Hatály: közlönyállapot (2018.XII.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

A Kormány az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatosan eljáró szervek

1. § (1) Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a belügyminisztert (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) jelöli ki.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró szervként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

(3) Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány), a nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a Hatóság országos illetékességgel látja el.

2. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentés

2. § (1) Az egyéni vállalkozónak a tevékenység megkezdését, szünetelését, megszüntetését, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok változását elektronikus út igénybevétele esetén a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül elérhető elektronikus űrlapon kell bejelentenie.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez, a változásbejelentéshez, szüneteléshez és megszüntetéshez, valamint az igazolványhoz szükséges adatokat tartalmazó űrlapot a nyilvántartást vezető szerv az interneten teszi közzé.

3. Az igazolvány

3. § Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap adattartalmát az 1. melléklet, a pótlap adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.

(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a Hatóságnál bejelenti, valamint a régi és utóbb megtalált igazolványt leadja, vagy postán megküldi a Hatóságnak, amely az okmányt bevonja.

(3) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.

(4) A Hatóság az igazolványt az egyéni vállalkozó kérelmére vagy hivatalból cseréli, ha az gyártáshibás.

(5) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a Hatóságnak leadja.

5. § (1) Érvénytelen az igazolvány, ha

a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,

b) a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,

c) az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,

d) az igazolványba bejegyzett bármely adat megváltozik,

e) az igazolványt az egyéni vállalkozó a Hatóságnak leadta, vagy

f) az igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

(2) Az érvénytelenség tényét - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hatóság állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt esetekben az érvénytelen igazolványt a vállalkozó a Hatóságnak haladéktalanul leadja.

(4) A leadott igazolványt a Hatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a Hatóság visszavonja.

(5) Az igazolvány (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a Hatóságnál bejelenti.

(6) Ha az igazolvány érvénytelenségének ténye a nyilvántartást vezető szerv eljárásának eredményeképpen merül fel, az érvénytelenség tényét a nyilvántartást vezető szerv állapítja meg, és gondoskodik az igazolvány érvénytelenségének nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az igazolvány visszavonásáról és a visszavonás tényének nyilvántartásba való bejegyzéséről.

(7) A Hatóság az igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az igazolvány bevonását, visszavonását követően gondoskodik e tények nyilvántartásba való bejegyzéséről.

6. § (1) Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, a Hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

(2) Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

(3) A Hatóság az általa bevont, valamint a határidőben át nem vett igazolványt átlyukasztással és az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal látja el.

(4) Az át nem vett igazolványt a Hatóság az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

4. Hatósági ellenőrzés

7. § (1) A Hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő, az egyéni vállalkozó által bejelentett adatok megfelelnek-e a jogszabály rendelkezéseinek.

(2) A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal,

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel,

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségnek,

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségnek,

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel.

8. § (1) A Hatóság a hatósági ellenőrzést

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, valamint az egyéni vállalkozó által bejelentett adatokban bekövetkező változás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül,

b) ellenőrzési terv alapján indított hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzési tervben meghatározott időpontban, valamint

c) eseti ellenőrzés esetén a hatósági ellenőrzés lefolytatására okot adó körülményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul

megindítja.

(2) A Hatóság a hatósági ellenőrzést abban az esetben is lefolytatja, ha a hatósági ellenőrzés megindítására okot adó körülményt követően az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére irányuló bejelentést tesz.

(3) Ha a hatósági ellenőrzés megindítását követően a Hatóság megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultsága időközben megszűnt, a hatósági ellenőrzést lezárja.

9. § (1) A Hatóság a hatósági ellenőrzés megindítását követő nyolc napon belül ellenőrzi, hogy a hatósági ellenőrzés lefolytatásához az egyéni vállalkozó adatszolgáltatása szükséges-e.

(2) Ha a Hatóság megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés lefolytatásához az egyéni vállalkozó adatszolgáltatása szükséges, értesíti az egyéni vállalkozót a hatósági ellenőrzés megindításáról, egyúttal határidő tűzésével felhívja az általa bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve az általa bejelentett székhely gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultság igazolására.

(3) Ha a Hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó által bejelentett adat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, erről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely törli a jogsértő adatot az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

10. § Ha a hatósági ellenőrzés során az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl, és ennek következtében a Hatóság kétséget kizáróan nem tudja megállapítani, hogy az egyéni vállalkozó által bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve a székhely jogszerű használatának feltételei fennállnak-e, a Hatóság erről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely azt az adatot, melynek megfelelősége nem ellenőrizhető, törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése,

b) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés 4. pontja.

1. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyéni vállalkozói igazolvány törzslap tartalma

1. az egyéni vállalkozói igazolvány megnevezése

2. az egyéni vállalkozói igazolvány sorszáma

3. az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító hatóság megnevezése

4. az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának dátuma

5. az egyéni vállalkozó neve

6. az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

7. az egyéni vállalkozó adószáma

8. az egyéni vállalkozó statisztikai számjele

9. az egyéni vállalkozó székhelye

10. az egyéni vállalkozó telephelye(i)

11. az egyéni vállalkozó fióktelepe(i)

12. az egyéni vállalkozó főtevékenysége

13. az egyéni vállalkozó további tevékenységi köre(i)

2. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap tartalma

1. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap megnevezése

2. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap sorszáma

3. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlaphoz rendelt egyéni vállalkozói igazolvány sorszáma

4. az egyéni vállalkozó neve

5. az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

6. az egyéni vállalkozó adószáma

7. az egyéni vállalkozó további tevékenységi köre(i)

8. az egyéni vállalkozó további telephelye(i)

9. az egyéni vállalkozó további fióktelepe(i)


  Vissza az oldal tetejére