A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  átlagos fűtőérték: a tárgyidőszakon belül a számlák szerinti elszámolási időszakokra (a továbbiakban: elszámolási időszak) meghatározott, a számlákon kWh/m3 mértékegységben feltüntetett, szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó fűtőérték adatok számtani átlaga vagy az ezen adatok szerinti számlán szereplő, adott elszámolási időszakra vonatkozó fűtőérték,

b) *  felhasznált hőenergia-mennyiség: az 1. mellékletben foglalt képlet alapján meghatározott, a szárítmányt előállító üzem által a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált és igazolt tüzelőanyag-mennyiség és az elszámolási időszak átlagos fűtőértéke szorzatának összege kWh mértékegységben kifejezve,

c) *  szárítmány: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében felsorolt gyümölcs- és zöldségfélékből, a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény-drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeiről szóló 81/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet Melléklete szerinti, a 2. mellékletben felsorolt gyógynövényekből és a 3. mellékletben felsorolt fűszernövényekből forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt vagy a 3a. melléklet szerinti pörkölt termény,

d) tárgyév: az e rendelet szerinti támogatás iránti kérelem benyújtásának éve,

e) tárgyidőszak: a tárgyévet megelőző év július 1-jétől tárgyév június 30-áig tartó időszak,

f) tüzelőanyag: földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz.

2. § (1) E rendelet alapján a (2) bekezdés szerinti vállalkozás a szárítmány-előállításhoz felhasznált hőenergia-mennyiség után - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatásként - vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

(2) Támogatás igénybevételére az a szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozás (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely * 

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

b) a feldolgozandó termény megnevezését és mennyiségét, a végtermék megnevezését és mennyiségét, valamint a feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét napi bontásban tartalmazó, belső nyilvántartást vezet;

c) a tárgyidőszakra vonatkozóan igazolja a szárítmány-előállítás céljára felhasznált tüzelőanyag mennyiségét;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint ugyanezen törvény c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a d) pontban foglaltakról, valamint a tárgyévben és az azt megelőző két évben igénybe vett általános csekély összegű támogatás összegéről;

f) a támogatási kérelméhez csatolja az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti belső nyilvántartást a tárgyévben szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

3. § (1) *  A támogatási kérelem a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be tárgyév július 15. és augusztus 30. között a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(1a) *  A 2021. évben az (1) bekezdésben meghatározott időszakon belül támogatási kérelmet be nem nyújtott igénylő a támogatási kérelmét - az (1) bekezdésben meghatározott módon - 2021. november 30. és december 6. között jogosult benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az igénylő azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám, székhely vagy telephely címe),

b) *  a szárítmány-előállítás céljára a tárgyidőszakban felhasznált napi tüzelőanyag mennyiségére, valamint az átlagos fűtőértékre és a felhasznált hőenergia mennyiségére vonatkozó, elszámolási időszaki bontásban feltüntetett adatok,

c) *  a tárgyidőszakban előállított szárítmány mennyiségére vonatkozó adatok termékenként és napi bontásban feltüntetve,

d) az igényelt támogatás összege,

e) a 2. § (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti nyilatkozatok.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) *  telephelyi elszámolási időszaki bontásban a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlákat,

b) a belső nyilvántartás alapján készített, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerinti elszámoló kivonat elektronikus változatát és

c) * 

(4) *  A felhasznált hőenergia-mennyiség éves felhasználását igazoló, a (3) bekezdés a) pontja szerinti számlának tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét vagy fogyasztói azonosító számát, az elszámolási időszakot, az átadási pont, fogyasztási hely címét, azonosító számát, az átadott-átvett tüzelőanyag mennyiséget (m3 vagy kg mértékegységben kifejezve), továbbá az égéshőt (kWh/m3 vagy kWh/kg vagy MJ/m3 vagy MJ/kg mértékegységben kifejezve) vagy az energiamennyiséget (kWh vagy MJ mértékegységben kifejezve).

(5) *  Ha a támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(6) Az eljárás során - a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével - kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(7) A támogatási kérelem a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó benyújtott kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(8) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

4. § (1) A támogatás mértéke támogatásra jogosult igénylőnként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatási összeg a szárítmány-előállítás céljára a tárgyidőszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől függően, a 4. mellékletben foglalt táblázat alapján - az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - sávosan kerül megállapításra.

(3) A felhasznált hőenergia mennyiségének számításakor

a) *  a tárgyidőszaknak csak azon napjait kell figyelembe venni, amelyek során ténylegesen szárítmány-előállítás történt,

b) kizárólag az a tüzelőanyag-mérő berendezés által mért tüzelőanyag-mennyiség fogadható el, amely kizárólag az igénylő vonatkozásában méri a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségét.

(4) Ha az igénylő a tárgyidőszakban az adott telephelyen a szárítmány mellett egyéb terméket is előállított, akkor annak a napnak a tüzelőanyag-felhasználása, amely során egyéb termék előállítása is történt, a támogatás alapjaként nem vehető figyelembe.

(5) A támogatás összege az igénylő, illetve a vele - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti - egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keret alapján kerül megállapításra.

(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási kérelemben feltüntetett igénynek az ezen összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(7) Az általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(8) Az általános csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, ha a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén az igénylő biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(9) *  Ha a telephelyi és elszámolási időszaki bontásban a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlán a fűtőérték megajoule-ban van feltüntetve, akkor a kWh-ra történő átváltás során szorzótényezőként 0.277778-as érték az alkalmazandó.

(10) *  Ha a szárítmány-előállítás tartályos vagy palackos propán-bután gáz felhasználásával történik, akkor a propán-bután gáz esetében 12,8 kWh/kg átlagos fűtőérték alkalmazandó a számlán szereplő értéktől függetlenül.

5. § (1) *  A támogatás finanszírozására a tárgyévben legfeljebb 170 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) *  A Kincstár tárgyév december 31-éig dönt a támogatás odaítéléséről, valamint összegéről, és a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás igénylő részére történő folyósításáról.

(3) Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatást tartalmaz.

8. § *  (1) E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdés c) pontját a folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez * 

A tárgyévben szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség kiszámításának képlete

FHM= (h1×ÁF1) + (h2×ÁF2) + ..+ (hn×ÁFn)

ahol

FHM: felhasznált hőenergia-mennyiség

h: a támogatás alapját képező szárítmány előállítására az adott elszámolási időszakban felhasznált tüzelőanyag-mennyiség

ÁF: adott elszámolási időszaki átlagos fűtőérték

2. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

A támogatható gyógynövények jegyzéke

A B
1. Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
2. Vadgesztenyemag Hippocastani semen
3. Vadgesztenyelevél Hippocastani folium
4. Vadgesztenyekéreg Hippocastani cortex
5. Fekete ürömfű Artemisiae vulgaris herba
6. Articsókalevél Cynarae folium
7 Korpafű-leveleshajtás Lycopodii herba
8. Mórmályvalevél Malvae mauritii folium
9. Falgyom fű Parietariae herba
10. Csipkebogyó Rosae pseudo-fructus
11. Lórom-virágoshajtás Rumicis herba
12. Lóromtermés Rumicis fructus
13. Bodzabogyó Sambuci fructus
14. Máriatövis-virágoshajtás Cardui mariae herba
15. Fekete nadálytőlevél Symphyti folium

3. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

A támogatható fűszernövények jegyzéke

A B
1. Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
2. Medvehagyma Allium ursinum
3. Kerti kapor Anethum graveolens
4. Orvosi angyalgyökér Angelica archangelica
5. Tárkony Artemisia dracunculus
6. Barna mustár Brassica juncea
7. Paprika Capsicum annuum
8. Konyhakömény Carum carvi
9. Sáfrányos szeklice Carthamus tinctorius
10. Koriander Coriandrum sativum
11. Valódi sáfrány Crocus sativus
12. Édeskömény Foeniculum vulgare
13. Izsóp Hyssopus officinalis
14. Közönséges boróka Juniperus communis
15. Babér Laurus nobilis
16. Lestyán Levisticum officinale
17. Kerti majoránna Majorana hortensis
18. Borsmenta Mentha x piperita
19. Kerti bazsalikom Ocimum basilicum
20. Görög oregano Origanum vulgare subsp. hirtum
21. Petrezselyem Petroselinum crispum
22. Ánizs Pimpinella anisum
23. Rozmaring Rosmarinus officinalis
24. Orvosi zsálya Salvia officialis
25. Borsikafű Satureja hortensis
26. Fehér mustár Sinapis alba
27. Fekete mustár Sinapis nigra
28. Kerti kakukkfű Thymus vulgaris
29. Görögszéna Trigonella foenum-graecum

3a. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez * 

1. A B
Megnevezés magyarul Megnevezés latinul
2. Tök(mag) Cucurbitaceae nemzetsége
3. Vad (indián) rizs Zizania
4. Kesudió Anacardium occidentale
5. Földimogyoró (amerikai mogyoró) Arachis hypogaea
6. Közönséges mogyoró (európai mogyoró) Corylus avellana
7. Török mogyoró Corylus colurna
8. Diófafélék termése Juglandaceae
9. Mandulafa termése Prunus dulcis, Prunus communis, Prunus amygdalus vagy Amygdalus communis
10. Pisztáciafa termése Pistacia

4. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez * 

A tárgyévben igénybe vehető támogatás mértéke a szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség alapján

A B C
1. A felhasznált hőenergia-mennyiség intervallumának alsó értéke (kWh) A felhasznált hőenergia-mennyiség intervallumának felső értéke (kWh) A támogatás összege (euró)
2. 10 000 49 999 400
3. 50 000 99 999 1 900
4. 100 000 499 999 3 700
5. 500 000 999 999 7 600
6. 1 000 000 1 999 999 15 600
7. 2 000 000 2 999 999 22 666
8. 3 000 000 3 999 999 32 000
9. 4 000 000 4 999 999 40 000
10. 5 000 000 5 999 999 46 666
11. 6 000 000 6 999 999 51 999
12. 7 000 000 7 999 999 55 999
13. 8 000 000 8 999 999 58 666
14. 9 000 000 9 999 999 65 999
15. 10 000 000 66 666