A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) beruházás: a támogatásra jogosult mezőgazdasági vállalkozás által alkalmazott, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység;

b) elsődleges mezőgazdasági termelés: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

c) erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 9. pontja szerinti tevékenységek összessége;

d) induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás;

e) mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;

f) mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

g) mezőgazdasági termékek forgalmazása: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;

h) mikro, kis- és középvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;

i) nagyvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek meg nem felelő vállalkozás;

j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

k) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény;

l) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti hányados;

m) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték.

2. A támogatás formája és mértéke

2. § (1) A mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylő

a) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz, -forgalmazáshoz, illetve

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó,

kizárólag forint alapon nyújtott beruházási hitel (a továbbiakban: beruházási hitel) kamatának megfizetéséhez vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: kamattámogatás) vehet igénybe.

(2) A nagyvállalkozásnak minősülő igénylő az (1) bekezdés szerinti kamattámogatást a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján

a) a Közép-Magyarország régión kívüli más régióban induló mezőgazdasági termékfeldolgozási, -forgalmazási, illetve erdőgazdálkodási célú – ide nem értve a pótló beruházást – vagy

b) a Közép-Magyarország régió támogatható településein induló – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 51. pontja szerinti – új gazdasági tevékenység végzésére irányuló mezőgazdasági termékfeldolgozási, -forgalmazási, illetve erdőgazdálkodási célú

beruházási hitelhez veheti igénybe. * 

(3) A kamattámogatás olyan beruházási hitel esetén vehető igénybe, amelynek a futamideje legalább 3, de legfeljebb 10 év.

(4) A kamattámogatásban részesíthető beruházási hitelek összege beruházásonként és ügyfelenként legalább 3 millió forint, és nem haladhatja meg

a) az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházások esetében az 1,3 milliárd forintot,

b) a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz vagy -forgalmazáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások esetében a 2 milliárd forintot.

(5) *  A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80%-a, de legfeljebb 2 százalékpont éves szinten azzal, hogy kamattámogatás csak azon kamatidőszak tekintetében nyújtható, amelynél a hiteldíj nem haladja meg az 5%/év szintet.

(6) A kamatidőszak hiteldíjának számításakor figyelembe kell venni a kamatidőszakra megállapított ügyleti kamatot, továbbá valamennyi, a hitelhez kapcsolódó, a kamatidőszakban esedékessé váló, a hitelfelvevőt terhelő díjat, jutalékot, költséget, kivéve

a) a harmadik személynek fizetett díjakat (ideértve a közjegyzői díjat, az értékbecslés díját, a kezességvállaló intézményeknek fizetett kezességvállalási díjat, a földhivatali díjat, a biztosítékok nyilvántartásához kapcsolódó díjat, a biztosítási díjat),

b) a hitelszerződés feltételeinek nem teljesítéséhez kapcsolódó, a kamatidőszakban esedékessé váló fizetési kötelezettségeket (ideértve a büntető jellegű kamatot, a késedelmi kamatot, az egyéb, kizárólag a szerződéses feltételek nem teljesítéséhez kapcsolódó díjat, költséget, jutalékot),

c) az igénylő által kezdeményezett szerződésmódosításhoz kapcsolódó (ide nem értve az előtörlesztést), a kamatidőszakban esedékessé váló díjat, jutalékot, költséget.

(7) A kamatidőszak hiteldíját az 1. mellékletben szereplő képlet alapján kell meghatározni.

(8) Az (1) és (2) bekezdés szerinti beruházási hitelhez – a 3. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kedvezményes díjú kezesség és kezességi díjtámogatás is kapcsolódhat. A beruházás támogatástartalmának és támogatásintenzitásának meghatározásakor figyelembe kell venni a kedvezményes kezességi díjból és a kezességi díjtámogatásból származó támogatástartalmat is.

(9) A beruházás teljes támogatástartalma nem haladhatja meg

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában, vagy

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában

meghatározott határértéket.

(10) *  A támogatási intenzitás

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén az Atr. V. fejezete szerinti regionális támogatási térkép alapján kerül meghatározásra;

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén

ba) kisvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 20%-a,

bb) középvállalkozásnak minősülő igénylő vonatkozásában legfeljebb az elszámolható költségek 10%-a;

c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján megvalósuló beruházás esetén legfeljebb az elszámolható költségek 40%-a.

3. A kamattámogatás igénybevétele

3. § (1) A kamattámogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) *  a kamattámogatási kérelem benyújtás pénzügyi intézménynél történő kezdeményezésének időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás alatt,

bb) nem rendelkezik az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § 22. pontja szerinti tartozással, kivéve, ha részére az adóhatóság az adó vagy adók módjára behajtandó köztartozás vagy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényen alapuló követelések tekintetében fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bd) nem rendelkezik állami kezesség, állami garancia vagy viszontgarancia beváltásából eredő, állammal szembeni tartozással,

be) rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedéllyel,

bf) nem áll valamely uniós társfinanszírozású támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya alatt,

bg) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt,

bh) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet általános és különös feltételeinek;

bi) a beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítását nem kezdte meg; és

c) meghatalmazza a pénzügyi intézményt, hogy a kamattámogatás lehívásával kapcsolatban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előtt eljárjon.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról az igénylőnek a kamattámogatási kérelem benyújtás pénzügyi intézménynél történő kezdeményezésével egyidejűleg nyilatkoznia kell.

(3) *  A kamattámogatást az igénylő a kamattámogatási kérelem Kincstárhoz történt továbbítását (a továbbiakban: kamattámogatási kérelem benyújtása) követően hatályba lépett hitelszerződésekkel összefüggésben veheti igénybe, feltéve, hogy a 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítását a – 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat is tartalmazó – kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában még nem kezdte meg. A beruházás megkezdésének a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (23) bekezdése vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (25) bekezdése szerinti tevékenység minősül.

(4) Kamattámogatás nem nyújtható a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével még akkor sem, ha az ilyen tiltások és korlátozások kizárólag az 1308/2013/EU rendeletben előírt uniós támogatásokra vonatkoznak.

(5) Kamattámogatás – a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (9) bekezdésében foglaltakon kívül – nem nyújtható

a) a Vidékfejlesztési Programból vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert beruházáshoz,

b) öntözési beruházáshoz,

c) termőföldvásárláshoz,

d) üzletrészvásárláshoz,

e) élő állat vásárláshoz,

f) induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltségéhez,

g) széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló beruházáshoz,

h) létesítmény felvásárláshoz és

i) kutatási infrastruktúra-fejlesztéshez

kapcsolódó beruházási hitelhez.

(6) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható elszámolható költségek esetén a kamattámogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendeletben, a 702/2014/EU bizottsági rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve – figyelemmel a 2. § (9) bekezdésében foglaltakra – támogatástartalom túllépéséhez.

(7) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a kamattámogatás halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással.

4. § (1) *  Az igénylő a kamattámogatási kérelem benyújtását – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon – a pénzügyi intézménynél kezdeményezi, amely azt legkésőbb 2022. június 30-áig továbbítja a Kincstár részére. A kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjáról a pénzügyi intézmény tájékoztatja az igénylőt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az igénylő azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;

b) a hitelkérelem vagy a hitel azonosító száma;

c) az igénylő nyilatkozata a (3) bekezdésben foglaltakról;

d) a támogatástartalom és a támogatásintenzitás megállapításához szükséges adatok:

da) a beruházás elszámolható költsége és a költségek felmerülésének ütemezése,

db) a beruházási hitel összege,

dc) a beruházási hitel folyósításának ütemezése,

dd) a beruházási hitel törlesztésének ütemezése,

de) a beruházási hitel ügyleti kamatának mértéke,

df) a beruházási hitel kamatfizetési gyakorisága,

dg) az intézményi kezességvállalás támogatástartalma,

dh) a beruházáshoz az államháztartás más alrendszereiből igénybe vett támogatás összege.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatási kérelemhez csatolni kell

a) az igénylő pénzügyi intézmény számára adott, a kamattámogatási kérelem továbbítására, valamint a kamattámogatás lehívásával kapcsolatban a Kincstár előtt történő eljárásra szóló meghatalmazás eredeti példányát,

b) az igénylőnek a 2. mellékletben meghatározott vagy a 2. mellékletben nem szereplő, de a hitelszerződés céljából következően szántóföldi növénytermesztéshez szükséges egyéb erő- és munkagép megvásárlásához kapcsolódó beruházási hitel összegéről szóló nyilatkozat eredeti példányát, valamint

c) a pénzügyi intézménynek az e rendeletben, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikkében, valamint a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikkében meghatározott támogatási feltételek teljesüléséről, valamint a 2. § (9) bekezdésében meghatározott feltétel teljesüléséről és az általa számított kamattámogatás támogatástartalmának összegéről szóló nyilatkozatának eredeti példányát.

(4) A 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését, valamint az e rendeletben, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában és a 14., valamint a 17. cikkében, továbbá a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában és a 14., valamint a 17. cikkében foglalt támogatási feltételek teljesülését – a (2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok felhasználásával – a Kincstár végzi.

(5) A Kincstár a kamattámogatási kérelmekről a szükséges adatok hiánytalan beérkezését követő tizenöt napon belül dönt, amelyről – a kamattámogatásról szóló támogatástartalom igazolás megküldésével egyidejűleg – értesíti az igénylőt, valamint a pénzügyi intézményt. A kamattámogatás támogatástartalmát az Atr. 2. melléklet D) pontja szerint kell meghatározni.

(6) Az igénylő a támogatástartalom-igazolást annak keltezésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

(7) A támogatástartalom összegét a kamattámogatási kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

4. Egyéb rendelkezések

5. § (1) Az igénylő az esedékes kamatfizetések időpontjában, a 2. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével megállapított kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a pénzügyi intézmény számára.

(2) Ha a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül tájékoztatja a Kincstárt.

(3) A nem rendeltetésszerűen felhasznált hitelhez kapcsolódóan igénybe vett kamattámogatás intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

5. A kamattámogatás lehívása

6. § (1) A pénzügyi intézmény az általa megkötött, a kamattámogatási programba bevont, hatályos hitelszerződések adatait (igénylő neve, ügyfél-azonosítója; hitelkérelem azonosító száma; kamattámogatásról szóló döntés azonosítója; a kamattámogatás lehívási kérelemben szereplő kamatidőszakok hiteldíj mutatója; kamattámogatás összege) összesíti, és az általa megelőlegezett kamattámogatást – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatvány szerinti – kamattámogatás lehívási kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával a naptári negyedévet követő hónap végéig az igénylő meghatalmazása alapján igényli. Egy kamattámogatás lehívási kérelemben legfeljebb a kamattámogatás lehívási kérelem benyújtását magában foglaló negyedévben és az azt közvetlenül megelőző két naptári negyedévben esedékessé vált kamatokhoz kapcsolódó kamattámogatás igénylésére van lehetőség.

(2) A kamattámogatás lehívási kérelem kizárólag a kamattámogatási kérelem Kincstárhoz történő benyújtását követően hatályba lépett hitelszerződésekkel összefüggésben nyújtható be.

(3) A kamattámogatás lehívási kérelemben – a 2. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kizárólag hatályos hitelszerződés kamatához kapcsolódó kamattámogatás tüntethető fel. Egy kamatidőszakban esedékessé vált kamat csak egy kamattámogatás lehívási kérelemben tüntethető fel.

(4) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti, hiánytalan kamattámogatás lehívási kérelemről annak beérkezését követő harminc napon belül dönt. A forrás rendelkezésre állása esetén a Kincstár a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja a kamattámogatást a pénzügyi intézmény részére.

6. A kamattámogatás forrása

7. § (1) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Agrárminisztérium fejezetének Nemzeti agrártámogatások előirányzatán elkülönített keretösszeg.

(2) A 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti beruházási hitelhez kapcsoló kamattámogatás legfeljebb 100 milliárd forint beruházási hitelállományhoz (a továbbiakban: keret) kapcsolódhat azzal, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagép beszerzéséhez kapcsolódó, a kamattámogatási programba bevonható hitelállomány nem haladhatja meg a 30 milliárd forintot (a továbbiakban: alkeret).

(3) A Kincstár a kamattámogatási döntés alapján havonta, az adott hónap 15. napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelő minisztert (a továbbiakban: miniszter) a megelőző hónap utolsó napjára vonatkozóan a kamattámogatási programba bevont hitelállomány alakulásáról. Ha a tájékoztatásban szereplő hitelállomány eléri a (2) bekezdésben meghatározott keret vagy alkeret 90%-át, a miniszter a keret vagy az alkeret vonatkozásában közleményben felfüggeszti a kamattámogatási kérelmek benyújtását.

(4) *  A felfüggesztésről szóló miniszteri közlemény megjelenéséig benyújtott kamattámogatási kérelmek befogadásra és elbírálásra kerülnek.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikke, valamint

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez * 

A kamatidőszak hiteldíjának meghatározása

HM = D/H × 365/n

ahol:

HM: a kamatidőszak hiteldíj mutatója éves szinten, ahol a hiteldíj mutató értékét százalékban kifejezve, a kerekítés szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni,

D: a kamatidőszakra megállapított ügyleti kamat forintban megállapított összegének és a kamatidőszakban esedékessé váló, a hiteldíjba beleszámító díjak, jutalékok, költségek forintban meghatározott összegének együttes összege, azzal, hogy a hitel első lehívását megelőzően esedékessé vált díjakat, jutalékokat, költségeket az első kamatidőszaknál kell figyelembe venni,

H: a kamatidőszak átlagos hitelállománya forintban, a kamatidőszak napi, forintban kifejezett hitelállományi adatainak számtani átlaga alapján számítva azzal, hogy a hitel lehívásának időszakába eső kamatidőszakok esetében, ha a rendelkezésre tartott hitelösszeghez vagy a szerződött hitelösszeghez kapcsolódó díj, jutalék, költség is esedékessé válik, akkor a hitelállomány átlagos állományának meghatározásakor a szerződött összeget kell figyelembe venni,

n: a kamatidőszak naptári napjainak száma.

2. melléklet a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

A szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó erő- és munkagépek felsorolása

A B C
1. Eszköz/berendezés főcsoport Eszköz/berendezés csoport Eszköz/berendezés alcsoport
2. Traktorok Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok Kerekes traktorok,
Lánctalpas traktorok,
Gumihevederes traktorok
Különleges traktorok Eszközhordozók,
Egyéb különleges traktorok
3. Magajáró betakarítók Szántóföldi növények betakarító gépei Arató-cséplő gépek,
Kukoricabetakarítók,
Cukorrépa-betakarítók,
Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek
4. Egyéb magajáró gépek Magajáró egyéb gépek Földmunkagépek – 150 LE teljesítmény fölött,
Permetezők – 5 méteres munkaszélesség fölött,
Tápanyag kijuttatók, injektálók – 5 méteres munkaszélesség fölött,
Dömperek
5. Talajművelő és földmunkagépek Ekék – 4 vagy több ekefejjel szereltek Ágyekék,
Váltva forgató ekék,
Mélyforgató és egyéb ekék
Boronák – 5 méteres munkaszélesség fölött Fogasboronák,
Rotációs boronák,
Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák
Hengerek – 3 méteres munkaszélesség fölött Sima hengerek,
Gyűrűs hengerek,
Rögtörő hengerek,
Hengerboronák, pálcás és egyéb hengeres
Tárcsás talajművelők – 5 méteres munkaszélesség fölött Tárcsás boronák,
Egyirányú tárcsák,
Ásóboronák,
Egyéb tárcsás művelők
Kultivátorok – 5 méteres munkaszélesség fölött Szántóföldi kultivátorok,
Sorközművelő kultivátorok,
Egyéb kultivátorok
Magágykészítők – 5 méteres munkaszélesség fölött Magágykészítők,
Magágykészítők adapterei
Talajlazítók Középmélylazítók,
Mélylazítók,
Egyéb kombinált talajlazítók
Talajművelő egyéb gépek Simítók,
Szántáselmunkálók,
Talajmarók – 3 méteres munkaszélesség fölött,
Ásógépek,
Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők – 3 méteres munkaszélesség fölött,
Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek
Földmunkagépek Tereprendezők,
Talajegyengetők,
Tolólapok, vonólapok,
Árokásók és -karbantartók,
Egyéb földmunkagépek
6. Vető- és ültetőgépek Vetőgépek Kalászosgabona-vető gépek,
Kukoricavető gépek,
Cukorrépavető gépek
Vetéssel és ültetéssel kapcsolatos egyéb gépek Vetőadapterek,
Vetőmagfeltöltők
7. Növényvédő gépek, műtrágya- és szervestrágya szórók Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya kijuttató gépek Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya kijuttató gépek – 5 méteres munkaszélesség fölött,
Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya kijuttató cserélhető felépítmények, adapterek, tartozékok – 5 méteres munkaszélesség fölött
Műtrágyaszóró gépek Műtrágyaszóró gépek,
Műtrágyaszóró cserélhető felépítmények, adapterek
Szilárdszervestrágya-szórók
– 3 méteres munkaszélesség fölött
Szilárdszervestrágya-szórók,
Szilárdszervestrágya-szórók adapterei
8. Betakarító gépek, adapterek Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek Vágóasztalok,
Szalmaszecskázók,
Egyéb kalászos gabona betakarító gépek, adapterek
Kukoricabetakarító gépek, adapterek Vontatott és rászerelt kukoricacső-törő gépek,
Kukoricacső-törő adapterek,
Szárzúzók, mulcsozók,
Egyéb kukoricabetakarító gépek, adapterek
Cukorrépa-betakarító gépek Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők,
Egymenetes cukorrépa-betakarítók,
Egyéb cukorrépa-betakarítók
Burgonyabetakarító gépek Burgonyakiszedők,
Burgonyafelszedők, -kocsirakók,
Egymenetes burgonyabetakarítók,
Egyéb burgonyabetakarító gépek
Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei Napraforgó-betakarító gépek, adapterek,
Borsó-, szója-, repceadapterek, vágóasztaltoldatok,
Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek,
Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek,
Hagymabetakarító gépek,
Gyökérzöldség-betakarító gépek,
Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek,
Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
9. Álló- és vegyes munkák munkagépei Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállítófelépítmények Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek,
Tehergépkocsi- és pótkocsi-szállító felépítmények
10. Mezőgazdasági szállító járművek, pótkocsik – kivéve a fix bálaszállító felépítményű pótkocsikat Két- és többtengelyes vontatott járművek Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek,
Két- és többtengelyes billenőszekrényes vontatott járművek,
Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek
Egytengelyes és tandemrendszerű vontatott járművek Egytengelyes és tandemrendszerű fixplatós vontatott járművek,
Egytengelyes és tandemrendszerű billenő- szekrényes vontatott járművek,
Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek
Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek Adapter- és gépszállító kocsik,
Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek
11. Anyagmozgató gépek Szállítóberendezések Szállítószalagok,
Láncos szállítók,
Szállítócsigák,
Serleges felhordók,
Beépített fogadógaratok,
Mobil fogadógaratok,
Anyagmozgatók kiegészítő egységei,
Egyéb szállítóberendezések
Felszedők és rakodók Mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek,
Pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek,
Egyéb felszedők, rakodók
12. Tisztító, manipuláló- és feldolgozó gépek Magtisztítók, osztályozók Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók,
Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók,
Hengerrosták,
Triőrök,
Szeparátorok,
Egyéb magtisztítók és tartozékaik
Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek Burgonyatisztító, -osztályozó és -feldolgozó gépek,
Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek
Terményszárítók Szemestermény-szárítók,
Szálastakarmány-szárítók,
Egyéb terményszárítók
13. Növénytermelés és feldolgozás egyéb gépei Tárolólétesítmények Szemestermény-tárolók és berendezései,
Tranzittartályok, tartálycsaládok,
Szemestermény-tárolók és berendezései II,
Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tartályok, tároló létesítmények
Egyéb növénytermelési gépek Műtrágya és növényvédő szerkezelő, keverő gépek,
Csávázógépek
14. Egyéb majori gépek, műszerek Gépüzemeltetés és gépüzemfenntartás gépei, berendezései Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, berendezései,
Műhelyberendezések (gépkarbantartás és javítás gépei, berendezései)
Egyéb majori gépek, berendezések Műszerek, laboratóriumi berendezések,
Majori egyéb gépek, berendezések