatti telekméret esetén helyezhető el az épület.

(7) A 6. mellékletben foglalt 11., 12., 13. és 14. táblázatban megjelölt földrészletekre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb mértéke 40%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(8) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/4, 1427/5, 1427/8, 1427/16, 1427/17, 1427/18 helyrajzi számú ingatlanok és a 6. mellékletben foglalt 16. táblázatban megjelölt földrészlet az OTÉK 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelmi célú erdőterületbe tartozik.

(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

(10) A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon munkásszállás elhelyezhető.

6/W. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

6/X. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, munkásszállás, valamint a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, azzal, hogy az épületekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,

i) az előkert mérete 10 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 10 méter,

k) a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,

l) az építési telkeken az előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat

a) B:71 mezőjében megjelölt telkek közül a Göd külterület 062/50 és 084/19 helyrajzi számú ingatlanon, valamint

b) B:71 mezőjében megjelölt Göd külterület 062/11 helyrajzi számú ingatlan 8. melléklet szerint lehatárolt részén

kizárólag véderdő, továbbá erdősített vagy fásított terület létesíthető.

6/Y. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:83 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:83 mezőjében megjelölt telkekre és a telekalakítással ezekből létrejövő telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi, kereskedelmi, szolgáltató, általános ipari célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a kialakítható legkisebb telekterület 5000 m2,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

e) a megengedett legnagyobb beépítés mértéke 50%,

f) a zöldfelületi arány minimum értéke 25%,

g) az épületmagasság maximuma 20 méter,

h) a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 21 méter,

i) az ipari létesítmény technológiai létesítményeinek épületmagassága nem korlátozott,

j) magánút korlátozás nélkül létesíthető,

k) a Kaposvár külterület 013/3 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő honvédelmi és katonai célú lőszerraktár és a 012/7 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő laktanya területeinek védőtávolsága a telekhatártól mért 800 m-re, a Kaposvár külterület 012/7 és Kaposvár belterület 5372/2 helyrajzi számú ingatlan védőtávolsága külterületen a telekhatártól 200 m-re, belterületen 100 m-re csökken.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

6/Z. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 78. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) *  A 9. mellékletben foglalt táblázat szerinti földrészlet, valamint a Nyíregyháza külterület 01472/1, 01472/2, 01468/6, 01468/7, 01468/8, 01468/11, 01468/13, 01469, 01470/1, 01470/2, 01470/3, 01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7, 01470/8, 01470/9, 01470/10 és 01471 helyrajzi számú földrészlet ipari tevékenységhez köthető egyéb ipari gazdasági terület, amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

d) *  a megengedett legnagyobb építménymagasság 25 méter,

e) a kialakítható telek legkisebb területe 10000 m²,

f) az előkert mérete 0 méter,

g) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban csak az alábbi építmények helyezhetőek el:

ga) az ingatlan őrzésére, védelmére szolgáló épület,

gb) hídmérleg,

gc) terepszint alatti közműépítmény,

gd) kerékpár és segédmotoros kerékpár tárolására alkalmas épület,

h) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 5 méter,

i) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban parkoló, a terepszint alatti építmény megközelítését szolgáló lehajtórámpa nem létesíthető.

(3) Az építési telekre vonatkozó beépítettség legnagyobb mértéke 60%-ra növelhető, amennyiben az adott építési telek területe meghaladja a 10 hektárt.

(4) *  A megengedett legnagyobb építménymagasság a maximális beépíthetőségi mérték 50%-áig 50 méter.

(4a) *  A beruházással érintett, 9. mellékletben meghatározott földrészletek esetében az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési vázrajzot, melyről leolvasható az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet határára vonatkozó méretek (határvonalak hossza és elhelyezkedése). Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárás során a telek beépítési paramétereit az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, ellenőrzi.

(5) Építési telken belül, vízgazdálkodási területtel közös telekhatára mentén legalább egysoros fasor telepítendő, a partisáv terület biztosításának figyelembevételével. A telek kötelező minimális zöldfelületébe, annak 50%-áig számítható bele a nyílt felszínű záportározó és jóléti vízfelület, amennyiben a visszamaradó zöldfelület legalább 50%-a 3 szintes zöldfelületként van kialakítva.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 78. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(7) A (6) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(8) A (6) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

(9) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt ingatlanok tekintetében a 2. mellékletben foglalt táblázat 78. sora szerinti beruházás esetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a természetvédelmi hatóság – a természeti emlék megőrzése mellett – a földmunkával járó beruházást és a feltárást engedélyezheti.

(10) *  A fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az építési beruházás megvalósítása során a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, a munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a telekalakítással kialakuló építési telken belül megengedett, amennyiben az teljes közművesítettséggel rendelkezik, azzal, hogy a szállás jellegű épülethez nem kell személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell a szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról.

6/ZS. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:85 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:85 mezőjében megjelölt földrészlet jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület, melyre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

d) a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 5000 m².

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(4) A (3) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(5) A (4) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. §-át a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 3. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2018. (X. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 14. sorát a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. § *  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sorát a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2019. (I. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sorát a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2019. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 18. sorát a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2019. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 20. sorát a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sorát a Módr12. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 6. § (1) és (2), valamint (5)–(6) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 7., 7a. és 22. sorát és 3. mellékletét a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

22. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 23. sorát a Módr14. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

23. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 6/B. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 24., 25., 26. és 27. sorát a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

24. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2019. (X. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 28. sorát a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

25. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 29. sorát a Módr17. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

26. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 6/D. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sorát a Módr18. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

27. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 31. sorát a Módr19. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

28. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 6. § (7) és (8) bekezdését a Módr20. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

29. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 371/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/E. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sorát a Módr21. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

30. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sorát a Módr22. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

31. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2020. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 6/F. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 35. sorát a Módr23. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

32. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 36. sorát a Módr24. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33. § *  E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gadaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sorát a Módr25. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

34. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 38. sorát a Módr26. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

35. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 39. sorát a Módr27. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

36. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) módosított 3. § (3) bekezdését és megállapított 6/H. és 6/I. §-át, valamint a 2. mellékletében foglalt táblázat 40., 41. és 42. sorát a Módr28. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

37. § *  E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) módosított 6/C. §-át a Módr29. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

38. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sorát a Módr30. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

39. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr31.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 44. sorát a Módr31. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

40. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorát a Módr32. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

41. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr33.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorát a Módr33. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

42. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr34.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sorát a Módr34. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

43. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, a megállapított 6/J. §-át, 6/K. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 48. és 49. sorát a Módr35. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

44. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr36.) megállapított 4. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr36. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

45. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr37.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 51. sorát a Módr37. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

46. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr38.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 52., 53. és 54. sorát a Módr38. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

47. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr39.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sorát a Módr39. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

48. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr40.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 56. és 57. sorát a Módr40. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

49. § *  E rendeletnek az Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr41.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/L. §-át, 1. melléklet 2. sorát és 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát a Módr41. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

50. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2021. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sorát a Módr42. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

51. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6. § (1) bekezdését, 6. § (3a) és (3b) bekezdését, 6/M. §-át, 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát, valamint 4. mellékletét a Módr43. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

52. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2021. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr44.) megállapított 6/E. § rendelkezéseit és a 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sorát a Módr44. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

53. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr45.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát a Módr45. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

54. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr46.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 61. sorát a Módr46. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

55. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2021. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr47.)

a) hatályon kívül helyezett 6/K. § (7) bekezdését a Módr47. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni,

b) módosított 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sorát a Módr47. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

56. § *  E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését a Módr48. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

57. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.) módosított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6. § (3a) bekezdését, megállapított 6/N. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sorát a Módr49. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

58. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr50.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/O. §-át és 2. melléklet 63. sorát a Módr50. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

59. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr51.) megállapított 4. § (2), (3) és (4) bekezdését és 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sorát a Módr51. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

60. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr52.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorát a Módr52. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

61. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr53.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sorát a Módr53. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

62. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr54.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, megállapított 6/P. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 67. és 68. sorát a Módr54. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

63. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr55.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/Q. §-át, és 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sorát a Módr55. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

64. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr56.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sorát a Módr56. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

65. § * 

66. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr58.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sorát a Módr58. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

67. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr59.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 72. sorát a Módr59. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

68. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr60.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/S. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 73. sorát a Módr60. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

69. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr61.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 74. sorát a Módr61. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

70. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr62.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/T. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 75. sorát a Módr62. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

71. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr63.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 76. sorát a Módr63. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

72. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr64.) megállapított 3. § (5) bekezdését, 6/E. §-át, 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sorát a Módr64. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

73. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 630/2021. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr65.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 77. sorát a Módr65. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

74. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 631/2021. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr66.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 78. sorát a Módr66. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

75. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr67.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/U. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 79. sorát a Módr67. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

76. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr68.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/V. §-át, 6/W. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 80. sorát és 6. mellékletét a Módr68. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

77. § *  E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr69.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 7a. sorát a Módr69. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

78. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 809/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr70.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 81. sorát a Módr70. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

79. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 810/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr71.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 82. sorát a Módr71. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

80. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 811/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr72.) megállapított 6. § (1), (2), (3c) és (9) bekezdését, 6/X. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat A:71 és B:71 mezőjét, valamint 7. és 8. mellékletét a Módr72. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

81. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 831/2021. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr73.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 83. sorát a Módr73. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

82. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr74.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 84. sorát a Módr74. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

83. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr75.) módosított 4. § (1) bekezdését, megállapított 6/O. § (5)–(7) bekezdését, 6/Z–6/ZS. §-át, 2. melléklet 85. sorát és 9. mellékletét a Módr75. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

84. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2022. (I. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr76.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, megállapított 5/A. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 86. sorát a Módr76. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

85. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2022. (I. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr77.) módosított 3. § (3) bekezdését, 5/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 87. sorát a Módr77. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

86. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr78.) módosított 6/Z. § (2) bekezdését, valamint a 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét a Módr78. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

87. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr79.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 88. és 89. sorát a Módr79. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

88. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr80.) megállapított 5/C. §-át, 5/D. §-át, továbbá módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/G. § (1) és (2) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 90. sorát a Módr80. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

89. § *  E rendeletnek a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet és az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2022. (III. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr81.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 91. sorát a Módr81. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

90. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2022. (III. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr82.) megállapított 6/Z. § (4a) bekezdését, a módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/Z. § (2) bekezdés d) pontját, 6/Z. § (4) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét, valamint 9. mellékletét a Módr82. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

91. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2022. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr83.) módosított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 64. sorát a Módr83. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

92. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr84.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 5/E. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 92. sorát a Módr84. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

93. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr85.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 93. sorát a Módr85. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

94. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr86.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 94. sorát a Módr86. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

95. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr87.) módosított 3. § (3) bekezdését és megállapított 3. § (6) bekezdését, 4. § (5) és (6) bekezdését, 5/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 95. sorát a Módr87. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

96. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr88.) módosított 3. § (3) bekezdését és megállapított 3. § (7) bekezdését, 5/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 96. sorát a Módr88. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

97. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr89.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:85 mezőjét a Módr89. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

98. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr90.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 97. sorát a Módr90. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

99. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr91.) megállapított 6/Z. § (9) bekezdését a Módr91. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

100. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr92.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 98. sorát a Módr92. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

101. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2022. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr93.) megállapított 5/H. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 99. sorát, továbbá módosított 3. § (3) bekezdését, valamint 4. § (1) és (2) bekezdését a Módr93. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

102. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr94.) megállapított 5/I. §-át, 5/J. §-át, továbbá módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 100. sorát a Módr94. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

103. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr95.) módosított 3. § (3) bekezdését, valamint megállapított 5/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 101. sorát a Módr95. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

104. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr96.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 102. sorát a Módr96. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

105. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr97.) módosított 3. § (3) bekezdését és megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 103. sorát a Módr97. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

106. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr98.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 104. sorát a Módr98. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

107. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr99.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét a Módr99. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

108. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr100.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 105. sorát a Módr100. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

109. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 398/2022. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr101.) megállapított 5/L. §-át, 5/M. §-át és módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 91. sorát a Módr101. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

110. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 464/2022. (XI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr102.) megállapított 6/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjét a Módr102. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

111. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2022. (XI. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr103.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 106. sorát a Módr103. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

112. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 482/2022. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr104.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 107. sorát a Módr104. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

113. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2022. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr105.) megállapított 5/N. § rendelkezéseit és 2. mellékletében foglalt táblázat 108. sorát a Módr105. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

114. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr106.) megállapított 5/O. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 109. sorát a Módr106. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

115. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr107.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 110. sorát a Módr107. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

116. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr108.) megállapított 3. § (2a) bekezdését a Módr108. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

117. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2023. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr109.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 111. sorát a Módr109. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

118. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2023. (III. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr110.) megállapított 5/P. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 112. sorát a Módr110. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

119. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2023. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr111.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 113. sorát a Módr111. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

120. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2023. (V. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr112.) megállapított 5/Q. §-át és a módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr112. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

121. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr113.) megállapított 3. § (2a) bekezdését, 5/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 42a. sorát a Módr113. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

122. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Mohács 500 program keretében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr114.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 114. sorát a Módr114. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

123. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr115.) megállapított 5/S. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 115. sorát a Módr115. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

124. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr116.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 116. sorát a Módr116. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

125. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2023. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr117.) módosított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 117. sorát a Módr117. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

126. § *  E rendeletnek a gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr118.) módosított 6. § (3a) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat B:7a. mezőjét a Módr118. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell, továbbá a hatályon kívül helyezett 3. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sorát, 4. mellékletét, valamint 7. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sorát a Módr118. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni.

127. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr119.) megállapított 5/S. § (1)–(4) bekezdését, valamint 6/O. § (1) és (8) bekezdését a Módr119. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

128. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr120.) megállapított 5/Q. § (3)–(5) bekezdését a Módr120. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

129. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr121.) módosított 3. § (2a) bekezdését, valamint megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 118. sorát a Módr121. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

130. § *  E rendeletnek a gazdaságfejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr122.) megállapított 5/T. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 119. sorát a Módr122. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

131. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 418/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr123.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 120. sorát a Módr123. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

132. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 423/2023. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr124.) módosított 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint megállapított 5/U. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 121. sorát a Módr124. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

133. § *  (1) E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr125.) módosított 3. § (4)–(7) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5/C. § (2) bekezdését, (7) bekezdés a) és b) pontját, 6/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 49. és 90. sorát a Módr125. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr125.-tel megállapított 5/C. § (2a), (2b) és (8) bekezdését, 5/V. §-át, 5/W. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 122. és 123. sorát, 10. mellékletét a Módr125. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

134. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 434/2023. (IX. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr126.) módosított 3. § (2a) bekezdését, 5/Q. § (1) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát, valamint megállapított 5/Q. § (6) és (7) bekezdését a Módr126. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

135. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr127.) megállapított 6/Z. § (10) bekezdését a Módr127. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

136. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 482/2023. (X. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr128.) módosított 3. § (3) bekezdését, valamint megállapított 4. § (7) és (8) bekezdését a Módr128. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

137. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 483/2023. (X. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr129.) 2. mellékletében foglalt táblázat 124. sorát a Módr129. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

138. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr130.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 125. sorát a Módr130. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

139. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 502/2023. (XI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr131.) módosított 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/G. § (2) bekezdését, valamint megállapított 5/X. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 126. sorát a Módr131. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

140. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 526/2023. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr132.) módosított 4. § (7) és (8) bekezdését, 5/S. § (2) bekezdését, valamint megállapított 4. § (9) bekezdését és 5/S. § (5) és (6) bekezdését a Módr132. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatóság ügyekben is alkalmazni kell.

141. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 555/2023. (XII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr133.) módosított 3. § (4) bekezdését, valamint megállapított 1. § (2a) bekezdését, 2/A. §-át, 3. § (8) bekezdését, 4. § (10) és (11) bekezdését, 5/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 127. sorát a Módr133. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

142. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr134.) megállapított 5/Z. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 128. és 129. sorát a Módr134. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

143. § *  E rendeletnek a gazdasági és adatvagyon-hasznosítás tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr135.) módosított 5/V. § (1) bekezdését, 5/X. § (2) bekezdés 4. pontját, valamint megállapított 5/V. § (2) bekezdését, (4) bekezdés a) pontját és (5) bekezdését, 5/X. § (3a) bekezdését a Módr135. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

144. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2024. (I. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr136.) módosított 4. § (1) és (2) bekezdését, megállapított 4/A. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 130. sorát a Módr136. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

145. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 70/2024. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr137.) módosított 4. § (7) bekezdését, 5/Q. § (1) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát, valamint megállapított 4. § (8a) bekezdését, 5/Q. § (2) és (8)–(11) bekezdését a Módr137. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

146. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr138.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 117. sorát a Módr138. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. *  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánok * 

A B C
1 *  A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán
2 *  Disztribúciós központ létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Gyál város területén Gyál közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7510/1, 7510/3 és 7510/4 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
3 *  Műanyag csomagolófólia-gyártó üzem létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Jászfényszaru város területén Jászfényszaru közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 05/219 helyrajzi számú ingatlan Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
4 *  Kerékpárgyártó üzem és disztribúciós központ
létrehozására irányuló, valamint az ezekhez kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Gyöngyös város területén
Gyöngyös közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 11214/2, 11214/3, 11239, 11243 és 11410, valamint külterület 0242/41 és 0242/26 helyrajzi számú ingatlanok Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
5 *  Ingatlan- és technológiafejlesztésre irányuló beruházás megvalósítása Salgótarján megyei jogú város területén Salgótarján közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4033/1 és 6888 helyrajzi számú ingatlanok Nógrád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
6 *  Nagykanizsa megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésére irányuló beruházás Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 02/121, 02/275, 02/361, 03/3, 05/2, 05/3, 05/5, 05/6, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/19, 05/24, 05/33, 05/41, 05/48, 05/49, 05/50, 07, 09/2, 011/23, 011/24, 011/25, 011/26, 011/41, 011/71, 011/72, 011/95, 011/97, 011/98, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 026/7, 026/14, 027/1, 027/7, 027/9, 028/1, 028/2, valamint belterület 257/2, 412/2, 573/20, 635/25, 652/1, 652/7, 652/8, 653/2, 1836/13, 1836/14, 1836/30, 1836/31, 1836/32, 1836/33, 1836/34, 1839/33, 1839/34, 1839/35, 1839/36, 1839/37, 1839/38, 1839/39, 1839/40, 1839/41, 1839/42, 1839/43, 1839/44, 1839/45, 1839/46, 1839/47, 1839/48, 1839/49, 1839/50, 1839/51, 1839/52, 1839/53, 1839/54, 1839/55, 1839/56, 1839/57, 1839/58, 1839/59, 1839/60, 1839/61, 1839/62, 1839/63, 1839/64, 1839/65, 1839/66, 1839/67, 1839/68, 1839/69, 1839/70, 1839/71 helyrajzi számú ingatlanok
Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán


7 * 


Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen megvalósítandó
feldolgozóipari beruházások
Göd város területén
Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/6, 048/11, 053/6, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/7, 055/8, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37, 057/38, 057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/52, 057/53, 057/55, 057/57, 058/3, 059/13, 059/16, 060/4, 062/6, 062/62 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
7a. *  Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítás, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások megvalósításához szükséges közlekedési és egyéb infrastruktúra-beruházások és véderdő telepítések Göd város
területén
Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 038, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 039/75, 039/76, 039/77, 039/92, 039/93, 039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 039/107, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 042/5, 042/6, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2, 049/3, 050/18, 051, 053/7, 053/8, 053/9, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 054, 057/51, 057/52, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 059/15, 060/3, 060/5, 062/6, 062/63, 062/1, 062/2, 062/5 062/7, 062/11, 062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 0104/54, 0104/55, 0104/56 0104/58, 0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128, 6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi számú ingatlanok. Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/7, 055/8, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37, 057/38, 057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/51, 057/52, 057/55, 057/56, 057/57, 057/58, 057/59, 058/2, 058/3, 058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16 060/3, 060/4, 062/1, 062/2, 062/5 062/6, 062/7, 062/11, 062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 0102/4, 0102/6; 0102/8, 0102/9, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128, 6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6980, 8301 és a 8302 helyrajzi számú ingatlanok
8 *  Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Budapest V. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24474 és 24475 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
9 *  Akkumulátor gyártáshoz szükséges rézfólia üzem létesítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósítása Környe községben Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0300/3 és 0300/6 helyrajzi számú ingatlanok Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
10 *  Ipartelep technológiai bővítéséhez szükséges villamos energia hálózatfejlesztési beruházás Tiszaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2125/6, 2125/7, 2125/8, 2125/9, 2125/10, 2125/11, 2129, 2130, 2133, 2134, 2136, 2137, 3338 és 3353, valamint külterület 0143, 0144/2 és 0145/1 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
11 * 
12 *  Telephely fejlesztésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Budapesten Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42544/14 és 42544/29 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
13 *  Alapanyaggyártásra és
gőz kapacitás előállítására irányuló beruházás Kazincbarcikán és Berentén
Kazincbarcika közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3950 helyrajzi számú ingatlan Berente közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 679, 680 és 582/1 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatalát vezető főispán
14 *  Műanyag csomagoló fólia gyártó üzem létrehozására, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Rétságon Rétság közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
1012/5, 1012/3 és 1014 helyrajzi számú ingatlanok
Nógrád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán15 * 
Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítése, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósítása Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0378/2, 0378/10, 0378/12, 0378/13, 0378/14, 0378/15, 0378/16,
0378/17, 0378/18, 0392/7, 0392/11, 0392/28, 0392/29, 0392/30, 0392/31, 0392/44, 0392/45, 0392/46, 0392/47, 0392/48, 17117/66, 17118/16, 17118/17, 17118/26, 17118/48, 17118/49 helyrajzi számok alatt található ingatlanok
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
16 *  Tápgyár létesítésre és öntözésfejlesztésre irányuló beruházás Böhönye, Nagyatád és Ötvöskónyi települések külterületén Böhönye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0260/119 helyrajzi számú ingatlan,
Nagyatád közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 012/9, 013, 022, 023, 027/1, 028/19, 028/20, 029, 030, 031, 034/1, 035, 038, 039/31, 040/2, 041, 042/2, 043 és 0547/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Ötvöskónyi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 034/1, 034/3, 034/5, 034/6, 035, 038, 040/6, 040/8, 040/9, 040/16, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/25, 040/26, 040/27, 040/29 és 043 helyrajzi számú ingatlanok.
Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
17 *  Iparterület-fejlesztésre, valamint szennyvízelvezetésre és -tisztításra irányuló beruházás Egyek nagyközség területén Egyek nagyközség külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0348 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
18. *  Gyümölcsfeldolgozó üzem megvalósítására és üzemeltetésére irányuló beruházás Tornyospálca külterületén Tornyospálca közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 074/38 és 074/39 helyrajzi számú ingatlanok. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
19. *  iparterület kialakítása Bükön Bük város külterület 04/47, 04/49, 04/56, 04/58, 04/46, 04/44, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48, 04/57, valamint a Bük város belterület 1474/3, 1475/1, 1475/3, 1474/1, 1475/2 és 1474/2 helyrajzi számok alatt található ingatlanok, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletek Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
20. *  Új üzemcsarnok megvalósítására irányuló beruházás Litér külterületén Litér külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1403/1 és 1403/2 helyrajzi számú ingatlanok. Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
21. *  Ipari terület bővítése, valamint Szeged külterületén megvalósítandó beruházások 01289/17, 01300/26, 01300/27, 01305/15, 01306/25, 01306/27, 01306/30, 01306/33, 01306/36, 01306/39, 01306/42, 01306/45, 01306/48, 01306/51, 01306/54, 01306/57, 01306/60, 01306/63, 01306/66, 01306/69, 01306/72, 01306/75, 01306/78, 01306/80, 01306/82, 01306/84, 01306/86, 01306/99, 01306/100, 01308/15, 01308/16, 01308/17, 01308/18, 01308/19, 01308/20, 01308/21, 01308/22, 01308/23, 01308/24, 01308/25, 01308/26, 01308/27, 01308/28, 01308/29, 01308/30, 01308/31, 01308/32, 01308/33, 01308/34, 01308/35, 01308/36, 01308/37, 01308/38, 01308/39, 01308/40, 01308/41, 01308/42, 01308/43, 01308/44, 01310/17, 01310/18, 01310/19, 01310/20, 01310/21, 01310/22, 01310/23, 01310/24, 01310/25, 01310/26, 01310/27, 01310/28, 01310/29, 01310/30, 01310/31, 01310/32, 01310/33, 01310/34, 01310/35, 01310/36, 01310/37, 01310/38, 01310/39, 01310/40, 01310/41, 01310/42, 01310/43, 01310/44, 01310/45, 01310/46, 01310/47, 01310/48, 01310/49, 01310/50, 01310/51, 01310/52, 01310/53, 01310/54, 01310/55, 01310/56, 01310/57, 01310/58, 01310/59, 01314/13, 01314/14, 01314/16, 01314/17, 01314/21, 01314/24, 01314/27, 01318/7, 01318/8, 01318/9, 01318/12, 01318/23, 01318/24, 01318/25, 01322/5, 01322/6, 01322/7, 01322/8, 01322/9, 01322/10, 01322/13, 01322/14, 01322/15, 01322/16, 01322/17, 01326/10, 01326/14, 01326/22, 01326/23, 01326/24, 01326/25, 01326/26, 01326/27, 01326/30, 01326/31, 01326/32, 01326/33, 01326/34, 01326/35, 01326/36, 01326/37, 01326/38, 01326/39, 01326/40, 01326/41, 01326/42, 01326/43, 01326/44, 01340/1, 01340/2, 01340/3, 01340/4, 01340/5, 01340/6, 01340/7, 01340/8, 01340/9, 01340/10, 01340/11, 01340/12, 01340/13, 01340/14, 01340/15, 01340/18, 01340/19, 01342/4, 01342/31, 01342/32, 01342/33, 01342/35, 01342/36, 01342/37, 01342/38, 01342/39, 01342/40, 01342/41, 01342/42, 01342/43, 01342/44, 01342/45, 01342/46, 01342/47, 01342/48, 01342/49, 01342/50, 01342/51, 01342/52, 01342/53, 01342/54, 01342/55, 01342/56, 01342/57, 01342/58, 01342/59, 01342/60, 01342/61, 01342/62, 01342/63, 01342/64, 01342/65, 01342/66, 01342/67, 01342/73, 01342/74, 01342/77, 01342/78, 01342/79, 01342/80, 01342/81, 01342/82, 01342/83, 01342/84, 01342/85, 01342/86, 01342/87, 01342/88, 01342/89, 01342/90, 01342/91, 01342/92, 01342/93, 01342/94, 01342/95, 01342/96, 01342/97, 01342/98, 01342/99, 01342/100, 01342/101, 01342/102, 01342/103, 01342/104, 01342/105, 01342/106, 01342/107, 01342/108, 01342/109, 01342/110, 01342/111, 01342/112, 01342/113, 01342/114, 01342/115, 01342/116, 01342/117, 01342/118, 01342/119, 01342/120, 01342/121, 01342/122, 01342/123, 01342/124, 01342/125, 01342/126, 01342/127, 01342/128, 01342/129, 01342/130, 01342/131, 01342/132, 01342/133, 01342/134, 01343, 01344/13, 01344/14, 01358/4, 01358/5, 01359/3, 01359/5, 01360/3, 01374/20, 01374/21, 01374/22, 01374/23, 01378, 01379/5, 01379/6, 01379/10, 01379/11, 01385/3, 01385/5, 01385/9, 01385/10, 01386, 01387/1, 01393/20 és 01393/25 helyrajzi számú ingatlanok. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
01340/5, 01340/6, 01340/7, 01340/8, 01340/9, 01340/10, 01340/11, 01340/12, 01340/13, 01340/14, 01340/15, 01340/17, 01340/18, 01340/19, 01341, 01342/4, 01342/31, 01342/32, 01342/33, 01342/34, 01342/35, 01342/36, 01342/37, 01342/38, 01342/39, 01342/40, 01342/41, 01342/42, 01342/43, 01342/44, 01342/45, 01342/46, 01342/47, 01342/48, 01342/49, 01342/50, 01342/51, 01342/52, 01342/53, 01342/54, 01342/55, 01342/56, 01342/57, 01342/58, 01342/59, 01342/60, 01342/61, 01342/62, 01342/63, 01342/64, 01342/65, 01342/66, 01342/67, 01342/72, 01342/73, 01342/74, 01342/77, 01342/78, 01342/79, 01342/80, 01342/81, 01342/82, 01342/83, 01342/84, 01342/85, 01342/86, 01342/87, 01342/88, 01342/89, 01342/90, 01342/91, 01342/92, 01342/93, 01342/94, 01342/95, 01342/96, 01342/97, 01342/98, 01342/99, 01342/100, 01342/101, 01342/102, 01342/103, 01342/104, 01342/105, 01342/106, 01342/107, 01342/108, 01342/109, 01342/110, 01342/111, 01342/112, 01342/113, 01342/114, 01342/115, 01342/116, 01342/117, 01342/118, 01342/119, 01342/120, 01342/121, 01342/122, 01342/123, 01342/124, 01342/125, 01342/126, 01342/127, 01342/128, 01342/129, 01342/130, 01342/131, 01342/132, 01342/133, 01342/134, 01349/3, 01374/22, 01379/4, 01379/5, 01379/6, 01379/7, 01379/8, 01379/9, 01379/10, 01379/11, 01379/12, 01380, 01383/3, 01383/4, 01383/5, 01383/6, 01383/7, 01384/1, 01384/2, 01384/3, 01384/4, 01385/3, 01385/4, 01385/5, 01385/9, 01385/10, 01386 és 01387/1 helyrajzi számú ingatlanok.

22. * 

Autóipari beruházás Pécs külterületén
A Pécs külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 01455/86, 01455/87, 01455/88, 01455/89, 01455/90 és 01455/91 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok.
Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
23. *  Járműipari beruházás Miskolc II. kerület külterületén Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti II. kerület külterület 0130/14 helyrajzi számú ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
24 *  Logisztikai beruházás Ecser belterületén Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1364, 1365, 1366, 1367/4, 1368, 1369 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
25 *  Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest belterületén Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 29286 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
26 *  Ipari park területének bővítése és fejlesztése Gyulán Gyula közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6638, 6639, 6640, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247/1, 7247/3 helyrajzi számú ingatlanok Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
27 *  Munkásszálló építése Miskolcon Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület4425/46/A/1, 4425/46/A/2, 4425/46/A/3,4425/46/A/4, 4425/46/A/5, 4425/46/A/6,4425/46/A/7, 4425/46/A/8, 4425/46/A/9,4425/46/A/10, 4425/46/A/11, 4425/46/A/12,4425/46/A/13, 4425/46/A/14, 4425/46/A/15,4425/46/A/16, 4425/46/A/17, 4425/46/A/18,4425/46/A/19, 4425/46/A/20, 4425/46/A/21,4425/46/A/22, 4425/46/A/23, 4425/46/A/24,4425/46/A/25, 4425/46/A/26, 4425/46/A/27,4425/46/A/28, 4425/46/A/29, 4425/46/A/30,4425/46/A/31, 4425/46/A/32, 4425/46/A/33,4425/46/A/34, 4425/46/A/35, 4425/46/A/36,4425/46/A/37, 4425/46/A/38, 4425/46/A/39,4425/46/A/40, 4425/46/A/41, 4425/46/A/42,4425/46/A/43, 4425/46/A/44, 4425/46/A/45,4425/46/A/46, 4425/46/A/47, 4425/46/A/48,4425/46/A/49, 4425/46/A/50, 4425/46/A/51,4425/46/A/52, 4425/46/A/53, 4425/46/A/54,4425/46/A/55, 4425/46/A/56, 4425/46/A/57,4425/46/A/58, 4425/46/A/59, 4425/46/A/60,4425/46/A/61, 4425/46/A/62, 4425/46/A/63,4425/46/A/64, 4425/46/A/65, 4425/46/A/66,4425/46/A/67, 4425/46/A/68, 4425/46/A/69,4425/46/A/70, 4425/46/A/71, 4425/46/A/72,4425/46/A/73, 4425/46/A/74, 4425/46/A/75,4425/46/A/76, 4425/46/A/77, 4425/46/A/78,4425/46/A/79, 4425/46/A/80, 4425/46/A/81,4425/46/A/82, 4425/46/A/83, 4425/46/A/84,4425/46/A/85, 4425/46/A/86, 4425/46/A/87,4425/46/A/88, 4425/46/A/89, 4425/46/A/90,4425/46/A/91, 4425/46/A/92, 4425/46/A/93,4425/46/A/94, 4425/46/A/95, 4425/46/A/96,4425/46/A/97, 4425/46/A/98, 4425/46/A/99,4425/46/A/100, 4425/46/A/101, 4425/46/A/102,4425/46/A/103, 4425/46/A/104, 4425/46/A/105,4425/46/A/106, 4425/46/A/107, 4425/46/A/108,4425/46/A/109, 4425/46/A/110, 4425/46/A/111,4425/46/A/112, 4425/46/A/113, 4425/46/A/114,4425/46/A/115, 4425/46/A/116, 4425/46/A/117,4425/46/A/118 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
28. *  Mezőgazdasági termelő, feldolgozó és forgalmazó integrált központ beruházás Bezenye és Hegyeshalom területén A Bezenye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1301/1, 1301/5, 1301/6, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1162/1, 1162/2, 1163/1, 1163/2, 1101, 1111, 1112, 1141, 1142, 1144, 1145, 1161, 1164, 1165, 1166 és 1329 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Hegyeshalom közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2601/1, 2601/2, 2602, 2603/3, 2603/4, 2603/5 és külterület 0375/4 helyrajzi számú ingatlanok. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
29. *  Repüléstechnikai beruházás Miskolc belterületén Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 12995/6 helyrajzi számú ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
30 *  Szállítmányozási, raktározási, ipari és logisztikai telephelybővítő beruházás Budapest XXIII. kerület és Dunaharaszti területén A Dunaharaszti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7600/3 és külterület 021/4 helyrajzi számú, valamint a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület külterület 0196373/7 és 0196375 helyrajzi számú ingatlanok. Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
31. *  Záhony térség fejlesztésére irányuló logisztikai és ipari beruházások Záhony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/14, 048/19, 048/21, 048/22, 048/26, 048/30, 048/35, valamint belterület 600/9 helyrajzi számú ingatlanok;
Fényeslitke közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 027/13 és 027/22 helyrajzi számú ingatlanok;
Komoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 248/4 helyrajzi számú ingatlan; Tiszabezdéd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 078 helyrajzi számú ingatlan;
Tuzsér közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 072 és 0141/2 helyrajzi számú ingatlanok.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán32. * 
33. *  Ingatlanfejlesztés Budapest
XIV. kerületében
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XIV. kerület belterület 32707/1, 32707/2, 32707/4, 32707/5, 32707/6, 32707/7, 32707/8 és 32707/9 helyrajzi számú ingatlanok. Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
34. *  Járműipari beruházás Iváncsa külterületén Iváncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 099/49 helyrajzi számú ingatlan Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
35. *  Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Budapest X. kerület területén Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38367/4, 38367/6 és 38364/1 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
36. *  Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Tatabánya területén Tatabánya közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 032/53 helyrajzi számú ingatlan Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
37. *  A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésére irányuló beruházás Fót közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259, 0260, illetve Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanok. Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
38. *  Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Környe külterületén Környe közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0295/78, 0295/80, 0295/82, 0295/84, 0295/86, 0295/88 helyrajzi számú ingatlanok Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
39. *  Új gyártóüzem létrehozására irányuló beruházás Kecskeméten Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 8364/32 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
40. *  Budapest XI. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XI. kerület belterület 3475/48 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
41. *  Budapest VIII. kerületében megvalósuló ingatlanfejlesztés Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület belterület 36795 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
42. *  Telephely bővítésre és fejlesztésre irányuló beruházás Bük külterületén Bük közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 04/11, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48 és 04/57 helyrajzi számú, valamint belterület 1471/1, 1474/2 és 1475/2 helyrajzi számú ingatlanok Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
42a. *  Iparterület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztés Bő, Bük és Csepreg területén Bő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 060/3, 071/2, 072, 0113/2, 0113/35 és 0118 helyrajzi számú ingatlanok, a Bük közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 145/3, 147/143, 182/49, 558, 571/1, 977, 1005, 1014, 1041, 1042/1, 1043, 1337/38, 1337/39, 1337/40, 1366/5, 1471/1, 1472/1, 1472/3, 1475/1, 1476, 1477, 1478, 1479/1, 1479/2, 1480, 1483, 1484/4, 1503, 1559, 1560, 1567, 1571, 1605 és külterület 04/38, 04/41, 04/44, 04/50, 04/56, 04/61, 06/6, 07/32, 07/35, 07/36, 011, 067, 071, 072, 078/2, 087/25, 087/29, 087/30, 087/32, 090, 092/11, 095/2, 096, 0117/1, 0124/2, 0129/1, 0129/34, 0156/3, 0193/2, 0195/3 és 0198/1 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Csepreg közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 021/2, 034/4, 034/13, 034/44, 034/50, 0198, 0199/7, 0199/14, 0200/1, 0200/2, 0201/1 helyrajzi számú ingatlanok. Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
43. *  Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Foktő külterületén Foktő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
07/2 helyrajzi számú ingatlan.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
44. *  Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Sóskút külterületén Sóskút közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 067/4 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
45. *  Új gyártóüzem létrehozására irányuló beruházás Gödöllő belterületén Gödöllő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
8111/2 és 8111/3 helyrajzi számú ingatlanok
Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
46. *  Járműipari K+F kompetenciaközpont létesítésére irányuló beruházás Érd belterületén Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 26246/7 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
47. *  Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Maklár belterületén Maklár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1106 helyrajzi számú ingatlan Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
48. *  Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás a Budapest II. kerületben Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest II. kerület belterület 13507/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
49. *  Komplex ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló beruházások és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Balatonvilágos közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Balatonvilágos belterület 291, 292/1–19, 293, 294/1–16, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 296, 297/1–2, 298, 301/1 és 1412 helyrajzi számú ingatlanok Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
50. *  Győr-Pér Repülőtér fejlesztése Pér közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 034/34, 052/2, 052/2/A, 054/44, 077/2, 084/79, 087/4, 087/12 helyrajzi számú ingatlanok Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
51. *  Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Sümegprága területén Sümegprága közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 029/12 helyrajzi számú ingatlan Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
52. *  Telephely bővítésére és fejlesztésére irányuló beruházás Töltéstava területén Töltéstava közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti külterület 023/74 helyrajzi számú ingatlan Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
53. *  Telephely bővítésére és fejlesztésre irányuló beruházás Kaba külterületén Kaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti külterület 086/42 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
54. *  Gyártócsarnok építésére irányuló beruházás Üllő területén Üllő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 3757 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
55. *  Ipartelep építésére irányuló beruházás Szurdokpüspöki külterületén Szurdokpüspöki közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 045/10, 045/12, 045/14, 045/15, 045/16, 045/18, 049/2 helyrajzi számú ingatlanok Nógrád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
56. *  Kapacitásbővítésre irányuló beruházás Ózd közigazgatási területén Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 9104, 9105/1, 9105/3, 9105/4 és 9106 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
57. *  Gyártócsarnok építésére irányuló beruházás Miskolc területén Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 12995/2 helyrajzi számú ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
58. *  Lupa-tó fejlesztéséhez kapcsolódó rekreációs és szabadidős tevékenységek, sport és strand megvalósításához szükséges beruházások Szentendre közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 016/4, 017/6, 017/7 helyrajzi számú,
Budakalász közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0189/186, 0189/9, 0184/4, 0226/5 helyrajzi számú ingatlanok.
Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
59. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Karcag területén Karcag közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 7275/9, 7275/13, 7275/15, 7277/10, 7278, 7279/4, 7279/5, 7291/1 és 7291/2 helyrajzi számú ingatlan Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
60. *  Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások Mosonmagyaróvár város területén Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2825, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830, 2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9, 2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3, 5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5, 5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29, 5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1, 5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11, 6001/12, 6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009, 6010 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 072/10, 077/6, 0169/5, 0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú ingatlanok. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
61. *  Logisztikai csarnok létrehozására irányuló beruházás Ecser területén Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Ecser belterület 1370, 1371, 1372/3, 1373, 1374, 1405, 1406, 1407, 1408 és 1409 helyrajzi számú ingatlanok. Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
62. *  Gazdaság-fejlesztési beruházás Debrecen területén Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0495/230 és 0495/232 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
63. *  Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár külterületén Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0285/2, 0285/3, 0285/12, 0285/22, 0285/23, 0285/24, 0285/25, 0285/26, 0285/27, 0285/28 és 0285/29 helyrajzi számú ingatlanok Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
64. *  Ózd belterületén egy barnamezős terület kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás megvalósítása Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 3738/1 helyrajzi számú ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
65. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Jászberény területén Jászberény közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 9351 helyrajzi számú ingatlan Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
66. *  Szolgálati lakások építésére irányuló beruházás Budapest XV. kerület területén Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület,
98089/4, 98089/5, 98089/6, 98089/7, 98089/8, 98089/9,
98089/10, 98089/11, 98089/12, 98089/13, 98089/14,
98089/15, 98089/16, 98089/17, 98089/18, 98089/19,
98089/20, 98089/21, 98089/22, 98089/23, 98089/24,
98089/25, 98089/26, 98089/27, 98089/28, 98089/29,
98089/30, 98089/31, 98089/32, 98089/33, 98089/34,
98089/35, 98089/36, 98089/37, 98089/38, 98089/39,
98089/40, 98089/41, 98089/42, 98089/43, 98089/44,
98089/45, 98089/46, 98089/47, 98089/48, 98089/49,
98089/50, 98089/51, 98089/52, 98089/53, 98089/54,
98089/55, 98089/56, 98089/57, 98089/58, 98089/59,
98089/60, 98089/61, 98089/62, 98089/63, 98089/64,
98089/65, 98089/67, 98089/74, 98089/75, 98089/76,
98089/83, 98089/84, 98089/85, 98089/86, 98089/87,
98089/88, 98089/89, 98089/90, 98089/91, 98089/92,
98089/93, 98089/94, 98089/95, 98089/103 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
67. *  Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Sopron külterületén Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0389/4, 0389/5, 0389/6, 0390/172, 0390/174,
0390/175, 0390/180, 0390/181, 0390/182,
0405/1, 0405/53, 0405/54, 0405/55, 0405/56,
0405/57, 0405/58, 0405/59, 0405/60, 0405/61,
0405/62, 0405/63, 0405/64, 0405/65, 0405/66,
0405/67, 0405/68, 0405/69, 0405/70, 0405/71,
0405/72, 0405/73, 0405/74, 0405/75, 0405/76,
0405/77, 0405/78, 0405/79, 0405/80, 0405/81,
0405/82, 0405/84, 0405/85, 0405/86, 0405/87,
0405/88, 0405/89, 0405/90, 0405/91, 0405/92,
0405/93, 0405/94, 0405/95, 0405/96, 0405/97,
0405/98, 0405/99, 0405/100, 0405/101,
0405/102, 0405/103, 0405/104, 0405/105,
0405/106, 0405/107, 0405/108, 0405/109,
0405/110, 0405/111, 0405/112, 0405/113,
0405/115, 0405/116, 0405/117, 0405/121,
0405/122, 0405/123, 0405/125, 0405/126,
0405/148, 0405/149, 0405/150, 0405/151,
0405/152, 0405/153, 0405/154, 0405/155,
0405/156, 0405/157, 0405/158, 0405/159,
0405/162, 0405/172, 0405/176, 0405/180,
0405/193, 0405/194, 0405/196, 0405/199,
0405/202, 0411/2, 0411/3, 0411/5, 0411/7,
0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0411/12,
0411/13, 0411/14, 0411/15, 0411/16, 0411/17,
0411/18, 0411/19, 0411/20, 0411/21, 0411/31,
0411/32, 0411/33, 0411/34, 0411/35, 0411/36,
0411/37, 0411/38, 0411/42, 0411/43, 0411/44,
0411/45, 0411/46, 0411/47, 0411/48, 0411/49,
0411/50, 0412, 0413 és 0414 helyrajzi számú ingatlanok
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
68. *  Egészségügyi ellátással összefüggő kapacitásbővítő beruházás Budapest
XII. kerületében
Budapest Főváros XII. kerületében elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7698/1 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
69. *  „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”, „Kiskunlacháza XX. – homok, kavics” és „Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics” védnevű bányatelkeken, illetve azok egyesítésével vagy megosztásával létrejövő valamennyi bányatelken fennálló bányászati jog hasznosítása Kiskunlacháza külterület 0441/26
Kiskunlacháza külterület 0441/27
Kiskunlacháza külterület 0441/28
Kiskunlacháza külterület 0441/29
Kiskunlacháza külterület 0441/30
Kiskunlacháza külterület 0441/31
Kiskunlacháza külterület 0441/32
Kiskunlacháza külterület 0441/33
Kiskunlacháza külterület 0441/34
Kiskunlacháza külterület 0441/35
Kiskunlacháza külterület 0441/36
Kiskunlacháza külterület 0441/37
Kiskunlacháza külterület 0441/38
Kiskunlacháza külterület 0441/39
Kiskunlacháza külterület 0441/40
Kiskunlacháza külterület 0441/41
Kiskunlacháza külterület 0441/42
Kiskunlacháza külterület 0441/43
Kiskunlacháza külterület 0441/44
Kiskunlacháza külterület 0441/45
Kiskunlacháza külterület 0441/46
Kiskunlacháza külterület 0441/47
Kiskunlacháza külterület 0441/48
Kiskunlacháza külterület 0441/49
Kiskunlacháza külterület 0441/50
Kiskunlacháza külterület 0441/51
Kiskunlacháza külterület 0441/52
Kiskunlacháza külterület 0441/53
Kiskunlacháza külterület 0441/54
Kiskunlacháza külterület 0441/55
Kiskunlacháza külterület 0441/56
Kiskunlacháza külterület 0441/57
Kiskunlacháza külterület 0441/58
Kiskunlacháza külterület 0441/59
Kiskunlacháza külterület 0441/60
Kiskunlacháza külterület 0441/61
Kiskunlacháza külterület 0441/62
Kiskunlacháza külterület 0441/63
Kiskunlacháza külterület 0441/64
Kiskunlacháza külterület 0441/65
Kiskunlacháza külterület 0441/66
Kiskunlacháza külterület 0441/67
Kiskunlacháza külterület 0441/68
Kiskunlacháza külterület 0441/69
Kiskunlacháza külterület 0441/70
Kiskunlacháza külterület 0441/71
Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
Kiskunlacháza külterület 0441/72
Kiskunlacháza külterület 0441/73
Kiskunlacháza külterület 0441/74
Kiskunlacháza külterület 0441/75
Kiskunlacháza külterület 0441/76
Kiskunlacháza külterület 0441/77
Kiskunlacháza külterület 0441/78
Kiskunlacháza külterület 0441/79
Kiskunlacháza külterület 0441/80
Kiskunlacháza külterület 0441/81
Kiskunlacháza külterület 0441/82
Kiskunlacháza külterület 0441/83
Kiskunlacháza külterület 0441/84
Kiskunlacháza külterület 0441/85
Kiskunlacháza külterület 0441/86
Kiskunlacháza külterület 0441/87
Kiskunlacháza külterület 0441/88
Kiskunlacháza külterület 0441/89
Kiskunlacháza külterület 0441/90
Kiskunlacháza külterület 0441/91
Kiskunlacháza külterület 0441/92
Kiskunlacháza külterület 0441/93
Kiskunlacháza külterület 0441/94
Kiskunlacháza külterület 0441/95
Kiskunlacháza külterület 0441/96
Kiskunlacháza külterület 0441/97
Kiskunlacháza külterület 0441/98
Kiskunlacháza külterület 0441/99
Kiskunlacháza külterület 0441/100
Kiskunlacháza külterület 0441/101
Kiskunlacháza külterület 0441/102
Kiskunlacháza külterület 0441/103
Kiskunlacháza külterület 0441/104
Kiskunlacháza külterület 0441/105
Kiskunlacháza külterület 0441/106
Kiskunlacháza külterület 0441/107
Kiskunlacháza külterület 0441/108
Kiskunlacháza külterület 0441/109
Kiskunlacháza külterület 0441/110
Kiskunlacháza külterület 0441/111
Kiskunlacháza külterület 0441/113
Kiskunlacháza külterület 0437/2
Délegyháza külterület 0118/1
Délegyháza külterület 0118/2
Délegyháza külterület 0118/3
Délegyháza külterület 0119/1
Délegyháza külterület 0119/2
Délegyháza külterület 0122/2
Délegyháza külterület 0123/1
Délegyháza külterület 0123/2
Kiskunlacháza külterület 0439/1
Kiskunlacháza külterület 0439/36
Kiskunlacháza külterület 0439/37
Kiskunlacháza külterület 0439/38
Kiskunlacháza külterület 0439/39
Kiskunlacháza külterület 0439/40
Kiskunlacháza külterület 0439/41
Kiskunlacháza külterület 0439/42
Kiskunlacháza külterület 0439/74
Kiskunlacháza külterület 0439/78
Kiskunlacháza külterület 0439/79
Kiskunlacháza külterület 0439/80
Kiskunlacháza külterület 0439/81
Kiskunlacháza külterület 0439/82
Kiskunlacháza külterület 0439/83
Kiskunlacháza külterület 0439/84
Kiskunlacháza külterület 0439/85
Kiskunlacháza külterület 0439/86
Kiskunlacháza külterület 0439/87
Kiskunlacháza külterület 0439/88
Kiskunlacháza külterület 0439/89
Kiskunlacháza külterület 0439/90
Kiskunlacháza külterület 0439/91
Kiskunlacháza külterület 0439/92
Kiskunlacháza külterület 0439/93
Kiskunlacháza külterület 0439/94
Kiskunlacháza külterület 0439/95
Kiskunlacháza külterület 0439/96
Kiskunlacháza külterület 0439/97
Kiskunlacháza külterület 0439/98
Kiskunlacháza külterület 0439/99
Kiskunlacháza külterület 0439/100
Kiskunlacháza külterület 0439/101
Kiskunlacháza külterület 0439/102
Kiskunlacháza külterület 0439/103
Kiskunlacháza külterület 0439/104
Kiskunlacháza külterület 0439/105
Kiskunlacháza külterület 0439/106
Kiskunlacháza külterület 0439/107
Kiskunlacháza külterület 0439/108
Kiskunlacháza külterület 0439/109
Kiskunlacháza külterület 0439/110
Kiskunlacháza külterület 0439/111
Kiskunlacháza külterület 0439/112
Kiskunlacháza külterület 0439/113
Kiskunlacháza külterület 0439/114
Kiskunlacháza külterület 0439/115
Kiskunlacháza külterület 0439/116
Kiskunlacháza külterület 0439/117
Kiskunlacháza külterület 0439/118
Kiskunlacháza külterület 0439/119
Kiskunlacháza külterület 0468
Kiskunlacháza külterület 0465
Kiskunlacháza külterület 0439/126
Kiskunlacháza külterület 0439/127
Délegyháza külterület 0129/35
Délegyháza külterület 0129/36
Délegyháza külterület 0129/37
Délegyháza külterület 0129/40
Délegyháza külterület 0129/41
Délegyháza külterület 0129/42
Délegyháza külterület 0129/43
Délegyháza külterület 0129/44
Délegyháza külterület 0129/45
Délegyháza külterület 0129/46
Délegyháza külterület 0129/47
Délegyháza külterület 0129/48
Délegyháza külterület 0129/49
Délegyháza külterület 0129/50
Délegyháza külterület 0129/51
Délegyháza külterület 0129/52
Délegyháza külterület 0129/53
Délegyháza külterület 0129/54
Délegyháza külterület 0129/55
Délegyháza külterület 0129/56
Délegyháza külterület 0129/57
Délegyháza külterület 0129/58
Délegyháza külterület 0129/59
Délegyháza külterület 0129/60
Délegyháza külterület 0129/61
Délegyháza külterület 0129/62
Délegyháza külterület 0129/63
Délegyháza külterület 0129/64
Délegyháza külterület 0129/65
Délegyháza külterület 0129/66
Délegyháza külterület 0129/67
Délegyháza külterület 0129/68
Délegyháza külterület 0129/69
Délegyháza külterület 0129/70
Délegyháza külterület 0129/71
Délegyháza külterület 0129/72
Délegyháza külterület 0129/73
Délegyháza külterület 0129/74
Délegyháza külterület 0129/75
Délegyháza külterület 0129/76
Délegyháza külterület 0129/77
Délegyháza külterület 0129/78
Délegyháza külterület 0129/79
Délegyháza külterület 0129/80
Délegyháza külterület 0129/81
Délegyháza külterület 0129/82
Délegyháza külterület 0129/83
Délegyháza külterület 0129/84
Délegyháza külterület 0129/85
Délegyháza külterület 0129/86
Délegyháza külterület 0129/87
Délegyháza külterület 0129/88
Délegyháza külterület 0129/89
Délegyháza külterület 0129/90
Délegyháza külterület 0129/91
Délegyháza külterület 0129/92
Délegyháza külterület 0129/93
Délegyháza külterület 0129/94
Délegyháza külterület 0129/95
Délegyháza külterület 0129/96
Délegyháza külterület 0129/97
Délegyháza külterület 0129/98
Délegyháza külterület 0129/99
Délegyháza külterület 0129/100
Délegyháza külterület 0129/101
Délegyháza külterület 0129/102
Délegyháza külterület 0129/103
Délegyháza külterület 0129/104
Délegyháza külterület 0141
Kiskunlacháza külterület 0441/2
Kiskunlacháza külterület 0441/3
Kiskunlacháza külterület 0441/4
Kiskunlacháza külterület 0441/5
Kiskunlacháza külterület 0441/6
Kiskunlacháza külterület 0441/7
Kiskunlacháza külterület 0441/8
Kiskunlacháza külterület 0441/9
Kiskunlacháza külterület 0441/10
Kiskunlacháza külterület 0441/11
Kiskunlacháza külterület 0441/12
Kiskunlacháza külterület 0441/13
Kiskunlacháza külterület 0441/14
Kiskunlacháza külterület 0441/15
Kiskunlacháza külterület 0441/16
Kiskunlacháza külterület 0441/17
Kiskunlacháza külterület 0441/18
Kiskunlacháza külterület 0441/19
Kiskunlacháza külterület 0441/20
Kiskunlacháza külterület 0461/2
Kiskunlacháza külterület 0461/3
Kiskunlacháza külterület 0461/4
Kiskunlacháza külterület 0461/5
Kiskunlacháza külterület 0461/6
Kiskunlacháza külterület 0461/7
Kiskunlacháza külterület 0461/10
Kiskunlacháza külterület 0461/11
Kiskunlacháza külterület 0462
Kiskunlacháza külterület 0464/1
70. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén Pécs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0212/141, 0212/142, 0212/143, 0212/146, 0212/147, 0212/151, 0212/152, 0212/153, 0219/8, 01455/88, 01455/89, 01457/1 helyrajzi számú ingatlanokon Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán71. * 


Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint véderdő, erdősített vagy fásított telepítések Göd város területén
Göd külterület 084/19, 084/20, 084/21, 084/22,
084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27,
084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35,
084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40,
084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45,
084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50,
084/51, 084/52, 084/53, 084/68, 084/69,
084/72, 084/70, 084/71, 062/11, 062/12,
062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18,
062/50 helyrajzi számú ingatlanok.


Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
72. *  Gyártóüzem építésére irányuló beruházás Sárvár külterületén Sárvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Sárvár külterület 064/36, 064/47, 065/2, 065/3, 065/4, 066 és 072/5 helyrajzi számú ingatlanok. Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
73. *  Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest XIII. kerületében Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 25872/3 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
74. *  Logisztikai és szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházás Dunaharaszti külterületén Dunaharaszti külterület 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172/3, 0172/4 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
75. *  Raktározás, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló beruházás Vác belterület 5770/1, 5770/2, 5770/4, 5770/8, 5770/9, 5770/10, 5770/15, 5770/17, 5770/18, 5770/19, 5782/1 és 5782/2 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
76. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Alsónémedi területén Alsónémedi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2583 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
77. *  Élelmiszeripari üzem létrehozására irányuló beruházás Szeged területén Szeged I. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2318, 2377 helyrajzi számú ingatlanok;
Szeged III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 21005, 21013/25, 21013/26, 21013/27 és 21013/29 helyrajzi számú ingatlanok
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
78. *  Nyíregyházi Ipari Park bővítése Nyíregyháza külterület 01468/15, 01475/1, 01476/1, 01476/24, 01476/28, 01476/31, 01476/32, 01476/33, 01478/1, 01478/2, 01490/1, 01490/2, 01490/11, 01490/13, 01490/14, 01490/16, 01490/18, 01490/20, 01490/22, 01491, 01492/1, 01492/2, 01493/2, 01494/2, 01494/3, 01494/4, 01494/6, 01494/7, 01494/9, 01494/10, 01494/11, 01494/12, 01494/13, 01494/14, 01494/15, 01495, 01496, 01497/2, 01497/3, 01497/4, 01497/5, 01497/6, 01497/7, 01497/8, 01497/9, 01497/11, 01497/12, 01497/13, 01497/14, 01497/15, 01497/16, 01497/17, 01498, 01499/2, 01499/3, 01499/4, 01499/5, 01500, 01502, 01503, 01504, 01505/1, 01505/2, 01505/3, 01505/4, 01505/5, 01505/6, 01505/7, 01505/8, 01505/9, 01505/10, 01505/11, 01506, 01509/3, 01509/4, 01509/5, 01509/6, 01509/7, 01509/8, 01509/9, 01509/10, 01509/11, 01509/12, 01509/13, 01509/14, 01509/15, 01509/16, 01509/17, 01509/18, 01509/19, 01509/20, 01509/21, 01511, 01512/1, 01512/2, 01512/3, 01512/4, 01512/5, 01512/6, 01515, 01516/1, 01516/2, 01516/3, 01516/4, 01516/5, 01516/6, 01526/2, 01546, 02408, 02410, 02411, 02412, 01472/1, 01472/2, 01468/6, 01468/7, 01468/8, 01468/11, 01468/13, 01469, 01470/1, 01470/2, 01470/3, 01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7, 01470/8, 01470/9, 01355/1, 01380/1, 01466/38, 01466/39, 01470/10, 01471, 01475/2, 01476/2, 01476/3, 01476/4, 01476/5, 01476/6, 01476/7, 01476/8, 01476/9, 01476/10, 01476/11, 01476/12, 01476/13, 01476/14, 01476/15, 01476/16, 01476/17, 01476/18, 01476/19, 01476/20, 01476/21, 01476/26, 01476/27, 01476/29, 01476/30, 01477, 01478/5, 01478/6, 01478/7, 01478/8, 01478/11, 01478/12, 01478/13, 01478/14, 01478/15, 01480/1, 01480/2, 01480/3, 01480/4, 01480/5, 01480/6, 01487, 01488/1, 01488/2, 01488/3, 01488/4, 01488/5, 01488/6, 01489, 01490/10, 01490/12, 01490/15, 01490/17, 01490/19, 01490/21, 01490/23, 01510, 01511, 01517/1, 01518/1, 01518/4, 01518/7, 01521/1, 01521/2, 01521/3, 01521/4, 01522/1, 01523, 01524, 01525, 01526/1, 01526/2, 01527/1, 01527/2, 01530/1, 01531/1, 01532, 01533/3, 01533/5, 01533/7, 01533/8, 01533/9, 01533/12, 01533/13, 01533/14, 01533/15, 01533/16, 01533/17, 01533/18, 01533/19, 01533/2, 01533/20, 01533/21, 01535, 01536/2, 01536/3, 01536/5, 01536/7, 01536/8, 01536/9 és 02406 helyrajzi számú ingatlanok. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
79. *  „Ártánd IV. – homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelken fennálló bányászati jog gyakorlása Ártánd közigazgatási területén elhelyezkedő, külterület 04/2, 04/7, 04/8, 04/9, 05, 06, 07/4, 010/1, 010/2, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 013/1, 013/2, 014/6, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 014/14, 014/15, 014/16, 014/17, 014/18, 014/19, 014/20, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5 és 018/6 helyrajzi számú ingatlanok. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
80. *  Logisztikai és lakópark ingatlanfejlesztési beruházás Ecser Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Ecser belterület 1416/3, 1416/4, 1427/1, 1427/2, 1427/3, 1427/4, 1427/5, 1427/6, 1427/7, 1427/8, 1427/9, 1427/10, 1427/11, 1427/12, 1427/13, 1427/14, 1427/15, 1427/16, 1427/17, 1427/18, 1427/19, 1427/21, 1427/22, 1427/23, 1427/24, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 032 és 038 helyrajzi számú ingatlanok. Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
81. *  Iparterület bővítése Bük területén Bük közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 04/40, 04/41, 04/62, 07/4, 07/15, 07/20, 07/21, 07/23, 07/25, 07/27, 07/29, 07/31, 07/33, 07/34, 07/35, 07/36, 07/37, 067, továbbá a Bük belterület 1484/1, 1484/5, 1484/6, 1484/7 és 1609 helyrajzi számú ingatlanok Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
82. *  A zalaegerszegi északi ipari park fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Zalaegerszeg külterület 0779/8, 0779/14, 0782/2, 0783/1, 0788/101, 0788/102, 0788/103, 0788/113, 0788/115, 0788/116 és 0829/15 helyrajzi számú ingatlanok, továbbá Egervár külterület 02030 helyrajzi számú ingatlan Zala Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
83. *  Kaposvár külterületén új északi ipari park I. ütemének kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 015/22, 015/23, 015/24, 015/25, 015/26, 015/27, 015/28, 015/29, 016/21, 016/22, 016/23, 015/20, 015/3, 015/6 helyrajzi számú ingatlanok Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
84. *  Új öntöde létrehozására irányuló beruházás Székesfehérvár területén Székesfehérvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 14486 és 14489 helyrajzi számú ingatlanok Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
85. *  Ipari park kialakítása, valamint az ipari park területén megvalósítandó beruházások Győr külterületén Győr megyei jogú város külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 01109/26, 01109/27, 01109/28, 01109/29, 01109/30, 01109/31, 01109/32, 01109/33, 01109/34, 01109/35, 01109/36, 01109/37, 01109/38, 01109/39, 01109/40, 01109/41, 01109/42, 01109/43, 01109/44, 01109/45, 01109/46, 01109/47, 01109/48, 01109/49, 01109/50, 01109/81, 01109/82, 01113/5, 01113/23, 01113/24, 01113/25, 01113/26, 01113/27, 01113/28, 01113/29, 01113/30, 01113/31, 01113/32, 01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 01113/38, 01113/39, 01113/40, 01113/41, 01113/42, 01113/43, 01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01121/2, 01129, 01132/14, 01132/15, 01132/16, 01132/17, 01132/18, 01132/19, 01132/31, 01132/32, 01132/33, 01132/34, 01132/35, 01132/36, 01132/37, 01132/38, 01132/39, 01132/40, 01132/42, 01132/43, 01132/44, 01132/45, 01132/46, 01132/47, 01132/48, 01132/49, 01132/50, 01132/51, 01132/53, 01132/54, 01132/55, 01132/56, 01132/58, 01132/60, 01132/62, 01132/64, 01132/66, 01132/68, 01132/70, 01132/72, 01132/74, 01132/80, 01132/82, 01132/84, 01132/88, 01132/91, 01132/92, 01133, 01134/2, 01134/3, 01134/4, 01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 01134/11, 01134/12, 01134/13, 01134/14, 01134/15, 01134/16, 01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 01134/22, 01134/23, 01134/24, 01134/25, 01134/26, 01134/27, 01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 01134/33, 01134/34, 01134/35, 01134/36, 01134/37, 01134/38, 01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 01134/44, 01134/45, 01134/46, 01134/47, 01134/48, 01134/49, 01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 01134/55, 01134/56, 01134/57, 01134/58, 01134/59, 01134/60, 01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 01134/73, 01134/74, 01134/75, 01134/76 és 01139/2 helyrajzi számú ingatlanok. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
86. *  Acélszerkezet gyártó üzem létrehozása Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0362/110, 0362/119, 0362/120 és 0362/124 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
87. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Komárom területén Komárom közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7127/2 helyrajzi számú ingatlan Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
88. *  Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Felsőzsolca területén Felsőzsolca külterület 032/2, 033/1, 034/20 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
89. *  Gyártóegység kialakítására irányuló beruházás Újhartyán területén Újhartyán belterület 1100/2 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
90. *  Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest XXIII. kerületében és Gyálon Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület külterület 0196119/1, 0196119/2, 0196119/3, 0196120, 0196121/4, 0196121/5, 0196121/6, 0196121/7, 0196121/8, 0196139/1, 0196141, 0196142/1, 0196142/2, 0196142/3, 0196142/4, 0196143, 0196144/1, 0196144/2, 0196144/3, 0196145, 0196146/1, 0196146/2, 0196147, 0196148, 0196149, 0196150/2, 0196151/1, 0196151/2, 0196153, 0196154/9, 0196154/10, 0196183/1, 0196224, 0196229, 0196230, 0196231/2, 0196231/3, 0196231/4, 0196231/5, 0196231/6, 0196231/7, 0196238/2, 0196238/5, 0196238/6, 0196238/7, 0196238/8, 0196238/9, 0196238/10, 0196238/11, 0196238/12, 0196238/13, 0196238/14, 0196238/15, 0196238/16, 0196238/17, 0196261, 0196262/1, 0196262/3, 0196262/4, 0196262/5, 0196262/6, 0196262/7, 0196262/8, 0196262/10, 0196262/12, 0196262/13, 0196262/14, 0196263, 0196264/1, 0196264/3, 0196264/5, 0196264/7, 0196264/9, 0196264/10, 0196264/12, 0196264/14, 0196264/16, 0196264/18, 0196264/19, 0196264/20, 0196265, 0196267/1, 0196267/3, 0196267/4, 0196267/5, 0196267/6, 0196267/7, 0196267/9, 0196267/10, 0196268, 0196269, 0196271, 0196273/1, 0196297, 0196298, 0196299, 0196302, 0196304/1, 0196306/1, 0196306/2, 0196308/1, 0196308/3, 0196309, 0196310, 0196311/1, 0196312/1, 0196313, 0196314, 0196316, 0196317,0196319/3, 0196320/1, 0196321/1, 0196322, 0196323/1, 0196325/1, 0196325/3, 0196330/4, továbbá Gyál külterület 150/2, 150/8, 150/9, 150/15, 0151/8, 0151/9, 0151/10, 0152, 0154/8, Gyál belterület 7000/1, 7000/2, 7000/8 és 7100 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
91. *  Képzési központ, irodaház, gyártóüzem és raktár kialakítására irányuló beruházás Sóskút területén Sóskút belterület 3599, 3592, 3510/32, 3510/33, 3510/34, 3510/36, 3510/39 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
92. *  Dobozos gyártósor és kapcsolódó raktárkapacitás bővítés Budapest X. kerület belterület 41025/2 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
93. *  Gyártó üzem és raktár létrehozására irányuló beruházás Alsózsolca területén Alsózsolca közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 097/35 és belterület 1520, 1506/4, 1506/12 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
94. *  Gyártó üzem kapacitás bővítő beruházás Sajóbábony területén Sajóbábony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 024/269, 024/274, 024/275, 024/276, 024/203, 024/217, 024/202, 024/205, 033/1 és 024/220 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
95. *  Egykori Első Katonai Biztosító Intézet székházának elbontott építéskori toronyszerkezeteinek, tetőgeometriájának visszaállításával megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházás Budapest VII. kerület belterület, 34522 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
96. *  Konferencia Központ létrehozása Budapest I. kerület, belterület
6667 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
97. *  Kapacitásbővítő és telephelyfejlesztő beruházás Monor területén Monor közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4910/2 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
98. *  Gyógyszeripari gyártóbázis és kapcsolódó létesítmények létrehozására irányuló beruházás Érd területén Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 18754/2 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
99. *  Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás Budapest V. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24491 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
100. *  Logisztikai és gazdasági célú ingatlanfejlesztési beruházás Szigetszentmiklós területén Szigetszentmiklós területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0203/7, 0203/8, 0203/9, 0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/13, 0203/15, 0203/16, 0203/44, 0203/45, 0203/46, 0203/47, 0203/48, 0203/49, 0203/50, 0203/51 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
101. *  A Zalmon lazacfarm megvalósítására vonatkozó beruházás Zalaegerszeg külterületén elhelyezkedő 0828/68 helyrajzi számú és a beruházáshoz kapcsolódó közműépítéssel érintett ingatlanok
102. *  Gyártóbázis létrehozására irányuló beruházás Lukácsháza területén Lukácsháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 325/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
103. *  Babócsa– Istvándi–Lakócsa–
Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése
Babócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0167/2, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0170, 0172/2, 0172/4, 0172/5, 0172/6, 0172/7, 0172/8, 0172/10, 0172/11, 0172/12, 0172/13, 0172/14, 0172/15 és 0172/16 helyrajzi számú ingatlanok,
Barcs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
01038, 01039/2, 01039/4, 01042, 01044, 01045, 01046, 01057, 01058, 01059/1, 01060, 01061, 01066/1, 01066/2, 01066/3, 01066/4, 01067, 01068/1, 01068/2, 01069, 01070, 01078, 01079/1, 01080, 01081, 01082, 01091, 01092, 01025/1, 01032/2, 01032/3, 01035, 01036/1, 01036/2, 01093, 01094, 01095, 01096/1 és 0932 helyrajzi számú ingatlanok,
Bogdása közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
06/1, 050/3, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 052, 076/4, 076/5, 076/6, 076/7, 077, 080/4, 080/5, 080/6, 080/8, 080/9, 082, 083/2, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 084, 089/1, 090/5, 090/20, 090/21, 091, 092/26, 096, 098/34, 098/37, 0101/4, 0101/14, 0101/15, 0101/24, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 0101/32, 0101/33, 0102, 0107, 0120, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130/1, 0130/2, 0131, 0132/2, 0134/1, 0134/2, 0134/3, 0135, 0136, 0147, 0148, 0149, 0150 és 0152 helyrajzi számú ingatlanok,
Bürüs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/2, 048/3, 049, 050, 0100, 0101, 0102, 0103/1, 0105, 0110, 0145, 0153, 0154, 0155, 0156 és 0164 helyrajzi számú ingatlanok,
Csokonyavisonta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0546, 0547, 0548, 0549, 0553, 0554, 0555, 0556, 0562 és 0563 helyrajzi számú ingatlanok,
Cún közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
080/13, 080/14, 080/15, 080/16, 080/17, 080/7, 083/7, 084/2, 091/3, 092, 093/3, 093/4, 094, 095/2, 096/4, 096/6, 0106, 0117/12, 0117/13, 0117/14, 0117/19, 0117/20, 0148/3, 0148/4, 0148/5 és 0149 helyrajzi számú ingatlanok,
Darány közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 051/13 helyrajzi számú ingatlan,
Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
Drávacsepely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
05/6, 05/7, 05/8, 05/21, 05/22, 05/23, 05/36, 05/37, 05/38, 05/41, 05/45, 05/53, 05/55, 09, 010, 029, 033/2, 034, 050/3, 050/4, 054/8 és 054/9 helyrajzi számú ingatlanok,
Drávaiványi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
035, 042/3, 042/4, 042/16, 042/17, 042/18, 043, 049/1, 049/2, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 052, 053/10, 053/14, 053/24, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/31, 058/4, 058/5, 059, 060/1, 060/2, 060/3, 060/33, 060/4, 063/1, 063/4, 063/5, 063/6, 063/15, 063/17, 063/18, 063/19, 063/26, 075, 081, 093/6, 093/12, 094, 095, 0100/1 és 0100/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Drávaszerdahely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
024, 027/10, 027/15, 027/16, 027/18, 027/20 és 027/27 helyrajzi számú ingatlanok,
Endrőc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
030, 031/3, 036, 043, 044/2, 045, 046, 047, 048/1, 048/2, 049, 050, 051, 052, 071/11, 080, 081, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086, 088, 089, 090 0118, 0119, 0120/1, 0121, 028 és 029/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Gyöngyösmellék közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
02/1, 02/3, 02/4, 02/5, 04, 06/5, 07/1, 016, 021, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 025/8, 025/9, 027/1, 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/19, 030/20, 030/21, 030/22, 030/23, 030/28, 030/29, 030/37, 030/38, 030/39, 030/40, 030/41, 030/42, 030/43, 092/2, 0106, 0111/1, 0113, 0114, 0117/13, 0117/29, 0117/31, 0117/33, 0117/50, 0117/51, 0117/54, 0123/3, 0123/4, 0124, 0126/1, 0126/4, 0126/5, 0126/6 és 0127 helyrajzi számú ingatlanok,
Hirics közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0108, 0141/5, 0142, 0143, 0174/1, 078/2, 085/3, 085/5, 092, 096, 097, 099 helyrajzi számú ingatlanok,
Istvándi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
086/2, 086/3, 086/4, 092, 093/2, 093/4, 0108/1, 0109, 0111, 0118/4, 0118/5, 0119, 0120, 0156/9 és 0156/17 helyrajzi számú ingatlanok,
Kálmáncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0368/3 és 0368/9 helyrajzi számú ingatlanok,
Kemse közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
056, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 060/5, 062, 063/1, 063/2, 064 és 065 helyrajzi számú ingatlanok,
Kétújfalu közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
026/1, 027, 028/3, 028/4, 029, 030/1, 033, 034/1, 035, 036/3, 036/4 és 037 helyrajzi számú ingatlanok, Kisszentmárton közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0103, 0105, 0152, 0159, 0167, 0168, 0169, 0171 és 0178 helyrajzi számú ingatlanok,
Komlósd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
023/1, 025, 032, 033/5, 033/6, 033/7, 033/11, 034, 036/12, 037, 038/18, 038/19, 039 és 042/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Lúzsok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
080, 081, 082 és 083/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Marócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0155/2, 0157, 0165, 0166, 0168, 0171, 0172/1, 0172/2, 0172/3, 0172/4, 0173, 0178/1, 0178/2, 0178/3, 0178/4 és 0178/5 helyrajzi számú ingatlanok,
Piskó közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
02, 060, 061, 062, 063, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 066, 067/5, 068, 069, 073, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 077/9, 077/10, 077/11, 077/12, 077/13, 078/1, 078/6, 078/12, 099, 0103/1, 0103/2 és 0104 helyrajzi számú ingatlanok,
Sellye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
06, 07, 08, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/47, 09/48, 09/49, 09/50, 011, 014, 021/25, 021/26, 021/27, 021/28, 021/29, 021/30, 021/31, 021/32, 021/33, 021/34, 021/35, 045/4, 046/3, 047/3, 049, 051, 057, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 060/16, 060/17, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 061, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 066, 067, 068, 0312/6, 0312/7, 0312/8, 0317, 0318, 0324, 0325/4, 0325/5, 0326, 0327 és 0387, valamint belterület 890, 998 és 1007/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Sósvertike közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
02/6, 02/7, 065/4, 071, 078, 079/1, 079/2, 079/3, 079/8, 079/9, 079/10, 079/11, 079/12, 090/22, 090/23, 090/24, 090/26, 095, 096 és 098 helyrajzi számú ingatlanok,
Szaporca közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0180/22, 0180/23, 0180/24, 0180/25, 0180/26, 0180/27, 0180/28, 0180/29, 0180/30, 0180/31, 0180/32, 0180/34, 0180/35, 0180/47, 0180/48, 0180/50, 0186/2, 0187/1, 0187/2, 0190/4, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10, 0190/11, 0190/12, 0190/13, 0190/14, 0191, 0192/1, 0192/2, 0192/3, 0192/4, 0192/8, 0192/9, 0192/10, 0193, 0194/1, 0194/2, 0194/6 és 0195 helyrajzi számú ingatlanok,
Szulok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0254, 0258/6, 0260/1, 0260/4, 0260/7, 0260/8, 0260/9, 0260/10, 0260/11, 0265, 0270, 0271/29, 0271/30, 0283/2, 0283/11, 0292, 0294, 0298/2 és 0302/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Tésenfa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
013/9, 028, 032/15, 032/16, 032/28, 032/39, 032/41, 032/42, 032/56, 035, 038, 039, 040/16, 040/21, 040/40, 040/44, 040/47, 040/48, 047/1, 047/2, 047/3, 048, 049/7, 049/8, 049/10, 052, 053/5, 053/6 és 053/7, valamint zártkert 203/1, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2 és 214/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Várad közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
011/2, 011/3, 012, 016, 018/3 és 019 helyrajzi számú ingatlanok,
Vejti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
03/25, 03/27, 03/28, 03/41, 03/44, 03/46, 03/60, 03/61, 03/62, 03/63, 03/74, 03/75, 03/76, 03/83, 03/84, 014, 019/2, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 082/2, 094/1, 094/4, 095, 097, 098/1, 098/2, 099, 0101, 0102, 0104/1, 0104/2, 0108 és 0109 helyrajzi számú ingatlanok,
Zaláta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
017/2, 018/4, 019/2, 020/17, 020/18, 021, 022/2, 023, 033/2, 033/9, 034, 035/9, 035/13, 035/14, 035/15, 035/19, 036, 038, 042/1, 042/4, 044/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 045/11, 045/13, 045/20, 0138, 0140/2, 0141, 0142, 0143, 0144/1, 0144/8, 0145, 0146/1 és 0148 helyrajzi számú ingatlanok.
104. *  Élelmiszeripari kapacitásbővítő beruházás Kacsóta területén Kacsóta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
35/1, 49 és külterület 047/1 helyrajzi számú ingatlanok
Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
105. *  Csomagfeldolgozó központ létrehozására irányuló beruházás Maglód külterületén Maglód külterület 089/76, 089/77, 089/78, 089/80, 089/81, 089/82, 089/87, 089/88, 089/89 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
106. *  Fermentációs üzem, csomagolóüzem és logisztikai központ létrehozására irányuló beruházás Monor területén Monor közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 7526/2, valamint külterület 0314/12, 0314/13, 0314/14, 0314/20, 0314/22, 0314/23 és 0314/24 helyrajzi számú ingatlanok Pest Megyei Kormányhivatalt vezető főispán
107. *  Magas automatizáltságú logisztikai és disztribúciós központ létrehozására irányuló beruházás Miskolc területén Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti I. kerület külterület 01428/22 és 01428/23 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatalt vezető főispán
108. *  Szikszó Déli Iparterület bővítése, valamint a területen munkahelyteremtő beruházások megvalósítása Szikszó külterület 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/25, 023/26, 023/27, 023/28, 023/30, 023/32, 023/34, 023/40, 023/43, 023/47, 023/50, 023/68, 023/69, 023/70, 023/71, 023/72, 023/73, 023/74, 023/75, 024/1, 024/9, 025/1, 026/25, 026/26, 041, 045/10, 045/18, 045/27, 045/32, 045/40, 045/44, 058/20, 060/7, 060/10, 060/22, 060/38, 060/39, 062/1 és 062/5 helyrajzi számú ingatlanok. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető főispán
109. *  Szeletgyártó üzem létrehozására és a meglévő telephely termelési és raktárkapacitásának bővítésére irányuló beruházás Dunakeszi és Szada területén Dunakeszi belterület 7779, valamint
Szada belterület 4307/3, 4307/7, 4307/4, 4308/27, 4307/12, 4333/24, 4308/26, 4307/11 helyrajzi számú ingatlanok
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető főispán
110. *  Gyártókapacitás létrehozására irányuló beruházás Vácrátót külterületén Vácrátót külterület 038/18 helyrajzi számú ingatlan Pest Megyei Kormányhivatalt vezető főispán
111. *  Új csirkevágó, -feldolgozó üzem kialakítására irányuló beruházás Szentes területén Szentes belterület 4130/3, 4130/10, 4141,
4142/1, 4139/3, 4130/13, 4134, 4130/9,
4124/2, 4123/7, 4698/4, 4128, 4122/3 helyrajzi számú ingatlanok
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
112. *  Logisztikai raktárcsarnok építésére és kiegészítő funkciók kialakítására irányuló beruházás Tát város területén Tát külterület 072/4 helyrajzi számú ingatlan, valamint
Tát belterület 1788/42 és 1788/50 helyrajzi számú ingatlanok
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
113. *  Okosgyár kialakítására irányuló beruházás Dunavecse város területén Dunavecse város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0254/3 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
114. *  Mohács város szállodai kapacitásainak növelése a Szent János Hotel korszerűsítésével, bővítésével Mohács belterület 1456/5, 1544, 1547/1, 1547/2, 2388/2, 2388/4, 2388/7, 3015/1, 3016 helyrajzi számú ingatlanok Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
115. *  Ipari-innovációs terület kialakítása Ács város területén Ács külterület 0421/31, 0421/32, 0421/33 és a 0422/6 helyrajzi számú ingatlanok Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
116. *  Okos logisztikai park létrehozására irányuló beruházás Felsőpakony területén Felsőpakony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 016/20 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
117. *  Makó város területén megvalósítandó infrastruktúra- és gazdaság-fejlesztésre irányuló beruházások Makó közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
3983/1, 3983/2, 3983/3, 4146/2, 10404/13,
10433/2, 10672/6, 10673, 10674/1, 10674/2,
10675/1, 10675/2, 12205, 12206, 12207, zártkert
23018, 23029, 23030, 23075, 23076, 23085,
23092, 23093, 23150, 23151, 23152, 23156,
23157, 23158, 23159, 23224, 23723 és külterület
0548/3, 0657/6, 0657/7, 0657/9, 0663/3, 0663/4,
0663/5, 0664, 0665/6, 0665/10, 0665/15,
0665/24, 0665/26, 0665/47, 0665/54, 0665/55,
0665/56, 0665/57, 0665/58, 0665/59, 0665/60,
0665/61, 0665/62, 0665/63 helyrajzi számú ingatlanok
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
118. *  Nyíradonyi Technológiai Park területi bővítése és infrastrukturális fejlesztése Nyíradony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíradony külterület 013, 0190/23, 0190/26, 0190/29, 0190/30, 0190/31, 0190/32, 0190/36, 0285/10, 0285/12, 0287/4, 0291/2, 0298, 0299/29, 0299/30, 0299/31, 0300, 0301/1, 0301/2, 0301/3, 0301/6, 0302/1, 0302/2, 0304/10, 0304/13, 0304/21, 0304/24, 0304/25, 0304/26, 0304/27, 0304/3, 0304/47, 0304/48, 0304/49, 0304/50, 0304/51, 0304/7, 0306, 031, 0314, 0315/11, 0315/7, 0329/11, 0333/4, 0333/5, 0336/13, 0336/18, 0336/35, 034/13, 034/17, 034/18, 034/19, 045, 048, 05/102, 05/108, 05/110, 05/112, 05/116, 05/36, 05/44, 05/45, 05/50, 05/82, 05/85, 05/87, 05/89, 05/91, 05/93, 05/95, 05/97, 05/98, 068, 07, 070, 072, 08, 087, 089, 09, Nyíradony belterület 1288/21, 5801/3, 6512, 6517/4, Nyíradony zártkert 3001, 3137, 3401/5 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
119. *  Járműipari beruházás Vecsés külterületén Vecsés külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0195/61 helyrajzi számú ingatlan Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
120. *  Építőipari alapanyaggyártó üzem létrehozására irányuló beruházás Halmajugra község területén Halmajugra közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 07/60, 07/118 és 07/119 helyrajzi számú ingatlanok Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
121. *  Munkásszálló létesítése a Debreceni Déli Gazdasági Övezet mellett Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0511/35 és 0511/37 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
122. *  Bankszékház építésére irányuló beruházás Budapest Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XIII. kerület belterület 25801/6 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
123. *  Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló beruházás Tihany közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Tihany belterület 570/5 helyrajzi számú ingatlan Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
124. *  Új gyártócsarnok és iroda építése Kecskeméten Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kecskemét belterület 26508/94 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
125. *  Ipari park kialakítása Nagytálya község területén Nagytálya közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 044/4, 044/30, 044/42, 045, 046/1, 046/9, 046/10 helyrajzi számú ingatlanok Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
126. *  Ipari és logisztikai park kialakítása Érd megyei jogú város területén és Budapest Főváros XXII. kerületében Budapest XXII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti külterület 0238025/8 helyrajzi számú ingatlan, Érd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 024/8, 024/20, 024/21, 024/22, 025, 026 helyrajzi számú ingatlanok Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
127. *  Budapesti ingatlanon lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Budapest XII. kerület belterület 10733/10, 10735, 10736/2, 10737 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán
128. *  Központi telephely és logisztikai terület fejlesztése
Budapest X. kerületében
Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Budapest belterület 42537/1 és 42537/3 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető főispán
129. *  Autóipari gyártócsarnok létrehozására irányuló beruházás Miskolc város területén Miskolc város belterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
47511/48 helyrajzi számú ingatlan
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán
130. *  Kamionparkoló és logisztikai központ létrehozása Kecskemét Megyei Jogú Város területén Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0825/63, 0825/175, 0825/177, 0825/178, 0825/181, 0825/182, 0825/183, 0825/246, 0825/251, 0825/253, 0825/254 és 0825/261 helyrajzi számú ingatlanok Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

3. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

A 2. mellékletben foglalt táblázat 7 és 7a sora szerinti beruházások közlekedési kapacitásbővítéssel összefüggő útszélesítései

A B C
1. A beruházás megvalósításának helyszíne Ingatlanrész esetén lehatárolást egyértelműsítő koordináta
2. EOV WGS’84 GPS
3. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 059/13 helyrajzi számú ingatlan 658441.44
259550.37
658380.99
259464.58
N47° 40’ 47,02”
E19° 09’ 35,58”
N47° 40’ 44,27”
E19° 09’ 32,69”
4. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 049/1 helyrajzi számú ingatlan 658422.83
259562.09
658364.39
259479.15
N47° 40’ 47,41”
E19° 09’ 34,71”
N47° 40’ 44,73”
E19° 09’ 31,88”
5. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 049/3 helyrajzi számú ingatlan 658364.39
259479.15
658359.96
259472.42
N47° 40’ 44,73”
E19° 09’ 31,88”
N47° 40’ 44,50”
E19° 09’ 31,69”
6. * 
7. * 
8. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 051 helyrajzi számú ingatlan 658192.43
259202.63
658187.13
259194.09
N47° 40’ 35,80”
E19° 09’ 23,61”
N47° 40’ 35,51”
E19° 09’ 23,37”
9. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/22 helyrajzi számú ingatlan
658187.13
259194.09
658162.27
259154.06
N47° 40’ 35,51”
E19° 09’ 23,37”
N47° 40’ 34,21”
E19° 09’ 22,17”
10. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/21 helyrajzi számú ingatlan
658162.27
259154.06
658149.58
259133.63
N47° 40’ 34,21”
E19° 09’ 22,17”
N47° 40’ 33,57”
E19° 09’ 21,60”
11. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/20 helyrajzi számú ingatlan
658149.58
259133.63
658142.54
259122.31
N47° 40’ 33,57”
E19° 09’ 21,60”
N47° 40’ 33,18”
E19° 09’ 21,26”
12. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/19 helyrajzi számú ingatlan
658142.54
259122.31
658132.94
259106.83
N47° 40’ 33,18”
E19° 09’ 21,26”
N47° 40’ 32,69”
E19° 09’ 20,78”
13. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/18 helyrajzi számú ingatlan
658132.94
259106.83
658125.81
259095.37
N47° 40’ 32,69”
E19° 09’ 20,78”
N47° 40’ 32,30”
E19° 09’ 20,44”
14. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/17 helyrajzi számú ingatlan
658125.81
259095.37
658110.33
259070.43
N47° 40’ 32,30”
E19° 09’ 20,44”
N47° 40’ 31,50”
E19° 09’ 19,67”
15. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/16 helyrajzi számú ingatlan
658110.33
259070.43
658101.92
259056.89
N47° 40’ 31,50”
E19° 09’ 19,67”
N47° 40’ 31,07”
E19° 09’ 19,29”
16. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/14 helyrajzi számú ingatlan
658101.92
259056.89
658086.36
259031.83
N47° 40’ 31,07”
E19° 09’ 19,29”
N47° 40’ 30,27”
E19° 09’ 18,52”
17. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/13 helyrajzi számú ingatlan
658086.36
259031.83
658070.57
259006.45
N47° 40’ 30,27”
E19° 09’ 18,52”
N47° 40’ 29,43”
E19° 09’ 17,80”
18. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/12 helyrajzi számú ingatlan
658070.57
259006.45
658048.21
258970.68
N47° 40’ 29,43”
E19° 09’ 17,80”
N47° 40’ 28,29”
E19° 09’ 16,70”
19. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/11 helyrajzi számú ingatlan
658048.21
258970.68
658016.78
258920.41
N47° 40’ 28,29”
E19° 09’ 16,70”
N47° 40’ 26,64”
E19° 09’ 15,21”
20. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
064 helyrajzi számú ingatlan
657484.09
259310.09
N47° 40’ 39,29”
E19° 08’ 49,68”
21. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
054 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület
22. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
063/1 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület
23. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/168 helyrajzi számú ingatlan
657921,691
259883,187
657957,021
259865,690
N 47°40’57,81268”
E 19°9’10,63735”
N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”
24. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/169 helyrajzi számú ingatlan
657957,021
259865,690
657994,952
259846,905
N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”
N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”
25. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/170 helyrajzi számú ingatlan
657994,952
259846,905
658036,685
259826,238
N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”
N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”
26. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/171 helyrajzi számú ingatlan
658036,685
259826,238
658037,312
259825,927
658055,472
259815,560
658080,577
259799,362
N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”
N 47°40’55,95357”
E 19°9’16,17749”
N 47°40’55,61709”
E 19°9’17,04755”
N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”
27. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/172 helyrajzi számú ingatlan
658080,577
259799,362
658123,685
259771,547
N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”
N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”
28. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/173 helyrajzi számú ingatlan
658123,685
259771,547
658166,468
259743,942
N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”
N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”
29. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/174 helyrajzi számú ingatlan
658166,468
259743,942
658209,306
259716,301
N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”
N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”
30. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/175 helyrajzi számú ingatlan
658209,306
259716,301
658256,620
259685,772
N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”
N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”
31. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/176 helyrajzi számú ingatlan
658256,620
259685,772
658314,068
259648,705
N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”
N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”
32. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/177 helyrajzi számú ingatlan
658314,068
259648,705
658376,826
259608,211
N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”
N 47°40’48,88873”
E 19°9’32,44178”
33. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/178 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület
34. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/179 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület
35. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/6 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület
36. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/10 helyrajzi számú ingatlan
teljes terület

4. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

5. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

6. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

Ecser belterület 1427/23, 1429, 1427/2, 1427/6, 1427/7, 1427/10, 1427/11 és 1427/6 helyrajzi számú telkek területén ingatlanrészek területi lehatárolása a területek határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

1. táblázat 1427/23 hrsz. gazdasági terület
A B
1. X Y
2. 668 393,44 233 855,45
3. 668 353,56 233 866,28
4. 668 316,90 233 797,43
5. 668 260,37 233 677,78
6. 668 232,12 233 616,71
7. 668 173,10 233 481,41
8. 668 139,28 233 370,69
9. 668 127,37 233 318,89
10. 668 099,11 233 296,79
11. 668 062,56 233 302,33
12. 667 990,75 233 161,81
13. 668 048,53 233 137,24
14. 668 099,00 233 115,79
15. 668 100,11 233 115,32
16. 668 132,51 233 101,95
17. 668 194,73 233 075,60
18. 668 263,49 233 047,54
19. 668 313,90 233 026,73
20. 668 315,62 233 026,09
21. 668 329,28 233 020,58
22. 668 338,53 233 043,39
23. 668 325,63 233 048,68
24. 668 314,25 233 052,27
25. 668 305,33 233 054,90
26. 668 294,87 233 057,97
27. 668 281,86 233 061,55
28. 668 268,84 233 065,00
29. 668 250,19 233 069,56
30. 668 239,78 233 072,01
31. 668 227,26 233 075,32
32. 668 216,93 233 078,64
33. 668 206,28 233 082,82
34. 668 199,13 233 086,47
35. 668 192,03 233 090,88
36. 668 184,87 233 096,23
37. 668 178,46 233 101,95
38. 668 172,57 233 108,13
39. 668 166,62 233 115,31
40. 668 160,25 233 125,08
41. 668 155,69 233 133,33
42. 668 151,70 233 143,37
43. 668 148,86 233 152,97
44. 668 146,82 233 163,66
45. 668 146,15 233 172,99
46. 668 146,02 233 183,78
47. 668 146,57 233 197,11
48. 668 147,55 233 207,16
49. 668 149,03 233 216,74
50. 668 150,94 233 226,19
51. 668 174,65 233 244,02
52. 668 178,08 233 248,19
53. 668 261,56 233 234,10
54. 668 266,56 233 263,68
55. 668 183,08 233 277,77
56. 668 166,56 233 310,84
57. 668 177,95 233 360,36
58. 668 210,68 233 467,52
59. 668 268,61 233 600,31
60. 668 296,61 233 660,85
61. 668 352,63 233 779,43
2. táblázat 1429 hrsz. gazdasági terület
A B
1. X Y
2. 667 938,56 233 173,11
3. 667 943,77 233 182,07
4. 667 946,83 233 180,71
5. 667 982,10 233 165,49
6. 667 990,75 233 161,81
7. 668 048,53 233 137,24
8. 668 100,11 233 115,32
9. 668 132,51 233 101,95
10. 668 194,73 233 075,60
11. 668 263,49 233 047,54
12. 668 313,90 233 026,73
13. 668 315,62 233 026,09
14. 668 329,28 233 020,58
15. 668 327,23 233 015,50
16. 668 284,51 233 032,81
17. 668 242,38 233 049,90
18. 668 189,73 233 071,25
19. 668 096,22 233 109,18
20. 668 048,92 233 128,35
3. táblázat 1427/23 hrsz. gazdasági terület
A B
1. X Y
2. 668 329,28 233 020,58
3. 668 338,53 233 043,39
4. 668 633,86 232 922,58
5. 668 737,02 232 881,49
6. 668 893,16 232 947,28
7. 669 021,19 232 895,07
8. 669 048,38 232 907,08
9. 669 077,65 232 980,93
10. 669 114,83 232 966,20
11. 669 055,72 232 817,05
12. 669 064,32 232 813,35
13. 669 082,29 232 804,54
14. 669 073,82 232 786,10
15. 669 066,20 232 767,28
16. 669 059,47 232 748,12
17. 669 087,36 232 736,66
18. 669 107,11 232 727,89
19. 669 187,21 232 687,26
20. 669 256,64 232 644,09
21. 669 262,72 232 640,31
22. 669 225,79 232 654,95
23. 669 126,17 232 694,44
24. 669 081,25 232 713,14
25. 669 056,91 232 723,08
26. 668 963,40 232 762,51
27. 668 939,63 232 772,36
28. 668 828,90 232 818,16
29. 668 668,90 232 884,23
30. 668 638,18 232 895,82
31. 668 553,73 232 928,52
32. 668 547,79 232 931,01
33. 668 484,14 232 958,20
34. 668 416,11 232 985,75
35. 668 404,67 232 990,15
4. táblázat 1429 hrsz. gazdasági terület
A B
1. X Y
2. 668 327,23 233 015,50
3. 668 329,28 233 020,58
4. 668 404,67 232 990,15
5. 668 416,11 232 985,75
6. 668 484,14 232 958,20
7. 668 547,79 232 931,01
8. 668 553,73 232 928,52
9. 668 638,18 232 895,82
10. 668 668,90 232 884,23
11. 668 828,90 232 818,16
12. 668 939,63 232 772,36
13. 668 963,40 232 762,51
14. 669 056,91 232 723,08
15. 669 081,25 232 713,14
16. 669 126,17 232 694,44
17. 669 225,79 232 654,95
18. 669 262,72 232 640,31
19. 669 295,42 232 627,35
20. 669 332,54 232 615,58
21. 669 456,57 232 576,24
22. 669 480,63 232 568,61
23. 669 478,60 232 565,54
24. 669 427,37 232 581,62
25. 669 383,01 232 595,55
26. 669 342,13 232 608,39
27. 669 330,48 232 612,05
28. 669 293,14 232 623,77
29. 669 275,24 232 631,03
30. 669 244,72 232 643,41
31. 669 222,23 232 652,53
32. 669 179,81 232 669,73
33. 669 157,71 232 678,69
34. 669 139,90 232 685,92
35. 669 107,90 232 698,90
36. 669 069,04 232 714,66
37. 669 050,11 232 722,32
38. 669 019,77 232 734,63
39. 668 997,58 232 743,63
40. 668 811,46 232 819,11
41. 668 755,28 232 841,90
42. 668 652,66 232 883,51
43. 668 606,92 232 902,06
44. 668 551,94 232 924,36
45. 668 536,87 232 930,47
46. 668 497,62 232 946,39
47. 668 439,77 232 969,85
48. 668 404,14 232 984,30
49. 668 347,50 233 007,28
5. táblázat 1427/2 hrsz. gazdasági terület
A B
1. X Y
2. 669 145,98 232 898,06
3. 669 159,42 232 913,72
4. 669 264,79 232 861,61
5. 669 354,14 232 806,84
6. 669 379,18 232 789,54
7. 669 290,74 232 658,80
8. 669 293,03 232 645,19
9. 669 332,54 232 615,58
10. 669 295,42 232 627,35
11. 669 262,72 232 640,31
12. 669 256,64 232 644,09
13. 669 345,98 232 776,13
14. 669 342,92 232 790,26
15. 669 255,11 232 844,08
6. táblázat 1427/2 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 396,01 232 814,41
3. 669 379,87 232 826,26
4. 669 402,53 232 859,74
5. 669 399,71 232 874,22
6. 669 402,98 232 872,14
7. 669 433,42 232 851,06
8. 669 418,98 232 848,36
7. táblázat 1427/6 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 772,06 232 532,99
3. 669 764,44 232 554,50
4. 669 749,36 232 549,15
5. 669 722,92 232 623,68
6. 669 714,39 232 617,78
7. 669 686,63 232 641,25
8. 669 635,80 232 620,04
9. 669 675,05 232 586,87
10. 669 752,28 232 521,66
8. táblázat 1427/7 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 676,33 232 649,95
3. 669 621,94 232 695,92
4. 669 653,84 232 738,47
5. 669 600,56 232 715,34
6. 669 568,93 232 741,98
7. 669 509,00 232 792,42
8. 669 492,06 232 806,65
9. 669 456,80 232 834,29
10. 669 439,64 232 846,76
11. 669 433,42 232 851,06
12. 669 418,98 232 848,36
13. 669 396,01 232 814,41
14. 669 476,61 232 754,34
15. 669 554,51 232 688,76
16. 669 625,50 232 628,75
9. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 686,63 232 641,25
3. 669 676,33 232 649,95
4. 669 625,50 232 628,75
5. 669 635,80 232 620,04
10. táblázat 1427/11 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 471,23 233 142,16
3. 669 468,60 233 148,80
4. 669 490,50 233 139,44
5. 669 482,35 233 136,99
6. 669 331,15 232 935,36
7. 669 332,80 232 928,84
8. 669 371,64 232 906,26
9. 669 409,42 232 882,27
10. 669 446,40 232 856,68
11. 669 453,96 232 857,41
12. 669 587,68 232 987,61
13. 669 589,87 232 995,34
14. 669 598,08 232 974,41
15. 669 592,74 232 975,79
16. 669 463,76 232 850,21
17. 669 464,20 232 843,74
18. 669 499,62 232 815,98
19. 669 516,86 232 801,50
20. 669 577,57 232 750,39
21. 669 598,77 232 732,53
22. 669 606,50 232 731,00
23. 669 668,39 232 757,87
24. 669 653,84 232 738,47
25. 669 600,56 232 715,34
26. 669 568,93 232 741,98
27. 669 509,00 232 792,42
28. 669 492,06 232 806,65
29. 669 456,80 232 834,29
30. 669 439,64 232 846,76
31. 669 433,42 232 851,06
32. 669 402,98 232 872,14
33. 669 399,71 232 874,22
34. 669 365,61 232 895,89
35. 669 326,77 232 918,47
36. 669 310,30 232 927,55
37. 669 673,08 232 764,12
38. 669 673,08 232 764,12
39. 669 671,09 232 761,47
40. 669 672,70 232 765,18
11. táblázat 1427/6 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 686,63 232 641,25
3. 669 707,95 232 650,14
4. 669 714,48 232 647,46
5. 669 722,92 232 623,68
6. 669 714,39 232 617,78
12. táblázat 1427/7 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 621,94 232 695,92
3. 669 653,84 232 738,47
4. 669 673,74 232 747,11
5. 669 680,04 232 744,48
6. 669 707,13 232 668,21
7. 669 704,44 232 661,68
8. 669 676,33 232 649,95
13. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 686,63 232 641,25
3. 669 676,33 232 649,95
4. 669 704,44 232 661,68
5. 669 707,13 232 668,21
6. 669 714,48 232 647,46
7. 669 707,95 232 650,14
14. táblázat 1427/11 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 653,84 232 738,47
3. 669 668,39 232 757,87
4. 669 669,79 232 758,48
5. 669 671,09 232 761,47
6. 669 673,08 232 764,12
7. 669 673,08 232 764,12
8. 669 680,04 232 744,48
9. 669 673,74 232 747,11
15. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület
A B
1. X Y
2. 669 764,44 232 554,50
3. 669 722,22 232 673,52
4. 669 687,76 232 770,56
5. 669 669,55 232 821,48
6. 669 612,61 232 981,31
7. 669 604,60 233 001,58
8. 669 594,30 233 026,47
9. 669 583,05 233 051,50
10. 669 570,40 233 076,68
11. 669 563,35 233 088,42
12. 669 557,20 233 098,41
13. 669 550,40 233 107,97
14. 669 542,93 233 117,01
15. 669 533,10 233 127,39
16. 669 522,41 233 136,88
17. 669 511,14 233 145,36
18. 669 499,04 233 152,98
19. 669 486,36 233 159,60
20. 669 403,28 233 188,22
21. 669 396,00 233 173,80
22. 669 468,60 233 148,80
23. 669 490,50 233 139,44
24. 669 502,05 233 132,18
25. 669 512,28 233 124,48
26. 669 521,96 233 115,89
27. 669 531,34 233 105,98
28. 669 537,70 233 098,21
29. 669 543,81 233 089,64
30. 669 549,67 233 080,12
31. 669 556,37 233 068,96
32. 669 568,54 233 044,75
33. 669 579,66 233 020,01
34. 669 589,87 232 995,34
35. 669 598,08 232 974,41
36. 669 654,48 232 816,09
37. 669 672,70 232 765,18
38. 669 673,08 232 764,12
39. 669 680,04 232 744,48
40. 669 707,13 232 668,21
41. 669 714,48 232 647,46
42. 669 722,92 232 623,68
43. 669 749,36 232 549,15
16. táblázat 1427/2 hrsz. erdőterület
A B
1. X Y
2. 669 379,87 232 826,26
3. 669 396,01 232 814,41
4. 669 379,18 232 789,54
5. 669 354,14 232 806,84
6. 669 368,90 232 810,04

7. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7a mezőjében megjelölt telkek közúti közlekedési célt szolgáló területének lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1. A beruházás megvalósításának helyszíne Ingatlanrész esetén lehatárolást egyértelműsítő koordináta
2. EOV WGS’84 GPS
3. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6423 helyrajzi számú ingatlan 658838.63, 259891.72 N47° 40’ 58,05”
E19° 09’ 54,60
658846.59, 259887.60 N47° 40’ 57,91”
E19° 09’ 54,98”
658859.83, 259878.45 N47° 40’ 57,62”
E19° 09’ 55,62”
4. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/108 helyrajzi számú ingatlan 658655.30, 259712.32 N47° 40’ 52,25”
E19° 09’ 45,80”
658658.76, 259717.15 N47° 40’ 52,40”
E19° 09’ 45,97”
658674.64, 259698.49 N47° 40’ 51,80”
E19° 09’ 46,73”
658679.31, 259702.45 N47° 40’ 51,93”
E19° 09’ 46,95”
5. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/109 helyrajzi számú ingatlan 658664.43, 259705.79 N47° 40’ 52,03”
E19° 09’ 46,24”
658673.65, 259697.66 N47° 40’ 51,77”
E19° 09’ 46,68”
658625.30, 259645.80 N47° 40’ 50,09”
E19° 09’ 44,36”
6. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/146 helyrajzi számú ingatlan 658563.61, 259603.00 N47° 40’ 48,71”
E19° 09’ 41,40”
658568.92, 259599.70 N47° 40’ 48,60”
E19° 09’ 41,65”
658574.77, 259595.47 N47° 40’ 48,47”
E19° 09’ 41,93”
658625.30, 259645.80 N47° 40’ 50,09”
E19° 09’ 44,36”
7. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/145 helyrajzi számú ingatlan 658563.61, 259603.00 N47° 40’ 48,71”
E19° 09’ 41,40”
658554.30, 259607.95 N47° 40’ 48,87”
E19° 09’ 40,95”
8. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/147 helyrajzi számú ingatlan 658554.30, 259607.95 N47° 40’ 48,87”
E19° 09’ 40,95”
658550.81, 259603.08 N47° 40’ 48,71”
E19° 09’ 40,78”
658569.66, 259589.60 N47° 40’ 48,28”
E19° 09’ 41,69”
658573.61, 259594.14 N47° 40’ 48,42”
E19° 09’ 41,88”
9. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/149 helyrajzi számú ingatlan 658560.69, 259594.32 N47° 40’ 48,43”
E19° 09’ 41,26”
658551.62, 259602.50 N47° 40’ 48,70”
E19° 09’ 40,82”
10. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/148 helyrajzi számú ingatlan 658560.69, 259594.32 N47° 40’ 48,43”
E19° 09’ 41,26”
658568.54, 259588.31 N47° 40’ 48,23”
E19° 09’ 41,63”
658530.45, 259551.74 N47° 40’ 47,05”
E19° 09’ 39,80”
658516.44, 259539.64 N47° 40’ 46,66”
E19° 09’ 39,13”
11. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/179 helyrajzi számú ingatlan 658452.54, 259569.70 N47° 40’ 47,64”
E19° 09’ 36,07”
658484.71, 259549.37 N47° 40’ 46,98”
E19° 09’ 37,61”
658508.89, 259533.13 N47° 40’ 46,45”
E19° 09’ 38,77”
658516.44, 259539.64 N47° 40’ 46,66”
E19° 09’ 39,13”
12. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/178 helyrajzi számú ingatlan 658391.39, 259589.06 N47° 40’ 48,27”
E19° 09’ 33,14”
658399.08, 259600.95 N47° 40’ 48,65”
E19° 09’ 33,51”
658419.75, 259588.68 N47° 40’ 48,25”
E19° 09’ 34,50”
658438.11, 259579.62 N47° 40’ 47,96”
E19° 09’ 35,38”
658452.54, 259569.70 N47° 40’ 47,64”
E19° 09’ 36,07”
13. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 048/10 helyrajzi számú ingatlan 658377.38, 259598.23 N47° 40’ 48,56”
E19° 09’ 32,47”
658374.56, 259593.93 N47° 40’ 48,43”
E19° 09’ 32,33”
14. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 049/1 helyrajzi számú ingatlan 658374.56, 259593.93 N47° 40’ 48,43”
E19° 09’ 32,33”
658372.92, 259591.44 N47° 40’ 48,35”
E19° 09’ 32,25”
658386.58, 259581.61 N47° 40’ 48,03”
E19° 09’ 32,91”
658417.18, 259559.56 N47° 40’ 47,31”
E19° 09’ 34,37”
658434.38, 259554.47 N47° 40’ 47,15”
E19° 09’ 35,20”
658360.91, 259482.21 N47° 40’ 44,81”
E19° 09’ 31,67”
15. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 049/3 helyrajzi számú ingatlan 658356.13, 259475.65 N47° 40’ 44,63”
E19° 09’ 31,50”
658360.90, 259482.21 N47° 40’ 44,82”
E19° 09’ 31,74”
16. * 
17. * 
18. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 051 helyrajzi számú ingatlan 658176.29, 259202.55 N47° 40’ 35,76”
E19° 09’ 22,8”
658183.95, 259209.25 N47° 40’ 35,98”
E19° 09’ 23,17”
19. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/22 helyrajzi számú ingatlan 658176.29, 259202.55 N47° 40’ 35,76”
E19° 09’ 22,80”
658152.11, 259161.61 N47° 40’ 34,44”
E19° 09’ 21,64”
20. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/21 helyrajzi számú ingatlan 658138.78, 259141.66 N47° 40’ 33,79”
E19° 09’ 21,00”
658152.11, 259161.61 N47° 40’ 34,44”
E19° 09’ 21,64”
21. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/20 helyrajzi számú ingatlan 658131.81, 259130.28 N47° 40’ 33,42”
E19° 09’ 20,66”
658138.78, 259141.66 N47° 40’ 33,79”
E19° 09’ 21,00”
22. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/19 helyrajzi számú ingatlan 658131.81, 259130.28 N47° 40’ 33,42”
E19° 09’ 20,66”
658122.29, 259114.74 N47° 40’ 32,92”
E19° 09’ 20,20”
23. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/18 helyrajzi számú ingatlan 658115.24, 259103.23 N47° 40’ 32,55”
E19° 09’ 19,87”
658122.29, 259114.74 N47° 40’ 32,92”
E19° 09’ 20,20”
24. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/17 helyrajzi számú ingatlan 658115.24, 259103.23 N47° 40’ 32,55”
E19° 09’ 19,87”
658115.15, 259103.07 N47° 40’ 32,54”
E19° 09’ 19,86”
658100.90, 259077.44 N47° 40’ 31,71”
E19° 09’ 19,18”
25. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/16 helyrajzi számú ingatlan 658091.97, 259064.29 N47° 40’ 31,29”
E19° 09’ 18,75”
658100.90, 259077.43 N47° 40’ 31,71”
E19° 09’ 19,18”
26. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/14 helyrajzi számú ingatlan 658091.97, 259064.29 N47° 40’ 31,29”
E19° 09’ 18,75”
658075.43, 259039.95 N47° 40’ 30,50”
E19° 09’ 17,95”
27. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/13 helyrajzi számú ingatlan 658075.43, 259039.95 N47° 40’ 30,50”
E19° 09’ 17,95”
658058.67, 259015.30 N47° 40’ 29,70”
E19° 09’ 17,15”
28. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/12 helyrajzi számú ingatlan 658033.58, 258981.55 N47° 40’ 28,61”
E19° 09’ 15,94”
658058.67, 259015.30 N47° 40’ 29,70”
E19° 09’ 17,15”
29. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 053/11 helyrajzi számú ingatlan 657998.71, 258934.65 N47° 40’ 27,10”
E19° 09’ 14,27”
658033.58, 258981.55 N47° 40’ 28,61”
E19° 09’ 15,94”
30. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 063/1 helyrajzi számú ingatlan 657994.48, 258900.32 N47° 40’ 25,98”
E19° 09’ 14,06”
657998.71, 258934.52 N47° 40’ 27,09”
E19° 09’ 14,27”
658603.73, 258402.39 N47° 40’ 09,83”
E19° 09’ 43,24”
658618.92, 258420.98 N47° 40’ 10,43”
E19° 09’ 43,97”
31. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 064 helyrajzi számú ingatlan 657484.92, 259311.13 N47° 40’ 39,31”
E19° 08’ 49,66”
657491.74, 259305.66 N47° 40’ 39,13”
E19° 08’ 49,99”
657494.56, 259296.15 N47° 40’ 38,82”
E19° 08’ 50,12”
657498.21, 259288.46 N47° 40’ 38,57”
E19° 08’ 50,29”
657502.55, 259282.04 N47° 40’ 38,36”
E19° 08’ 50,50”
657508.12, 259276.01 N47° 40’ 38,17”
E19° 08’ 50,77”
657518.01, 259267.96 N47° 40’ 37,91”
E19° 08’ 51,24”
657529.02, 259259.22 N47° 40’ 37,63”
E19° 08’ 51,77”
657540.70, 259249.91 N47° 40’ 37,32”
E19° 08’ 52,33”
657548.59, 259243.66 N47° 40’ 37,12”
E19° 08’ 52,71”
657569.00, 259229.18 N47° 40’ 36,65”
E19° 08’ 53,69”
657588.71, 259213.80 N47° 40’ 36,15”
E19° 08’ 54,63”
657608.39, 259198.38 N47° 40’ 35,65”
E19° 08’ 55,57”
657628.16, 259183.07 N47° 40’ 35,16”
E19° 08’ 56,52”
657647.98, 259168.01 N47° 40’ 34,67”
E19° 08’ 57,47”
657667.51, 259152.60 N47° 40’ 34,17”
E19° 08’ 58,40”
657686.78, 259136.75 N47° 40’ 33,65”
E19° 08’ 59,33”
657706.41, 259121.27 N47° 40’ 33,15”
E19° 09’ 0,27”
657725.72, 259105.39 N47° 40’ 32,64”
E19° 09’ 1,19”
657745.00, 259089.47 N47° 40’ 32,12”
E19° 09’ 2,11”
657764.49, 259073.81 N47° 40’ 31,61”
E19° 09’ 3,05”
657783.93, 259058.10 N47° 40’ 31,10”
E19° 09’ 3,98”
657802.96, 259041.86 N47° 40’ 30,58”
E19° 09’ 4,89”
657822.20, 259025.90 N47° 40’ 30,06”
E19° 09’ 5,81”
657841.89, 259010.50 N47° 40’ 29,56”
E19° 09’ 6,75”
657861.29, 258994.73 N47° 40’ 29,05”
E19° 09’ 7,68”
657880.77, 258979.06 N47° 40’ 28,54”
E19° 09’ 8,62”
657900.13, 258963.23 N47° 40’ 28,03”
E19° 09’ 9,54”
657919.09, 258946.93 N47° 40’ 27,50”
E19° 09’ 10,45”
657936.77, 258932.83 N47° 40’ 27,04”
E19° 09’ 11,30”
657936.76, 258929.02 N47° 40’ 26,92”
E19° 09’ 11,30”
657937.92, 258924.62 N47° 40’ 26,77”
E19° 09’ 11,35”
657941.30, 258919.14 N47° 40’ 26,60”
E19° 09’ 11,51”
657945.64, 258915.42 N47° 40’ 26,48”
E19° 09’ 11,72”
657953.41, 258909.86 N47° 40’ 26,29”
E19° 09’ 12,09”
657976.08, 258894.03 N47° 40’ 25,78”
E19° 09’ 13,18”
657982.00, 258889.24 N47° 40’ 25,63”
E19° 09’ 13,46”
657994.82, 258869.19 N47° 40’ 24,98”
E19° 09’ 14,08”
657998.161, 258863.40 N47° 40’ 24,79”
E19° 09’ 14,24”
32. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 075 helyrajzi számú ingatlan 658002.34, 258870.47 N47° 40’ 25,02”
E19° 09’ 14,44”
658006.56, 258863.50 N47° 40’ 24,79”
E19° 09’ 14,64”
657995.46, 258845.25 N47° 40’ 24,20”
E19° 09’ 14,11”
657989.38, 258848.95 N47° 40’ 24,32”
E19° 09’ 13,81”
33. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 079/1 helyrajzi számú ingatlan 657995.46, 258845.25 N47° 40’ 24,20”
E19° 09’ 14,11”
657997.27, 258844.16 N47° 40’ 24,17”
E19° 09’ 14,19”
658004.21, 258841.38 N47° 40’ 24,08”
E19° 09’ 14,53”
658006.01, 258846.34 N47° 40’ 24,24”
E19° 09’ 14,61”
658006.78, 258849.68 N47° 40’ 24,34”
E19° 09’ 14,65”
658007.28, 258854.18 N47° 40’ 24,49”
E19° 09’ 14,67”
658007.28, 258856.87 N47° 40’ 24,58”
E19° 09’ 14,67”
658009.46, 258858.71 N47° 40’ 24,64”
E19° 09’ 14,78”
658017.33, 258851.39 N47° 40’ 24,40”
E19° 09’ 15,15”
658032.35, 258839.65 N47° 40’ 24,02”
E19° 09’ 15,87”
658052.26, 258824.48 N47° 40’ 23,53”
E19° 09’ 16,83”
658072.12, 258809.31 N47° 40’ 23,03”
E19° 09’ 17,78”
658091.34, 258794.34 N47° 40’ 22,55”
E19° 09’ 18,70”
658110.72, 258779.64 N47° 40’ 22,07”
E19° 09’ 19,63”
658130.37, 258764.43 N47° 40’ 21,58”
E19° 09’ 20,57”
658149.97, 258748.91 N47° 40’ 21,07”
E19° 09’ 21,51”
658173.96, 258727.55 N47° 40’ 20,38”
E19° 09’ 22,66”
658187.74, 258716.09 N47° 40’ 20,01”
E19° 09’ 23,32”
658208.13, 258701.56 N47° 40’ 19,54”
E19° 09’ 24,29”
658227.74, 258686.05 N47° 40’ 19,04”
E19° 09’ 25,23”
658247.24, 258670.40 N47° 40’ 18,53”
E19° 09’ 26,16”
658266.77, 258654.80 N47° 40’ 18,02”
E19° 09’ 27,10”
658286.38, 258639.29 N47° 40’ 17,52”
E19° 09’ 28,04”
658305.90, 258623.67 N47° 40’ 17,01”
E19° 09’ 28,97”
658325.52, 258608.18 N47° 40’ 16,51”
E19° 09’ 29,91”
658345.22, 258592.78 N47° 40’ 16,01”
E19° 09’ 30,86”
658364.75, 258577.17 N47° 40’ 15,50”
E19° 09’ 31,79”
658384.25, 258561.53 N47° 40’ 15,00”
E19° 09’ 32,73”
658403.92, 258546.09 N47° 40’ 14,50”
E19° 09’ 33,67”
658423.73, 258530.83 N47° 40’ 14,00”
E19° 09’ 34,62”
658443.52, 258515.56 N47° 40’ 13,51”
E19° 09’ 35,56”
658463.23, 258500.17 N47° 40’ 13,01”
E19° 09’ 36,51”
658482.87, 258484.71 N47° 40’ 12,50”
E19° 09’ 37,45”
658502.35, 258469.03 N47° 40’ 12,00”
E19° 09’ 38,38”
658521.63, 258453.12 N47° 40’ 11,48”
E19° 09’ 39,30”
658526.09, 258447.20 N47° 40’ 11,29”
E19° 09’ 39,52”
658545.24, 258430.72 N47° 40’ 10,75”
E19° 09’ 40,43”
658565.70, 258415.79 N47° 40’ 10,27”
E19° 09’ 41,41”
658590.47, 258400.39 N47° 40’ 09,77”
E19° 09’ 42,60”
658609.66, 258392.35 N47° 40’ 09,51”
E19° 09’ 43,52”
34. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 054 helyrajzi számú ingatlan ingatlan teljes területe
35. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 046 helyrajzi számú ingatlan ingatlan teljes területe
36. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/76 helyrajzi számú ingatlan ingatlan teljes területe
37. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 039/74 helyrajzi számú ingatlan ingatlan teljes területe
38. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0102/17 helyrajzi számú ingatlan 659245.389, 259851.379659248.520, 259860.640659252.570, 259858.360659261.392, 259872.833 N47° 40’ 56,73”
E19° 10’ 14,15”
N47° 40’ 57,05”
E19° 10’ 14,34”
N47° 40’ 56,96”
E19° 10’ 14,53”
N47° 40’ 57,44”
E19° 10’ 14,92”
39. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0102/19 helyrajzi számú ingatlan ingatlan teljes területe
40. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 056 helyrajzi számú ingatlan 659243.16, 259675.68 N47° 40’ 51,03”
E19° 10’ 13,98”
659240.24, 259639.35 N47° 40’ 49,85”
E19° 10’ 13,84”
659240.60, 259624.54 N47° 40’ 49,37”
E19° 10’ 13,86”
659226.42, 259618.84 N47° 40’ 49,19”
E19° 10’ 13,18”
659222.47, 259615.93 N47° 40’ 49,10”
E19° 10’ 12,99”
659231.68, 259608.73 N47° 40’ 48,86”
E19° 10’ 13,43”
659226.76, 259602.43 N47° 40’ 48,66”
E19° 10’ 13,19”
659226.67, 259602.31 N47° 40’ 48,66”
E19° 10’ 13,19”
659249.59, 259584.43 N47° 40’ 48,08”
E19° 10’ 14,29”
659252.92, 259580.89 N47° 40’ 47,96”
E19° 10’ 14,44”
659254.69, 259577.48 N47° 40’ 47,85”
E19° 10’ 14,53”
659255.63, 259573.39 N47° 40’ 47,72”
E19° 10’ 14,57”
659258.63, 259540.49 N47° 40’ 46,65”
E19° 10’ 14,72”
659260.11, 259526.47 N47° 40’ 46,20”
E19° 10’ 14,79”
659260.57, 259526.51 N47° 40’ 46,20”
E19° 10’ 14,81”
41. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 042/6 helyrajzi számú ingatlan 659274.90, 259527.77 N47° 40’ 46,24”
E19° 10’ 15,49”
659260.57, 259526.51 N47° 40’ 46,20”
E19° 10’ 14,81”
42. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 099/26 helyrajzi számú ingatlan 659274.90, 259527.77 N47° 40’ 46,24”
E19° 10’ 15,49”
659280.70, 259528.28 N47° 40’ 46,26”
E19° 10’ 15,77”
659279.67, 259538.23 N47° 40’ 46,58”
E19° 10’ 15,72”
659279.21, 259588.38 N47° 40’ 48,20”
E19° 10’ 15,71”
659277.31, 259608.07 N47° 40’ 48,84”
E19° 10’ 15,62”
43. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület099/25 helyrajzi számú ingatlan 659295.10, 259678.83 N47° 40’ 51,13”
E19° 10’ 16,47”
659283.10, 259663.28 N47° 40’ 50,63”
E19° 10’ 15,90”
659278.02, 259648.52 N47° 40’ 50,15”
E19° 10’ 15,65”
659275.83, 259623.45 N47° 40’ 49,34”
E19° 10’ 15,55”
659277.31, 259608.07 N47° 40’ 48,84”
E19° 10’ 15,62”
44. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 099/34 helyrajzi számú ingatlan 659380.69, 259706.23 N47° 40’ 52,01”
E19° 10’ 20,58”
659349.26, 259733.49 N47° 40’ 52,90”
E19° 10’ 19,08”
659342.09, 259732.33 N47° 40’ 52,86”
E19° 10’ 18,73”
659322.25, 259707.66 N47° 40’ 52,06”
E19° 10’ 17,78”
659295.10, 259678.83 N47° 40’ 51,13”
E19° 10’ 16,47”
45. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0102/20 helyrajzi számú ingatlan 659313.64, 259848.23 N47° 40’ 56,61”
E19° 10’ 17,38”
659325.93, 259844.10 N47° 40’ 56,48”
E19° 10’ 17,96”
659350.50, 259837.27 N47° 40’ 56,26”
E19° 10’ 19,14”
659352.85, 259830.89 N47° 40’ 56,05”
E19° 10’ 19,25”
659352.28, 259823.67 N47° 40’ 55,82”
E19° 10’ 19,23”
659348.03, 259806.27 N47° 40’ 55,25”
E19° 10’ 19,02”
659344.92, 259795.67 N47° 40’ 54,91”
E19° 10’ 18,87”
659340.85, 259784.48 N47° 40’ 54,55”
E19° 10’ 18,68”
659336.76, 259776.28 N47° 40’ 54,28”
E19° 10’ 18,48”
659330.28, 259766.54 N47° 40’ 53,97”
E19° 10’ 18,17”
659314.50, 259749.54 N47° 40’ 53,42”
E19° 10’ 17,41”
659309.52, 259744.47 N47° 40’ 53,25”
E19° 10’ 17,17”
659375.91, 259720.93 N47° 40’ 52,49”
E19° 10’ 20,35”
659356.99, 259745.21 N47° 40’ 53,28”
E19° 10’ 19,45”
659374.25, 259770.22 N47° 40’ 54,08”
E19° 10’ 20,28”
659379.99, 259782.67 N47° 40’ 54,49”
E19° 10’ 20,55”
659384.18, 259795.94 N47° 40’ 54,92”
E19° 10’ 20,75”
659389.82, 259813.20 N47° 40’ 55,48”
E19° 10’ 21,03”
659392.21, 259819.59 N47° 40’ 55,68”
E19° 10’ 21,14”
659396.09, 259825.81 N47° 40’ 55,88”
E19° 10’ 21,33”
46. Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület0104/58 helyrajzi számú ingatlan 659383.62, 259923.67 N47° 40’ 59,05”
E19° 10’ 20,74”
659381.29, 259918.46 N47° 40’ 58,88”
E19° 10’ 20,63”
659376.51, 259903.06 N47° 40’ 58,39”
E19° 10’ 20,39”
659369.81, 259878.97 N47° 40’ 57,61”
E19° 10’ 20,07”
659366.81, 259872.34 N47° 40’ 57,39”
E19° 10’ 19,93”
659364.22, 259869.12 N47° 40’ 57,29”
E19° 10’ 19,80

8. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

A Göd külterület 062/11 helyrajzi számú ingatlan területén véderdő, erdősített vagy fásított terület ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

Pontszám Y X
1 659087,658 258347,746
2 658951,662 258153,635
512973388 658949,230 258155,850
512973392 659085,120 258349,810

9. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

1. számú táblázat

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt helyrajzi számú telkek területén elhelyezkedő ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1. Töréspontok számozása Y X
2. 1 852059.710 287430.180
3. 2 852157.310 287387.890
4. 3 852226.530 287360.840
5. 4 852331.800 287314.270
6. 5 852418.590 287276.580
7. 6 852494.570 287238.120
8. 7 852508.480 287234.020
9. 8 852551.260 287221.390
10. 9 852597.920 287200.990
11. 10 852626.120 287188.660
12. 11 852667.410 287172.500
13. 12 852720.580 287149.720
14. 13 852734.100 287143.920
15. 14 852731.960 287140.810
16. 15 852795.790 287113.180
17. 16 852817.000 287087.760
18. 17 852817.440 287079.790
19. 18 852825.550 287078.940
20. 19 852819.650 286948.350
21. 20 852818.350 286890.060
22. 21 852818.540 286878.250
23. 22 852809.860 286846.960
24. 23 852813.130 286830.950
25. 24 852823.190 286773.080
26. 25 852815.300 286698.520
27. 26 852826.990 286690.009
28. 27 852829.280 286679.950
29. 28 852856.740 286558.840
30. 29 852897.950 286404.990
31. 30 852914.830 286341.950
32. 31 852922.080 286314.860
33. 32 852863.390 286307.720
34. 33 852864.065 286304.285
35. 34 852864.740 286300.850
36. 35 852804.620 286295.790
37. 36 852805.090 286291.490
38. 37 852692.170 286280.820
39. 38 852683.230 286279.650
40. 39 852652.560 286276.580
41. 40 852592.600 286270.530
42. 41 852570.380 286268.160
43. 42 852390.380 286249.700
44. 43 852324.570 286243.240
45. 44 852178.433 286228.259
46. 45 852098.850 286220.100
47. 46 852079.410 286218.240
48. 47 852000.290 286210.660
49. 48 851983.799 286209.002
50. 49 851979.400 286208.560
51. 50 851971.130 286214.650
52. 51 851929.550 286245.280
53. 52 851881.585 286241.381
54. 53 851877.656 286241.062
55. 54 851872.930 286240.678
56. 55 851802.330 286234.940
57. 56 851794.580 286234.310
58. 57 851786.250 286223.930
59. 58 851765.320 286197.840
60. 59 851758.330 286189.130
61. 60 851753.850 286183.540
62. 61 851692.290 286176.200
63. 62 851605.030 286166.740
64. 63 851581.230 286164.160
65. 64 851584.070 286139.320
66. 65 851571.730 286136.750
67. 66 851570.250 286136.440
68. 67 851558.410 286133.970
69. 68 851546.570 286131.510
70. 69 851546.310 286131.460
71. 70 851501.860 286122.200
72. 71 851457.410 286112.940
73. 72 851457.170 286112.890
74. 73 851396.580 286100.270
75. 74 851336.000 286087.650
76. 75 851333.945 286087.222
77. 76 851307.600 286081.740
78. 77 851281.250 286076.250
79. 78 851278.400 286075.660
80. 79 851235.500 286066.720
81. 80 851192.590 286057.780
82. 81 851144.320 286045.000
83. 82 851096.060 286032.220
84. 83 851091.030 286030.890
85. 84 851084.950 286029.270
86. 85 851067.970 286024.770
87. 86 851066.820 286024.470
88. 87 851042.070 286017.900
89. 88 851017.310 286011.330
90. 89 851014.540 286010.600
91. 90 850886.410 285976.600
92. 91 850884.000 285975.960
93. 92 850880.750 285975.130
94. 93 850844.148 285965.770
95. 94 850837.460 285964.060
96. 95 850832.500 285962.790
97. 96 850817.430 285957.520
98. 97 850817.330 285957.480
99. 98 850738.600 285929.970
100. 99 850730.720 285927.220
101. 100 850617.870 285887.786
102. 101 850590.020 285879.370
103. 102 850587.800 285878.700
104. 103 850485.059 285847.620
105. 104 850467.776 285841.800
106. 105 850442.860 285833.420
107. 106 850362.000 285806.200
108. 107 850357.540 285804.740
109. 108 850356.809 285804.500
110. 109 850292.640 285783.440
111. 110 850254.640 285770.980
112. 111 850253.997 285770.770
113. 112 850234.810 285764.470
114. 113 850215.460 285758.120
115. 114 850182.440 285747.290
116. 115 850096.440 285725.150
117. 116 850096.080 285725.060
118. 117 850056.860 285714.970
119. 118 850048.950 285736.560
120. 119 850044.510 285751.710
121. 120 850014.230 285854.760
122. 121 849986.370 285916.270
123. 122 849976.980 285992.860
124. 123 849978.720 285994.530
125. 124 849977.600 286003.160
126. 125 849975.720 286014.460
127. 126 849970.070 286048.430
128. 127 849966.850 286067.790
129. 128 849979.050 286078.610
130. 129 849983.240 286082.330
131. 130 849996.710 286110.760
132. 131 850001.070 286119.970
133. 132 850007.610 286153.360
134. 133 850016.080 286196.610
135. 134 850024.670 286240.480
136. 135 850033.440 286285.250
137. 136 850035.010 286293.260
138. 137 850041.730 286331.350
139. 138 850050.230 286379.480
140. 139 850055.380 286408.650
141. 140 850066.600 286429.420
142. 141 850116.590 286491.150
143. 142 850145.340 286488.500
144. 143 850182.910 286485.030
145. 144 850186.890 286484.660
146. 145 850218.850 286481.700
147. 146 850239.850 286479.760
148. 147 850253.860 286478.460
149. 148 850278.440 286476.470
150. 149 850290.800 286475.710
151. 150 850318.780 286474.000
152. 151 850331.560 286473.570
153. 152 850391.650 286471.540
154. 153 850396.140 286471.390
155. 154 850436.450 286473.230
156. 155 850456.210 286473.820
157. 156 850488.020 286474.760
158. 157 850563.500 286485.320
159. 158 850584.360 286493.000
160. 159 850595.910 286497.250
161. 160 850628.650 286512.460
162. 161 850631.820 286514.600
163. 162 850704.000 286564.650
164. 163 850773.110 286612.580
165. 164 850777.050 286615.060
166. 165 850800.030 286629.500
167. 166 850814.350 286636.390
168. 167 850813.830 286649.450
169. 168 850796.520 286810.000
170. 169 850785.760 286909.270
171. 170 850782.520 286941.170
172. 171 850782.060 286945.630
173. 172 850779.290 286974.030
174. 173 850777.160 286997.180
175. 174 850772.840 287040.220
176. 175 850769.580 287073.630
177. 176 850766.830 287101.880
178. 177 850760.420 287167.730
179. 178 850746.110 287314.560
180. 179 850741.690 287360.030
181. 180 850740.360 287373.600
182. 181 850773.400 287395.840
183. 182 850850.650 287427.820
184. 183 850909.470 287452.170
185. 184 851035.910 287504.520
186. 185 851038.730 287509.070
187. 186 851036.300 287529.250
188. 187 851033.220 287554.860
189. 188 851016.390 287694.790
190. 189 851015.430 287702.790
191. 190 850998.730 287841.680
192. 191 850993.880 287881.980
193. 192 850993.550 287884.750
194. 193 851016.200 287876.830
195. 194 851050.970 287864.360
196. 195 851061.820 287860.470
197. 196 851091.752 287847.574
198. 197 851184.560 287807.590
199. 198 851253.750 287777.780
200. 199 851271.950 287769.940
201. 200 851309.020 287754.080
202. 201 851348.910 287737.010
203. 202 851383.330 287722.290
204. 203 851404.090 287713.410
205. 204 851456.350 287691.050
206. 205 851493.090 287675.330
207. 206 851565.200 287645.010
208. 207 851620.360 287621.820
209. 208 851634.750 287621.500
210. 209 851623.090 287597.780
211. 210 851652.630 287579.010
212. 211 851654.380 287599.260
213. 212 851654.910 287605.460
214. 213 851709.010 287582.790
215. 214 851738.920 287570.590
216. 215 851865.620 287517.100
217. 216 851913.020 287494.810
218. 217 851959.040 287470.640
219. 218 851972.760 287463.720
220. 219 851974.820 287462.700
221. 220 852056.260 287431.510

2. számú táblázat

A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1077/2022. (II. 17.) Korm. határozat alapján kiemelt beruházási célterület területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1. Töréspontok számozása Y X
2. 1 851670.020 285335.190
3. 2 851664.990 285383.040
4. 3 851651.580 285510.500
5. 4 851644.920 285573.820
6. 5 851622.850 285783.590
7. 6 851600.780 285993.350
8. 7 851595.870 286036.260
9. 8 851590.960 286079.170
10. 9 851724.310 286095.740
11. 10 851752.720 286091.100
12. 11 851824.750 286056.530
13. 12 851943.730 286076.510
14. 13 851966.940 286103.250
15. 14 851984.250 286123.190
16. 15 852008.200 286135.960
17. 16 852013.020 286138.530
18. 17 852095.120 286148.610
19. 18 852192.790 286160.610
20. 19 852257.140 286168.520
21. 20 852271.830 286170.320
22. 21 852327.640 286174.020
23. 22 852331.370 286174.270
24. 23 852495.140 286190.950
25. 24 852688.020 286211.360
26. 25 852687.470 286219.230
27. 26 852794.040 286234.200
28. 27 852801.130 286183.700
29. 28 852882.480 286195.760
30. 29 852892.500 286197.240
31. 30 852916.670 286111.930
32. 31 852941.450 286044.040
33. 32 852950.910 286001.840
34. 33 852969.480 285985.110
35. 34 852971.800 285973.340
36. 35 852979.160 285893.190
37. 36 852980.870 285874.560
38. 37 852989.310 285789.610
39. 38 852992.830 285754.150
40. 39 852997.020 285712.010
41. 40 852999.380 285687.980
42. 41 853008.930 285590.470
43. 42 853012.980 285549.060
44. 43 852988.710 285538.600
45. 44 852990.390 285521.800
46. 45 853017.030 285510.280
47. 46 853018.640 285486.070
48. 47 852860.470 285469.240
49. 48 852763.450 285458.910
50. 49 852745.910 285456.930
51. 50 852612.770 285441.790
52. 51 852530.650 285432.360
53. 52 852399.510 285418.260
54. 53 852395.140 285417.750
55. 54 852263.090 285402.510
56. 55 851985.890 285370.530
57. 56 851956.120 285367.200
58. 57 851899.880 285360.910
59. 58 851836.280 285353.790
60. 59 851810.050 285350.860

10. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez * 

A B:90 mező szerinti beruházás közúti megközelítésének biztosításához szükséges ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival

A B C
EOV X EOV Y
1. 224502.1133 660253.2338
2. 224496.7983 660255.2372
3. 224488.8900 660264.3200
4. 224381.6000 660385.3500
5. 224502.1133 660253.2338
6. 224309.1800 660462.3800
7. 224199.4800 660587.0700
8. 224198.1100 660590.7500
9. 224201.2400 660594.1400
10. 224196.5400 660599.5300
11. 224170.8600 660628.9200
12. 224137.4500 660667.1100
13. 224104.3000 660705.0700
14. 224081.1600 660731.5600
15. 224080.4000 660732.4300
16. 224071.5300 660742.5800
17. 224081.1600 660731.5600
18. 224038.4900 660780.3700
19. 224005.7100 660817.7800
20. 223983.7300 660842.9800
21. 223978.2800 660838.0900
22. 224007.4000 660805.3700
23. 223999.9600 660798.8400
24. 224005.8500 660792.2200
25. 224013.5800 660799.0000
26. 224053.9900 660753.5900
27. 224046.2600 660746.8100
28. 224069.3000 660720.9300
29. 224066.7200 660718.6200
30. 224127.8800 660649.1200
31. 224144.5000 660630.8300
32. 224152.2900 660619.8000
33. 224149.6049 660609.8467
34. 224179.3800 660575.7199
35. 224292.9300 660447.5500
36. 224365.3500 660370.5199
37. 224481.9616 660238.9761
38. 224488.9200 660243.9000