Hatály: közlönyállapot (2019.X.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

49/2019. (X. 22.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 69. § (1) bekezdés o) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 22-i 2000/29/EK tanácsi irányelve, valamint az azt módosító,]

„1. 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK, 2009/118/EK és 2010/1/EU bizottsági irányelv, 2014/19/EU, 2014/78/EU, 2014/83/EU, 2017/1279/EU és 2017/1920/EU, 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,”

2. § Az R1.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet,

c) 4. számú melléklete a 3. melléklet,

d) 5. számú melléklete a 4. melléklet,

e) 6. számú melléklete az 5. melléklet

szerint módosul.

2. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. § Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Etv. VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni

a) ha a kérelmező nem felel meg a tényleges és jogszerű szakmai gyakorlatra vonatkozóan a 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2)-(7) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, vagy

b) az Etv. 37. § (1) bekezdésének és e rendelet 3. §-ának sérelme nélkül, és kizárólag a szakosodás elismerése céljából azon előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező állatorvosok tekintetében, akik az 1. számú mellékletben felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek.”

4. § Az R2. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a szlovén, illetve a horvát hatóságok tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat - az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében - az érintett állam területén ugyanúgy hatályos, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat.

(8) A (7) bekezdés esetében a tanúsító okirathoz csatolni kell a szlovén, illetve a horvát hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint az érintettek az állatorvosi tevékenységet az érintett állam területén az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.”

5. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, 10., 21., 23., 38. és 39. cikkek, illetve V. melléklet 4. pontja, valamint az irányelvet módosító, a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i egyrészről az európai közösség és tagállamai, másrészről a svájci államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikke által létrehozott 2/2011 EU-Svájc vegyes bizottsági határozat Melléklet A. szakasz l) pontja;

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításról, melléklet III. 4. pontja;

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklet A. rész 2. szakasz d) pontja;

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja.”

6. § Az R2. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

7. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 22. § (5a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés tartalmazza:)

b) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatait (település, terület nagysága),”

8. § (1) Az R3. 30. § (1a) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termelőnek a növényvédő szeres kezelésről nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm),”

(2) Az R3. 30. § (1a) bekezdése a követekző k) ponttal egészül ki:

(A termelőnek a növényvédő szeres kezelésről nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

k) a felhasználásért felelős aláírása.”

9. § Az R3. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A NÉBIH minden naptári évre vonatkozóan és legkésőbb 20 hónappal az adott év végét követően, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelvben foglaltak szerint kiszámítja a harmonizált kockázati mutatókat, továbbá közzéteszi honlapján és megküldi az Európai Bizottságnak.”

10. § Az R3. 49. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

g) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

11. § Az R3.

a) 1. § 9. pontjában a „szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás” szövegrész helyébe a „szerekre vonatkozó felhasználási utasítás” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdés b) pontjában az „e rendelet 1. mellékletének B. része” szövegrész helyébe a „az 5. § (4b) bekezdése” szöveg,

c) 38. § (1) bekezdésében a „zárt cipőt,” szövegrész helyébe a „zárt cipőt, por és fröccsenés ellen védő szemüveget,” szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti

a) az R1.

aa) 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pont 1. alpontjában a „Finnország” szövegrész,

ab) 1. számú melléklet B. RÉSZ b) pont 2. alpontja,

ac) 2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontjában foglalt táblázat 11. pontja,

ad) 2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pontjában foglalt táblázat 9. pontja,

ae) 2. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz c) pontjában foglalt táblázat 1. pontja,

af) 2. számú melléklet B. RÉSZ c) pontjában foglalt táblázat 4. alpontjában, az 5. számú melléklet B. RÉSZ 16. pontjában a harmadik oszlopban az „Egyesült Királyság (Észak-Írország)” szövegrész,

ag) 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 7.1.2. pontja,

b) az R3. 27. § (4) bekezdés h) pontjában a „„Méregraktár” vagy” szövegrész.

14. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk b), d) és g) pontjai, 23. cikk (5) bekezdés b) pontja, valamint V. melléklet „V.4. ÁLLATORVOS” cím „5.4.2. Az állatorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok” alcíme;

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja;

c) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról szóló, 2019. március 21-i 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv;

d) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelv.

1. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 4. alpontja a következő 4.2. alponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

„4.2. Aromia bungii (Faldermann)”

2. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 10. alpontja a következő 10.3. alponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

„10.3. Grapholita packardi Zeller”

3. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 16. alpontja a következő 16.3. és 16.4. alpontokkal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

„16.3. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.4. Oemona hirta (Fabricius)”

4. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pont 3. alpontja a következő 3.1-3.3. pontokkal egészül ki:

[c) Gombák]

„3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.”

5. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz a) pont 6. alpontja a következő 6.1. ponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

„6.1. Pityophthorus juglandis Blackman”

6. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz c) pont 1. alpont előtt a következő 0.1-0.3. pontokkal egészül ki:

[c) Gombák]

„0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat”

7. Az R1. 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 4. alpontja a következő 4.1. és 4.2. pontokkal egészül ki:

[Károsító Védett (zónák)]
„4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
4.2. Liriomyza trifolii (Burgess) Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)”

8. Az R1. 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

[Károsító Védett (zónák)]
„5. Thaumetopoea processionea L. Írország, Egyesült Királyság (a következő helyi közigazgatási területek kivételével: Barking és Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)”

2. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

[Károsító A fertőzés tárgya Védett zóna
(zónák)]
„9. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller A Cedrus Trew és a Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével Egyesült Királyság”

2. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[Károsító A fertőzés tárgya Védett zóna
(zónák)]
„2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L. Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantovaa, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”

3. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ c) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[Károsító A fertőzés tárgya Védett zóna
(zónák)]
2. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Fa, a kéregmentes fa kivételével, hántolt fakéreg és a Castanea Mill. ültetésre szánt növényei, valamint a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság”

4. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ d) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[Károsító A fertőzés tárgya Védett zóna
(zónák)]
2. Citrus tristeza virus (európai izolátumok) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és hibridjeik termése, levéllel és kocsánnyal Görögország (kivéve Argolida, Chania és Lakonia regionális egységek), Málta, Portugália (kivéve Algarve, Madeira és az alentejói Odemira megye)”

3. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet A. RÉSZ-ében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Származási ország]
„14. Talaj mint olyan, amely részben szilárd szerves anyagokból áll és termesztőközeg mint olyan, amely teljes egészében vagy részben szerves anyagokból áll, kivéve a teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból készített tőzegből vagy rostból álló olyan termesztőközeget, amelyet korábban nem használtak növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra Harmadik országok (Svájc kivételével)”

2. Az R1. 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

Leírás Védett zóna (zónák)]
„1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak (Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el. Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

3. Az R1. 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[Leírás Védett zóna (zónák)]
„2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el. Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

4. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 1. pontja a következő 1.8. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
1.8. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth fája, a következőktől eltérő formában: A 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
1.8.1. egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík,
1.8.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
»Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy

b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT«
ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is. jelzésnek,

vagy

c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes kerek felszínt.”

2. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„1.9. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában: Az 1.8., 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa vagy a lehántolt kéreg:
1.9.1. egészben vagy részben az említett növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amennyiben a növények az USA-ból származnak a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
»Kiegészítő nyilatkozat« rovatában,

vagy

b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.”

3. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Platanus L. fája, a következőktől eltérő formában: Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
5.1. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában”,

vagy

b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a fán vagy bármely, a
de beleértve az olyan, egészben vagy részben Platanus L.-ből származó, Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból és az USA-ból való fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.”
illetve amely fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék formáját ölti,

4. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 7. pontja a következő 7.10. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„7.10. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája, a következőktől eltérő formában: A 7.4. és 7.5. pontokban említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
7.10.1. egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Falderman)
7.10.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy

b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon,

vagy

c) megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell
de ideértve a Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból és Vietnamból származó, természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát. tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.”

5. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 7. pontja a következő 7.11. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„7.11. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája a következő formákban: egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból és Vietnamból származik. A 7.4., 7.5. és 7.6. pontokban említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a:

a) faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Faldermann) szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
»Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy

b) faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel, vagy

c) a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.”

6. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 11.5. pontja a következő 11.5.1. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
11.5.1. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével A 11.4. pontban említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában,

vagy

b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább
5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a kivitelt megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően,

vagy

c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.”

7. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„12. A Platanus L. Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növények olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában,

vagy

b) nem észleltek a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. okozta tüneteket a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.”

8. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 14. pontja a következő 14.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„14.2. A Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei a szövettenyészetben levő növények és a vetőmagok kivételével A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a B. részének 1. pontjában, és az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 14.1., 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről;

vagy

b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, és:

i. amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,

és
ii. amelyet megfelelő időpontokban évente végzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Grapholita packardi Zeller előfordulására utaló jelek kimutatására,

és

iii. ahol a növényeket megfelelő megelőző kezelések alkalmazó helyen termesztették, és ahol a Grapholita packardi Zeller hiányát az évente, megfelelő időpontokban elvégzett hivatalos felmérések megerősítették,

és

iv. ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából;

vagy

c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el.”

9. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.5. A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Mangifera L. és a Prunus L. termése A 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 16.5., és 16.6. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy

a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - mentesnek ismertek el feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termések olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a (nem európai) Tephritidae szervezet - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - előfordulására utaló jeleket a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során, és a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő hatósági vizsgálat során az adott károsító szervezet előfordulására utaló jeleket

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) a terméseket hatékony kezelésnek vetették alá a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

10. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.6. A Capsicum (L.), a Citrus L. - a Citrus limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével -, a Prunus persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. afrikai kontinentális országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó termései A 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, továbbá a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentességre utaltak,

vagy

d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról, és eljuttatta a Bizottságnak az annak hatékonyságát igazoló dokumentumokat.”

11. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.9. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.9. A Malus Mill. termése A 16.8., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,

vagy

c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsító(k)tól való mentességre utalnak;

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) a termést hatékony kezelésnek vetették alá az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

12. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.10. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.10. A Malus Mill. és a Pyrus L. termése A 16.7., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak;

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) a termést hatékony kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

13. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.11. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.11. A Malus Mill. és a Pyrus L. termése A 16.7., 16.8. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Tachypterellus quadrigibbus Say jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak;

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) A termést hatékony kezelésnek vetették alá a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

14. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.12. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„16.12. A Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó termése A 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., és 16.9. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak;

és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

c) a termést hatékony kezelésnek vetették alá a Grapholita packardi Zeller szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

15. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 25.7. pontja a következő 25.7.3. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„25.7.3. A Capsicum annuum L., a Solanum aethiopicum L., a Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. termése A 16.1., 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak vizsgálatát is, és azok a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől való mentességre utalnak,

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján,

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.”

16. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 25.7. pontja a következő 25.7.4. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„25.7.4. A Solanaceae Ausztráliából, Amerikából és Új-
Zélandról származó termése
A 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a kivitelt megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Bactericera cockerelli (Sulc.) jelenlétére vonatkozóan, beleértve annak közvetlen környezetét is, a károsító szervezettől való mentesség biztosítására irányuló hatékony kezelés mellett, és a termés kivitelét megelőzően megvizsgálták a termés reprezentatív mintáit,

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján,

és

a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.”

17. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„34. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg - az in vitro növények steril közegének kivételével - amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik. Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor:

i. talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

ii. teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból származó tőzegből vagy rostból készült, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

iii. a károsító szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében hatékony kezelésnek vetették alá, és a 13. cikk (1) bekezdés ii. pontjában említett bizonyítványokon a
»Kiegészítő nyilatkozat« rovatban fel kell tüntetni a kezelési adatokat,

és

az összes fenti esetben a károsító szervezetektől való mentesség fenntartásához szükséges megfelelő feltételek mellett tárolták és tartották karban, és

b) az elültetés óta:

i. megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg károsító szervezetektől mentes állapotban való fenntartásának biztosítására, többek között legalább a következőket:

1. a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb lehetséges szennyezési forrásoktól

2. higiéniai intézkedések

3. károsítóktól mentes víz használata

vagy

ii. a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget - beleértve adott esetben a talajt - teljesen eltávolították károsítóktól mentes víz használatával. Az átültetés olyan termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a) pontban megállapított követelményeknek. Megfelelő feltételeket kell fenntartani a károsítóktól való mentesség megőrzése érdekében a b) pontban meghatározottak szerint.”

18. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.1. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„34.1. a Solanum tuberosum gumós gyökereitől eltérő, Svájc kivételével valamely harmadik országból származó hagymák, hagymagumók, rizómák és gumós gyökerek A 30. pontban szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki.”

19. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„34.2. A Solanum tuberosum valamely, Svájctól eltérő harmadik országból származó gumós gyökerei A 4. számú melléklet A. része 10., 11., és 12. pontjában és az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. és 25.4.2. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki.”

20. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.3. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„34.3. Svájctól eltérő harmadik országból származó gyökérzöldségek és gumós zöldségek A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki.”

21. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.4. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„34.4. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett, Svájctól eltérő harmadik országból behozott gépek és járművek Az 5. számú melléklet B. része 30. pontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a gépet vagy a járművet megtisztították, és azok mentesek a talajtól és a növényi hulladéktól.”

22. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.7. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„2.7. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunt fája a következőktől eltérő formában: Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a

a) egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék

b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is.
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman előfordulásától mentesnek ismert területnek nyilvánítottak,

vagy

b) a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek,

vagy

c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes kerek felszínt.”

23. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„2.8. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában:

- egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg:

a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek nyilvánítottak,

vagy

b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek.”

24. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.9. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„2.9. Fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa. A fa csomagolóanyag:

a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek nyilvánítottak,

vagy

b) 1. a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott kérgezett fából készült

2. az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és

az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.”

25. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat a következő 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„7.2. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt, illetve az Európai Unióba való behozataluk óta olyan területen termesztették, amelyet az illetékes hatóságok a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban

vagy

b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább
5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a szállítást megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően,

vagy

c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.”

26. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat a következő 33. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges előírások]
„33. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek A gépeket és járműveket:

a) olyan területről szállítják, amelyet az illetékes hatóságok a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban,

vagy

b) a Ceratocystis platani (J. M. Walter) által fertőzött terület elhagyását megelőzően megtisztították, és azok mentesek a talajtól és a növényi hulladéktól.”

27. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat „Növények, növényi termékek és más anyagok” oszlop 16.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.1. A Cedrus Trew, Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével”

28. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 16. pontja a következő 16.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és más anyagok Különleges előírások Védett zóna (zónák)]
„16.2. A Quercus suber L. kivételével a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével, amely növények kerülete a gyökérnyak fölött 1,2 méterrel mérve legalább 8 cm A 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 11.01., 11.1., és 11.2. pontjában és a IV. melléklet A. része II. szakaszának 7. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Thaumetopoea processionea L. ott nem fordul elő,

vagy

b) a növényeket egész életciklusuk alatt a harmadik oszlopban felsorolt védett övezetek egyikében vagy olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban,

vagy

c) a növényeket

a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta olyan faiskolákban termesztették, amelyeket - közvetlen környezetükkel együtt - a növények szállításához a lehető legközelebbi helyen elvégzett hatósági vizsgálatok alapján a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek találtak

és

a faiskolában és annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeznek a Thaumetopoea processionea L. lárváinak és egyéb tüneteinek kimutatása céljából,

vagy

d) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Thaumetopoea processionea L. behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, és azokat megfelelő időpontokban megvizsgálták és a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek találták.
Írország, Egyesült Királyság (a következő helyi közigazgatási területek kivételével: Barking és Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)”

29. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat „Védett zóna (zónák)” oszlop 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”

30. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat „Védett zóna (zónák)” oszlop 21.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Protugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”

31. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagok Különleges előírások Védett zóna (zónák)]
„24.1. Az Euphorbia pulcherrima ültetésre szánt, gyökértelen dugványai Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a gyökértelen dugványok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől,

vagy

b) a növények teljes termelési időszaka során legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észleltek a termőhelyen a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezetre utaló jeleket sem a dugványokon, sem azokon a növényeken, amelyekből a dugványok származnak, és amelyeket az érintett termőhelyen tartottak vagy termeltek;

vagy

c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, azok a dugványok és a növények, amelyekből a dugványok származtak, és amelyeket ezen a termőhelyen tartottak és termeltek egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni.
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze és Trás-os- Montes), Svédország, Egyesült Királyság”

32. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagok Különleges előírások Védett zóna (zónák)]
„24.2. Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt növényei, az alábbiak kivételével:

a) vetőmagok,

b) a 24.1. pontban felsoroltak.
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől ismerten mentes területről származnak;

vagy

b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a növényeken a termőhelyen az értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során,

vagy

c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;

és

d) a növényeket olyan dugványokból nevelték, amelyek(et):

da) a Bemisia tabaci (európai populációk)-tól ismerten mentes területről származnak,

vagy

db) olyan termőhelyen termesztettek, ahol az e növények teljes termelési időszaka alatt legalább háromhetente végzett ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci (európai populációk) jeleit, a növényeken sem;

vagy

dc) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;

vagy

e) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik (vagy murvaleveleik) fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyultak.
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze és Trás-os- Montes), Svédország, Egyesült Királyság”

33. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagok Különleges előírások Védett zóna (zónák)]
„24.3. A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag, a gumók és a hagymagumók kivételével, valamint az Ajuga L., a Crossandra Salisb., a Dipladenia A.DC., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől ismerten mentes területről származnak;

vagy

b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a termőhelyen, beleértve a növényeket is, az értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során,

vagy

c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;

vagy

d) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, közvetlenül a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyultak.
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze és Trás-os- Montes), Svédország, Egyesült Királyság”

34. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és más anyagok Különleges előírások Védett zóna (zónák)]
„31. A Bulgáriából, Horvátországból, Szlovéniából, Görögországból (Argolida, Arta, Chania és Lakonia regionális egységek), Portugáliából (Algarve, Madeira és az alentejói Odemira megye), Spanyolországból, Franciaországból, Ciprusról és Olaszországból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termései Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott azon követelmény sérelme nélkül, amely szerint a csomagoláson származási jelzést kell feltüntetni:

a) a terméseknek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük;

vagy

b) a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetén hivatalos igazolás arról, hogy a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt tartályokba csomagolták, és lepecsételve kell maradniuk az e termések tekintetében védett övezetként elismert övezeten keresztül történő szállítás során, továbbá a növényútlevélen is feltüntetendő megkülönböztető jelzést kell rajtuk szerepeltetni.
Görögország (Argolida, Arta, Chania és Lakonia regionális egységek kivételével), Málta, Portugália (Algarve, Madeira és az alentejói Odemira megye kivételével)”

5. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 1.7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.7. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha az)

a) egészben vagy részben a JuglansL.-ből, a Platanus L.-ből és a Pterocarya L.-ből származik, beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét; valamint”

2. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A következő nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. és a Gramineae családba tartozóktól eltérő lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével.”

3. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Növények, növényi termékek és egyéb anyagok)

„1.2. A Beta vulgaris L., a CedrusTrew, a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. - a Quercus suber L. kivételével - és az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.”

4. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével:

a) Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,

b) tűlevelűek (Coniferales),

c) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,

d) a nem európai országokból származó Prunus L.,

e) a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

f) az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles zöldségei,

g) a Manihot esculenta Crantz levelei,

h) a Betula L. leveles vagy levél nélküli, levágott ágai,

i) a Fraxinus L., a Juglans L., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya L. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó lombos vagy lomb nélküli levágott ágai,

j) Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L,

k) Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó Convolvulus L., Ipomoea L. (a gumók kivételével), Micromeria Benth és Solanaceae.”

5. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az alábbi növények termése:

a) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, Momordica L. és Solanaceae,

b) Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. és Vitis L.,

c) az Afrikából vagy az amerikai kontinensről származó Solanum aethiopicum L. és Solanum macrocarpon L.,

d) az afrikai kontinens országaiból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó Punica granatum L.”

6. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az alábbiak hántolt fakérge:

a) Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales)

b) az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L. kivételével,

c) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L.,

d) Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L.”

7. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(6. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha)

a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa-csomagolóanyagot:

aa) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., ideértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, kivéve azt a fát, amely a b) pontban található 4416 00 00 kód leírásainak megfelel, amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,

ab) Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó Platanus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét,

ac) az amerikai kontinens országaiból származó Populus L, ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,

ad) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh., beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,

ae) az Európán kívüli országokból, valamint Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó Tűlevelűek (Coniferales), ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is;

af) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét;

ag) a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L., ideértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét;

ah) Kanadából vagy az USA-ból származó Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, a fűrészpor és a forgács kivételével,

ai) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az USA-ból és Vietnamból származó Prunus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, valamint”

8. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik.

7.1. A mezőgazdasági vagy erdészeti célból üzemeltetett gépek és járművek, amelyek megfelelnek a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében a Svájctól eltérő harmadik országokból behozott alábbi árumegnevezések egyikének:

A B
1. KN-kód Leírás
2. ex 8432 Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy
-megmunkálásra szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger
3. ex 8433 53 Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép
4. ex 8436 80 10 Erdészeti gép
5. ex 8701 20 90 Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): közúti vontató félpótkocsi-vontatásra, használt
6. ex 8701 91 10 Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, legfeljebb 18 kW teljesítménnyel”

6. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok listája

A B C D E
1 Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás Hivatkozási dátum
2 België/Belgique/
Belgien
(Belgium)
Diploma van dierenarts/Diplőme de docteur en médecine vétérinaire 1. De universiteiten/Les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française
1980. december 21.
3 България
(Bulgária)
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна


степен магистър по специалност
Ветеринарна медицина с професионална квалификация
Ветеринарен лекар
1. Лесотехнически университет

София

Факултет Ветеринарна медицина


2. Тракийски университет

Стара Загора, Ветеринарно-
медицинс ки факултет
2007. január 1.
4 Česká republika
(Csehország)
1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
Veterinární fakulta univerzity v České republice 2004. május 1.
5 Danmark
(Dánia)
Bevis for kandidatuddannelsen
i veterinærmedicin (cand.med.vet.)
Københavns Universitet 1980. december 21.
6 Deutschland
(Németország)
1. Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung2. Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung
Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule
1980. december 21.2006. január 1.
7 Eesti
(Észtország)
Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava
Loomaarstikraad
Degree in Veterinary Medicine (DVM)
Eesti Põllumajan-
dusülikool
Eesti Maaülikool
2004. május 1.
8 Ελλάς
(Görögország)
Πτυχίο Κτηνιατρικής 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
1981. január 1.
9 España
(Spanyolország)
Título de Licenciado en Veterinaria

Título de Graduado/a en Veterinaria
1. Ministerio de Educación y Cultura


2. El rector de una
Universidad


3. El rector de una
Universidad
1986. január 1.1986. január 1.
10 France
(Franciaország)
Diplőme d’Etat de docteur vétérinaire 1. L’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (Vet Agro Sup);

2. L’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS);

3. L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort;

4. L’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.
1980. december 21.
11 Hrvatska
(Horvátország)
Diploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine« Veterinarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2013. július 1.
12 Ireland
(Írország)
1. Diploma of Bachelor in/of
Veterinary Medicine (MVB)
1980. december 21.
2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
13 Italia
(Olaszország)
Diploma di laurea in medicina veterinaria Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria 1985. január 1.
14 Κύπρος
(Ciprus)
Πιστοποιητικό Εγγραφής
Κτηνιάτρου
Κτηνιατρικό Συμβούλιο 2004. május 1.
15 Latvija
(Lettország)
Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte
2004. május 1.
16 Lietuva
(Litvánia)
1. Aukštojo mokslo diplomas
[veterinarijos gydytojo (DVM)]2. Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

1. Lietuvos Veterinarijos
Akademija2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
2004. május 1.
17 Luxembourg
(Luxemburg)
Diplőme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire Jury d’examen d’Etat 1980. december 21.
18 Malta
(Málta)
Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi
Veterinarji
2004. május 1.
19 Nederland
(Hollandia)
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenij kundig examen 1980. december 21.
20 Österreich
(Ausztria)
1. Diplom-Tierarzt

2. Magister medicinae veterinariae
Universität 1994. január 1.
21 Polska
(Lengyelország)
Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu1

3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu2

4. Akademia Rolnicza w
Lublinie3

5. Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie4

6. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu6

8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie7
2004. május 1.
22 Portugal
(Portugália)
1. Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

2. Carta de mestrado integrado em medicina veterinária
Universidade 1986. január 1.
23 România
(Románia)
Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar
Diplomă de licenţă şi master de doctor medic veterinar
Universităţi
Ministerul Educatiei
Nationale5
2007. január 1.
24 Slovenija
(Szlovénia)
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine« Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva 2004. május 1.
25 Slovensko
(Szlovákia)
Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu »doktor veterinárskeho lekárstva« (»MVDr.«) Univerzita 2004. május 1.
26 Suomi/Finland
(Finnország)
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen Yliopisto 1994. január 1.
27 Sverige
(Svédország)
Veterinärexamen Sveriges
Lantbruk-
suniversitet
1994. január 1.
28 Schweiz/Suisse/ Svizzera
(Svájc)
Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplome fédéral de vétérinaire
Diploma federale di veterinario
Eidgenössisches
Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
2002. június 1.
29 United Kingdom
(Egyesült
Királyság)
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS)
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)
7. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)
1. University of Bristol


2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh


5. University of Glasgow


6. University of London


7. University of
Nottingham
1980. december 21.

1
2006. november 22-ig érvényes.
2 2006. november 23-tól.
3 2008. április 10-ig érvényes.
4 2008. április 11-től.
5 2011. január 10-től.
6 2011. október 1-jétől.
7 2012. október 1-jétől.