Hatály: közlönyállapot (2018.IX.26.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól

A Kormány

a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A bírság megfizetésére vonatkozó szabályok

1. § A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 21. §-a szerinti közigazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) a gyülekezési hatóság végleges döntésében megjelölt, a Magyar Államkincstár által erre a célra elkülönített központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénzátutalási megbízás közlemény rovatába a „bírság” feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a döntés számára kell hivatkozni.

2. A bírság mérséklése, korlátlan enyhítése és kiszabásának mellőzése

2. § A gyülekezési hatóság a bírság kiszabását mellőzi, ha a Gytv. 3. § (6) bekezdésébe ütköző, jogsértő magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és bírság megfizetése nélkül is kellő visszatartó hatás várható. Ebben az esetben a gyülekezési hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetést alkalmaz.

3. § (1) A gyülekezési hatóság a természetes személynek a teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelme alapján az őt terhelő bírságot végzésben mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, ha annak megfizetése az ügyfél és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(2) A gyülekezési hatóság a teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelem alapján a bírságot kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet ügyfél gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.