A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületen végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából adományozható.

(2) Miniszteri elismerésként a 2. § szerinti díjak és Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

2. § A miniszter által adományozható díjak a következők:

a) Lánczy Leó-díj;

b) Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérem.

3. § (1) A miniszteri elismerés adományozását a miniszter által irányított szervezet államtitkára, a miniszter kabinetfőnöke, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság vezetője kezdeményezheti a miniszternél az adományozási alkalmat legalább 90 nappal megelőzően, a jelölt életútjának és szakmai tevékenységének rövid ismertetését is tartalmazó indokolt javaslattal.

(2) A javaslat tartalmi és formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A miniszteri elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat a Kitüntetési Bizottság a javaslatban foglalt indokok, valamint a jelölt életútja, szakmai tevékenysége alapján rangsorolja és terjeszti fel a miniszter részére. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az elismerések adományozásáról és dönthet pénzjutalom ezzel egyidejű nyújtásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság tagjai:

a) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár;

b) az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár;

c) a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár.

(5) A Kitüntetési Bizottság tagját akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig vagy ha az államtitkári tisztség nincs betöltve, az államtitkár kinevezéséig a miniszter által felkért személy helyettesíti.

(6) A Kitüntetési Bizottság működését ügyrend szabályozza.

4. § (1) A miniszteri elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy 2. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatai kezeléséhez.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda a 2. melléklet szerinti adatokat az e rendelet szerinti eljárások lefolytatása céljából kezeli.

(3) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól;

b) aki az elismerésre történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

c) aki a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) alapján a lemondási vagy felmentési idejét tölti, kivéve a kormányzati szolgálati jogviszonynak a Kit. 107. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felmentési okból történő megszüntetését;

d) aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján felmondási idejét tölti, kivéve, ha a felmondás azért következik be, mert a munkavállaló nyugdíjasnak minősül; vagy

e) aki legkésőbb az elismerésre történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg.

(4) Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy - ha az elismerésben a foglalkozással összefüggő tevékenységére tekintettel részesült - a foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter - a méltatlanság okának fennállásáról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul - a díjat visszavonja.

(5) Elismerésben ugyanaz a személy az előző elismerés adományozásától számított két éven belül ismételten csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal és csak abban az esetben részesíthető, ha az előző elismerés adományozását követően szerzett, kimagasló érdemek azt indokolják.

5. § (1) A miniszteri elismerést ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerés átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.

6. § A miniszter az elismerések adományozásáról és a díjak visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

7. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Miniszterelnöki Kormányiroda igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2) A miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vagy a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság vezetője által miniszteri elismerésre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek vagy gazdasági társaságnak a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

2. Egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) Lánczy Leó-díj a hosszú időn át kimagasló szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő személynek, továbbá kiemelkedő életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb két Lánczy Leó-díj adományozható a miniszter irányítása alá tartozó szervezet politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló munkatársai részére.

(3) Évente további legfeljebb két Lánczy Leó-díj adományozható

a) a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban,

b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság munkaviszonyban álló munkatársai részére.

(4) A Lánczy Leó-díj átadására a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(5) A Lánczy Leó-díj díszdobozban elhelyezett ezüstérem, amelyhez az adományozást igazoló oklevél kapcsolódik. Az ezüstérem átmérője 80 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján középen a névadó mellképe látható, mely körül a díj elnevezése szerepel, hátlapján Magyarország címere és az adományozás éve helyezkedik el.

(6) A Lánczy Leó-díjhoz 1 000 000 Ft nettó összegű pénzjutalom adható.

9. § (1) Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérem (a továbbiakban: Érdemérem) annak a személynek adományozható, aki a díjazást megelőző időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtott az állami vagyongazdálkodási területen.

(2) Évente legfeljebb tíz Érdemérem adományozható a miniszter irányítása alá tartozó szervezet politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló munkatársai részére. Évente további legfeljebb tíz Érdemérem adományozható a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság munkaviszonyban álló munkatársai részére.

(3) Az Érdemérem átadására a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett ezüstérem, melyhez az adományozást igazoló oklevél kapcsolódik. Az ezüstérem átmérője 80 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján középen az „Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérem” felirat, felette Magyarország címere, alatta az adományozás éve, hátlapján az állami vagyongazdálkodást szimbolizáló ábra látható.

(5) Az Érdeméremhez 600 000 Ft nettó összegű pénzjutalom adható.

10. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületen eredményes, példamutató tevékenységet végző személy részére adományozható.

(2) Évente legfeljebb húsz Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a miniszter irányítása alá tartozó szervezet politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló munkatársai részére. Évente további legfeljebb húsz Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vagy a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló munkatársai részére.

(3) A Miniszteri Elismerő Oklevél átadására a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A Miniszteri Elismerő Oklevélhez 300 000 Ft nettó összegű pénzjutalom adható.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § A 2019. évben a miniszteri elismerés adományozására vonatkozó javaslatait a miniszter által irányított szervezet államtitkára, a miniszter kabinetfőnöke, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság vezetője - a Kitüntetési Bizottság útján - legkésőbb az átadás napját 15 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez.

1. melléklet a 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelethez

Javaslat miniszteri elismerés adományozására

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet alapján a javasolt miniszteri elismerés megnevezése * :

a) Lánczy Leó-díj

b) Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérem

c) Miniszteri Elismerő Oklevél

A miniszteri elismerésre jelölt neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

Iskolai végzettsége:

Jelenlegi munkahelye:

Feladatköre, munkavállaló esetében munkaköre:

Lakcíme:

Értesítési telefonszáma:

E-mail-címe:

A jelölt korábban kapott elismerései (állami, miniszteri és szakmai elismerés):

Az elismerés átadásának javasolt időpontja:

A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):

A jelölt életútjának és szakmai tevékenységének ismertetése (melléklet)

Dátum:

Javaslattevő neve:

Javaslattevő munkahelye:

Javaslattevő aláírása:

2. melléklet a 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott,

1. hozzájárulok a miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a természetes személyazonosító adataim (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete szerinti további személyes adataim *  kezeléséhez, valamint az elismerésben részesültek nyilvántartásában a természetes személyazonosító adataim kezeléséhez.

2. Kijelentem, hogy velem szemben a Rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok *  nem áll fenn.

3. Tudomásul veszem, hogy az elismerésről szóló közlemény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítőben közzétételre kerül.

Dátum:

.......................................................
elismerésre jelölt aláírása


  Vissza az oldal tetejére