Hatály: 2018.II.28. - 2018.VI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hozzátartozók közötti erőszakkal összefüggő rendőri tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározott rendőrségi feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére (a továbbiakban: ORFK);

b) a Készenléti Rendőrségre;

c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);

d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);

e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;

f) a rendőrkapitányságokra, valamint g) a határrendészeti kirendeltségekre.

2. Az utasítás alkalmazásában:

a) bántalmazott: a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 2009. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Hketv.) 1. § (2) bekezdése szerinti bántalmazott;

b) bántalmazó: a Hketv. 1. § (3) bekezdése szerinti bántalmazó;

c) hozzátartozók közötti erőszak: a Hketv. 1. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozók közötti erőszak;

d) gyámhatóság: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § k) pontja szerinti hatóság;

e) kiadmányozásra jogosult: az a legalább négyéves bűnügyi és/vagy közrendvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkező rendőr, aki a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével kapcsolatos szakmai képzésen, évenkénti továbbképzésen dokumentált módon részt vett, és a rendőrkapitányság vezetője a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására ügyrendben vagy szervezeti és működési szabályzatban kijelölte;

f) kiskorú veszélyeztetettsége: a kiskorú Gyvt. 5. § n) pontja szerinti veszélyeztetettsége;

g) kiskorú súlyos veszélyeztetettsége: a kiskorú Gyvt. 72. § (2) bekezdése szerinti veszélyeztetettsége;

h) mentor: az 1. pont b)-c) és e)-g) pontjában megjelölt szerv azon hivatásos állományú tagja, akit e szerv vezetője a feladat ellátására kijelölt;

i) szolgáltató: a Gyvt. 5. § w) pontja szerinti szolgáltató.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A rendőr az eljárása során a helyszínen észlelt, hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelek esetén köteles vizsgálni az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló, az 1. melléklet szerinti határozat meghozatalának szükségességét. Amennyiben a határrendészeti kirendeltség, a KR vagy az RRI állományába tartozó rendőr a szolgálata során észlel ilyen cselekményt, az elsődleges intézkedés megtételével egyidejűleg ezt jelenti a tevékenységének irányítását ellátó ügyeletnek, amely erről haladéktalanul értesíti a tevékenység-irányítási központot (a továbbiakban: TIK).

4. Ha a beérkezett segélyhívásból vagy bejelentésből kitűnően hozzátartozók közötti erőszak miatti rendőri intézkedésre van szükség, a TIK - amennyiben szükséges, haladéktalanul - intézkedő rendőrt irányít a helyszínre. Amennyiben az utasítás hatálya alá tartozó cselekményre vonatkozó bejelentést közvetlenül a határrendészeti kirendeltségen teszik meg, azt a határrendészeti kirendeltség ügyeletese az intézkedő rendőr helyszínre irányítását követően haladéktalanul jelenti a TIK-nek, amely intézkedik az illetékes rendőrkapitányság kiadmányozásra jogosult rendőrének a helyszínre küldésére. Amennyiben az utasítás hatálya alá tartozó cselekményre vonatkozó bejelentést közvetlenül a KR vagy az RRI felé teszik meg, azt a KR vagy az RRI ügyeletese haladéktalanul jelenti a TIK-nek.

5. A helyszínen az intézkedő rendőr

a) intézkedik a jogellenes állapot megszakítása, a további jogsértések megelőzése és a törvényes rend helyreállítása érdekében;

b) az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló 471/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint megállapítja, hogy

ba) a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan lehet-e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére,

bb) indokolt-e az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése,

bc) indokolt-e szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása;

c) meggyőződik arról, hogy a bántalmazott biztonságban van-e, amennyiben nem, a bántalmazottat - kérésére - biztonsági intézkedés keretében elkíséri az illetékességi területén lévő legközelebbi szállást nyújtó krízismenhelyre;

d) tájékoztatja az érintetteket a Hketv. 5. § (6) bekezdésében és a 11. §-ában foglaltakról, illetve a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről, a segítő és információs szolgáltatásokról, illetve szervezetekről, menedékházak, anyaotthonok igénybevételének lehetőségeiről;

e) ha kiadmányozásra jogosult és annak feltételei fennállnak, meghozza az ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről szóló határozatot, és annak a Hketv.-ben meghatározott feltételei fennállása esetén kiállítja a 2. melléklet szerinti védelmi tanúsítványt.

6. Amennyiben a megállapított tényállásból hozzátartozók közötti erőszak megvalósulására megalapozottan lehet következtetni, az intézkedő rendőr köteles mérlegelni, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) bekezdés g) pontja alapján helye van-e a bántalmazó előállításának. Amennyiben a bántalmazó előállítására nem kerül sor, úgy az intézkedő rendőr köteles a TIK-et és a szolgálatparancsnokot erről értesíteni.

7. Amennyiben a megállapított tényállásból hozzátartozók közötti erőszak megvalósulására megalapozottan lehet következtetni, azonban a bántalmazó előállítása nem indokolt, és az intézkedő rendőr az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására nem jogosult, a TIK a szolgálatparancsnok egyidejű tájékoztatása mellett köteles a további intézkedések megtétele érdekében a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására jogosult személy helyszínre irányításáról gondoskodni. Az intézkedő rendőr a kiadmányozásra jogosult személy utasítása alapján köteles az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat meghozataláig a helyszínen tartózkodni.

8. Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről szóló döntés előkészítése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alapján a kiadmányozásra jogosult rendőr a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le, ennek keretében

a) a bántalmazottat és a bántalmazót vagy ezek törvényes képviselőjét, valamint a helyszínen tartózkodó más személyeket a Korm. rendeletben meghatározottak szerint meghallgatja;

b) az előállított bántalmazót az előállítás ideje alatt meghallgatja;

c) beszerzi az adatot arra vonatkozóan, hogy a bántalmazó a bántalmazott sérelmére korábban követett-e el erőszakos cselekményt, ha igen mikor, hány esetben;

d) tájékoztatja a bántalmazottat a feljelentés joghatásairól, továbbá az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartásról;

e) a helyszínen - a Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel - adatgyűjtést, tanúkutatást végez;

f) a helyszínről, ha a lehetőségek adottak, videofelvételt vagy fénykép-dokumentációt készít.

9. Amennyiben olyan bűncselekmény gyanúja merül fel, amely magánindítványra büntetendő, az intézkedő rendőr tájékoztatja a bántalmazottat a magánindítvány előterjesztésének lehetőségéről, a magánindítvány joghatásairól, valamint a büntetőeljárás menetéről.

10. Az intézkedések végrehajtása során tartózkodni kell a személyes véleménynyilvánítástól.

11. A bántalmazó személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedés megszüntetéséről a bántalmazottat - amennyiben arról a hatóságnak tudomása van - a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés megszüntetését megelőző lehető legkorábbi időpontban, rövid úton értesíteni kell. Tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy milyen lehetőségei vannak, amennyiben biztonságát veszélyben érzi. Az értesítésről feljegyzést kell készíteni, amely tartalmazza az értesítés

a) időpontját (óra, perc);

b) formáját (személyesen, telefonon);

c) tartalmát.

12. Ha az előállítás ideje alatt ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről határoztak, a bántalmazottat erről az előállítás megszüntetésével egy időben a határozatot kiadmányozó rövid úton értesíti azzal a kitétellel, hogy a távoltartott személyes dolgainak elvitelét biztosítania kell. A bántalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy ezen időtartamra rendőri jelenlét biztosítását kérheti.

13. A 11. és 12. pontban foglalt esetekben, ha a családban kiskorú személy is érintett, ennek tényéről a határozatot kiadmányozó az intézkedéstől számított 72 órán belül a bántalmazás helye szerint illetékes szolgáltatót, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatot ellátó szervezeti elemét írásban értesíti a 3. melléklet szerinti adatlap (a továbbiakban: adatlap) megküldésével.

14. Ha a rendőri intézkedés, illetőleg a büntető-, a szabálysértési vagy a közigazgatási hatósági eljárás során kiskorú veszélyeztetettsége állapítható meg, az eljáró rendőri szerv az adatlap megküldésével a veszélyeztetettség megállapítását követő 72 órán belül jelzést ad

a) a bántalmazás helye szerint illetékes szolgáltatónak a Gyvt. 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján;

b) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatot ellátó szervezeti elemének.

15. Ha a hozzátartozók között erőszakkal kapcsolatos eljárás során megállapítható, hogy a kiskorú az eljárásban valótlan tényt állított, a Gyvt. 17. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti jelzés keretében a nyomozó hatóság vezetője az adatlap megküldésével haladéktalanul hatósági eljárást kezdeményez a gyámhatóságnál és erről a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatát ellátó szervezeti elemét tájékoztatja.

16. A kiskorú súlyos veszélyeztetettsége esetén haladéktalanul, a 4. mellékletben szereplő minta szerint meghozott határozattal intézkedni kell a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezéséről.

17. A helyszínen intézkedő rendőr az intézkedésről részletes jelentést készít, amelyet a szolgálat befejezését követően átad a beszámoltató parancsnokának. A jelentésben ki kell térni a megtett rendőri, gyermek- és áldozatvédelmi intézkedésekre. Amennyiben nem kerül sor ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára, akkor a 18. pontban foglaltakra figyelemmel kell a jelentést elkészíteni, különös tekintettel a határozat meghozatalának mellőzését alátámasztó indokokra.

18. A helyszínen intézkedő rendőr jelentését felhasználva a kiadmányozásra jogosult rendőr összefoglaló jelentést készít, amelyben szerepeltetni kell különösen az alábbiakat:

a) az intézkedés alapjául szolgáló, hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos esemény részletes leírását;

b) a foganatosított rendőri intézkedések leírását, különös tekintettel az alkalmazott kényszerintézkedésekre;

c) a helyszín részletes leírását;

d) a helyszínen tartózkodók fizikai és érzelmi állapotának részletes leírását;

e) a bántalmazó, a bántalmazott és a tanúk által elmondottakat;

f) a végrehajtott gyermekvédelmi intézkedéseket;

g) az alkalmazott áldozatvédelmi intézkedéseket (pl. figyelemfelhívás, tájékoztatás, menedékhelyre kísérés);

h) ha a helyszínen video- vagy fényképfelvétel készült, azok mellékletként csatolására való utalást.

19. Be kell szerezni azokat a bizonyítékokat, amelyek elkerülhetővé teszik a tizennegyedik életévét be nem töltött személy (a továbbiakban: gyermekkorú) kihallgatását.

20. A hozzátartozók közötti erőszak gyermekkorú bántalmazottait a különleges meghallgató szoba alkalmazásával összefüggő oktatásban részesült rendőr (a továbbiakban: oktatásban részesült rendőr) hallgatja ki.

21. Gyermekkorú tanúkénti kihallgatása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) ha elengedhetetlen a gyermekkorú kihallgatása, azt a nyomozó hatóság olyan tagja végzi, aki lehetőleg azonos nemű a kihallgatandó személlyel;

b) a kihallgatást hivatali időben, a gyermekkorú életkori sajátosságainak figyelembevételével kell elvégezni;

c) a kihallgatást kép- és hangfelvevővel vagy egyéb technikai eszközzel rögzíteni kell.

22. Ha az eljáró szerv illetékességi területén van alkalmasságot megállapító tanúsítvánnyal rendelkező gyermekmeghallgató vagy különleges meghallgató szoba, az oktatásban részesült rendőr

a) a gyermekkorú személy, valamint - ha az különleges bánásmódot igénylő sértettnek minősül - a bántalmazott tanúvallomását itt veszi fel;

b) a bántalmazott tanúvallomását, ha ehhez hozzájárul, kép- és hangfelvételen rögzíti.

23. Ha az eset összes körülménye indokolja, a hozzátartozók közötti erőszak miatt eljárt szerv vezetője a gyermekvédelmi együttműködés során esetmegbeszélést kezdeményez, melynek keretében felveszi a kapcsolatot a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott, jelzésre, illetve hatósági eljárás kezdeményezésére köteles érintett intézménnyel vagy személlyel.

24. A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos ügyekben folytatott rendőri eljárást, intézkedést, az intézkedés elmaradását, szakszerűtlenségét vagy törvénytelenségét kifogásoló, a bántalmazott, a bántalmazó, civil szervezet vagy bármely más személy, illetve szerv részéről érkező panaszról vagy bejelentésről, valamint a kivizsgálást követően annak eredményéről a kivizsgálásra jogosult vezető a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szervezeti elemének vezetőjét tájékoztatja.

25. Az 1. pont b)-c) és e)-g) alpontban felsorolt szervek vezetői

a) meghatározzák a Hketv.-ből az általuk vezetett szervre háruló feladatok ellátásának folyamatosságát biztosító mentorok számát, a helyettesítés rendjét, valamint gondoskodnak a mentorpótlásról;

b) a mentorok útján gondoskodnak az érintett szolgálati ágak és szolgálatok hivatásos személyi állományának alapszintű oktatásáról;

c) egyes eseteket követően javasolják az eljáró rendőr számára mentális segítségnyújtás igénybevételét;

d) a Hketv. 5. § (6) bekezdésében, valamint a 11. §-ában foglalt szervezetek, intézmények elérhetőségét tartalmazó tájékoztatót közzéteszik és aktualizálják, valamint megküldik az ORFK Kommunikációs Szolgálat részére a Rendőrség internetes honlapján és intranethálózatán történő hozzáférés biztosítása érdekében;

e) gondoskodnak a mentorok bevonásával az érintett szolgálati ágak és szolgálatok hivatásos személyi állománya évi egyszeri vagy szükség szerinti oktatásról, ennek dokumentációjáról.

26. A rendőrkapitányságok vezetői a helyi sajátosságoknak megfelelő számban kijelölik a kiadmányozásra jogosult rendőröket, és gondoskodnak arról, hogy kiadmányozásra jogosult rendőr mindig legyen szolgálatban.

27. A ROKK igazgatója - a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel együttműködve - minden évben két alkalommal - február 10-ig, illetve november 10-ig - intézkedik a mentorok továbbképzésének megszervezésére, valamint évente legalább egy alkalommal a hozzátartozók közötti erőszak miatti intézkedéseket végrehajtó állomány részére speciális konfliktuskezelői tréninget szervez.

28. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasításban meghatározottakon túl a bűnmegelőzési előadó és a mentor

a) képzésekkel, oktatásokkal felkészíti az állományt és szinten tartja ismereteit a hozzátartozók közötti erőszak jogi, hatalmi, viktimológiai jellemzőiről;

b) felkérésre részt vesz a társszervek munkatársainak képzésében.

29. A Rendőrség bűnmegelőzési szervezeti elemeinek munkatársai figyelemmel kísérik illetékességi területükön a hozzátartozók közötti erőszakhoz kapcsolódó bűnelkövetési formákat, tanulmányozzák a bűncselekmények morfológiai sajátosságait, amelynek eredményeit az ifjúságvédelmi és áldozatvédelmi munkájukban hasznosítják.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

31. A Készenléti Rendőrség parancsnoka, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója a hozzátartozók közötti erőszak rendőrségi feladatainak végrehajtásával kapcsolatos szakmai tapasztalatokról jelentést készít, melyet minden év február 20. napjáig megküld a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

32. A rendőrkapitányság vezetője és a határrendészeti kirendeltség vezető a hozzátartozók közötti erőszak rendőrségi feladatainak végrehajtásával kapcsolatos szakmai tapasztalatokról - a 34. pont szerinti szempontrendszer alapján kidolgozott - jelentést minden év február 1-jéig felterjeszti az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének, aki az általa ugyanezen szempontok alapján elkészíttetett összefoglaló jelentését minden év február 20. napjáig felterjeszti a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

33. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály vezetője az összefoglaló jelentések alapján minden év március 15-ig elkészítteti az országos értékelő jelentést, melyet szolgálati úton az országos rendőrfőkapitánynak terjeszt fel. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály vezetője az országos rendőrfőkapitány által jóváhagyott jelentést a jóváhagyást követő 5 napon belül az ORFK Rendészeti Főigazgatóságnak megküldi.

34. A 32. pontban meghatározott jelentés tartalmazza az adott tárgyidőszak (előző év január 1. és december 31. között) hozzátartozók közötti erőszak tekintetében releváns bűnügyi helyzetének bemutatását, valamint

a) a hozzátartozók között elkövetett cselekmények során a bántalmazottak, bántalmazók számát, nemét, korát, valamint a főbb kriminalisztikai jellemzőit;

b) az utasításban meghatározott feladatok végrehajtásának tapasztalatait;

c) a gyámhatóságnak és a szolgálatnak küldött jelzések számát;

d) az ideiglenes megelőző távoltartásokról meghozott határozatok számát;

e) hány esetben és milyen okok alapján nem került sor ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára;

f) a 24. pontban meghatározott panasz, bejelentés hány esetben fordult elő, mire irányult, hogyan zárult;

g) az évi egyszeri kötelező képzés időpontját és a résztvevők számát;

h) civil szervezetekkel és a szolgálatokkal történő együttműködés tapasztalatait;

i) a 29. pontban meghatározottak során szerzett tapasztalatokat;

j) mellékletként legfeljebb 3 esetet tartalmazó részletes, a rendőri intézkedésre is kiterjedő példatárat.

35-37. * 

1. melléklet a 2/2018. (I. 25.) ORFK utasításhoz

IDEIGLENES MEGELŐZŐ TÁVOLTARTÓ HATÁROZAT

A hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó

a) hivatalból, a helyszíni intézkedés során észlelt tények
b) a Bántalmazott bejelentése
c) a Bántalmazottnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés
1., illetve 2. pontja, - figyelembe véve a (4) bekezdést is - szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, illetve bejegyzett élettársa bejelentése
d) ............................................. (név) mint a gyermekek védelméről, illetve a gyámügyigazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény/a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
.................................... munkakörben foglalkoztatott személynek a feladatai ellátása során tudomására jutott tények miatt tett bejelentése
e) ............................................. (név) mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatást nyújtónak/személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatónak/közoktatási intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében törvényben meghatározott feladatai ellátása során tudomására jutott tények miatt tett bejelentése alapján az alábbiakat rendelem el:
1. A Bántalmazó köteles a jelen határozat közlésétől számított 72 óra időtartamra a Bántalmazottól és a Bántalmazottra tekintettel
a) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: ............ alatti lakostól
b) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: ............ alatti lakostól
c) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: ............ alatti lakostól
d) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: ............ alatti lakostól
magát távol tartani.
2. A Bántalmazó a jelen határozat közlésétől számított 72 óra időtartamra köteles tartózkodni az 1. pontban meghatározott személlyel/személyekkel történő közvetlen vagy közvetett kapcsolatba lépéstől.
3. E határozat közlésétől számított 72 óra időtartamra Bántalmazónak a Bántalmazottal közös kiskorú
a) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: .............
b) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: .............
c) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: .............
d) .................................................................. név,
helység: .............................. közterület .................. házszám: .............
gyermek(ek) felett gyakorolt szülői felügyelet joga és a velük való kapcsolattartási joga szünetel.
4. A Bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlan címe:
helység közterület házszám.
a) A Bántalmazó köteles az ingatlant haladéktalanul, a jelen határozat közlésétől számított 72 óra időtartamra elhagyni, az ingatlan elhagyása előtt a legszükségesebb személyes tárgyait jogosult magával vinni.
b) A Bántalmazó nem köteles az ingatlant elhagyni.
5. E határozat rendelkezései a Bántalmazó jogszabályban vagy szerződésben meghatározott kötelezettség alapján fennálló tartási, valamint a Bántalmazottal közösen használt ingatlan fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit nem érintik.
6. E határozat ellen a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Hketv.) 10. §-a alapján fellebbezésnek helye nincs, rendelkezései azonnal végrehajthatók.
A határozat felülvizsgálatát a Hketv. 12. § (2) bekezdése alapján a határozat közlésétől számított három napon belül a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti járásbíróságnál lehet kérelmezni.
A határozat bírói felülvizsgálatára irányuló eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés r) pontja, illetve 33. § (2) bekezdés 33. pontja értelmében illetékmentes.
7. E határozatban előírt kötelezettségek megszegése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 168. §-ában meghatározott szabálysértést valósít meg.
Indokolás

1. A megállapított tényállás:
2. A megállapított tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok:
3. A bántalmazott hozzátartozói minőségének bizonyítására
okiratot: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
nyilatkozatát ……………………………………………………………………………………………………………………………...........
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
fogadtam el.
4. A bántalmazó cselekvőképességének bizonyítására
okiratot: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
nyilatkozatát ……………………………………………………………………………………………………………………………..........
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
fogadtam el.
5. A hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére
a) a bántalmazott által előadott tényekből …………………………………………………………………………………………..
b) a bántalmazó által előadott tényekből …………………………………………………………………………………………….
c) a helyszín állapotából ……………………………………………………………………………………………………………..
d) a helyszínen fellelt ………………………………………………………………………………………………………………...
e) a bántalmazott magatartásából …………………………………………………………………………………………………….
f) a bántalmazó magatartásából ………………………………………………………………………………………………………
g) a bántalmazó és bántalmazott egymással szemben tanúsított magatartásából
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
megalapozottan lehet következtetni.
6. A Bántalmazó által kifejtett
a) a Bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot/az életet/a szexuális önrendelkezéshez való jogot/a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység;
b) a Bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot/az életet/a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás
bizonyítására
okiratot: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
nyilatkozatát ……………………………………………………………………………………………………………………………...........
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
fogadtam el.
7. Bántalmazott az életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlant a Bántalmazóval ………………………………. jogcímen
közösen használja, amelynek bizonyítására
okiratot: …………………………………………………………………………………………………………………………………
nyilatkozatát ……………………………………………………………………………………………………………………………..........
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
fogadtam el.
8. A Bántalmazott, a Bántalmazóval közös, a rendelkező rész 3. pontjában meghatározott gyermekét/gyermekeit neveli a rendelkező rész 4. pontjában meghatározott ingatlanban. A szülői minőség bizonyítására
okiratot:
nyilatkozatát
egyéb:
fogadtam el.
9. Az életvitelszerű tartózkodás bizonyítására
okiratot: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
nyilatkozatát ……………………………………………………………………………………………………………………………...........
egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
fogadtam el.
10. Az ideiglenes megelőző távoltartás a határozat rendelkező részének 1. pontjában megjelölt más személy(ek)re az alábbi indokok és bizonyítékok miatt terjed ki:

11. Bántalmazott/Bántalmazó az alábbi bizonyítást ajánlotta fel, amelyet az alábbi indokok miatt mellőztem:

12. A jelen határozat meghozatalánál gyakorolt mérlegelés során az alábbi szempontokat és tényeket vettem figyelembe:

13. A határozat jogalapja a Hketv. 5-11. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 80-82., valamint 84. §-a, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, valamint (4) bekezdése.
14. Hatáskörömet jelen határozat meghozatalára a Hketv. 6. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló rendelet mellékletében foglaltak alapján állapítottam meg.

Kelt: ........................... (helység) ......... év .................. hó ...... nap

______________________________________

kiadmányozó neve, hivatali beosztása
hatóság bélyegzőlenyomata

A határozat egy példányát átvettem:

Bántalmazott

1. ................................................ (név) ............ év ......... hó ......... nap

Bántalmazó

2. ................................................ (név) ............ év ......... hó ......... nap ...... óra ...... perc

A Hketv. 5. § (6) bekezdése szerinti szóbeli figyelemfelhívás megtörtént, a tájékoztatót átvettem.

Igen/Nem

___________________________

a Bántalmazó aláírása

A Hketv. 11. §-a szerinti szóbeli figyelemfelhívás megtörtént, a tájékoztatót átvettem.

Igen/Nem

_____________________________

a Bántalmazott aláírása

A Hketv. 9. § (3) bekezdése alapján a Bántalmazott kérésére/beleegyezésével a határozatot megküldöm az illetékes családsegítő szolgálatnak/gyermekjóléti szolgálatnak/gyámhivatalnak.

____________________________

a Bántalmazott aláírása

2. melléklet a 2/2018. (I. 25.) ORFK utasításhoz

VÉDELMI TANÚSÍTVÁNY
az Európai Parlament és Tanács polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendelet 5. cikkének
megfelelően

Tagállam: Magyarország HU

Kibocsátó hatóság neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe:

Ügyiratszám:

Az ideiglenes megelőző távoltartás időtartama:

A kibocsátó hatósággal folytatandó kommunikáció nyelve: magyar, angol?

A Tanúsítvány kiállításának dátuma:

A bántalmazottra vonatkozó adatok

Név:

Születési hely, idő:

A bántalmazó tudomására hozható értesítési cím:

A bántalmazóra vonatkozó adatok

Név:

Születési hely, idő:

Értesítési cím:

Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat döntései a bántalmazóra vonatkozóan:

szünetel a

szülői felügyeleti jog és a

gyermekével való kapcsolattartás;

köteles

magát távol tartani a bántalmazottól,

tartózkodni a bántalmazottal való érintkezéstől,

magát távol tartani a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helyétől.

Az életvitelszerű tartózkodási hely címe (ország, pontos cím):

Az ideiglenes megelőző távoltartás a megadott címre való belépést tilalmazza, valamint a bántalmazottal és a határozatban szereplő további személyekkel való átfogó tiltást tartalmaz.

A védelmi tanúsítványt kapja:

Bántalmazott:

Bántalmazó:

A kiállító hatóság:

Tájékoztatás a 606/2013. EU rendeletről

9. cikkről

A tanúsítvány helyesbítése vagy visszavonása

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a védett személynek vagy a veszélyeztető személynek az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kiállító hatóságához benyújtott kérelmére vagy e hatóság saját kezdeményezésére a tanúsítványt

a) helyesbíteni kell, ha elírás miatt eltérés van a védelmi intézkedés és a tanúsítvány között; vagy

b) vissza kell vonni, ha azt egyértelműen tévesen bocsátották ki, tekintettel a 6. cikkben meghatározott követelményekre és e rendelet hatályára.

(2) A tanúsítvány helyesbítésére vagy visszavonására irányuló eljárásra, ideértve a jogorvoslatot is, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga az irányadó.

13. cikkről

Az elismerés vagy végrehajtás megtagadása

(1) A veszélyeztető személy kérelmére a védelmi intézkedés elismerését, illetve adott esetben végrehajtását meg kell tagadni, amennyiben az elismerés

a) nyilvánvalóan ellentétes a megkeresett tagállam közrendjével; vagy

b) összeegyeztethetetlen egy, a megkeresett tagállamban hozott vagy elismert bírósági határozattal.

(2) Az elismerés vagy végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a megkeresett tagállam azon bíróságához kell benyújtani, amelyről az adott tagállam a 18. cikk (1) bekezdés a) pont iv. alpontjával összhangban értesítette a Bizottságot.

(3) A védelmi intézkedés elismerése nem tagadható meg azzal az indokkal, hogy a megkeresett tagállam joga azonos tényállás mellett nem teszi lehetővé ilyen intézkedés meghozatalát.

A bántalmazott/bántalmazó tájékoztatása:

A bántalmazónak jogában áll kezdeményezni a rendőrség határozatának bírói felülvizsgálatát közigazgatási nem peres eljárásban a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 10. §-a alapján.

A bántalmazó tájékoztatást kapott az ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 9. §-ban meghatározottak szerint.

A bántalmazott tájékoztatást kapott arról, hogy elismerés céljából a tanúsítványhoz mellékelni kell az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot.

.......................................................... ..........................................................
aláírás a tájékoztatott aláírása

3. melléklet a 2/2018. (I. 25.) ORFK utasításhoz

A rendőri szerv megnevezése

Szolgálat Vezetőjének!

vagy

Gyámhivatal Vezetőjének!

ADATLAP

Értesítem, hogy intézkedésem (eljárásom) során a kiskorú veszélyeztetettségének tényét [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § n) pont] állapítottam meg, ezért a Gyvt. 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján a következőkről tájékoztatom:

A veszélyeztetett kiskorú neve, születési helye és ideje, anyja neve és lakcíme:

..........................................................................................................................

Milyen magatartás, mulasztás vagy körülmény okozza (okozta) a kiskorú veszélyeztetettségét?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Miben nyilvánul meg a veszélyeztetettség?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Ha a veszélyeztetettséget egy konkrét esemény (pl. családi veszekedés) idézte elő, melynek kapcsán rendőri intézkedés történt:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

A bejelentés ideje:

............................................................................................................................

A bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma:

............................................................................................................................

Az esemény helyszíne, ideje:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Az intézkedés alá vont személy(ek) neve, lakcíme:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

A veszélyeztetett kiskorú kapcsolata az intézkedés alá vont személlyel:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Előzményi információk a korábban előfordult, hasonló esetekről:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Az esemény rövid történeti tényállása:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Került-e sor ideiglenes hatályú elhelyezésre? igen/nem

(ha igen, az elrendelő határozat egy példányát az adatlaphoz mellékelni kell)

Került-e sor hatósági eljárás kezdeményezésére a gyámhatóságnál? igen/nem

(ha igen, az átirat egy példányát az adatlaphoz mellékelni kell)

Kelt: ........................ év ........................ hónap ...... nap

.............................................
kiadmányozásra jogosult

4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) ORFK utasításhoz

A rendőri szerv megnevezése

Szám:

Ügyintéző:

HATÁROZAT

kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

___________________________________________________________ (a kiskorú neve)

________________, _________ év _____________ hó _____ nap (születési helye, ideje)

______________________________________________________________ (anyja neve)

_________________________________________________________________(lakcíme)

alatti lakost
ideiglenes hatállyal elhelyezem

___________________________________________________________________ (név)

_______________________________________________________ (születési hely, idő)

_____________________________________________________________ (anyja neve)

________________________________________________ (lakcím) alatti lakosnál vagy

_______________________________________________________________________

(gyámi vagy gondnoki feladatokat ellátó neve)

_______________________________________________________________________

(munkáltató, megbízó, illetve a nevelőszülői hálózatot fenntartó megnevezése)

_______________________________________________________________________

(székhelye) intézményben.

A kiskorú gondozási helyre viteléről gondoskodom.

Az ideiglenes hatályú elhelyezésről az illetékes gyámhivatalt haladéktalanul értesítem.

Megállapítom, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés tartama alatt _______________________________________________ (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím) mint (apa, anya vagy a szülői felügyeleti jogokat gyakorló más személy) gondozási, nevelési joga szünetel.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés a szülői felügyeleti jogokat egyéb tekintetben nem érinti.

A gondozásba vétel időpontja: _________ év ______________ hó _____ nap

A kiskorúnak kora (3 év alatti) miatt fennálló különleges ellátásra van szüksége.

(3 év feletti kiskorú esetében kihúzandó)

Felhívom a gyámi vagy gondnoki feladatokat ellátót a családi pótlék igénylésére.

A határozat ellen a Gyvt., valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 97/A. §-a alapján nyolc napon belül fellebbezés nyújtható be, melyet az illetékes megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani.

A határozat a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés f) pontja alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A határozatot kapja:

1. az a személy vagy intézmény, akinél a kiskorú ideiglenes hatállyal elhelyezésre került;

2. a gyermekjogi képviselő;

3. a szülői felügyeleti jog gyakorlója;

4. a szülői felügyeleti jogok korlátozásával érintett(ek);

5. az a szülő, aki gyermekétől külön él;

6. az illetékes városi (fővárosi kerületi) gyámhivatal, illetve külföldi kiskorúak esetében a Kormány által kijelölt gyámhivatal.

Indokolás

(Az ideiglenes elhelyezésre okot adó körülmény leírása, a feltárt egyéb okok. Ha a nevelésre alkalmas, azt vállaló, különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetőleg személynél, továbbá, ha ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőnél történik az elhelyezés, akkor annak alkalmasságára vonatkozó megállapítások.)

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy a Gyvt. 72. § (1) bekezdésében foglalt feltétel - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - fennáll, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Kelt: ........................... év ..................... hónap ...... nap

.......................................
kapitányságvezető