A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 16. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bejelentés és nyilvántartás

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 248. §-a és 250. §-a szerinti tevékenység folytatására irányuló bejelentést az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartását vezető szervezethez (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre kell megküldeni. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység vonatkozásában külön-külön kell bejelentést tenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. törvény) 22. § (1) bekezdése, valamint az Art. 255. § (1) bekezdés b)–c) és e)–g) pontja szerinti adatait.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely az Art. 248. §-a és 250. §-a szerinti tevékenység folytatását vagy a nyilvántartásba történő felvételét kizárná, továbbá arról, hogy az Art. 255. § (4) bekezdésében foglaltak alapján mely bejelentésében feltüntetett egyéb adatainak nyilvánosságra hozatalához járul hozzá.

(4) Adótanácsadói tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik adótanácsadó szakképesítéssel.

(5) Adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel,

b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és

c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.

(6) Okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik okleveles adószakértő szakképesítéssel.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell

a) az Art. 251. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek való megfelelést,

b) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést,

c) adószakértők esetében az (5) bekezdésben meghatározott végzettséget, szakképesítést, valamint a szakmai gyakorlat meglétét,

d) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést,

e) *  a 6. §-ban meghatározott továbbképzési kötelezettségnek a bejelentést megelőző 12 hónapon belül történő teljesítését.

(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek az Art. 249. § (3) bekezdése szerinti igazolvány kiállításához egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.

(9) Ha a bejelentő kéri a (4)–(6) bekezdésben hivatkozott szakképesítésektől eltérő egyéb szakképesítéseinek vagy nyelvtudásának a nyilvánosságra hozatalát, akkor igazolnia kell az egyéb szakképesítések megszerzését és a nyelvvizsga teljesítését.

(10) *  Az Art. 250. §-a szerinti bejelentő esetén a (7) bekezdés e) pontját, valamint a (8) és (9) bekezdést nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ha a bejelentő a tevékenység végzése, valamint a nyilvántartásba vétel Art. és e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentőt a tevékenység folytatására irányuló bejelentésében megjelölt tevékenységnek megfelelően az adótanácsadók, az adószakértők vagy az okleveles adószakértők nyilvántartásába felveszi. A nyilvántartásba vett személyek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők – szakterületnek megfelelő megnevezésű – 1. melléklet szerinti tartalmú igazolványának elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány a kiállítás napját követően 10 évig, az Art. 252. §-a szerinti esetekben a tevékenység végzésétől történő eltiltás és nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényes.

(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

3. § (1) A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az adatváltozás igazolása mellett. Amennyiben az adatváltozás érinti a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolványon feltüntetett adatokat, akkor az igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére meg kell küldeni. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. * 

(2) Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 8 napon belüli pótlására.

(3) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy birtokából bűncselekmény, szabálysértés során kikerült, a nyilvántartásba vett személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, az 1. melléklet szerinti tartalmú igazolványának pótlására irányuló kérelem egyidejű benyújtásával. A korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a nyilvántartásba vételt végző szervezet ennek tényét az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentő a bejelentéssel egyidejűleg kérheti igazolványának cseréjét vagy pótlását az 1. § (8) bekezdése szerinti igazolványkép megküldése mellett.

(5) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül kérheti igazolványának cseréjét az 1. § (8) bekezdése szerinti igazolványkép és a cserével érintett korábbi igazolvány megküldése mellett. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisíti.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti bejelentésnek, kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentőnek, illetve a kérelmezőnek a Szolg. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint az Art. 255. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatait, valamint az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

(7) Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás újabb szakképzettség, szakképesítés vagy nyelvvizsga nyilvántartásban való rögzítésére irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell a (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Art. 255. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti új adatokat is.

4. § (1) Nyilvántartásból való törlés esetén a nyilvántartásba vett személy az Art. 252. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésekor, valamint az Art. 252. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlésről szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

(2) Ha az Art. 252. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, a tevékenység végzésétől történő eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a nyilvántartásba vett személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles azt a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatának, valamint a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványnak az egyidejű megküldésével.

(3) Az Art. 252. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halálesetet igazoló hatósági bizonyítvány, jogerős bírósági határozat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartás szervének igazolása alapján kerül sor. Amennyiben a nyilvántartás vezetésével összefüggésben a nyilvántartásba vett személy elhalálozására vonatkozó adat merül fel, az elhalálozás tényének és időpontjának szolgáltatása céljából a nyilvántartásba vételt végző szervezet a polgárok személyi adat- és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti egyedi adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz. A nyilvántartásba vett személy örökösének a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek kell megküldenie.

(4) Ha az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság az e rendelet szerinti adószakértői nyilvántartás alapján vett fel valamely természetes személyt adó- és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti a nyilvántartásba vételt végző szervezetet. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adószakértői nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

5. § (1) Az a nyilvántartásból törölt személy, akinek a nyilvántartásból való törlésére az

a) Art. 252. § (1) bekezdés a)–d), h) pontja vagy (2) bekezdés b) pontja alapján került sor, a törlést követően,

b) Art. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,

c) Art. 252. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, a nyilvántartás szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,

d) Art. 252. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően

a tevékenység végzésére irányuló szándékát ismételten bejelentheti, egyidejűleg kérelmezheti a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, amennyiben az Art. 251. § (1) bekezdésében, valamint az e rendelet 1. § (4)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelel. * 

(2) * 

(3) * 

2. Továbbképzés

6. § (1) A nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amelyen a tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

(2) *  Az Art. 249. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

(3) *  A továbbképzésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(4) *  A (2) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az olyan továbbképző szervezet által folytatott, kreditpont-minősítési eljárás során minősített továbbképzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2c) bekezdése szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: akkreditált szervezet), továbbá az olyan szervezet, amely megfelel a 8. §-ban meghatározott feltételeknek.

(5) *  A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

(6) *  Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)–(11) bekezdése szerinti szakmai szervezet vagy szakmai szerveződés tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

(7) *  A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (6) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén neve, anyja neve, születési ideje és regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A (6) bekezdésben meghatározott 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.

7. § *  (1) Az Art. 249. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése alól kimentési kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

a) minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és

b) a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.

(2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelent tájékoztatóban közzétett címen.

(3) Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

7/A. § *  Az Art. 251. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésére a 6. § (6) és (7) bekezdései, valamint a 7. § előírásai nem alkalmazhatók.

8. § (1) A továbbképző szervezetnek adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői szakterületen folytatott továbbképzések szervezéséhez és lebonyolításához igazolnia kell, hogy

a) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 3 éves – a kérelem benyújtását megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatói kapacitással;

b) *  rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is; és

c) *  a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző, amely az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően

ca) rendelkezik legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

cb) *  rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel,

cc) megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,

cd) *  nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt.

d) * 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti továbbképző szervezet nem minősül olyan szervezetnek, amely

a) nem az Európai Unió (a továbbiakban: EU), az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van;

b) *  a 6. § (4) bekezdése szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az EU-, EGT-tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna – figyelembe véve a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót –, mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna;

c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető; vagy

d) szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében az a)–c) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

(3) * 

(4) A továbbképző szervezet az (5) és (6) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervezethez az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban foglaltak szerint elektronikus úton nyújthatja be. * 

(5) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát, cégjegyzékszámát, adószámát, honlapjának címét, hivatalos képviselőjének és a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személynek vagy oktatásszervezőnek a nevét, beosztását, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

b) a minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a továbbképzés formáját, a továbbképzés időtartamát, az elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a továbbképzési program jellegét, a kapcsolódó információs segédanyag bemutatását, a továbbképzésen oktatók név szerinti felsorolását, valamint a továbbképzési program szakmai tartalmának, tematikájának bemutatását legalább 2000, legfeljebb 12000 karakter terjedelemben,

c) *  a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a továbbképző szervezet szakmai, különös tekintettel a pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatási területen folytatott tevékenységének rövid bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a továbbképző szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírását, valamint a továbbképző szervezet (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatóinak név szerinti felsorolását és szakmai, oktatási tevékenységük bemutatását,

d) ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési program minősítésére irányul, az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót.

(6) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy

a) haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a kérelem tartalmában változás következik be, vagy ha a továbbképző szervezet a továbbiakban nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek,

b) teljeskörűen megfelel az e rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek, valamint a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,

c) a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt, valamint a nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, továbbá

d) a továbbképzési program elektronikus továbbképzési formában tervezett megvalósítása esetén rendelkezik olyan elektronikus továbbképzési rendszerrel, amely teljeskörűen megfelel az e rendelet 10. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.

(7) A továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy:

a) *  a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképző,

b) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek,

c) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktatók

ca) szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,

cb) a szakterületnek megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkeznek,

cc) a kérelemben feltüntetett adataiknak – az e rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a továbbképző szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

cd) a továbbképző szervezetnél oktatást vállalnak.

(8) A (7) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kreditpont-minősítési kérelem benyújtása során kell igazolni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, és erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben nyilatkozatot tesz.

(9) *  A 6. § (4) bekezdése szerinti akkreditált szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárás során az (1) bekezdés a) pontja és c) pont ca) alpontja, az (5) bekezdés c) pontja és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeket nem kell igazolnia.

9. § (1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság 7 tagból áll, amelyből – a bizottság elnökével együtt – 5 tagot saját hatáskörben, 2 tagot az állami adó- és vámhatóság vezetője ajánlása alapján határozatlan időre bíz meg a nyilvántartásba vételt végző szervezet.

(2) A bizottság a döntés-előkészítési feladatainak ellátása során a (3) bekezdés szerinti bírálati szempontrendszer alapján vizsgálja a továbbképző szervezet által kreditpont-minősítésre benyújtott továbbképzési programot, majd javaslatot tesz a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a továbbképzési program kreditpont-értékére és elszámolhatósági időszakára.

(3) A bizottság az ügyrendjét – amely tartalmazza a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását is – maga állapítja meg, és a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagyja jóvá. A kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.

10. § (1) A szabályszerűen benyújtott kreditpont-minősítési kérelem alapján minősítésre kerülő továbbképzési program kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok a program adott szakterületnek megfelelő relevanciája, szakmai tartalma, aktualitása, időtartama, a tartalom és az időkeret összhangja, a tartalom és a cím összhangja, valamint a program elméleti vagy gyakorlati jellege.

(2) A továbbképzési program kreditpont-értékéről és elszámolhatósági időszakáról a bizottság javaslatára figyelemmel a nyilvántartásba vételt végző szervezet dönt. A kreditpontra minősített továbbképzési program címét, elszámolhatósági időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értékét, a továbbképzés formáját, időtartamát, a továbbképző szervezet megnevezését a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárást követő 15 napon belül közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

(3) A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak végéig hatályos.

(4) A továbbképzési program megvalósítható

a) kontakt továbbképzés formájában, amelynek teljes időtartama alatt a résztvevő a továbbképzés helyszínén személyesen jelen van; vagy

b) elektronikus továbbképzés formájában, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a továbbképzésben részt vevőhöz, akinek a továbbképzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus továbbképzés lehet e-learning vagy online továbbképzés.

(4a) *  E § alkalmazásában

a) e-learning továbbképzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő az oktató előadásáról előre rögzített, kép- és hanganyagot tartalmazó felvétel vagy egyéb előre rögzített szöveges tananyag megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, a rendelkezésére álló, az (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti időkereten belül saját időbeosztásában;

b) online továbbképzés: olyan elektronikus képzés, amelyet a résztvevő valós időben zajló, élő előadás közvetítésének megtekintésével teljesít, hangot és képet továbbító elektronikus felületen keresztül, az élő előadás teljes időtartamában és azzal azonos időben.

(5) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus továbbképzési formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha a továbbképző szervezet

a) elektronikus továbbképzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a továbbképzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése;

b) elektronikus továbbképzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 6 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy

ba) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a továbbképzésben kijelentkezés nélkül részt vett,

bb) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,

bc) egy adott továbbképzési program megkezdését követően, annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg, és

bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette; és

c) a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül kiállítja.

(6) Az elektronikus továbbképzés teljesítéséért a továbbképző a továbbképzésben részt vevő személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(7) *  A továbbképzésben részt vevő személy továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus továbbképzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha az elektronikus továbbképzést az (5) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.

11. § (1) A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:

a) az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a továbbképzés tárgyi és technikai feltételeinek biztosításával, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani a továbbképzési programot;

b) a továbbképzéseket a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt időtartamban szervezni és lebonyolítani;

c) legkésőbb a továbbképzés időpontját – elektronikus továbbképzés esetén az elektronikus továbbképzési tevékenység megkezdését – megelőző 11. napon bejelenteni az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a tervezett továbbképzések kreditpont-minősítési kérelem szerinti adatait és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;

d) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a továbbképzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktatóra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek igazolását az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre megküldeni;

e) kontakt továbbképzés esetén a c) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama alatt a továbbképző képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a továbbképzési szabályoknak megfelelő lebonyolítás érdekében;

f) elektronikus továbbképzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus továbbképzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára;

g) a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani az információs anyagot, ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta;

h) a továbbképzésen a részvétel igazolására jelenléti íveket vezetni a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus továbbképzési programot teljesítőket;

i) *  kontakt képzés esetén a jelenléti íveket a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni és legkésőbb 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre;

j) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint teljesítő résztvevők részére az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban;

k) a továbbképzésekről nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást;

l) az általa vezetett nyilvántartásokat, a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt legalább 6 évig megőrizni;

m) a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló tájékoztatóban foglaltakat betartani;

n) *  a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az Art. 255. § (6a) bekezdés a)–c) pontja szerinti adattartalommal bejelenteni a továbbképzésen részt vevők adatait az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül

na) *  kontakt képzés esetén a jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján, valamint online képzés esetén az elektronikus naplózás alapján legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül,

nb) *  e-learning képzés esetén az elektronikus naplózás alapján a továbbképzési program befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési program elszámolhatósági időszakának végétől számított 30 napon belül.

o) *  online továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre;

p) *  e-learning továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdése szerinti elektronikus naplózást legkésőbb az elszámolhatósági időszak végét követő 5 napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre.

(2) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti jelenléti ívet mind a továbbképzés kezdetekor, mind a befejezésekor vezetni kell. A jelenléti íveknek tartalmazniuk kell a továbbképző szervezet nevét, címét, a továbbképzés helyét, címét, a továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, szakterületének pontos megjelölését, a továbbképzésen előadó oktató nevét, a továbbképzés kezdési és befejezési időpontját, a résztvevők nevét, nyilvántartási számát, aláírását, a jelenléti ívek lezárásának időpontját, valamint a továbbképző bélyegzőjét és cégszerű aláírását.

(3) *  Az (1) bekezdés j) pontja szerinti kreditpont-igazolásnak tartalmaznia kell az igazolás továbbképző szervezet által kiadott egyedi azonosítóját, a továbbképzésben részt vevő személy nevét, nyilvántartási számát, a nyilvántartásban nem szereplők esetében a továbbképzésben részt vevő természetes személyazonosító adatait, valamint az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét, székhelyét, a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát, a továbbképzés szakterületét, a továbbképzés formáját, időtartamát, kontakt továbbképzés esetén a helyszínét és a pontos kezdeti és befejezési időpontját (óra, perc), online és e-learning továbbképzés esetén az elektronikus naplózás szerinti megtekintési időpontokat (óra, perc), a teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, kreditpont-értékét a megjelölt szakterületen, az igazolást aláíró személy nevét, beosztását, az igazolás kiállításának dátumát, továbbá a továbbképző szervezet bélyegzőjét és cégszerű aláírását.

(4) *  Az (1) bekezdés j) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható ki, aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.

12. § (1) A kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési program megvalósítását, a továbbképző szervezet kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységét nem a kreditpont-minősítési kérelmében vállalt, és nem az e rendeletben előírt feltételek szerint végzi,

a) az első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja a továbbképző szervezetet – határidő kitűzésével – a szabálytalanság megszüntetésére,

b) a második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 60 napra felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát,

c) a harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 2 évre felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá azt, hogy mely továbbképző szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti a továbbképző szervezetet, amelyre a továbbképző szervezet 8 napon belül észrevételt tehet.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet [a továbbiakban: 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet], az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet], valamint az e rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők szerepelnek.

(2) * 

(3) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet, valamint a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles adószakértőkre az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy ezen személyekre az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség csak azt követően vonatkozik, amennyiben az Art. 252. §-a szerint a nyilvántartásból való törlésükre kerül sor.

(4) * 

(5) * 

(6) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján a 2017. december 31-ig kiadott igazolványok 2020. december 31-éig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.

(7) A 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a 2018. december 31-ig kiadott igazolványok a kiállítás napját követően 10 évig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.

(8) *  A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárul, és a 6. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 2020. január 1-jétől kezdődik.

(9) * 

(10) * 

15. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

16. § * 

1. melléklet a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményei

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

1. Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”

2. Igazolvány megnevezése: „Adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői *  igazolvány”

3. Nyilvántartási szám

4. Személyi azonosító adatok:

4.1. Név

4.2. Születési hely, idő

4.3. Anyja születési neve

5. Igazolványszám

6. Fénykép

7. „A pénzügyminiszter az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői *  tevékenység végzése céljából ............... számon nyilvántartásba vette. Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány tulajdonosa adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői *  tevékenység folytatására jogosult.”

8. Igazolvány érvényességi ideje

9. Kiállítás dátuma

10. Kibocsátó aláírása, bélyegzője