A jogszabály mai napon ( 2021.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetségeknek azon kérésére tekintettel, hogy a szabályozás ne csak a fejlesztésre fordítható támogatások legmagasabb összegét, hanem a működésre fordítható keretet is meghatározza - a következőket rendeli el:

1. § *  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint a 2021. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege - ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 24/A. §-a szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást - nem haladhatja meg a 100 000 000 000 forintot, amelyen belül

a) az építési beruházások megvalósítására irányuló támogatások - ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont c)-f) alpontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat - együttes összege legfeljebb 35 388 311 000 forint lehet,

b) az egyéb, alapvetően működési célt szolgáló támogatások - ideértve a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcímre, valamint a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, 11., 12. és 13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat - együttes összege legfeljebb 64 611 689 000 forint lehet.

2. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetségeknek (a továbbiakban: szakszövetség) minőségbiztosítási rendszerre (benchmark-rendszer) és követelményeire a Korm. rendelet szerint tett javaslatainak értékelésével,

b) az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével, valamint

c) a szakszövetségeknek az 1. § szerinti keretösszegből a működésükkel érintett látvány-csapatsportág részesedésének arányára vonatkozó javaslatai, a látvány-csapatsportágak adott időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési koncepciója, terve, valamint a Kormány álláspontja figyelembevételével

megállapítja az 1. § szerinti keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztásának arányát.

(2) A miniszter az 1. § szerinti keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztásának arányáról értesíti a szakszövetségeket. A szakszövetség honlapján közzéteszi a működésével érintett látvány-csapatsportágra vonatkozó, az igazolások és támogatási igazolások együttes összegét.

3. § (1) *  A szakszövetség a miniszternél írásban, indokolással kezdeményezheti az 1. § a) vagy b) pontja szerinti támogatásnak a működésével érintett látvány-csapatsportágra vonatkozóan megállapított összegének növelését az 1. § szerinti, növeléssel nem érintett másik támogatás összegének azonos mértékű csökkentésével egyidejűleg.

(2) A miniszter a szakszövetség (1) bekezdés szerinti kezdeményezését véleményezés céljából megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) A miniszter a szakszövetség (1) bekezdés szerinti kezdeményezését az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével hagyhatja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  E rendeletnek a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át a Módr. hatálybalépését megelőzően a 2020. évben kiállított igazolásokra és támogatási igazolásokra is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére