A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XX. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. január 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló
JEGYZŐKÖNYV

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG, és

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”,

egyrészről,

továbbá

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,

a továbbiakban: „Svájc”,

másrészről,

a továbbiakban: a „Szerződő Felek”,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2002. június 1-jén lépett hatályba,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2004. október 26-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2004. évi jegyzőkönyv), amely 2006. április 1-jén lépett hatályba;

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2008. május 27-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2008. évi jegyzőkönyv), amely 2009. június 1-jén lépett hatályba,

TEKINTETTEL arra, hogy a Horvát Köztársaság 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz,

MIVEL a Horvát Köztársaságnak a megállapodás szerződő felévé kell válnia,

MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN:

1. cikk

(1) A Horvát Köztársaság a megállapodás szerződő felévé válik.

(2) E jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdődően a megállapodás rendelkezései Horvátország tekintetében - az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek megfelelően - a megállapodás jelenlegi Szerződő Feleivel azonos módon kötelezőek.

2. cikk

A megállapodás fő szövegrészét, valamint annak I. mellékletét a következőképpen kell módosítani:

a) A Szerződő Felek jegyzéke Horvátországgal egészül ki, az Európai Unióval és tagállamaival együtt.

b) A megállapodás 10. cikkében az (1c), (2c), (3c), (4d), (4e) és (5c) bekezdést be kell illeszteni a megfelelő (1b), (2b), (3b), (4c) és (5b) bekezdés után:

„(1c) A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított második év végéig Svájc mennyiségi korlátozást tarthat fenn a Horvát Köztársaság olyan állampolgárai tekintetében, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, a következő két tartózkodási kategóriához való hozzáférés vonatkozásában: négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb tartózkodás, valamint egy évnek megfelelő vagy azt meghaladó időtartamra szóló tartózkodás. A négy hónapnál rövidebb tartózkodásra nem tarthatók fenn mennyiségi korlátozások.

A fent említett átmeneti időszak vége előtt Svájc jelentése alapján a vegyes bizottság felülvizsgálja a Horvátország állampolgárai vonatkozásában alkalmazott átmeneti időszak működését. A felülvizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fent említett időszak végén Svájc értesíti a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is alkalmaz-e mennyiségi korlátozásokat a Svájcban alkalmazott munkavállalókra. Svájc a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépése után öt éven keresztül továbbra is alkalmazhat ilyen jellegű intézkedéseket. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén a Horvátország állampolgárai vonatkozásában alkalmazott valamennyi mennyiségi korlátozást el kell törölni. Horvátország ugyanilyen időszakokra ugyanilyen mennyiségi korlátozásokat vezethet be a svájci állampolgárok vonatkozásában.”;

„(2c) Svájc és Horvátország a valamely másik Szerződő Félnek a saját területén alkalmazott munkavállalói vonatkozásában a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított második év végéig fenntarthatja a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségére és a másik Szerződő Fél állampolgáraira vonatkozó díjazási és munkafeltételek szabályozását. Ugyanilyen ellenőrzések tarthatók fenn a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett következő négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában: kertészet; építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás (NACE-kódok *  01.41; 45.1-től 4-ig; 74.60; valamint 74.70). Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdésben említett átmeneti időszakok alatt Svájc a munkavállalási jogosultság tekintetében előnyben részesíti a horvát állampolgár munkavállalókat az olyan munkavállalókkal szemben, akik nem EU- és nem EFTA-országok állampolgárai. A szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségének ellenőrzését nem kell alkalmazni a Szerződő Felek közötti, a szolgáltatások nyújtásáról szóló külön megállapodás által liberalizált szolgáltatókra (beleértve a közbeszerzések bizonyos szempontjairól szóló megállapodást is, amennyiben az kiterjed a szolgáltatások nyújtására). Ebben az időszakban a képesítési követelmények a négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyek vonatkozásában fenntarthatók * , csakúgy, mint a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a fenti négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában.

A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két éven belül a vegyes bizottság az átmeneti intézkedéseket végrehajtó Szerződő Felek mindegyike által készített jelentés alapján áttekinti az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedések működését. A felülvizsgálat befejeztével, és legkésőbb a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két év után az a Szerződő Fél, amely végrehajtotta az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedéseket, és értesítette a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is szándékában áll ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazni, azokat a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított ötödik év végéig továbbra is alkalmazhatja. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén az e bekezdésben említett valamennyi korlátozást meg kell szüntetni.”

„(3c) A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől az (1c) bekezdésben említett időszak végéig Svájc - a harmadik országokra vonatkozó teljes kvótáján belül - Horvátország olyan állampolgárai vonatkozásában, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, évente (pro rata temporis) minimális számú új tartózkodási engedélyt *  tesz hozzáférhetővé a következő ütemezésnek megfelelően:

Határidő Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló engedélyek száma A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedélyek száma
Első év 54 543
Második év 78 748
Harmadik év 103 953
Negyedik év 133 1 158
Ötödik év 250 2 000

(3d) Amennyiben Svájc és/vagy Horvátország az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket alkalmaz a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában, és munkaerőpiacán súlyos zavar alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, ezekről a körülményekről az (1c) bekezdésben meghatározott időszak vége előtt értesíti a vegyes bizottságot.

A vegyes bizottság eldönti, hogy az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja-e az átmeneti intézkedéseket az értesítés alapján. A vegyes bizottság kedvező véleménye esetén, az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét év végéig. Ebben az esetben az (1c) bekezdésben említett tartózkodási engedélyek száma évente:

Határidő Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló engedélyek száma A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedélyek száma
Hatodik év 260 2 100
Hetedik év 300 2 300

„(4d) Az (1c) és (3d) bekezdésben meghatározott időszak végén, illetve a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított tíz éven keresztül, a következő rendelkezések alkalmazandóak: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói számára az (1c) bekezdésben említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint 10%-kal meghaladja a referenciaévet megelőző három év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan, egyoldalúan korlátozhatja az alkalmazást megelőző három év átlagának 5%-kal megnövelt mértékében Horvátország munkavállalóinak és önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló, valamint az alkalmazást megelőző három év átlagának 10%-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben az engedélyek száma ugyanezen módon korlátozható.

Az előző albekezdéstől eltérően, a következő rendelkezések alkalmazandóak a hatodik és hetedik referenciaév végén: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói számára az (1c) bekezdésben említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint 10%-kal meghaladja a referenciaévet megelőző év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan, egyoldalúan korlátozhatja az alkalmazást megelőző három év átlagának 5%-kal megnövelt mértékében Horvátország munkavállalóinak és önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló, valamint az alkalmazást megelőző három év átlagának 10%-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben az engedélyek száma ugyanezen módon korlátozható.

(4e) A (4d) bekezdés alkalmazásában:

(1) A „referenciaév” kifejezés egy adott évet jelent, amelyet annak a hónapnak az első napjától kell számítani, amelyben a jegyzőkönyv hatályba lép;

(2) Az „alkalmazás éve” kifejezés a referenciaévet követő évre vonatkozik.”;

„(5c) Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdés átmeneti rendelkezéseit, különösen a (2c) bekezdésnek a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségét, valamint a díjazási és munkafeltételek szabályozását érintő átmeneti rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fenti bekezdésekben említett, a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésekor a Szerződő Felek területén gazdasági tevékenység folytatására jogosult munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozóan.

Az ilyen személyek élvezik különösen a foglalkozás szabad megválasztásához és a földrajzi mobilitáshoz fűződő jogot.

Az egy évnél rövidebb időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük megújíttatására; velük szemben nem lehet a kvóta kimerülésére hivatkozni. Az egy évre vagy azt meghaladó időtartamra szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük automatikus meghosszabbítására. A fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdve az ilyen munkavállalók vagy önálló vállalkozók élvezik az e megállapodás alapvető rendelkezéseivel, és különösen a 7. cikkel a letelepedett személyeknek biztosított szabad mozgáshoz való joghoz kapcsolódó jogokat.”.

c) A megállapodáshoz csatolt I. melléklet 27. cikkének (2) bekezdésében a 10. cikk (2), (2a), (2b), (4a), (4b) és (4c) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 10. cikk (2b), (2c), (4c) és (4d) bekezdésére való hivatkozás lép.”

3. cikk

A megállapodás I. mellékletének 25. cikkétől eltérve, az e jegyzőkönyv 1. mellékletének átmeneti időszakait kell alkalmazni.

4. cikk

A megállapodás II., és III. melléklete e jegyzőkönyv 2. és 3. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

(1) E jegyzőkönyv 1., 2. és 3. melléklete a jegyzőkönyv szerves részét képezi.

(2) E jegyzőkönyv a 2004. évi és a 2008. évi jegyzőkönyvvel együtt a megállapodás szerves részét képezi.

6. cikk

(1) Az Európai Unió Tanácsa - az Európai Unió tagállamainak nevében - és Svájc e jegyzőkönyvet saját eljárásaikkal összhangban kötelesek megerősíteni vagy jóváhagyni.

(2) A Szerződő Felek értesítik egymást ezen eljárások befejezéséről.

7. cikk

E jegyzőkönyv a megerősítéséről vagy jóváhagyásáról szóló utolsó értesítést követő első hónap első napján lép hatályba.

8. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodással megegyező időtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelően marad hatályban.

9. cikk

(1) E jegyzőkönyv, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatok két eredeti példányban, angol, bolgár, horvát, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készültek, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2) A megállapodás - valamennyi mellékletet, jegyzőkönyvet és záróokmányt is beleértve - horvát nyelvi változatai egyaránt hitelesek. A megállapodás horvát nyelven készült hiteles szövegét a megállapodás 14. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

1. MELLÉKLET

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

A Horvátország e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint létrehozott jogi személyek által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezőgazdasági földterület szerzése vonatkozásában nem részesíthetők kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben e jegyzőkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint azon országok állampolgáraira, amelyek nem szerződő felei a megállapodásnak, vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásnak.

Svájc azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni és tartózkodni Horvátországban, nem tartoznak az előző fenti bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más eljárás, mint amelyet Horvátország saját állampolgáraira kell alkalmazni.

E jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. A vegyes bizottság az első bekezdésben megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.

Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Horvátországban a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavara alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, Horvátország ezekről a körülményekről az első bekezdés meghatározott hétéves átmeneti időszak vége előtt értesíti a vegyes bizottságot. Ebben az esetben Horvátország a jegyzőkönyv hatálybalépését követően további tíz évig alkalmazhatja az első bekezdésben ismertetett intézkedéseket. Ez a meghosszabbítás különösen érintett, kiválasztott földrajzi területekre korlátozható.

2. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakasz (Hivatkozott jogi aktusok) 1. pontjában a következő jogi aktus kerül beillesztésre:

A Tanács 2013. május 13-i 517/2013/EU rendelete (HL L 158., 2013.6.10., 1. o.) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.

2. A jegyzőkönyv II. mellékletének a munkanélküliségi biztosításra vonatkozó szakasza (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hetedik év végéig kell alkalmazni a Horvát Köztársaság állampolgárai vonatkozásában.

3. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló egyezmény III. melléklete a következőképpen módosul:

Az 1a. pont a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

- A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya (HL L 112., 2012.4.24., 10. o.), III. melléklet (A Horvát Köztársaság csatlakozási okmányának 15. cikkében említett lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása - (HL L 112., 2012.4.24., 41. o.),

A 2005/36/EK irányelv 23. cikke (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A 43b. cikk sérelme nélkül minden tagállam elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő, általános orvosi és szakorvosi szakmai tevékenység megkezdésére feljogosító, továbbá általános ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői, gyógyszerészi és építészmérnöki előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést,

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt, és

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett tagállamok hatóságai tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító, kérdéses okirat - az általános orvosi és szakorvosi, általános ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői és gyógyszerészi szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében a 45. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek vonatkozásában, az építészmérnöki szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében a 48. cikkben említett tevékenységek vonatkozásában, valamint az e tevékenységek gyakorlása tekintetében - területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat, illetve, az építészmérnökök tekintetében a VI. melléklet 6. pontjában e tagállamokra vonatkozóan megjelölt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat.

Az ilyen tanúsítványhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint ezek a személyek a kérdéses tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.”

A 2005/36/EK irányelv a következő 43b. cikkel egészül ki:

„A szülészettel kapcsolatos szerzett jogok nem alkalmazandók a 2013. július 1-je előtt Horvátországban szerzett következő képesítésekre: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészeti-nőgyógyászati főápoló), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészeti-nőgyógyászati ápoló), viša medicinska sestra primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező főápoló), medicinska sestra primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező ápoló), ginekološko-opstetrička primalja (szülészeti-nőgyógyászati szülésznő) és primalja (szülésznő).”

- A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet A. rész

A 2a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (1).

A 3a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (2).

A 5a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet C. rész.

SVÁJC NYILATKOZATA AZ ALÁÍRÁS IDŐPONTJÁTÓL KEZDŐDŐ AUTONÓM INTÉZKEDÉSEKRŐL

Svájc - nemzeti jogszabályai alapján - munkaerőpiacán a Horvát Köztársaság állampolgárai számára az e jegyzőkönyvben található átmeneti szabályok hatálybalépését megelőzően ideiglenesen lehetővé teszi a munkavállalást. Ennek érdekében Svájc a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától - a megállapodás 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint - külön kvótákat nyit meg mind a rövid, mind a hosszú távú munkavállalási engedélyek tekintetében a Horvát Köztársaság állampolgárai javára. A kvóta évente 50 hosszú távú és 450 rövid távú engedélyre terjed ki. Ezenfelül évente 1 000 rövid távú engedéllyel rendelkező munkavállaló négy hónapnál rövidebb tartózkodását engedélyezi.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére