Hatály: közlönyállapot (2019.VIII.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2019. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3696 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet.

1. melléklet a 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B
1. Megnevezés A vállalkozások előző évi tényadataiból egy munkaórára számított érték
(Ft/óra)
2. Alapbér [2019. évben havi 195 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 1 121
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 223
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 17,5%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

235
20
5. Szállásköltség 14
6. Csoportos személyszállítás 222
7. Védőruha, védőfelszerelés 15
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 54
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70
10. Munkavédelmi költség 22
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 755
12. Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség 44
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 9
14. Szerszámhasználat 16
15. Értékcsökkenési leírás 60
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 2
18. Telefonköltség 4
19. Bankköltség 14
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2
21. Kötelező adó, járulék:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

81
1
22. Biztosítások 11
23. 2-22. Összesen 2 998
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 85,63%
25. Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 - 0,8563)]

431
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

195
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke
(23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02)

72
30. Mindösszesen (23. + 25. + 27. + 29. sor) 3 696