A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2019. (XII. 10.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában a 2014–2020 programozási időszakban igénybe vett beruházási célú támogatás összegét

a) kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek tőketartalékba kell helyezni, majd azt a fenntartási időszak végéig lekötött tartalékban kell kimutatni,

b) nem kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek a bevételek között kell elszámolni.

(2) Abban az esetben, ha a tőketartalékba helyezett támogatás tekintetében a kedvezményezettnek támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetett támogatás összegét a tőketartalék terhére – a lekötött tartalék megszüntetése után – kell elszámolni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra

a) az 1. § rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezett a számviteli nyilvántartását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel vezette,

b) az 1. § rendelkezései abban az esetben alkalmazhatóak, ha a kedvezményezett a beruházási támogatás összegét a bevételek között számolta el.

3. § *  Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i (EU) 2020/2220 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.