A jogszabály mai napon ( 2019.05.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.VII.1. - 2019.VII.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A gazdaság- és társadalomtudományi képzési terület, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

(2) Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében

a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,

b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,

c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint

a) az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe, valamint

b) az Egyetem - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként, az Alapítvány tulajdonába

kell adni.

(2) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter az 1. melléklet szerinti vagyonelemek bizalmi vagyonkezelésbe adásáról az Alapítvány alapító okiratában rendelkezik. Az 1. melléklet szerinti vagyonelemekhez kapcsolódó 2018. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(3) Ha az osztalékfizetés szempontjából figyelembe veendő napon még nem történik meg a részvények bizalmi vagyonkezelésbe adása és átruházása, akkor az 1. melléklet szerinti tulajdoni hányadra jutó osztaléknak megfelelő összeget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 7. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások jogcímcsoport terhére biztosítja az Alapítvány részére.

(4) Az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adott 1. melléklet szerinti vagyon elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, felszámolási eljárás esetén nem minősül az Alapítvány felszámolás alá vonható vagyonának. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén ezen vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(5) Az Alapítvány a részére bizalmi vagyonkezelésbe adott 1. melléklet szerinti részvényekkel kapcsolatos szavazati jogát az MNV Zrt. rendelkezései szerint köteles gyakorolni. Az MNV Zrt. szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos rendelkezése hiányában az Alapítvány a részvényesi szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) Ha az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott 1. melléklet szerinti részvények kibocsátójának alapszabálya a szavazati jog korlátozásáról rendelkezik és a rendelkezés alapján az állami tulajdonban és az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésében lévő részvények egy részvényesi csoportba tartozónak tekintendők, akkor a részvényesi csoport nevében a szavazati jogok gyakorlására az MNV Zrt. jogosult.

(7) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott, valamint az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(8) Az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott 1. melléklet szerinti részvényekhez kapcsolódó osztalékhoz való jog az Alapítványt mint kedvezményezettet illeti meg azzal, hogy a bizalmi vagyonkezelés az állam részére ingyenesen történik, ezért kizárólag az osztalék terhére történhet a bizalmi vagyonkezelés keretében felmerülő költségek elszámolása.

4. § (1) A Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület Mányoki út 9. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében 2020. január 1. napjával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. Az ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - az alapító okirat szerint, alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) A miniszter, illetve az Alapítvány 2020. június 30-ig köteles az (1) bekezdés szerinti ingatlan ingyenes használatát biztosítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára.

(4) Az Alapítvány további vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

3. * 

5-6. § * 

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 2. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

8. § A 3. §, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 9. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § * 

1. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B
1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 81 942 946 darab „A” sorozatú részvény
(HU0000123096)
3. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 18 637 486 darab „C” sorozatú részvény
(HU0000153937)

2. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére