A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2019. (XII. 30.) MK rendelet

a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § b), c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a filmterjesztőkre, valamint a filmterjesztési tevékenységre,

b) a Magyarország területén forgalmazásra kerülő filmalkotásokra, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 20. § (2) bekezdésében meghatározott filmalkotásokat,

c) a filmalkotásról közzétett hirdetésre, közleményre, illetve a hirdetést, közleményt közzétevő szolgáltatókra, vállalkozásokra, valamint

d) a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő Nemzeti Filmirodára (a továbbiakban: Filmiroda).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) akusztikus jelzés: a filmalkotásnak a filmalkotás korhatár besorolása tárgyában a Filmiroda által meghozott határozatban (a továbbiakban: Besorolási Határozat) előírt rövid tájékoztató felolvasását tartalmazó hanganyag;

b) egyszerű jelzés: a filmalkotás Besorolási Határozatban szereplő besorolási kategóriájának korhatár piktogrammal vagy akusztikus módon történő megjelenítése;

c) előzetes jelzés: a mozielőzetes önálló besorolása során megállapított besorolás jelzése;

d) filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése: a lineáris médiaszolgáltatás során a filmalkotás, illetve mozielőzetes részleteit bemutató, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közlemény vagy egyéb műsorszám;

e) hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely filmalkotás, illetve filmalkotást tartalmazó adathordozó értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására vagy e céllal összefüggésben ismertségének növelésére irányul, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől; nem minősül hirdetésnek a filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal megelőzően közzétett közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód abban az esetben, ha még nem készült a filmalkotásról mozielőzetes, vagy a benyújtott mozielőzetest vagy filmalkotást a Filmiroda még nem sorolta be;

f) korhatár besorolás jelzése: a filmalkotásnak vagy mozielőzetesnek a Besorolási Határozatban megállapított besorolási kategóriája, a korhatár minősítés és a rövid tájékoztató szöveg grafikus, illetve akusztikus módon az a)-c), valamint k) pontok valamelyikének megfelelően az útmutató szerint történő feltüntetése;

g) korhatár minősítés: az Mktv. 21. § alapján a Filmiroda honlapján közzétett útmutatóban (a továbbiakban: útmutató) meghatározott, az egyes besorolási kategóriákhoz rendelt szöveges figyelemfelhívás;

h) közlemény: a hirdetés fogalmába nem tartozó filmalkotással kapcsolatos olyan közlés, tájékoztatás, amely közvetlenül utal a filmalkotás címére és a terjesztés megkezdésének időpontjára vagy a megtekinthetőség módjára; nem minősül közleménynek a filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal megelőzően a filmalkotással kapcsolatban közzétett közlés, tájékoztatás;

i) mozielőzetes: a mozikban vetített, illetve egyéb formában nyilvánosságra hozott, a filmalkotást népszerűsítő olyan audiovizuális, vizuális vagy akusztikus alkotás, amely a filmalkotás tartalmára és cselekményére az egyes jelenetei lejátszásával, vagy a filmalkotásra leginkább jellemző motívummal, alkotóinak megjelenítésével utal és nem önálló filmalkotás;

j) sorozat: az alkotók vagy a szerkesztő által - különösen a filmalkotások címéből is kitűnő módon - sorozatként megjelölt, tematikailag összefüggő több filmalkotás. A sorozat egyes részei a korhatár besorolás szempontjából önálló filmalkotásoknak minősülnek;

k) teljes jelzés: a korhatár besorolás jelzése a korhatár piktogram, a korhatár minősítés, és - amennyiben a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási Határozat előírja - a rövid tájékoztató szöveg grafikus megjelenítésével, valamint a korhatár besorolás, a korhatár minősítés és - amennyiben a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási Határozat előírja - a rövid tájékoztató szöveg akusztikus módon történő megjelenítésével.

3. A filmalkotás és mozielőzetes besorolási kategóriája megjelenítésének feltételei

3. § (1) Az Mktv. 21. § a)-f) pontja alapján az I-VI. besorolási kategóriába besorolt filmalkotásokat és mozielőzeteseket, valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi hirdetést és közleményt az e rendeletben meghatározott korhatár besorolás jelzéssel kell ellátni, illetve közzétenni.

(2) A korhatár besorolás jelzések grafikus megjelenítésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.

(3) A korhatár minősítésnek az egyes besorolási kategóriákhoz rendelt szövegét az útmutató tartalmazza.

(4) A Besorolási Határozatban a kiskorúak védelmének hatékonyabb érvényesülése érdekében előírható, hogy a filmalkotás teljes jelzése az adott filmalkotásra jellemző, rövid tájékoztatót is tartalmazza, amennyiben a Korhatár Bizottság az útmutatóban felsorolt tartalmi elemek közül egyet vagy többet - az előfordulás gyakorisága, a megjelenés intenzitása, a megjelenítés módja vagy a közvetített üzenet ártalmassága alapján - különösen hangsúlyosnak ítél.

(5) A rövid tájékoztató írásban megjelenített szövege az útmutatóban meghatározott, a filmalkotásra vonatkozó különösen hangsúlyos jellemző vagy jellemzők feltüntetésével, a Korhatár Bizottság - (4) bekezdés szerinti mérlegelési szempontok figyelembevételével kialakított - javaslata alapján a Besorolási Határozatban kerül megállapításra.

4. A besorolási kategóriák megjelölési módjai

4. § (1) Az Mktv. 20. § (1) bekezdésének és a 24. §-ának megfelelően a filmalkotás besorolás jelzését az e rendeletben és az útmutatóban meghatározottak szerint, jól észlelhető módon kell feltüntetni. Az egyszerű vagy teljes jelzés útmutatóban meghatározott megjelenítési módjai közül a filmterjesztő jogosult választani azzal, hogy az alkalmazott jelzésnek a környezetétől jól elkülöníthetőnek kell lennie.

(2) A mozielőzetes önálló besorolása tárgyában hozott hatósági határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás jelzést fel kell tüntetni a mozielőzetes Mktv. 24. §-a szerinti valamennyi közzététele során. Az előzetes jelzés kizárólag a mozielőzetes moziban történő vetítése, a filmalkotás audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése során, valamint egyéb olyan hordozó felületen tüntethető fel, amelynél a filmterjesztő biztosítani tudja a (7) bekezdésben foglaltak teljesítését. A (7) bekezdésben foglaltak teljesítése nélkül az előzetes jelzés feltüntetésével hirdetési tevékenységet nem lehet folytatni, hirdetést, közleményt nem lehet közzétenni.

(3) Amennyiben mozielőzetes önálló besorolására kerül sor, a mozielőzetesre vonatkozó korhatár besorolás jelzés közzétételére a filmalkotások korhatár besorolás jelzésének közzétételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az egyszerű jelzésnek az útmutató szerinti előzetes jelzés feltüntetésével egyértelműen utalni kell arra a tényre, hogy a besorolás nem a filmalkotásra, hanem kizárólag a mozielőzetesre vonatkozik.

(4) Moziban a filmalkotást megelőzően kizárólag olyan mozielőzetes vetíthető, amelynek a Besorolási Határozatban megállapított besorolási kategóriája nem magasabb az azt követő filmalkotás besorolási kategóriájánál az (5) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) Amennyiben valamely filmalkotás tekintetében több mozielőzetes önálló besorolására kerül sor, a filmalkotásra vonatkozó mozielőzetesek közül a legmagasabb besorolási kategóriába sorolt mozielőzetes kategória szerinti jelzést kell feltüntetni valamennyi, a filmalkotásra vonatkozó hirdetésben és közleményben, ideértve a filmalkotásra vonatkozó valamennyi mozielőzetest is. A (4) bekezdés alkalmazásában a mozielőzetesek önálló besorolási kategóriáját kell figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstől.

(6) Amennyiben a mozielőzetes önálló besorolása esetén a filmterjesztő az Mktv. 21/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő indokolt kérelmében megjelölte azt az Mktv. 21. §-a szerinti besorolási kategóriát, amelynél alacsonyabb kategóriába a mozielőzetest annak tartalmától függetlenül nem kéri besorolni, és a kérelmét a Filmiroda jóváhagyja, a Besorolási Határozat tartalmazza azt a besorolási kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielőzetes a kérelem hiányában tartozna. A (4) bekezdés alkalmazásában, ebben az esetben ez utóbbi besorolási kategóriát kell figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstől.

(7) A filmalkotás korhatár besorolása tárgyában hozott elsőfokú döntés közlését követő öt munkanapon belül, de legkésőbb a filmalkotás terjesztésének megkezdését megelőző 72 órán belül - az előzetes jelzés feltüntetése helyett - a Besorolási Határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás jelzést kell a filmalkotásra vonatkozó mozielőzetes elején, valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi közleményben és hirdetésben az e rendeletben megállapított módon közzétenni abban az esetben, ha a mozielőzetes vagy - amennyiben adott filmalkotás tekintetében több mozielőzetes került besorolásra - az adott filmalkotásra vonatkozó mozielőzetesek közül a legmagasabb besorolási kategóriájú mozielőzetes önálló besorolása alacsonyabb kategóriájú volt a filmalkotás besorolási kategóriájánál. Amennyiben a mozielőzetes korhatár besorolása azonos vagy magasabb kategóriájú, mint a filmalkotás korhatár besorolása, a filmalkotásra vonatkozó korhatár besorolás jelzést a Besorolási Határozat közlésétől számított hét munkanapon belül kell feltüntetni a mozielőzetesben, a közleményben és a hirdetésben az e rendeletben meghatározott módon azzal a kivétellel, hogy a filmalkotás moziban történő vetítése előtt a Besorolási Határozat szerinti teljes jelzést kell a filmalkotás vetítését közvetlenül megelőzően megjeleníteni, közölni.

(8) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetén a reklámnak vagy egyéb kereskedelmi közleménynek nem minősülő műsorszámokban (filmajánló műsorszámok) olyan, a jelen rendelet szerint mozielőzetesnek minősülő hang, hangos vagy néma mozgó- vagy állókép is bemutatható, amelyet a Filmiroda nem sorolt be. A mozielőzetes önálló besorolása vagy a filmalkotás korhatár besorolását követően, a mozielőzetesnek vagy egy részletének bemutatása esetén az 5. § szerinti szabályokat kell alkalmazni.

5. A korhatár besorolás jelzésének vetített és akusztikus módon történő megjelenítése

5. § (1) A forgalomba hozott filmalkotás, illetve a mozielőzetes moziban történő vetítése előtt a teljes jelzést kell a vetítést közvetlenül megelőzően megjeleníteni, közölni. A Besorolási Határozatban foglaltak szerinti, legalább három másodperc időtartamú grafikusan megjelenített korhatár besorolás jelzésnek jól olvashatónak, a háttérből kiemeltnek kell lennie, és a képernyő legalább ötven százalékát le kell fednie. A képi megjelenítéssel egy időben a besorolási kategóriának, valamint a Besorolási Határozatban megállapított rövid tájékoztató szövegnek megfelelő akusztikus jelzésnek is el kell hangzania. A mozielőzetes előtt közzétett teljes jelzés esetében az akusztikus jelzés elhagyható.

(2) A filmalkotás lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetében a képernyő legalább három százalékát lefedő módon fel kell tüntetni a filmalkotás vagy a mozielőzetes korhatár besorolása szerinti egyszerű jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(3) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban közzétett filmajánló műsorszámban való megjelenésekor, amennyiben a műsorszám a filmalkotás részletével vagy előzetesével megszakításra kerül, a filmalkotás minden részletének elején legalább három másodpercnyi időtartamban a képernyő legalább három százalékát lefedő módon fel kell tüntetni a filmalkotás vagy a mozielőzetes korhatár besorolása szerinti egyszerű jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(4) A filmalkotás lineáris rádiós médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése során a közzétett hirdetés esetén a filmalkotás korhatár besorolási kategóriájának megfelelő egyszerű jelzést kell akusztikus módon közzétenni.

6. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése adathordozón és az adathordozó borítóján

6. § (1) Filmalkotás terjesztésére szolgáló bármely adathordozón történő filmterjesztés esetén a teljes jelzésnek meg kell jelennie a filmalkotást, illetve a mozielőzetest megelőzően, kivéve, ha az az adathordozó gyártási technológiája miatt lehetetlen.

(2) A Besorolási Határozatnak megfelelő teljes jelzést a filmalkotás terjesztési nyilvántartási számával együtt, a filmalkotás terjesztésére szolgáló, a megvásárolható, a kölcsönözhető, illetve a promóciós céllal forgalomba kerülő bármely adathordozó borítójának, csomagolásának első és hátsó oldalán, továbbá a gerincén, az útmutatóban meghatározott módon és méretben kell feltüntetni. Az adathordozó borítóján kívül elhelyezkedő, egy vagy több borítót egybe foglaló gyűjtőborítón a korhatár besorolás jelzését jól észlelhetően az útmutatóban meghatározott módon kell feltüntetni. Ha a gyűjtőborító több különböző korhatár besorolás jelzéssel ellátott filmalkotást tartalmaz, azon csak a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú jelzést kell feltüntetni.

(3) Amennyiben az adathordozó borítója, több adathordozót magában foglaló csomagolás esetén pedig a borítók csomagolása gerincének szélessége 11 mm-nél keskenyebb, és azon a jelzés az útmutató szerinti arányszámokat figyelembe véve nem helyezhető el, a korhatár besorolás jelzését kizárólag a borító vagy a csomagolás első és hátsó oldalán kell feltüntetni.

(4) Az egyszerű jelzést az adathordozó felületén - kivéve, ha az az adathordozó gyártási technológiája miatt lehetetlen - az adathordozón történő megjelenítés arányossági szabályainak alkalmazásával az útmutató szerint kell feltüntetni úgy, hogy az egyértelműen felismerhető legyen.

(5) Amennyiben a sorozatokat egy vagy több adathordozót tartalmazó közös gyűjtőcsomagolásban hozzák forgalomba, a sorozatok részeit képező filmalkotások közül a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú filmalkotás jelzését kell az (1)-(4) bekezdés szerint feltüntetni.

7. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus formában

7. § (1) Nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában megjelenő hirdetésben és egyéb közleményben az útmutató szerinti jelzést jól látható és olvasható módon úgy kell közzétenni, hogy az A5 szabvány méretnél kisebb, illetve A5 szabvány méretnél nagyobb, álló vagy fekvő formátumú általános és speciális, továbbá általános és speciális méretű álló vagy fekvő formátumú felületen megjelenő egyszerű és teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyezzenek az útmutatóban meghatározott szerkesztési arányokkal. A jelzések feltüntetésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.

(2) Nyomtatott sajtótermékekben megjelenő hirdetések esetében az egyszerű jelzést minden formátumnál a hirdetésen belül a kötészettel szemközti szélen kell elhelyezni, kivéve, ha ennek megvalósítása lehetetlen. Nyomtatott és internetes sajtótermékek esetében a nagyméretű címsorok és a kisméretű címsorok megjelenítésének részletes feltételeit az útmutató tartalmazza.

(3) A nyomtatott és az internetes moziműsor-ismertető sajtótermék, továbbá egyéb nyomtatott formában terjesztett moziműsor-ismertető esetén a filmalkotás címe mellett az útmutatóban feltüntetett egyszerű jelzést, valamint nyomtatott sajtótermék esetében két oldalanként, az oldal alján az adott oldalakon megjelenő korhatár besorolás jelzéseknek megfelelő minősítés szövegét kell feltüntetni.

8. Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása

8. § (1) A Filmiroda az Mktv. 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Mktv. és e rendelet szerint ellenőrzi, megállapítja és igazolja a közvetlen és közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint dönt a filmalkotás költségvetésének jóváhagyásáról.

(2) A Filmiroda a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása során költségként nem veszi figyelembe az ügyfél kérelmében szereplő észszerűtlen, az Mktv. 31/B. § (4) bekezdése szerint nem ellenőrizhető, valamint az állami támogatáshoz kapcsolódó közérdek megvalósulása szempontjából indokolatlan költségeket.

9. § (1) A Filmiroda az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek észszerűségének, az Mktv. 31/B. § (4) bekezdése szerinti ellenőrizhetőségének és indokoltságának vizsgálata során a filmszakmára jellemző szokásos piaci viszonyok figyelembevételével jár el. Ennek során részeiben és egészében megvizsgálja és összehasonlítja a filmalkotás költségvetésében szereplő költségtételeket, illetve azok összetételét, összegét a műfajában, gyártási körülményeiben, költségvetésének méretében, költségszerkezetében hasonló produkciók költségvetésében szereplő tételekkel.

(2) Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása érdekében az ügyfél, valamint az Mktv. 31/F. § (6) bekezdése alapján arra kötelezett személy vagy szervezet köteles a Filmiroda rendelkezésére bocsátani a költségek ellenőrzéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat.

(3) Amennyiben az ügyfél kérelmében szereplő valamely költségelem eltér a szokásos piaci ártól, vagy amennyiben valamely költségelem tekintetében a szokásos piaci ár nem állapítható meg, az adott költségelem tekintetében a Filmiroda részletes vizsgálatot folytathat le. A költségek észszerűségét, indokoltságát az ügyfél köteles bizonyítani.

10. § A Filmiroda a 8-9. §-ban foglaltak szerint jogosult a filmalkotás gyártása érdekében létrejött polgári jogi szerződésekben foglalt filmgyártási költségektől eltérő módon megállapítani a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségeket. A Filmiroda ebben az esetben az Mktv. szerinti, támogatásra jogosultság igazolására, valamint támogatás igazolás kiállítására irányuló eljárásában külön, egymástól eltérően állapíthatja meg a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló összeget és a támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartásába hivatalból bejegyzett, a filmalkotás költségvetésére vonatkozó, polgári jogi szerződésekkel igazolt adatokat.

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.