A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: állami tulajdonjog gyakorlója) az igénylő által előterjesztett okiratokat és egyéb bizonyítékokat megvizsgálja. Ennek során azokat a tényeket és körülményeket veszi figyelembe, amelyek alapján az igénylő tulajdonjoga kétséget kizáróan bizonyítható.

(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 10 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt, továbbá a Magyar Nemzeti Levéltárat, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az azokra vonatkozó, a kezelésében lévő – továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más közgyűjtemény további bizonyítékokkal rendelkezik, az ezektől beszerzett –, az állami tulajdonjog fennállását bizonyító vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.

(3) Ha az igénylő állampolgárságától való megfosztására és vagyona elkobzására az eljárás során adat merül fel, akkor az állami tulajdonjog gyakorlója az illetékes kormányhivatalt is megkeresi a szükséges okiratok beszerzése érdekében.

4. § (1) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igénylő által előterjesztett okiratokról, valamint egyéb bizonyítékokról és a 3. § (2) és (3) bekezdésében beszerzett adatokról, valamint az általa kezelt adatokról összesítést készít, amelyet az igény kézhezvételétől számított 100 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére megküld. Az összesítésben – a 3. §-ban foglaltakon túl – a vagyontárgy történetére vonatkozóan feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek. Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta az állami tulajdonjog gyakorlója részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat, és emiatt ezeket nem volt mód az összesítésben szerepeltetni, ennek tényét az állami tulajdonjog gyakorlója az összesítésben feltünteti.

(2) Ha a miniszter az összesítést nem tartja alkalmasnak, illetve elegendőnek a döntés meghozatalához, 30 napos határidővel a 3. §, valamint az (1) bekezdés szerinti adatok kiegészítését írhatja elő.

(3) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy az igénylő kérelme az igényelt vagyontárgy vonatkozásában

a) kétséget kizáróan megalapozott, a miniszter 15 napon belül dönt a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásról, vagy

b) nem megalapozott, a miniszter dönt az igény elutasításáról

az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti visszaadás nem eredményezi a tulajdonjogi igény eldöntését.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti döntést követően a vagyontárgy a közgyűjtemény őrzésében marad. Az igény elutasítása nem akadálya annak, hogy az igénylő a vagyontárgyra vonatkozó tulajdoni igényének érvényesítése és a vagyontárgy kiadása iránt a bíróságnál keresetet terjesszen elő.

(6) Ha a miniszter az összesítés alapján az igényt elutasítja, arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.

(7) A miniszter (3) bekezdés szerinti döntését az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul közli

a) az igénylővel,

b) a közgyűjteménnyel,

c) a közgyűjtemény fenntartójával és

d) – valószínű örökösi bizonyítvány kiállítása esetén – a bizonyítványt kiállító közjegyzővel.

(8) A miniszter (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy indokolt-e a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 47. §-a szerinti védetté nyilvánítási eljárást megindítani.

5. § (1) Ha a miniszter döntést hozott a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról, a közgyűjtemény köteles a vagyontárgyat – az igénylővel egyeztetett időpontban – az igénylő részére birtokba adni, az időpontban való megegyezés hiányában pedig 3 napon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő birtokba vegye.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a vagyontárgyat több, igényüket együttesen előterjesztő igénylő részére kell visszaadni, a közgyűjteménynek azt az igénylők mindegyike által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában az igénylők közös birtokába kell adnia.

(3) A miniszteri döntéssel visszaadott vagyontárgy átvételére az igénylő a visszaadásról szóló miniszteri döntés kézbesítésétől számított 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult.

6. § A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjában miniszteri döntéssel befejezett, de az igénylőnek birtokba nem adott vagyontárgyak átvételére az igénylő 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult akkor, ha az igénylő a birtokbavételt e rendelet hatálybalépéséig nem kezdeményezte. Az igénylő halála esetén az örökös kérheti a birtokbaadást, ebben az esetben a 6 hónapos jogvesztő határidő a hagyatéki eljárás időtartamával meghosszabbodik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.