A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2019. (V. 29.) ITM rendelet

a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az országos jelentőségű vasútvonalat működtető pályahálózat-működtetőre (a továbbiakban: pályahálózat-működtető),

b) az országos jelentőségű vasútvonalat működtető vertikálisan integrált vállalkozásra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a pályahálózat-működtetőre, amely kizárólag olyan vasútvonalat működtet, amely

a) 500 km-nél rövidebb,

b) széles nyomtávú,

c) Magyarországot egy, az uniós vasúti jogszabályokat nem alkalmazó harmadik országgal köti össze, és

d) elszigetelt.

2. A pályahálózat-működtetőre vonatkozó függetlenségi kritériumok

2. § (1) A pályahálózat-működtető igazgatóságának (ügyvezetésének) vagy felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállalója

a) vasúti társasággal vagy annak kapcsolt vállalkozásával munkaviszonyt, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, és

b) vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti öröklés kivételével részesedést nem szerezhet.

(2) A pályahálózat-működtető igazgatósága (ügyvezetése) vagy felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállalójának a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vállalkozó vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában öröklés kivételével részesedést nem szerezhet.

(3) A pályahálózat-működtető igazgatóságának (ügyvezetésének) vagy felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállalója haladéktalanul, de legkésőbb az összeférhetetlenség felmerülését követő öt napon belül írásban bejelenti, ha vele vagy a (2) bekezdésben meghatározott esetben közeli hozzátartozójával szemben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (1) bekezdésében vagy az e rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel.

(4) Az igazgatóság (ügyvezetés) tagját a tulajdonosi jogkör gyakorlója, a felügyelőbizottság tagját az őt delegáló, a vezető állású munkavállalót és azon, a pályahálózat-működtető szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkavállalót, aki alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető, a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett felszólítja az összeférhetetlenség – a felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belüli – megszüntetésére.

(5) A pályahálózat-működtető igazgatóságának (ügyvezetésének) vagy felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállalója az öröklés útján szerzett tulajdoni részesedését a hagyatékátadó végzés kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles elidegeníteni.

(6) A (3)–(5) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig a pályahálózat-működtető igazgatóságának (ügyvezetésének) vagy felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója és azon, a pályahálózat-működtető szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkavállalója, aki alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető, nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely a pályahálózat-működtető által ellátott alapvető feladatokra és a Vtv. 11/B. §-a szerinti forgalomirányítási és a karbantartás-tervezési feladatokra vonatkozik.

(7) Ha a pályahálózat-működtető igazgatóságának (ügyvezetésének) vagy felügyelőbizottságának tagja a (3)–(5) bekezdésben foglalt határidőre kötelezettségének nem tesz eleget, a pályahálózat-működtetőnél fennálló igazgatósági vagy felügyelőbizottsági jogviszonyát visszahívással meg kell szüntetni. A jogviszony a visszahívás kézhezvételét követő harmincadik napon szűnik meg.

(8) Ha a vezető állású munkavállaló és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, alapvető feladatokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal rendelkező vezető munkavállaló a (3)–(5) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a munkáltató olyan munkakört ajánl fel, amelyre nem vonatkozik az összeférhetetlenségi ok. Ha a munkavállaló a felajánlott munkakört öt napon belül nem fogadja el, a munkáltató a pályahálózat-működtetőnél fennálló munkaviszonyt – az összeférhetetlenségi okra hivatkozással – munkáltatói felmondással megszünteti.

3. § A vállalkozó vasúti társaságoktól szervezetileg elkülönültnek minősül az a jogi személyiséggel rendelkező pályahálózat-működtető, amely nem rendelkezik országos vállalkozó vasúti társasági működési engedéllyel.

4. § (1) Az alapvető feladatok tekintetében döntéshozatali szempontból függetlennek minősül a pályahálózat-működtető, ha

a) belső szabályzatba foglalt döntéshozatali rendje szerint az általa ellátott alapvető feladatok tekintetében a döntési jogát más jogi vagy természetes személy nem befolyásolhatja és nem vonhatja el,

b) az alapvető feladatokat ellátó munkavállalók munkaszerződésében foglalt jogai és kötelezettségei, valamint a munkavégzésük feltételei biztosítják, hogy az alapvető feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudjanak eljárni,

c) az alapvető feladatokat ellátó munkavállalója vállalkozó vasúti társaságnál vagy annak kapcsolt vállalkozásánál munkaviszonnyal, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik, és

d) a pályahálózat-működtető alapvető feladatokat ellátó munkavállalója a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. §-ában meghatározott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében vállalkozó vasúti társaságnál vagy annak kapcsolt vállalkozásánál nem áll foglalkoztatási jogviszonyban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti belső szabályzatban az alapvető feladatokat ellátó munkavállalók munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit olyan módon kell meghatározni, hogy az alapvető feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben a független döntéshozatal biztosított legyen.

5. § (1) A pályahálózat-működtető forgalomirányítási és karbantartás-tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekért felelős vezető tisztségviselője köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben a Vtv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy ha jogviszonyának fennállása alatt vonatkozásában összeférhetetlenségi ok áll fenn. A vezető tisztségviselőt a tulajdonosi jogkör gyakorlója, a vezető állású munkavállalót és a munkavállalót pedig a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére.

(2) Ha az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szüntetik meg, akkor a pályahálózat-működtető

a) forgalomirányítási vagy karbantartás-tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekért felelős vezető tisztségviselőjének jogviszonyát visszahívással meg kell szüntetni. A jogviszony – a visszahívás kézhezvételét követő harmincadik napon – szűnik meg.

b) vezető állású munkavállalójának és munkavállalójának a munkáltató olyan munkakört ajánl fel, amelyre nem vonatkozik a Vtv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok. Ha a munkavállaló a felajánlott munkakört öt napon belül nem fogadja el, a munkáltató a pályahálózat-működtetőnél fennálló munkaviszonyt munkáltatói felmondással – az előzőek szerinti összeférhetetlenségi okra hivatkozással – megszünteti.

6. § (1) A pályahálózat-működtető kiszervezheti a vasúti pályahálózat fejlesztésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkákat vállalkozó vasúti társaságoknak vagy vállalkozó vasúti társaságot irányító vállalatoknak vagy vállalkozó vasúti társaság által irányított vállalatoknak, ha nem áll fenn összeférhetetlenség, a kiszervezésből nem keletkezik vállalkozó vasúti társaság számára a nyílt hozzáférés vonatkozásában versenyelőny, és a vállalkozó vasúti társaság fő tevékenysége e feladatok ellátása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a pályahálózat-működtető a kiszervezett munkák és a kapcsolódó feladatok ellátása felett felügyeleti jogkört gyakorol, valamint a kiszervezett munkák és a kapcsolódó feladatok tekintetében úgy felel, mintha a tevékenységet maga látná el.

(3) A vállalkozó vasúti társaság, vállalkozó vasúti társaságot irányító vállalat vagy vállalkozó vasúti társaság által irányított vállalat vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, továbbá a vasúti pályahálózat fejlesztésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkákat és kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalója jogosult a kiszervezett fejlesztési, karbantartási és felújítási feladataival, és kizárólag e feladatokkal összefüggő üzleti titok megismerésére. E személyek a tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megőrizni.

7. § A Vtv. 11. § (9) bekezdése és az e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezeteknek meg kell felelniük a Vtv. 11/A–11/C. §-ában, valamint az e rendeletben foglaltaknak.

8. § A pályahálózat-működtetői feladatokat más pályahálózat-működtetők – többek között a köz- és magánszféra közötti partnerséget létrehozó megállapodásban részes felek – is elláthatják, feltéve, hogy megfelelnek a Vtv. 11/A–11/C. §-ában és az e rendeletben foglalt követelményeknek. Ebben az esetben e feladat ellátásáért a felelősség ezeket a pályahálózat-működtetőket terheli.

9. § (1) A Vtv. 11/C. § (3) bekezdése tekintetében közvetve történik a kölcsön nyújtása, ha a kölcsönt a pályahálózat-működtető egy természetes vagy jogi személy részére nyújtja, aki ugyanolyan feltételekkel legalább ugyanolyan összegben kölcsönt nyújt vállalkozó vasúti társaságnak.

(2) A Vtv. 11/C. § (4) bekezdése tekintetében közvetve történik a kölcsön nyújtása, ha a kölcsönt a vállalkozó vasúti társaság egy természetes vagy jogi személy részére nyújtja, aki ugyanolyan feltételekkel legalább ugyanolyan összegben kölcsönt nyújt a pályahálózat-működtetőnek.

10. § A pályahálózat-működtető köteles biztosítani az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő adatszolgáltatás vonatkozásában, hogy a vasúti pályahálózatot igénybe vevő vállalkozó vasúti társaságok egymás adataihoz ne férhessenek hozzá. A pályahálózat-működtető biztosítja továbbá az üzleti szempontból érzékeny és üzleti titokká minősített adatokhoz való hozzáférés tilalmát, valamint a vonatkozó titoktartási szabályok betartását is.

11. § Ha az energiaellátás üzemeltetője nem lát el alapvető feladatokat, mentesíteni kell a pályahálózat-működtetőkre alkalmazandó szabályok alól, feltéve, hogy biztosított a hálózatfejlesztésre vonatkozó rendelkezéseknek, és mindenekelőtt a Vtv. 3/A. § c) pontjában, 3/B. § (1) bekezdésében, 3/C. §-ában, 12–13. §-ában, 28. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 29/A. §-ában foglaltaknak való megfelelés.

3. A vertikálisan integrált pályahálózat-működtetőre vonatkozó függetlenségi kritériumok

12. § A 2. alcímben rögzített függetlenségi kritériumokat a vertikálisan integrált pályahálózat-működtetőre vonatkozóan az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

13. § (1) A Vtv. 2. § 5.2. pont a)–c) alpontjai esetén vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó egyetlen más jogi személy vezető tisztségviselője, munkavállalója sem utasíthatja a pályahálózat-működtetőnek az alapvető funkció tekintetében döntésre jogosult vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját.

(2) Vertikálisan integrált vállalkozás esetében a pályahálózat-működtető igazgatóságának tagjai és az alapvető feladatokkal kapcsolatos döntéshozatallal megbízott személyek a vasúti rendszer összteljesítményéhez kapcsolódó jutalmakat kaphatnak.

(3) Vertikálisan integrált vállalkozás esetében a pályahálózat-működtető biztosítja az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő tevékenység informatikai elkülönítését a pályahálózat-működtető által ellátott más feladatoktól az informatikai eszközök használata (hardver- és szoftverhasználat) és az informatikai feladatot ellátó munkavállalók vonatkozásában.

(4) Vertikálisan integrált vállalkozások esetében vállalkozó vasúti társaság sem közvetlenül, sem a Ptk. 8:2. § (4) bekezdése szerinti közvetett befolyás útján nem jogosult az alapvető feladatokat ellátó munkavállaló megválasztására, visszahívására, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásának és megszüntetésének kezdeményezésére.

(5) A vertikálisan integrált vállalkozásokon belül nem lehet az alapvető feladatokat a vertikálisan integrált vállalkozásba tartozó másik jogi személyének kiszervezni, kivéve, ha ez a másik jogi személy az alapvető feladatok ellátásán kívül más tevékenységet nem végez.

(6) Vertikálisan integrált vállalkozás esetében a pályahálózat-működtető tartozásának végtörlesztése történhet

a) egy olyan vállalkozás által, amely a pályahálózat-működtető és a vertikálisan integrált vállalkozásba tartozó vállalkozó vasúti társaság felett egyaránt ellenőrzést gyakorol, vagy

b) vertikálisan integrált vállalkozásba tartozó bármely jogi személy által.

(7) Ha a Vtv. 2. § 5.2. pont d) alpontja szerinti vertikálisan integrált vállalkozás esetében az alapvető feladatokat a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet látja el,

a) a vertikálisan integrált vállalkozás a pályahálózat-működtetői, valamint a vállalkozó vasúti tevékenységeit külön-külön önálló jogi személyiséggel nem rendelkező részlegekben látja el, és

b) a Vtv. 11/C. § (2)–(9) bekezdésének rendelkezéseit a vertikálisan integrált vállalkozás pályahálózat-működtetői feladatokat ellátó önálló jogi személyiséggel nem rendelkező részlege tekintetében is alkalmazni kell.

(8) A (7) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését a vertikálisan integrált vállalkozás az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező részlegeinél elkülönítetten vezetett számviteli nyilvántartásokkal biztosítja.

4. A függetlenség feltételeinek biztosítása

14. § (1) A pályahálózat-működtető a Vtv. 11/A–11/C. §-ában és az e rendeletben meghatározott függetlenségre vonatkozó fő szabályokat a létesítő okiratában, a szervezeti és működési szabályzatában és a belső szabályzataiban rögzíti.

(2) Az a pályahálózat-működtető, amelyik alapvető feladatot is ellát, az (1) bekezdésben foglaltakon túl rögzíti továbbá

a) az országos vállalkozó vasúti tevékenység kizárását a társaság tevékenységi köre meghatározásánál,

b) önálló döntési jogosultság biztosítását az általa ellátott alapvető feladatok tekintetében és e jogkör elvonásának tilalmát.

(3) A pályahálózat-működtető a szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a függetlenségi intézkedések biztosítékait, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott belső szabályzataiban rögzíti a vállalkozó vasúti társaságban vezető tisztségviselő és a 2. § szerinti vezető állású munkavállaló részvételének kizárását az alapvető feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében és a döntéshozatalában.

5. A függetlenség feltételei meglétének ellenőrzése

15. § A vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi a pályahálózat-működtető működését.

16. § (1) A pályahálózat-működtető megkülönböztetésmentes módon, írásban szerződést köthet a vállalkozó vasúti társasággal a pályahálózat meghatározott részein a vállalkozó vasúti társaság részére történő előnyök nyújtására vonatkozóan. Az előnyök fajtái lehetnek:

a) alacsonyabb költségek,

b) jobb teljesítmény.

(2) A pályahálózat-működtető minden további vállalkozó vasúti társasággal – annak kezdeményezésére – is köteles a pályahálózatnak a szerződés hatálya alá tartozó részére vonatkozóan ugyanolyan feltételekkel szerződést kötni, mint amilyen feltétekkel az (1) bekezdés szerinti szerződést megkötötték.

(3) A vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti eljárás keretében nyomon követi az (1) bekezdés szerinti szerződés végrehajtását, és ha megállapítja, hogy a szerződés

a) új szereplőnek a vasúti piacra lépését akadályozza,

b) a vasúti piac felosztására vezet,

a szerződésben részes feleket kötelezi a szerződés megszüntetésére.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 75. napon lép hatályba.

18. § Az egyazon vertikálisan integrált vállalkozáson belüli jogi személyek között 2016. december 24. előtt nyújtott kölcsönök lejáratukig érvényben maradnak, feltéve, hogy piaci kamatlábon kötötték a kölcsönszerződést, és ténylegesen sor került a kölcsönök folyósítására és törlesztésére.

19. § Ez a rendelet az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2370 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. § *