6/2019. (III. 18.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazandó nyomtatványok

1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetlevelet,

b) a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresetet tartalmazó iratot,

c) a 3. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet (a továbbiakban: írásbeli ellenkérelem),

d) a 4. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a viszontkereset-levelet,

e) az 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a beszámítást tartalmazó iratot.

(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a 6. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a gondnoksági per (gondnokság alá helyezés iránt indított per, gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per, gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per, előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per),

b) a 7. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a házassági bontóper,

c) a 8. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a szülői felügyelettel kapcsolatos per (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per, közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per),

d) a 9. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a kiskorú gyermek tartása iránt indított per [tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per, tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per, tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per],

e) a 10. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a munkaügyi per,

f) a 11. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a végrehajtási per (végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per, végrehajtási igényper, végrehajtási eljárásba történő bekacsolódás engedélyezése iránt indított per),

g) a 12. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell előterjesztenie a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

megindítására szolgáló keresetlevelet.

2. § A bíróság - polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró félnek szóló - a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, valamint az írásbeli ellenkérelem hiányainak pótlására felhívó végzésében meghatározza, hogy a hiánypótlást a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával kell-e teljesíteni.

3. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a keresetlevélben, a keresetet tartalmazó iratban, az írásbeli ellenkérelemben, a viszontkereset-levélben és a beszámítást tartalmazó iratban az ellenfélhez állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

4. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a keresetlevélben, a keresetet tartalmazó iratban, az írásbeli ellenkérelemben, a viszontkereset-levélben és a beszámítást tartalmazó iratban

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben meghatározott,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 16. mellékletben meghatározott,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben meghatározott,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben meghatározott

pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

5. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatvány kitöltésére a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben kerül sor, a nyomtatványt a fél aláírását követően az erre jogosult igazságügyi alkalmazott záradékkal, aláírásával, valamint a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával látja el. A záradék szövege a következő: „A beadványt a nyomtatványon a szóban előadottak szerint, jogszabályban meghatározott módon rögzítettem.”

2. A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

6. § (1) Ha a fél közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 19. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet.

7. § A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott keresetlevél nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

8. § Ha a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben az ellenfélhez bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

9. § (1) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a 19. melléklet vagy a 20. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben meghatározott,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 21. mellékletben meghatározott,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben meghatározott,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben meghatározott

pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 21. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlapon kell előterjesztenie.

3. Közös szabályok

10. § Ha a nyomtatványon szereplő pontok vagy sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

11. § A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

12. § Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

13. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az e rendelet szerinti nyomtatványokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) letölthető formában közzéteszi, feltünteti a közzététel időpontját és azt, ha a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Papíralapú nyomtatvány a bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

(2) Az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat olyan formában is közzéteheti, hogy azok informatikai eszköz alkalmazásával szerkeszthetők legyenek. A nyomtatványok szerkeszthető változatát úgy kell kialakítani, hogy a szerkesztés során kizárólag a nyomtatványok egyes pontjaihoz tartozó sorok számának bővítésére kerülhessen sor, valamint a nyomtatvány végén található tájékoztató jegyzetek elhagyhatóak legyenek.

(3) Az OBH a nyomtatványok közzététele során a nyomtatványok végén található jegyzeteket - tartalmi változtatás nélkül - átszerkesztett formában is megjelenítheti. Az átszerkesztés során biztosítani kell, hogy a nyomtatványok végén található jegyzetek egyes pontjai egyértelműen a nyomtatványnak azokhoz a pontjaihoz legyenek hozzárendelve, amelyekhez e rendelet szerint hozzárendelésre kerültek.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően előterjesztett nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró félnek az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt, de a rendelet hatálybalépését követően előterjesztett hiánypótlást, a 13. mellékletben meghatározott nyomtatvány benyújtásával kell teljesítenie, kivéve, ha a hiánypótlást elrendelő végzés a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat vagy az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtását rendelte el.

16. § Hatályát veszti a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII. 22.) IM rendelet.

1. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány

KERESETLEVÉL * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________, ________ év ____________________ hó _______ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: * 

________________________@____________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: * 

________________________@____________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

______________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________, _____ év _____________________ hó _______ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.3.2. Nem természetes személy *  alperes

Név:

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: * 

______________________________________________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés *  meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét *  kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható): * 

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg: ______________________________________________________

Megfizetésének módja: * 

______________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.10. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetet tartalmazó irat nyomtatvány

KERESETET TARTALMAZÓ IRAT * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2 A per fizetési meghagyásos előzménye a közjegyzői ügyszám megjelölésével: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.3. Felperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________, év ___________________ hó _______ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@____________________________________

1.3.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@____________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.3.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.3.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.4. Alperes *  adatai * 

1.4.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________, _______ év _____________ hó _______ nap

Anyja neve: * 

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4.2. Nem természetes személy *  alperes

Név:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: * 

________________________________________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.4.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés *  meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét *  kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetet tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

2.5. Több kereset esetén * 

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):

________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg: ________________________________________________

Megfizetésének módja: * 

________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában * 

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén *  ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.10. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

3. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Írásbeli ellenkérelem nyomtatvány

ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM * , * 

Annak megjelölése, hogy az írásbeli ellenkérelmet keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben terjeszti elő: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem

viszontkeresettel szembeni írásbeli ellenkérelem

beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:

________________________________________________________________

1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél * 

1.3.1. Perbeli állása:

Alperes Felperes (a megfelelő aláhúzandó)

1.3.2. Név:

________________________________________________________________

1.3.3. Természetes személy törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  neve:

________________________________________________________________

1.3.4. Meghatalmazott képviselő neve: * 

________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai * 

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

1.4.2. Nem természetes személy felperes

Név: ____________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai * 

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  _________, _____év ____________ hó _________ nap

Anyja neve: * 

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: * 

________________________________________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  adatai

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ

2.1. A keresetet/viszontkeresetet/beszámítást *  teljes mértékben elismerő nyilatkozat: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén * 

2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények alapján kéri az eljárás megszüntetését: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2.2. A megszüntetésre vonatkozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.2.2.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.2.2.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.2.2.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.2.2.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

2.3. A kereset/viszontkereset/beszámítás *  elutasítása iránti kérelem esetén * 

2.3.1. Az elutasítást:

(a megfelelő aláhúzandó)

egészben kéri

részben kéri

2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset/viszontkereset/beszámítás *  azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.3. Annak meghatározása, hogy a keresettel/viszontkeresettel/beszámítással *  érvényesített joggal szemben milyen kifogást (anyagi jogi kifogás) támaszt

2.3.3.1. Az anyagi jogi kifogás (szavatossági, *  érvénytelenségi, *  elévülési *  vagy egyéb kifogás * ) megjelölése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.3.2. Az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.4. A keresetlevélben/viszontkereset-levélben/beszámítást tartalmazó iratban *  feltüntetett tényekre, bizonyítékokra, bizonyítási indítványokra vonatkozó vitató nyilatkozatok

2.3.4.1. A vitatott tények, valamint a vitatás oka:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.4.2. A vitatott bizonyítékok és a vitatás oka:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.4.3. Az ellenzett bizonyítási indítványok és az ellenzés oka:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.5. A védekezést megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3.6. A védekezést megalapozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.3.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.3.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.3.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.3.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.3.6.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozása esetén * 

3.1.1. Az ellenfél felhívására tett nyilatkozat:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.1.2. Az ellenfél felhívására tekintettel csatolt bizonyítási eszköz:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.1.3. Az ellenfél felhívásában foglaltak nem teljesítésének az indoka: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. Az ellenkérelmet előterjesztő fél szervezeti, törvényes *  vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, valamint az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölése, *  hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.5. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

4. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Viszontkereset-levél nyomtatvány

VISZONTKERESET-LEVÉL * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:

________________________________________________________________

1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes * 

1.3.1. Név:

________________________________________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  neve:

________________________________________________________________

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve: * 

________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai * 

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: ______, ______év ________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4.2. Nem természetes személy *  felperes

Név: ___________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai * 

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: _____, ____ év ___________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:

________________________________________________________________

Székhelye:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  adatai

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés *  meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét *  kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.5. Több viszontkereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a viszontkeresetnek a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg: ________________________________________________

Megfizetésének módja: *  ____________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának megjelölése vagy ennek hiányában a viszontkereset szempontjából a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a viszontkereset szempontjából a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.7. A viszontkereset-levél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.10. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

5. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány

BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:

________________________________________________________________

1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél * 

1.3.1. Név:

________________________________________________________________

1.3.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  neve:

________________________________________________________________

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve: * 

________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai * 

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: ______, ___ év ___________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai * 

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: ______, ___év ___________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:

________________________________________________________________

Székhelye:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  adatai

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége annak meghatározásával, hogy mely felperessel/alperessel szemben pontosan mit kíván beszámítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy a beszámítással mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.6. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a beszámításnak a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. A nem természetes személy felperes 1.4.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.5. A beszámítást tartalmazó irat záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.8. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

6. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány gondnoksági perben

KERESETLEVÉL GONDNOKSÁGI PERBEN * , * 

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

gondnokság alá helyezés iránt indított per * 

gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per * 

gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per * 

gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per * 

előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ___________, ________év _________________ hó _______ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név: _________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: _____________________________________________________

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.2.5. A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ______________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.3.2. Nem természetes személy alperes * 

Név: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: *  _____________________________________________________

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai * 

Név: __________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem): * , * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.1.1. Ha a kereseti kérelem az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport *  megnevezése, amelyre nézve az alperes gondnokság alá helyezését kéri:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.6. A gondnoksággal érintett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.7. A gondnoksággal érintett személy előzetes jognyilatkozatára *  vonatkozó adatok, ha arról tudomása van:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények * 

3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség *  engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e: * 

Igen □

Nem □

3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények alapozzák meg: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

7. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány házassági bontóperben

KERESETLEVÉL HÁZASSÁGI BONTÓPERBEN * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Felperes *  házastárs adatai

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.2.1. Törvényes képviselő adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@_________________________________________

1.2.2. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név: _________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

_____________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  házastárs adatai

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.3.1. Törvényes képviselő adatai * 

Név: _________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

_____________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3.1. A házasságkötés helye és ideje:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3.2. A házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén * 

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * ,

vagylagos * 

eshetőleges * 

Több együttes (valódi) kérelem esetén: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Elbírálás kért sorrendje eshetőleges kérelmek esetén: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg: ____________________________________________________

Megfizetésének módja: * 

______________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. Az életközösség fennállására vonatkozó adatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. A házasság közös megegyezés alapján történő felbontásával összefüggő nyilatkozatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.10. Mellékletek * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

8. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány szülői felügyelettel kapcsolatos perben

KERESETLEVÉL SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PERBEN * , * 

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per * 

a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per * 

a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: ____________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási száma:

______________________________________________________________________

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani: * 

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani: * 

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények * 

3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e: * 

Igen □

Nem □

3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények, körülmények alapozzák meg: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

9. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány kiskorú gyermek tartása iránt indított perben

KERESETLEVÉL KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA IRÁNT INDÍTOTT PERBEN * , * 

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per * 

tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per * 

tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: _____________________________________________________

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének *  adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények * 

3.3.1. Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e: * 

Igen □

Nem □

3.3.2. Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése esetén annak megjelölése, hogy azt milyen tények, körülmények alapozzák meg: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

10. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány munkaügyi perben

KERESETLEVÉL MUNKAÜGYI PERBEN * , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: ________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím: ________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________________, _________ év _____________ hó _____ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

1.3.2. Nem természetes személy *  alperes

Név:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________________@_________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: *  ________________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés *  meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.1.1. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megtérítését kéri, az elmaradt jövedelem tételeinek megjelölése jogcímenként és összegszerűen, annak pontos megjelölésével, hogy azt mely időtartamra számítja fel: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.1.2. Annak megjelölése, ha a felperes felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos igényt érvényesít: * 

IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.1. Annak megjelölése, hogy igényét a felszámolónak bejelentette-e:

IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.2. Annak megjelölése, hogy a felszámoló vitatja-e a bejelentett igényt:

IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.3. Ha a felszámoló a bejelentett igényt vitatja, a követelés vitatásáról szóló felszámolói közlés átvételének időpontja:

_______ év ______________ hónap _______ nap

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét *  kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények * 

a) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esete: (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog * 

tárgyi illetékfeljegyzési jog * 

Az illetékfizetés alóli mentesülés alapjául szolgáló tények, körülmények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.10. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

11. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány végrehajtási perben

KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI PERBEN * , * 

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per * 

végrehajtási igényper * 

a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: ____, ________év _______________________ hó _______ nap

Anyja neve:

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ______________@____________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: * 

________________________@____________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

______________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

______________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

______________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  ________, ______év ___________________ hó _______ nap

Anyja neve: * 

______________________________________________________________________

Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.3.2. Nem természetes személy *  alperes

Név:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Székhely:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: * 

______________________________________________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai * 

Név:

______________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

______________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@_________________________________________

1.4. A végrehajtható okiratot *  kiállító személy, szerv *  neve: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.5. A végrehajtás elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:

______________________________________________________________________

1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó adatai

Név: __________________________________________________________________

Székhely: * 

______________________________________________________________________

1.7. A végrehajtási ügy száma (végrehajtói ügyszám):

______________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét *  kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

______________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):

______________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg:

______________________________________________________________________

Megfizetésének módja: * 

______________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.10. Mellékletek: * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

12. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben

KERESETLEVÉL A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN * , *  , * 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: _____, ______év ___________________ hó _______ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@____________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@____________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: ___________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.3. Alperes *  adatai * 

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: *  _____, ______év __________________ hó _______ nap

Anyja neve: * 

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.3.2. Nem természetes személy *  alperes

Név:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím: * 

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság *  neve: * 

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: __________________________________

Adószám: *  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.4. A megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezése és székhelye:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.5. A birtokvédelmi határozat száma:

________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ * 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát, a birtokvédelmi határozat megváltoztatását milyen módon kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi) * 

vagylagos * 

eshetőleges * 

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):

________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték * 

A megfizetett összeg: _______________________________________________

Megfizetésének módja: * 

________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog * 

részleges költségfeljegyzési jog * 

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes esetén a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.6. A fél képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.7. A keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.8. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.9. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________

3.10. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

13. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Hiánypótlásra szolgáló nyomtatvány

HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY * , * 

1. Annak megjelölése, hogy milyen beadvány hiányait pótolja a nyomtatvánnyal: * 

(a megfelelő aláhúzandó)

keresetlevél

keresetet tartalmazó irat

viszontkereset-levél

beszámítást tartalmazó irat

írásbeli ellenkérelem

2. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Bírósági ügyszám:

________________________________________________________________

4. A hiánypótlást előterjesztő fél

4.1. Név:

________________________________________________________________

4.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének *  neve:

________________________________________________________________

4.3. Meghatalmazott képviselő neve: * 

________________________________________________________________

5. Az 1. pontban megjelölt nyomtatvány hiánypótlással érintett pontja(i):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. A hiánypótlás körében szolgáltatott adat, tett nyilatkozat: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

14. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra szolgáló pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
ÁLLÍTÁSI VAGY BIZONYÍTÁSI SZÜKSÉGHELYZETBEN AZ ELLENFÉLHEZ INTÉZETT FELHÍVÁSRA * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2. Az ellenfélhez intézett felhívás

2.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

15. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
TANÚBIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2.1. Tanú

Neve:

________________________________________________________________

Tanú címének bejelentése külön lapon:

(a megfelelő aláhúzandó)

Igen Nem

amennyiben nem,

Tanú lakóhelye (tartózkodási helye): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Az arra vonatkozó nyilatkozat, ami alapján a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) megjelölhető:

(a megfelelő aláhúzandó)

a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez

az adatokat valamennyi peres fél ismeri

az adatok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők

Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

16. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód: * 

magánszakértő □

bíróság által kirendelt szakértő □

más eljárásban kirendelt szakértő □

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

17. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás indítványozása, illetve okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
OKIRATTAL VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA, ILLETVE OKIRAT VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2. Az okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz

Megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

18. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Egyéb bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
EGYÉB BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2. Az egyéb bizonyítási indítvány

Megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények alátámasztására:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

19. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa

KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL * , * 

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: _________, év _____________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő): * 

________________________________________________________________

Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.3. Felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@___________________________________

1.4. Alperes *  közigazgatási szerv adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

1.4.1. Képviselő adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@___________________________________

2. A vitatott közigazgatási cselekmény * 

2.1. A vitatott közigazgatási cselekmény megjelölése: (a megfelelő aláhúzandó)

a) egyedi döntés (pl. végzés, határozat);

b) hatósági intézkedés (pl. rendőri intézkedés);

c) egyedi ügyben alkalmazandó - a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - általános hatályú rendelkezés *  (pl. egyetemi vizsgaszabályzat);

d) közigazgatási szerződés (közigazgatási szervek között, közfeladat ellátására kötött szerződés, továbbá az a szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet annak minősít);

e) közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita.

2.2. A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat: (pl. döntés száma, keltezése; intézkedés leírása, helye, ideje; szerződés azonosítója, kelte, tárgya stb.)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja: (a megfelelő aláhúzandó)

postai kézbesítés

elektronikus kézbesítése

hirdetményi kézbesítés

egyéb

2.4. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:

______ év ____________ ______ nap

3. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem

3.1. A közigazgatási szerv támadott cselekménye mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem megjelölése): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

3.3.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

3.3.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

3.3.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem: (a megfelelő aláhúzandó) * 

4.1. a közigazgatási cselekmény * 

a) hatályon kívül helyezését,

b) megsemmisítését vagy

c) megváltoztatását

4.2. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltását

4.3. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezést

4.4. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezést

4.5. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítását * 

kérem.

4.6. A 4.1. c) pontban, a 4.3., a 4.4 vagy a 4.5. alpontban megjelölt kereseti kérelem esetén annak megjelölése, hogy pontosan milyen tartalmú döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól, valamint a közigazgatási cselekmény esetleges jogsértő következményének és az elhárítása igényelt módjának megjelölése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4.7. Több kereseti kérelem esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:

(a megfelelő aláhúzandó)

vagylagos * 

egymás melletti * 

Elbírálásuk kért sorrendje:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. A pertárgy értéke * 

Az érvényesített követelés értéke: * 

________________________________________________________________

Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható): * 

________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Az eljárási illeték * 

Illeték előzetes megfizetése esetén

A megfizetett összeg: ________________________________________________

Megfizetésének módja: *  ____________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog

részleges költségfeljegyzési jog * 

munkavállalói költségkedvezmény (közszolgálati jogvita esetén)

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog * 

tárgyi illetékfeljegyzési jog * , * 

c) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. A felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. A keresetlevél 5-8. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

11. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

12. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): * 

________________________________________________________________

Aláírás: ___________________________

20. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa

MULASZTÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL * , * 

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Felperes *  adatai * 

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

________________________________________________________________

Születési hely és idő: ______, ___év ___________________ hó _________ nap

Anyja neve:

________________________________________________________________

Lakóhely:

________________________________________________________________

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő): * 

________________________________________________________________

Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy *  felperes

Név:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság/bíróság neve:

________________________________________________________________

Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

________________________________________________________________

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének *  vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: *  ________________@___________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

________________________________________________________________

1.3. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@___________________________________

1.4. Alperes *  közigazgatási szerv adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Székhely:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő): * 

________________________________________________________________

1.4.1. Képviselő adatai * 

Név:

________________________________________________________________

Kézbesítési cím:

________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________@___________________________________

2. A közigazgatási szervhez fordulás

2.1. időpontja:

________________________________________________________________

2.2. az ügy megjelölése:

________________________________________________________________

2.3. A mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.4. A közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó jogszabályok és körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.5. A mulasztás megállapíthatóságának okai: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.6. A mulasztás orvoslását szolgáló eljárás kezdeményezésére való utalás: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.7. Azon eljárási cselekmények megjelölése, amelyekre a 2.6. alpontban megjelölt eljárásban a felperes tudomása szerint sor került: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.8. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem

2.8.1. A közigazgatási szerv mulasztása mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem megjelölése): * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.8.2. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.9. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok * 

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.9.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.9.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.9.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel *  bizonyítani:

Igen □

Nem □

2.9.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni: * 

Igen □

Nem □

2.9.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.10. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem: * 

A közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítását kérem □

3. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Az eljárási illeték * 

Illeték előzetes megfizetése esetén

A megfizetett összeg:

________________________________________________________________

Megfizetésének módja: * 

________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni: *  (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség * 

teljes költségfeljegyzési jog

részleges költségfeljegyzési jog

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmezett költségkedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló tények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog * 

tárgyi illetékfeljegyzési jog * , * 

c) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés *  esetén ennek alapjául szolgáló tények, körülmények:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. A felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és milyen minőségben jár el a fél nevében: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. A keresetlevél 3-5. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Mellékletek: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kelt: _____________________, _______ év ______________ hónap _______ nap

_____________________
aláírás

Tanúk: * 

1.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): *  ___________________________

Aláírás: ____________________________________

2.

Név (teljes név): *  _________________________________________________

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely): *  ___________________________

Aláírás: ____________________________________

21. melléklet a 6/2019. (III. 18.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány közigazgatási perben

PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA KÖZIGAZGATÁSI PERBEN * 

1. A pótlap sorszáma: * 

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód: * 

a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő □

magánszakértő □

bíróság által kirendelt szakértő □

más eljárásban kirendelt szakértő □

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések: * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________