A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyedi azonosításra alkalmas jelölés: a beszerzett eszköz azonosítására szolgáló, a gyártó vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített, fizikailag nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés [különösen S/N (Serial Number) szám, gyártási szám, gyári szám, gépjárműre vonatkozó iratok és annak műszaki paramétereire vonatkozó egyedi adatok, alvázszám, rendszám];

2. Magyar Méhészeti Nemzeti Program: a tagállamok által a 2019/974/EU bizottsági végrehajtási határozat szerint jóváhagyott nemzeti program, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a miniszter által vezetett minisztérium honlapján tesz közzé;

3. méhcsalád: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. § (2) bekezdése szerint;

4. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás, a 10. § (7) bekezdése, valamint a 15. § (5) bekezdése szerinti előzetesen bejelentett program kezdő időpontja, várható időtartama, pontos helyszíne, a program típusa módosításának bejelentése;

5. rendezvény: a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja, valamint a b) pont bc) alpontja szerinti alintézkedésekhez sorolható, előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott méhészeti szakmai program;

6. *  tárgyhónap: az adott végrehajtási időszakban az adott költségek felmerülésének naptári hónapja, kivéve a 9. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő támogatás esetén.

2. A támogatható célok és intézkedések

2. § (1) E rendelet alapján támogatás az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban (a továbbiakban: Méhészeti Program) foglalt alábbi intézkedésekhez vehető igénybe:

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés a) pontja alapján:

aa) méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhészeti ismeretek gyűjtése és terjesztése,

ab) regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése, azokon való részvétel és elméleti ismeretterjesztés,

ac) szaktanácsadó-hálózat működtetése,

ad) bemutató méhészetek látogatása,

ae) méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzése,

af) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra, valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) termelői mézesüveg beszerzése,

ag) méhész szervezetek működését és kohézióját elősegítő intézkedések;

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján:

ba) varroa atka, nozematózis, és egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés,

bb) varroa atka elleni alternatív védekezés,

bc) méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések;

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés c) pontja alapján a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése;

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés d) pontja alapján a kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálata;

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés e) pontja alapján a petéző, párzatlan méhanyák és anyabölcsők vásárlása;

f) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés f) pontja alapján:

fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és működtetése,

fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat,

fc) egyéb alkalmazott kutatás;

g) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés g) pontja alapján piacmonitoring;

h) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés h) pontja alapján:

ha) OMME méz-zárszalag beszerzése,

hb) termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének költsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a

a) 2019. augusztus 1-jétől 2020. július 31-éig (a továbbiakban: I. végrehajtási időszak),

b) 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig (a továbbiakban: II. végrehajtási időszak),

c) 2021. augusztus 1-jétől 2022. július 31-éig (a továbbiakban: III. végrehajtási időszak),

d) *  – (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-éig (a továbbiakban: meghosszabbított III. végrehajtási időszak)

tartó időszakokban kell megvalósítani.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, b), e) és g) pontja szerinti intézkedés, a 16. § (4) bekezdés b), d)–h), k), o)–u) és w) pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, a 18. § (1) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti intézkedés, a 18. § (14) bekezdés a) pont aa)ad) alpontjában és f) pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, a 22. § (4) bekezdés 9–22. pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, valamint a 27. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti intézkedés a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban nem kerül végrehajtásra.

3. Az egyes támogatások igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt intézkedések támogatása iránti kérelmek (a továbbiakban: kifizetési kérelem) bírálatával és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.

(2) A kifizetési kérelem elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, támogatási célonként külön-külön, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így az előzetes program bejelentést, a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – olvasható formában – kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(4) A kifizetési kérelmet

a) az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik naptól,

b) a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 16-ától,

c) a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. október 16-ától,

d) *  a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 16-ától

lehet benyújtani a Kincstárhoz a (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(5) *  A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje

a) a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetén:

aa) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. május 31-e,

ab) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. április 6-a,

ac) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. április 6-a;

b) a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása intézkedés, a b) pont bb) alpontja és h) pontja szerinti intézkedés esetén:

ba) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,

bb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. július 3-a,

bc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,

bd) *  – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

c) a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az ag) alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés és a c) pontja szerinti intézkedés esetén:

ca) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,

cb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 10-e,

cc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,

cd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

d) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén:

da) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 3-a,

db) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 3-a,

dc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 3-a,

dd) * 

e) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, az a) pont af) alpontjában foglalt, a termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra, a) pont ag) alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével, a 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, d), f) és g) pontja szerinti intézkedés esetén:

ea) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 15-e,

eb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 15-e,

ec) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 15-e,

ed) *  – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;

f) a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad), valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedések esetén a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap, az adott végrehajtási időszakban október 16-át megelőzően megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak október 16-át követő harmincadik nap, de legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő azzal, hogy ha a rendezvény több napos, zárónapnak azon utolsó napot kell tekinteni, amely napon a támogatható rendezvény megvalósul;

g) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 9. § (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti alintézkedések, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint g) pontja szerinti intézkedések esetén a tárgyhónap utolsó napját követő hatvanadik nap, de legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő.

(5a) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, b) pont bb) és bc) alpontja, valamint g) pontja szerinti intézkedés esetén kifizetési kérelem a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban nem nyújtható be.

(6) *  A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedés, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével:

a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,

b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 1-je,

c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,

d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a.

(6a) *  Ha az I. végrehajtási időszak tekintetében a hiánypótlás teljesítésére megállapított nyolcnapos határidő a hiánypótlásra felszólító végzés kézhezvételétől számított – (6) bekezdés a) pontja szerinti – határidőt követően járt le, akkor a 2020. szeptember 10-éig megküldött hiánypótlást határidőben teljesítettnek kell tekinteni.

(6b) *  A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedés, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés esetén:

a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,

b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 15-e,

c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,

d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a.

(7) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja, b) pont bc) alpontja, és g) pontja szerinti intézkedések esetében az e rendelet hatálybalépését megelőzően felmerült költségekre vonatkozóan a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépését követő kilencvenedik nap.

(8) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(9) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek (a továbbiakban: Támogatási törvény) a meghatalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a kérelembenyújtás jogvesztő határidejének végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó kifizetési kérelmet kell elbírálni. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(11) A kifizetési kérelmek bírálata – a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések kivételével – a kifizetési kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik.

(12) Hiányosan vagy hibásan benyújtott kifizetési kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás beérkezésének napja határozza meg.

(13) Az elbírálási sorrendben a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő nyolcadik napot kell tekinteni.

(14) A 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után, az adott intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett kifizetési kérelmek visszautasításáról a Kincstár dönt. A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések esetén, ha a 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után a jóváhagyható támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, akkor az egyes kifizetési kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell.

4. § (1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a számla teljesítésének napján nyilvántartott címére (a továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában –

a) az I. végrehajtási időszak tekintetében 2019. augusztus 1. és 2020. július 31.,

b) a II. végrehajtási időszak tekintetében 2020. augusztus 1. és 2021. július 31.,

c) a III. végrehajtási időszak tekintetében 2021. augusztus 1. és 2022. július 31.

d) *  a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. augusztus 1. és 2022. december 31.

közötti időszakra esik.

(2) Nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha a kérelmezőnek az adott számla vagy egyéb bizonylat költsége vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás keretében benyújtott támogatási igénye már elfogadásra került.

(3) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – új termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Ha a kifizetést átutalással teljesítik, akkor az átutalás teljesítését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kifizetési kérelemhez.

(4) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a forintra történő átszámítást a számlán feltüntetett szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. Ha a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, akkor a forintra történő átszámítást a pénzügyi teljesítési időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyamon kell elvégezni. Ha az Európai Központi Bank nem jegyzi az adott devizaárfolyamot, akkor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát kell figyelembe venni a fentieknek megfelelően.

(5) A 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ag) alpontja, b) pont bc) alpontja, és f) pont fa) alpontja szerinti intézkedések esetében az útiköltség elszámolásához a kifizetési kérelemmel benyújtandó gépjármű-használati nyilvántartásnak (a továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmaznia kell a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklet II. pont 7. alpontjában meghatározott adatokat.

(6) A 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ag) alpontja, b) pont bc) alpontja, és f) pont fa) alpontja szerinti intézkedések esetén

a) gépjármű használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár és általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével, útnyilvántartás alapján kiszámított összeg,

b) gépjármű használatakor a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú gépkocsi esetén a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1/A. melléklete szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.

(7) A támogatás alapja – a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kérelmező által megtérített ellenértékű számla általános forgalmi adó nélküli összege.

(8) Ha a kérelmező

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében áfa-levonásra nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát tartalmazó bruttó összköltsége,

b) az Áfa tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa-levonásra jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az Áfa tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével nő a támogatási alapként elszámolható költségek összege,

c) nem alanya az Áfa tv.-nek, de 2019. december 31-én az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti adóalanyisággal rendelkezik, akkor a támogatás számításának alapja – az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakára vonatkozóan – az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódóan elszámolható, 2019. évi számlák áfá-t tartalmazó bruttó összköltsége, az ezt követően kiállított számlák esetében az a) vagy b) pont szerint elszámolható összeg.

(9) A Kincstártól kapott előzetes adatok alapján, az egyes intézkedések támogatására elkülönített keretösszegek közötti átcsoportosítást a miniszter engedélyezi.

(10) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, az ag) alpontjában foglalt, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzési költségének támogatása, a b) pont ba) és bb) alpontja, c), e) és h) pontja szerinti intézkedések esetén a támogatási jogosultság alapja

a) az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak szerint megtett és az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2020. november 15-éig, a III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett és

c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő

méhcsaládok száma.

(11) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedések vonatkozásában a méhcsaládszámhoz nem kötött eszközök támogatására vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása esetén – a (10) bekezdés a) és b) pontjától eltérően – elegendő a tenyészetkód TIR-nyilvántartásban történő megléte.

(12) A (11) bekezdés szerinti intézkedések kivételével az adott végrehajtási időszakban szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR-nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető.

(13) *  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a (10) bekezdés szerinti, a kifizetési kérelem bírálatához szükséges adatokat a Támogatási törvény 26. § (3) bekezdés 19. pontja alapján az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2020. november 30-áig, a III. végrehajtási időszakban 2021. november 30-áig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 30-áig elektronikus úton átadja a Kincstár részére.

(14) A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag a (13) bekezdés szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A (11) bekezdés szerinti intézkedések kivételével a kifizetési kérelemben megjelölt, a NÉBIH által a (13) bekezdés szerint átadott TIR-adatlistákon nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.

(15) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

(16) Az OMME az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül igazolja a Kincstár részére a kérelmezők kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó OMME tagsági, tagszervezeti viszonyát. Az igazolás kiállítása érdekében a Kincstár az OMME részére átadja a kifizetési kérelmet benyújtó kérelmező alábbi adatait:

a) kérelmező neve,

b) kérelmező ügyfél-azonosítója,

c) kérelmező címe,

d) megye megnevezése.

(17) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja, az ag) alpontban foglalt, az OMME szervezeti ülés költségeinek támogatása alintézkedés, valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedés esetében a támogatás igénybevételének feltétele a rendezvényen elhangzott előadás vagy rendezvény Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően elkészített tematikájának a kifizetési kérelemhez történő csatolása.

4. A támogatásra jogosultak köre

5. § (1) Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a Támogatási törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) megfelel az e rendeletben előírt egyes intézkedések megvalósítására vonatkozó feltételeknek;

c) a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában, az a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, továbbá a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, c), e) és h) pontja szerinti intézkedések esetében: * 

ca) az adott végrehajtási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a végrehajtási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,

cb) a kifizetési kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,

cc) a kifizetési kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(2) A 27. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételére a miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolással rendelkező és a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény jogosult.

(3) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az a) pont ag) alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, c) és e) pontja, f) pont fc) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 27. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés, valamint a 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti intézkedéseken kívüli esetekben a kérelmező kizárólag az OMME, illetve az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület (a továbbiakban: OMME tagszervezete) lehet.

(4) A 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti, a termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása intézkedés esetében kérelmező kizárólag az OMME lehet.

(5) * 

5. A támogatás forrása

6. § A támogatás forrása 50-50%-os társfinanszírozásban

a) az adott gazdasági évre a központi költségvetésben az Agrárminisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti Program jogcímen a 2. §-ban, valamint

b) *  az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a 2021/974/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján az a) pont szerinti programban

meghatározott intézkedések megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.

6. A támogatás folyósítása

7. § A 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezését követően – a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével – a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról vagy a támogatás arányos csökkentéséről a Kincstár jogosult dönteni.

8. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmek elbírálását és a jóváhagyott támogatások összegének kifizetését

a) az I. végrehajtási időszak tekintetében 2020. október 15-éig,

b) a II. végrehajtási időszak tekintetében 2021. október 15-éig,

c) a III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. október 15-éig,

d) *  a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2023. október 15-éig

végzi el.

(2) A Kincstár a jóváhagyott támogatások összegét – a forrás rendelkezésre állása esetén – az összeg megállapításától számított harminc napon belül utalja át a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha forrás nem áll rendelkezésre, az átutalási határidő azon a napon kezdődik, amelyen a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(3) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró/forint átváltásra az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

II. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása

9. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) *  a Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy és egy fő koordinátori asszisztens egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására az I. végrehajtási időszakban, az e rendeletben meghatározott díjszabás szerinti havi díjazására a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban, továbbá az I. és II. végrehajtási időszakban internetes honlap készítésére, fenntartására,

b) *  a méhészeti ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhészeti szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, külföldi szakmai információk közzétételére,

c) a Méhészújság elkészítéséhez, méhészeknek postai úton való eljuttatásához, az ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés, aktuális ágazati hírek, mézpiaci információk és támogatásokkal kapcsolatos tudnivalók, Méhészeti Program képzési koordinálásának közzétételére,

d) méhészeti témájú filmek készítéséhez

vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 310 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 155 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 15 500 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel. A támogatás keretösszege a II. végrehajtási időszakban 241 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban 331 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 69 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedésre kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzése esetén, ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban.

(6) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. A Méhészújság elkészítése, méhészeknek postai úton való eljuttatása vonatkozásában tárgyhónapnak a Méhészújság megjelenésének hónapját kell tekinteni. Ha végrehajtási időszakonként a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától. Ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban.

(7) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedésre kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal benyújtható.

(8) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 985 000 forint/hó, a koordinátori tevékenységet végző személy havi díja a II–III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint 600 000 forint/hó,

b) az internetes honlap készítése, fenntartása, frissítése esetén kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 1 000 000 forint/év,

c) elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 150 000 forint/év,

d) a koordinátori asszisztens vállalkozói díja az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó, a koordinátori asszisztens havi díja a II–III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint 500 000 forint/hó.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a koordinátor, koordinátori asszisztens személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a koordinátor, koordinátori asszisztens cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,

bb) a koordinátor, koordinátori asszisztens vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) a koordinátori és koordinátori asszisztens tevékenységről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

(10) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén a kapcsolódó költségek méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetén az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3,0 forint/karakterig, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 4,0 forint/karakterig támogathatóak, szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető figyelembe.

(11) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), ahol a méhegészségügyi szakirodalom fordításáról szóló számlának tartalmaznia kell az adott cikk eredeti címét, valamint a „fordítás” tevékenység megjelölést és a teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetén a számlának tartalmaznia kell az előfizetés időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kérelmező erről szóló nyilatkozatát,

b) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetén a fordítási tevékenységre kötött, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, valamint a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámoló,

d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű példánya,

e) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.

(12) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a megjelenési költségeken felül nem igényelhető támogatás olyan szakmai lap, tanulmány, statisztika és méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, amelyet

a) a koordinátor, a koordinátori asszisztens, a kutatási asszisztens, méhészeti szaktanácsadók vagy vezető szaktanácsadó készítettek, illetve

b) az OMME az adott végrehajtási időszak végéig nem tett közzé a honlapján, ágazati szaklapban, vagy önálló kiadványban.

(13) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a szerkesztői tevékenységet végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,

b) a cikkírók megbízási vagy vállalkozói díja,

c) a nyomtatvány postaköltsége,

d) nyelvi korrektor megbízási vagy vállalkozói díja,

e) szállítási és nyomdaköltség,

f) *  a nyomdai tördelést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,

g) *  a grafikai szerkesztést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,

h) *  a digitális képi anyagok beszerzésének költségei.

(14) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) *  az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a szerkesztői tevékenységet végző, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy személyében, továbbá a megbízási vagy vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződése, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

bb) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) *  a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy tevékenységéről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

d) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.

(15) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedés keretében a méhészeti témájú filmek készítése során felmerülő költségek számolhatóak el.

(16) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) a méhészeti témájú film készítésével kapcsolatban írásban megkötött szerződés,

c) a megjelentetett méhészeti témájú film elektronikus elérhetősége.

8. Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása

10. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhészeti szakmai ismeretek és a méhészkedéssel kapcsolatos új információk átadására és a méhészeti eszközök bemutatására szolgáló,

a) legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló regionális rendezvény megszervezéséhez és az azon való részvételhez,

b) az előadókon kívül legalább húsz fő hallgató részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez,

c) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és az azokon való részvételhez

vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege

a) az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 300 660,

b) *  a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 103 408,

c) a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 297 742

eurónak megfelelő forintösszeg.

(2a) *  A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 105 100 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézkedés igénybevételére az adott programot szervező, a lebonyolítási költségeket viselő OMME vagy az OMME tagszervezete jogosult.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal, de adott program vonatkozásában csak egyszer nyújtható be.

(6) *  Minden programra vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a program kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző időszakra vonatkoznak (ideértve többek között újsághirdetés, meghívó készítés, postázás, egyéb nyomdai munka költségei), akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.

(7) A kérelmező köteles a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá a program típusát, az előadó nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az előzetes bejelentés elektronikus úton – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – nyújtható be a Kincstárhoz, legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett program költségei nem támogathatóak. Ha az előzetesen bejelentett program kezdő időpontja tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében, illetve a program típusában változás következik be, arról az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a program dátumát megelőző harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a Kincstárt. Az előzetes bejelentésben megadott program dátum legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az előzetes bejelentésben bekövetkezett módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett program költségei nem támogathatóak.

(8) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén a (7) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(9) Szaktanácsadó által tartott előadás esetén előadói díj akkor támogatható, ha az OMME-val szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart a szaktanácsadó előadást.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

c) előadó, tolmács, valamint az OMME tagszervezete elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

d) előadó, tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata, vagy

db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/rendezvény értékben, ha a hirdetés a szakmai előadások címét és az előadók nevét is tartalmazza;

f) rendezvényújság-készítés költségének 70%-a, de legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény összegig;

h) épülethelyiség-bérlés, karbantartás és takarítás költsége;

i) rendezvénysátor bérleti díja;

j) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás költsége, a pavilon felszerelésének költsége, ideértve az áramellátás kiépítésének költségét is;

k) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

l) a rendezvény egészségügyi, közegészségügyi és rendészeti, gondnoksági (ideértve fűtés, világítás, épületen kívüli takarítás biztosítása), hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége;

m) külföldi előadó esetén a repülőjegy és a reptéri transzfer költsége.

(2) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó, tolmács

ca) gépjárművel történő utazása esetén a forgalmi engedély, a cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazása esetén a vonatjegy vagy buszjegy, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló útiköltség-elszámolás;

d) regionális rendezvény szervezése esetén a rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatás igénybevételéhez írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az írásban megkötött szerződést csak a 20 000 forint/rendezvény feletti összegű bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó példánya, amely tartalmazza a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a rendezvény megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a rendezvény megnevezését, időpontját, helyszínét, a szakmai előadások címét és az előadók nevét, valamint azon újság megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítése költségének elszámolása esetén a rendezvényújság egy példánya vagy elektronikus elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangzott valamennyi előadás tematikája;

i) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla több programra vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kérelmező nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

k) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) *  az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be;

m) külföldi előadó esetén a repülőjegy, valamint a repülőjegyről és a reptéri transzferrel történő utazásról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) *  előadó szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint az előadó és az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

c) előadó utazási költsége:

ca) gépjármű használatának költsége, vagy

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásának költsége;

d) meghívók készítésének, sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 65 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költsége;

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

g) végrehajtási időszakonként legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzésének az elszállásolási költsége, legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig.

(2) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó

ca) gépjárművel történő utazásának elszámolása esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) tömegközlekedéssel történő utazása esetén a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az írásban megkötött szerződést csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza legalább az elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét és az előadás témáját, valamint ha az adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

f) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított, az elméleti ismeretterjesztés dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kérelmező nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

i) a résztvevők nevét, címét, aláírását, az előadók nevét, az előadások címét, az elméleti ismeretterjesztés helyszínét és időpontját tartalmazó jelenléti ív;

j) szaktanácsadók képzése esetén a képzésen való részvételt igazoló dokumentum (ha nem az összes szaktanácsadó vett részt a képzésen, akkor a vezető szaktanácsadó igazolását a távolmaradásról), valamint a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

k) a szervező nyilatkozata arról, hogy a résztvevő méhészek, szaktanácsadók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, ha a kérelmet tagszervezete nyújtja be.

13. § (1) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) legfeljebb hatvan fő utazási költsége, legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:

aa) gépjármű használatának költsége,

ab) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

ac) bérelt busszal történő utazás költsége, ami a résztvevők fel- és leszállási helye és a rendezvény helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első felszállás helye, valamint az utolsó leszállás helye és a busz telephelye közötti távolság költsége nem számolható el,

ad) repülővel, reptéri transzferrel történő utazás költsége, vagy

ae) a kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzésének költsége;

b) legfeljebb hatvan fő szállásköltsége legfeljebb 45 000 forint/fő/éj összegig;

c) legfeljebb hatvan fő regisztrációs, illetve részvételi díja;

d) legfeljebb tíz fő napidíja legfeljebb 30 000 forint/fő/nap és közterhei összegig;

e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költsége – ideértve a bérleti díj, valamint az írásban megkötött szerződés alapján végzett standberendezés, installáció bérlésének vagy gyártásának, valamint szállításának, helyszínen történő építésének és bontásának díját –, továbbá a standok felszereltségének, karbantartásának, takarításának, szemétszállításnak írásban megkötött szerződés alapján történő biztosításához kapcsolódó költségek (a kiállítási terület bérleti díjában foglalt költségek összegének levonásával).

(2) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), továbbá az idegen nyelven kiállított számla, bizonylat esetén – angol, francia, német nyelv kivételével – a számla, bizonylat fordítása;

b) résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:

ba) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

bb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás,

bc) bérelt busszal történő utazás esetén – a rendezvény helyszínére utazók és az onnan visszautazók pontos létszámát, az első felszállás és az utolsó leszállás helyét tartalmazó és az útvonalat feltüntető – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát, akkor utaslista,

bd) repülőgéppel történő utazás esetén a turistaosztályra szóló beszállókártya, vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

be) reptéri transzferrel történő utazás esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett reptéri transzfer esetén az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat,

bf) kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzése esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá a kérelmező nyilatkozata a kiutazás pontos időpontjáról, helyszínéről és azon kiutazók névsoráról, akik a kiutazáshoz szükséges engedélyt megkapták;

c) a kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen való részvétellel kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, ha ezen szolgáltatásokat a kérelmező írásban megkötött szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület bérletére vonatkozó – legalább a stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz), megrendelőjének megnevezését tartalmazó – írásban megkötött szerződés vagy más igazoló dokumentum;

d) a legfeljebb hatvan fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjának elszámolása esetén – ha ezen szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, akik után a kérelmező nem igényel támogatást – egy nyilvántartás, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az adott számlák alapján a támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi utazási költséget, szállásköltséget, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjat igényel a kérelmező, valamint a kérelmező nyilatkozata arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett regisztrációs, illetve részvételi díjat fizetni;

e) napidíj elszámolása esetén a bérkifizetési lista, továbbá a napidíj bérkifizetési lista alapján történő kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat;

f) a rendezvény meghívója vagy a programleírás, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar nyelvű fordítása;

g) szakmai beszámoló a rendezvényről;

h) *  a résztvevők OMME-vel kötött megbízási szerződése vagy ennek hiányában a résztvevők OMME tagságáról szóló igazolása;

i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a jelenléti ív, amelynek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a szakmai program megnevezését, a résztvevők nevét, címét, aláírását.

(3) Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár az OMME-t a (2) bekezdés a) pontja szerinti, idegen nyelven kiállított számla, bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(4) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, külföldi előadó esetén legfeljebb 100 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/ rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) *  kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen országonként legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács szállásköltsége legfeljebb 30 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint az előadók, tolmácsok és az OMME elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen országonként legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács utazási költsége:

ca) gépjármű használata,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

cc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége;

d) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

f) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény;

g) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költsége;

h) rendezvénysátor bérleti díja;

i) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás, és a pavilon felszerelésének költsége, ideértve az áramellátás kiépítésének költségét is;

j) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége.

(5) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) *  előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat;

c) előadó, tolmács utazási költsége esetén:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy vagy buszjegy és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolás,

cc) külföldi előadó esetén a repülőjegy és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

cd) külföldi előadó esetén a reptéri transzferrel történő utazásról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

d) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény szervezésénél a rendezvény szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén a az írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését, továbbá azon újság megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetén a rendezvényújság egy példánya vagy elektronikus elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját;

i) a kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló beszámoló;

j) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

k) étkezési és szállásköltség elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor a kérelmező nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

l) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

m) * 

9. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

14. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez vehető igénybe.

(2) A támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a méhészeti szaktanácsadó vagy a vezető szaktanácsadó a szaktanácsadás során – a (8) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint – fogadónapot biztosít a méhészek részére.

(4) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 530 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 500 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 155 290 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(5) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(6) A támogatás végrehajtási időszakonként tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhavi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  az OMME által méhészeti szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozói díj az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget, az OMME által méhészeti szaktanácsadónként havi szinten, területi illetékesség alapján, az 1. mellékletben meghatározott vállalkozói díjszabás a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget,

b) *  az OMME által a vezető szaktanácsadó részére éves szinten meghatározott vállalkozói díj az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 985 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget,

c) *  a szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez szükséges irodai archiválás eszközei, irodaszerek, informatikai adattároló eszközök, szoftverek, munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök beszerzése, javítása, pótlása, nyomdai sokszorosítási költségek, mintavételhez szükséges eszközök 8 000 000 forint/év összegig,

d) *  a az I. végrehajtási időszakba a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó egy héten túli távolléte esetén az OMME elnökének utasítására történő helyettesítés esetén a helyettesítéssel járó vállalkozói díj.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha bármely méhészeti szaktanácsadó, illetve a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,

ab) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó vállalkozói igazolványa vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozásnál a cégszerű aláírással ellátott társasági szerződés;

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla –, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

c) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó által a havi tevékenységükről készített összefoglaló jelentések, amelyek tartalmazzák az átvett nyomtatványok felhasználásának ismertetését, valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

d) a fogadónapról szóló havi nyilvántartások;

e) a nyomtatványok méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó által történő átvételének igazolása.

10. Bemutató méhészet látogatásának támogatása

15. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás olyan – az OMME honlapján közzétett listában szereplő – bemutató méhészet látogatásához vehető igénybe, amellyel az OMME e célból együttműködési megállapodást kötött, és a látogatók száma legalább húsz fő.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 20 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME tagszervezete jogosult.

(4) Kifizetési kérelem rendezvényenként egy, de végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.

(5) A kérelmező köteles a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá a program típusát, a bemutató méhészet és az előadó nevét, továbbá az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az előzetes bejelentés elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén az érintett program költségei nem támogathatóak. Ha az előzetesen bejelentett program kezdő időpontja tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében, illetve a program típusában módosítás következik be, arról az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a program dátumát megelőző harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a Kincstárt. Az előzetes bejelentésben megadott program dátum legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az előzetes bejelentésben bekövetkezett módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett program költségei nem támogathatóak.

(6) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén az (5) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a bemutató méhészet telephelyén tartott gyakorlati bemutató költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény, amely megbízási szerződés esetén tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;

b) résztvevők utazási költsége (az összes – oda-vissza – utazási költség és az utazók összlétszáma hányadosának figyelembevételével számítva) legfeljebb 6500 forint/fő összegig, ugyanazon oda-vissza utazás alatt történő, más bemutató méhészet látogatása esetén legfeljebb 9000 forint/fő összegig:

ba) a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

bb) a bérelt busszal történő utazás költsége, amely a résztvevők fel- és leszállási helye és a bemutató méhészet helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első felszállás helye, valamint az utolsó leszállás helye és a busz telephelye közötti távolság költsége nem számolható el;

c) *  résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5000 forint/fő összegig, ha az oda-vissza út távolsága az I. és II. végrehajtási időszakban a 400 kilométert, a III. végrehajtási időszakban a 300 kilométert meghaladja.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, illetve megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetén a bérkifizetési lista);

b) a bemutató méhész díjazásának elszámolása esetén a rendezvény időpontjára szóló, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, valamint a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:

ca) tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt, cégszerű aláírással ellátott útiköltség-elszámolás,

cb) bérelt busszal történő utazás esetén – a program helyszínére utazók és onnan visszautazók pontos létszámát, az útvonalat, és az első felszállás és az utolsó leszállás helyét tartalmazó – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát – utaslista;

d) a résztvevők szállásköltségének elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá – ha a számlán nincs feltüntetve – a szállóvendégek névsora;

e) a rendezvény tematikája;

f) a résztvevők nevét, címét, aláírását, valamint a bemutató méhészet nevét, a rendezvény időpontját és helyszínét tartalmazó jelenléti ív;

g) a szervező nyilatkozata arról, hogy a részvevők nem fizettek részvételi díjat;

h) *  az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmező az OMME tagszervezete.

(9) Az OMME a bemutató méhészetekkel kötött cégszerű aláírással ellátott együttműködési megállapodásokat az e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a Kincstár rendelkezésére bocsátja. Az együttműködési megállapodás módosítása vagy új bemutató méhészettel kötött megállapodás esetén az OMME az új vagy módosított együttműködési megállapodást a megállapodás megkötését követő nyolc napon belül – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

11. Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása

16. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszköz beszerzéséhez – a (4) és (5) bekezdésben felsorolt eszközcsoportokra – vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 450 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 500 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 550 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 172 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.

(4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

a) pergető,

b) pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz,

c) fedelezőgép vagy fűtött késes fedelezőgép,

d) mézszivattyú,

e) kerettartó állvány,

f) fedelező állvány,

g) fedelező kád,

h) fedelező láda,

i) mézletöltőgép,

j) letöltőtartály,

k) mézkimelegítő készülék,

l) viasz-méz elválasztó berendezés,

m) viaszolvasztó berendezés,

n) mézkrémesítő,

o) kompresszor,

p) *  kerethuzalozó kapocsbelövő vagy kapocsbelövő,

q) virágpor szárító,

r) virágpor tisztító,

s) *  külső virágporszedő,

t) *  a méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó,

u) *  mézszűrő kád,

v) *  léptároló konténer,

w) *  melegvizes magasnyomású mosó,

x) *  kizárólag a II. végrehajtási időszakban minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tárolóépítmény.

(5) A támogatás továbbá léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez, valamint fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építéséhez, beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.

(6) Új fedelezőgép, fűtött késes fedelezőgép, mézletöltőgép beszerzésének, új léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezése beszerzésének és üzembe helyezésének, új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt), fagyasztó konténer (hűtőgépészettel együtt) építésének, beszerzésének és üzembe helyezésének költsége legalább nyolcvan méhcsalád megléte esetén támogatható.

(7) Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és folyamatosan meghosszabbított, továbbá a kifizetési kérelem benyújtásának évében is érvényes – a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet] 2. melléklete szerinti, az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve feldolgozásához az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított – hatósági állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező kérelmező igényelhet.

(8) *  A kérelmező a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt – a (4) bekezdés s) és t) pontja szerinti eszköz kivételével – köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(9) *  A kérelmező – a (4) bekezdés s) és t) pontja szerinti eszköz, valamint a termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt évben belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(10) Termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett, ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(11) Támogatás – végrehajtási időszakonként több alkalommal –, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.

(12) *  A támogatás mértéke az I. és II. végrehajtási időszakban kifizetési kérelmenként az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 130 000 forint, mézszűrő kád esetén a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 500 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó beszerzési értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló építmény beszerzési árának 70%-a, de legfeljebb 700 000 forint, külső virágporszedő esetén az eszköz beszerzési árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint, méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó esetében 350 forint/méhcsalád, de legfeljebb a teljes beszerzési ár, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 forint eszközönként.

(12a) *  A támogatás mértéke a III. végrehajtási időszakban a (4) bekezdés b), e), f), g), h), k), o) és p) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, a (4) bekezdés a), d), j), l), m), n), q) és r) pontja szerinti eszközre és a fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint, a támogatás mértéke a (4) bekezdés s) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint, a támogatás mértéke a (4) bekezdés t) pontja szerinti eszközre a teljes beszerzési ár, de legfeljebb 350 forint/méhcsalád, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint, mézszűrő kád esetén a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó beszerzési értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint eszközönként.

(12b) *  A támogatás mértéke a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban

a) a (4) bekezdés a), j), l), m) és n) pontja szerinti eszközre és a fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint,

b) léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint,

c) fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint,

d) léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint

eszközönként.

(13) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát

a) a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (4) és (5) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését,

b) új mézletöltőgép beszerzése esetén az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti – hatósági állatorvos által, az eszközbeszerzés napját megelőzően legalább három évvel korábban kiállított és folyamatosan meghosszabbított, a kifizetési kérelem benyújtásának évében is érvényes – hatósági állatorvosi bizonyítvány,

c) *  új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) építése, új fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése és minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló építmény esetén a műszaki dokumentáció,

d) *  méz tárolására alkalmas 120 literes, bilincsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó esetén a hordó élelmiszeripari tanúsítványa.

(14) A (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, amennyiben azzal az eszköz rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifa szám, leltár szám.

(15) Ha a kérelmező a (8) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(16) A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

12. Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra elkészítésének és az OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása

17. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra elkészítése,

b) OMME termelői mézesüveg beszerzése

költségének megtérítése céljából vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 360 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésre 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedésre 320 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, a II–III. végrehajtási időszakban 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 360 800 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénybevételére

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés esetén az OMME,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki – a (4) bekezdés szerinti listában szereplő forgalmazótól – OMME termelői mézesüveget vásárol.

(4) *  Az OMME az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 15-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. október 15-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 15-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja az OMME termelői mézesüveget forgalmazók listáját, amely tartalmazza a forgalmazó nevét, címét, adószámát. Az OMME a listában bekövetkezett változásról elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.

(5) Támogatás az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetén végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal igényelhető.

(6) *  A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén kifizetési kérelmenként az OMME termelői mézesüveg beszerzési árának az I. és II. végrehajtási időszakban 50%-a, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 75%-a, de legfeljebb – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – az I–III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 3300 forint/méhcsalád.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés iránti kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a formagarnitúra elkészítésére, valamint az OMME termelői mézesüvegek gyártására vonatkozó, cégszerű aláírással ellátott, írásban megkötött szerződés, vagy árajánlat és megrendelés, valamint

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat).

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés kifizetési kérelméhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) az üveg vásárlásáról szóló, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, amely tartalmazza az üveg megfelelő „OMME termelői mézesüveg” megnevezést,

b) a számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat.

13. Méhész szervezetek működését és kohézióját elősegítő intézkedések támogatása

18. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhész szervezetek működésének és kohéziójának elősegítése céljából

a) az OMME szervezeti ülés (a továbbiakban: szervezeti ülés) lebonyolítása,

b) az OMME tagszervezetek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítógép, számítástechnikai kellékanyagok, operációs rendszer, irodai programcsomag, informatikai adattároló eszköz) beszerzése,

c) OMME kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítástechnikai eszközök, informatikai adattároló eszköz, szoftverek) beszerzése és üzembe helyezése, számítástechnikai eszközök javítása, szoftverfejlesztés, informatikai rendszer működtetése, fejlesztése és üzembe helyezése, számítástechnikai kellékanyagok, továbbá a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban ezeken felül internetes honlap készítése, fenntartása,

d) a II–III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a méhészeti szervezetek működéséhez szükséges ingatlan tartós bérlése az OMME részére, rezsi költségei (különösen víz, áram, gáz, takarítás), irodabútorok vásárlása,

e) méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen asztali vagy hordozható számítógép, multifunkcionális lézernyomtató) beszerzése

költségeinek megtérítésére vehető igénybe.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyen belül az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti intézkedések keretösszege 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretösszege 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A II. végrehajtási időszakban legfeljebb 850 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 17 780 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) *  Az (1) bekezdés a), c), d) pontja szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.

(4) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME tagszervezetei jogosultak.

(4a) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés igénylésére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki a kifizetési kérelem benyújtásának napján legalább egy méhcsaláddal rendelkezik.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében a támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal is igényelhető.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  előadó és tolmács díja, a nem OMME tag vagy nem az OMME alkalmazásában lévő (a továbbiakban: külsős) előadó és tolmács esetén az előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/alkalom, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) külsős előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/alkalom;

c) külsős előadó és tolmács felmerült étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/alkalom;

d) külsős előadó és tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata, vagy

db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/alkalom értékben;

f) az OMME éves beszámolójának elkészítéséhez kapcsolódó nyomdai költségek;

g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége;

h) épülethelyiség-bérlés, karbantartás és takarítás költsége;

i) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége;

j) a rendezvény egészségügyi, közegészségügyi és rendészeti, gondnoksági (ideértve fűtés, világítás, takarítás biztosítása), hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége;

k) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) a külsős előadó és tolmács díjazásának elszámolása esetén, a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a szervezeti ülésen elhangzott előadás tematikáját, amely tartalmazza a külsős előadó nevét és az előadás témáját;

d) a külsős előadó és tolmács szállásköltségének elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor a kérelmező nyilatkozata a szállást igénybe vevők nevéről;

e) a külsős előadó és tolmács étkezési költségének elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor a kérelmező nyilatkozata az étkezést igénybe vevők létszámáról;

f) a külsős előadó és tolmács utazási költségének elszámolása esetén:

fa) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

fb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy vagy buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolás,

fc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, a turistaosztályra szóló beszállókártya, vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, valamint a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

fd) a külföldi előadó esetén, a reptéri transzferrel történő utazásról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett reptéri transzfer esetén, az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat;

g) újsághirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a szervezeti ülés megnevezését, időpontját, helyszínét, továbbá azon újság megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

h) a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza a szervezeti ülés megnevezését, időpontját, helyszínét;

i) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított, a szervezeti ülés időpontját is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

j) a szervezeti ülés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele kapcsán az írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint/szervezeti ülés feletti bérleti díjtól szükséges;

k) a szervezeti ülésről készített összefoglaló beszámoló;

l) a jelenléti ív, amelynek tartalmaznia kell a szervezeti ülés helyszínét, időpontját, a résztvevők nevét, címét, és aláírását.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő eszközcsoportok beszerzésének költsége számolható el:

a) fénymásoló,

b) nyomtató,

c) szkenner,

d) projektor,

e) számítógép,

f) *  operációs rendszer,

g) irodai programcsomag,

h) informatikai adattároló eszköz beszerzési költsége,

i) *  számítástechnikai kellékanyagok maximum 50 000 forint/végrehajtási év összegig.

(9) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében az OMME tagszervezete eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében egy kifizetési kérelemben egyszerre több eszközcsoport is megjelölhető.

(11) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatás mértéke eszközcsoportonként – a számítástechnikai kellékanyagokat kivéve – az elszámolható költség, amely a beszerzési ár 100%-a, de legfeljebb 200 000 forint.

(12) A kérelmező a (8) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(13) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (8) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését.

(14) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  az alábbi eszközcsoportok beszerzésének és üzembe helyezésének költsége:

aa) fénymásoló,

ab) nyomtató,

ac) szkenner,

ad) projektor,

ae) számítástechnikai eszközök,

af) szoftverek,

ag) informatikai adattároló eszköz;

b) számítástechnikai eszközök javítása;

c) szoftverfejlesztés;

d) *  informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése, üzembe helyezése;

e) *  interneteshonlap-készítés, -fenntartás;

f) *  számítástechnikai kellékanyagok.

(15) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés esetén egy kifizetési kérelemben többféle eszközcsoport is megjelölhető.

(16) A kérelmező a (14) bekezdés a) pontja szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(17) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított számla azzal, hogy a (14) bekezdés a) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (14) bekezdés a) pontjának megfelelő eszközcsoport megnevezését,

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

c) *  az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a számítástechnikai eszközök javítása, a szoftverfejlesztés, az informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése érdekében kötött, cégszerű aláírással ellátott megbízási vagy vállalkozási szerződés, amelyet ismételten be kell nyújtani, ha a szerződés tartalmában, adataiban vagy a tevékenységet elvégző személyében változás következik be, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat.

(18) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező a (12) bekezdésben meghatározott határidőig, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező a (16) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(19) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti, nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

(20) *  Az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedés keretében az alábbi költségek számolhatóak el:

a) a méhészeti szervezetek működéséhez szükséges ingatlan tartós bérlet és annak minden költsége (ideértve az ügyvédi díjat, közjegyzői díjat is);

b) ingatlan rezsiköltsége (különösen víz, áram, gáz, takarítás);

c) irodabútorok vásárlása.

(21) *  Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) ingatlan tartós bérleti szerződése.

(22) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés keretében támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

a) asztali vagy hordozható számítógép;

b) multifunkcionális lézernyomtató.

(23) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatás mértéke az asztali vagy hordozható számítógép esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 200 000 forint, multifunkcionális lézernyomtató esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 35 000 forint.

(24) *  A kérelmező, az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében, eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(25) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében egy kifizetési kérelemben egyszerre több eszközcsoport is megjelölhető.

(26) *  A kérelmező a (22) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(27) *  A (22) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a kifizetési kérelemben az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifaszám, leltár szám.

(28) *  Ha a kérelmező a (26) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(29) *  A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

(30) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

14. A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása

19. § *  (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás

a) a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, az (5) bekezdés szerinti készítmények és eszközök beszerzéséhez,

b) kizárólag a III. végrehajtási időszakban új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere költsége, műlép, ózongenerátor és méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék, bokrok beszerzéséhez

igényelhető.

(2) A támogatás keretösszege az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedésre az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 2 190 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3 419 046 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás keretösszege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésekre a III. végrehajtási időszakban együttesen legfeljebb 4 309 712 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésnél a támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedésekre végrehajtási időszakonként külön-külön egy kérelem nyújtható be.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés tekintetében támogatás a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok kijuttatásához szükséges új eszközök, a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és új légzésvédő szűrőbetét, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzésének számlával igazolt költségére vehető igénybe.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén az I. és II. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, az ipari fondant, a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) együttes vásárlása esetén.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, az ipari fondant és a méhészetben használt vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) vagy gyógyhatású készítmények együttes vásárlása esetén.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz és a gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor) beszerzésének költsége nem támogatható.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – ideértve a varroatózis – állategészségügyi kezeléséhez az alábbi, kizárólag Magyarországon megvásárolt készítmények után igényelhető támogatás:

a) az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítmények (gyógyszer),

b) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(10) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén az I. és II. végrehajtási időszakban a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1600 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1200 forint összegű támogatás igényelhető. A méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),

b) a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos gyógyhatású készítményekhez,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,

d) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,

e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és

f) új légzésvédő kámzsához

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

(11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1800 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1350 forint összegű támogatás igényelhető. A cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),

b) méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,

d) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,

e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és

f) új légzésvédő kámzsához

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

(12) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a (9) bekezdés szerinti készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetét, új légzésvédő kámzsa vásárlásáról – a kérelmező nevére és címére – kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és

b) a cukor, cukorlepény, ipari fondant vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

(13) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a kérelmező köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

(14) A 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés keretében az alábbi költségek támogathatóak:

a) az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt méhlegelő célú facsemete, cserje, félcserje, bokor vásárlása, maximum a növényegyedek beszerzési áráig,

b) új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere, műlép, ózongenerátor beszerzése, maximum a termékek beszerzési árának mértékéig.

(15) A (14) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés esetén a támogatás kizárólag az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt növényfajokra és növényfajtákra vehető igénybe. Az OMME az általa közzétett növénylistát 2021. augusztus 31. napjáig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja, annak változása esetén 72 órán belül elektronikus úton jelzi a Kincstár felé a változásokat.

(16) A (14) bekezdés b) pontja szerinti műlépvásárlás és viasz csere szolgáltatás igénybevétele csak hatósági engedéllyel rendelkező műlépüzemektől lehetséges. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező műlépüzemet a Kincstár a NÉBIH honlapján közzétett adatok alapján ellenőrzi,

(17) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedésre benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(18) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedésre méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 500 forint összegű támogatás igényelhető.

15. A varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása

20. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a higiénikus alj alkalmazásához és a varroa atka fertőzöttség felméréséhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 500 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.

(4) A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.

(5) *  A támogatás az I–III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb a (3) bekezdés szerinti méhcsaládszám után, higiénikus alj, virágporszedős higiénikus alj vagy ezek tetszőleges kombinációjának beszerzéséhez vehető igénybe. Ha a kérelmező az adott végrehajtási időszakban nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő végrehajtási időszakban több méhcsaládszámmal rendelkezik, akkor a támogatás a következő végrehajtási időszakban a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

(6) Egy higiénikus alj támogatásának mértéke a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb

a) normál higiénikus alj esetén 3000 forint/darab,

b) virágporszedős higiénikus alj esetén 4000 forint/darab.

(7) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a higiénikus alj vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, ha a termék megnevezéseként higiénikus alj vagy virágporszedős higiénikus alj van feltüntetve.

16. A méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések támogatása

21. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhegészségügyi felelősök részére a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések szervezésének költségeire vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME tagszervezete jogosult.

(4) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal, de adott képzés vonatkozásában csak egyszer nyújtható be. Minden képzésre vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a képzés kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a képzés előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) A kérelmező köteles a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá a program típusát, az előadó nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az előzetes bejelentés elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén az érintett program költségei nem támogathatóak. Ha az előzetesen bejelentett program kezdő időpontja tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében, illetve a program típusában módosítás következik be, arról az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a program dátumát megelőző harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a Kincstárt. Az előzetes bejelentésben megadott program dátum legkésőbb a program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az előzetes bejelentésben bekövetkezett módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett program költségei nem támogathatóak.

(6) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén az (5) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) *  az előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény a III. végrehajtási időszakban 50 000 forint/előadó/rendezvény összegig, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) az előadó elszállásolási költsége legfeljebb 16 000 forint/nap/előadó/rendezvény, étkezési költség legfeljebb 5000 forint/nap/előadó/rendezvény mértékéig;

c) az előadó utazási költsége vonatkozásában:

ca) gépjármű használatának költsége, vagy

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 65 000 forint/rendezvény összegig;

e) épülethelyiség bérlésének költsége;

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó utazási költsége elszámolása esetén:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, – cégszerű aláírással ellátott – útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;

d) a képzés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza a képzés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét, az előadás témáját, valamint ha az adott meghívón több képzés időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a képzések között;

f) a képzés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a számlán nincs feltüntetve – a kérelmező nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

i) jelenléti ív, amely tartalmazza az előadás címét, a képzés helyszínét és időpontját, a résztvevők és az előadó nevét, címét és aláírását;

j) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a méhegészségügyi felelősök nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

k) *  az OMME nyilatkozata a képzés Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmező az OMME tagszervezete.

17. Vándoroltatáshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása

22. § (1) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre vonatkozó támogatás a méhek vándoroltatását elősegítő, új eszköz beszerzéséhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 510 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből 172 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott, 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés i)–u) pontjában meghatározott eszközcsoportok beszerzésének támogatásához használható fel, a II. végrehajtási időszakban 1 101 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a III. végrehajtási időszakban 635 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 172 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján jogosult.

(4) *  A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe

1. kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerinti pótkocsi, az alábbiak szerint:

a) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi (O2 kategória),

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja szerinti pótkocsi (O1 kategória, legfeljebb 0,75 tonna),

2. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:

a) kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, legalább differenciálzárral ellátott, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, nyitott rakfelülettel is rendelkező tehergépkocsi,

b) kizárólag a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

3. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:

a) kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legalább differenciálzárral ellátott, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

b) kizárólag a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

4. tehergépkocsira szerelhető daru,

5. emelőhátfal,

6. terepjáró villástargonca,

7. kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,

8. méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,

9. benzines, elektromos vagy akkumulátoros szívó-fúvó gép,

10. benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,

11. aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,

12. csörlő,

13. kézi hidraulikus emelő,

14. legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,

15. robbanómotoros szivattyú,

16. elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,

17. kaptáremelő (kaptárlift),

18. napelemes áramellátó berendezés,

19. méhlesöprő berendezés,

20. magasnyomású mosó,

21. legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza,

22. akkumulátoros láncfűrész,

23. kizárólag a II. végrehajtási időszakban benzines láncfűrész

24. kizárólag a II. végrehajtási időszakban fűnyíró traktor (minimum 10 kW motorteljesítmény)

25. kizárólag a II. végrehajtási időszakban autós tetősátor.

(5) *  A (4) bekezdés

a) 1. pont a) alpontja 2., 4. és 5. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal,

b) 1. pont b) alpontja 8. és 24. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal,

c) 3., 6. és 7. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal

rendelkező kérelmező igényelheti.

(6) A kérelmező – termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy új eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három új eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó, új eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.

(9) *  A támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint a (4) bekezdés 1–3. és 5. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-a szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági eljárási illetéke, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal közúti gépjármű-közlekedési hatósági feladatkörében elvégzett műszaki vizsga díj – 50%-a, de a (4) bekezdés 1. pont a) alpontja, 5. és 8. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az I., illetve II. végrehajtási időszakban legfeljebb 400 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 600 000 forint eszközönként.

(10) *  A (4) bekezdés 2–4., 6. és 7. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként elszámolható költség – így a beszerzési ár – 50%-a, de az I., illetve II. végrehajtási időszakban legfeljebb 650 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 1 000 000 forint eszközönként. A (4) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként elszámolható költség – így a beszerzési ár – 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint eszközönként.

(11) *  Az I. és II. végrehajtási időszakban a támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 9., 10., 12–15., 18–20. és 21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 16. és 22. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint.

(11a) *  A III. végrehajtási időszakban a támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 9., 13–15., 17., 19., 20. és 21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a kifizetési kérelmenként elszámolható költség – így a beszerzési ár – 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 10., 12., 16., 18. és 22. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint, a (4) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 200 000 forint eszközönként.

(11b) *  A támogatás mértéke kizárólag a II. végrehajtási időszakban a (4) bekezdés 23. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 130 000 forint, a (4) bekezdés 24. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint, a (4) bekezdés 25. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 700 000 forint eszközönként.

(12) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a (4) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlásáról szóló

aa) *  a kérelmező nevére és címére kiállított számla azzal, hogy az eredeti számla tartalmazza a (4) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését, tehergépkocsi vagy pótkocsi vásárlása esetén az alvázszámot, valamint

ab) *  az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat azzal, hogy a gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetéke, a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági eljárási illetéke, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;

b) *  új tehergépkocsi vagy pótkocsi vásárlása esetén a forgalmi engedély;

c) a (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a műszaki dokumentáció.

(13) A (4) bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó eszközök beszerzésénél az eredeti számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölést fel kell tüntetni, amennyiben az eszköz azzal rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, a gyártói cikkszám, a cikkszám, a gyártási év, a vámtarifaszám, és a leltárszám.

(14) A kérelmező a (4) bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó új eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(15) Ha a kérelmező a (14) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(16) A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

(17) *  A 4. § (3) bekezdésében és a 22. § (1)–(16) bekezdésében foglaltakat a legfeljebb 5 éves futamidejű, zártvégű pénzügyi lízingszerződéssel beszerzett (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjármű esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(18) *  A (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjárműbeszerzésnél, a legfeljebb 5 éves futamidejű, zártvégű lízingszerződéssel történő beszerzés is támogatható.

(19) *  Végrehajtási időszakonként egy alkalommal, a lízingszerződés pénzügyi teljesítésének mértékéig igényelhető támogatás. Az első kifizetési kérelmet abban a végrehajtási időszakban kell benyújtani, amelyikben a megkötött lízingszerződés első pénzügyi teljesítése megtörtént. Kizárólag a kérelembenyújtás végrehajtási időszakában törlesztett lízingdíjak után igényelhető támogatás, a július hónapban történt pénzügyi teljesítések kivételével. A júliusban történő pénzügyi teljesítések a következő végrehajtási időszakban számolhatóak el.

(20) *  A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) lízingszerződés;

b) a lízingszerződés módosítása esetén a módosított szerződés;

c) amennyiben a pénzügyi teljesítés díjbekérő alapján történik, a díjbekérő.

(21) *  Végtörlesztés esetén a kérelmezőnek a végtörlesztés végrehajtási évében elektronikus úton be kell nyújtania a Kincstárhoz a gépjármű tulajdonba kerülését igazoló dokumentum másolatát, illetve a forgalmi engedély másolatát, amelyben a kérelmező tulajdonosként van feltüntetve.

(22) *  Ha a kérelmező a (21) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(23) *  A kérelmező köteles a gépjárművet az első támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

18. A kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálatának támogatása

23. § (1) A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, valamint a minták vizsgálatához és a vizsgálat eredményének közzétételéhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 15 200 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(4) A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Az OMME a vizsgálati eredményeket legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján vagy egy szakmai kiadványban közzétenni.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla vagy vásárlásról szóló bizonylat, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) részletes ismertetés a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről,

c) az OMME-vel – a méz vizsgálata tárgyában – kötött vállalkozói szerződés, annak írásba foglalása hiányában árajánlat és megrendelő,

d) a közjegyzői jegyzőkönyv, ha a mintavételezést közjegyző jelenlétében veszik igénybe,

e) a termelői mintavételezéssel kapcsolatos méz mintavételi jegyzőkönyv,

f) a hivatalos vizsgálati eredményekről szóló jegyzőkönyv és az ahhoz kapcsolódó szakmai vélemény,

g) azon szakmai kiadvány vonatkozó oldalai, amelyben az eredményeket közzétették vagy a kiadvány elektronikus elérhetősége.

19. Petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása

24. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (méhanya támogatás) vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a II. végrehajtási évben 850 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a III végrehajtási időszakban 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) *  A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) által törzskönyvezett méhanyáktól származó, származási igazolással rendelkező, párzott, petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, vagy anyabölcsőt vásárol a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(4) *  Az MMOE az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. május 31-éig, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. május 31-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. május 31-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja az általa törzskönyvezett méhanyákkal rendelkező méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a méhanya-nevelő telep üzemeltetőjének és a vele közös gazdálkodást folytató személy vagy személyek nevét, címét, adószámát és a törzskönyvezett méhanyák törzskönyvi számát.

(5) A támogatás végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal,

a) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott, petéző méhanyára,

b) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,

c) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, vagy

d) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának mértékéig az a)–c) pont szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, az a)–c) pontok feltételeinek figyelembevételével

vehető igénybe.

(6) *  A támogatás mértéke

a) *  párzott, petéző méhanyánként az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 1600 forint, a II. végrehajtási időszakban 2800 forint, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 1750 forint végrehajtási időszakonként,

b) *  párzatlan anyánként és anyabölcsőnként az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 650 forint, a II. végrehajtási időszakban 1100 forint, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 700 forint végrehajtási időszakonként.

(7) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a párzott, petéző méhanya, a párzatlan méhanya, illetve az anyabölcső vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

b) a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya, vagy anyabölcső származási bizonylata.

(8) A kérelmezőnek az eredeti származási bizonylatot három évig meg kell őriznie.

20. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása

25. § (1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző, méhész önkéntesekből álló, országos hálózat kialakításához és működtetéséhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2 960 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(4) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.

(5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni telepítésének, karbantartásának és javíttatásának,

b) központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésének, karbantartásának és üzemeltetésének,

c) megfigyelők képzésének

költsége.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

b) *  a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, valamint a cégszerű aláírással ellátott teljesítési igazolás, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

c) a megfigyelőkkel cégszerű aláírással kötött együttműködési megállapodás, amelyet a megállapodás módosítása vagy új megállapodás kötése esetén ismételten be kell nyújtani,

d) az elvégzett feladatokról szóló beszámoló.

21. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

26. § (1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a méhcsaládok méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata elvégzéséhez, valamint

b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményének közzétételéhez

vehető igénybe.

(2) Az OMME az (1) bekezdés b) pontja szerinti eredményeket legkésőbb a vizsgálat elvégzését követő végrehajtási időszak december 31-éig a honlapján és egy ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni.

(3) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 120 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 134 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 134 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 30 070 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(4) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha egy adott végrehajtási időszakban az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, akkor ezen költség az adott évi monitoring vizsgálatot követő végrehajtási időszakban számolható el.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, méh kártevők és kórokozók, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor – ideértve a faji analízis –, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, méhkenyér, valamint egyéb méhészeti termékek és méhtakarmányok laboratóriumi vizsgálatának költsége,

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának, kémiai vizsgálatának költsége,

c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, a szöveges beszámoló elkészítésére az OMME-vel e tevékenységekre kötött vállalkozói, vagy megbízási szerződések költsége, legfeljebb 800 000 forint/fő végrehajtási időszakonként,

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége,

e) *  a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek, valamint élő méhek beszerzésének költsége.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) *  az OMME-vel – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában – kötött cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

c) *  a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a megkötött, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyvei, valamint – ha kapcsolódik hozzá – szakmai vélemény.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámoló,

c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatás,

d) a kapcsolódó szakmai kiadványnak az eredmények közzétételét tartalmazó oldalai vagy annak elektronikus elérhetősége.

22. Egyéb alkalmazott kutatás támogatása

27. § (1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) méhészeti tárgyú, alkalmazott kutatás elvégzése,

b) *  egy fő, a kutatások folyamatos szakmai koordinálását végző kutatási koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díja vagy megbízási szerződés esetén a kutatási koordinátor megbízási díja,

c) *  a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által elkészített kutatási beszámoló elbírálása érdekében az OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság díja – amelynek mértéke legfeljebb 40 000 forint/fő/ kutatási téma, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján –

finanszírozásához vehető igénybe, amelynek mértéke legfeljebb 40 000 Ft/fő/kutatási téma, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett méhészeti tárgyú kutatásra vonatkozó kutatási tervet az OMME véleménye figyelembevételével a miniszter hagyja jóvá. A kutatást végző szervezet a vizsgálati, kutatási eredményeket legkésőbb a vizsgálat, kutatás elvégzését követő végrehajtási időszak december 31-éig köteles összegezni és az OMME részére megküldeni, amit az OMME a honlapján közzétesz vagy egy ágazati szakmai lapban megjelentet.

(3) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 150 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 20 710 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére a miniszter által jóváhagyott kutatási tervvel rendelkező, a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény, az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma nem az adott végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen az adott végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatóak az adott végrehajtási időszakban, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(6) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a miniszter által jóváhagyott kutatási tervvel és az OMME által elfogadott kutatási beszámolóval összefüggő költség számolható el.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a kutatási koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja legfeljebb 600 000 forint/hó értékben számolható el.

(8) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a kutatási beszámoló bírálati díja legfeljebb 40 000 forint/fő/kutatási téma értékben, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján számolható el.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) *  a kutatással kapcsolatban felmerült, a kutatást végző nevére és címére kiállított számlák és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok, ha a kutatáshoz kapcsolódóan kiállításra került vállalkozói vagy megbízási szerződés, akkor a kutatási tervnek megfelelő vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a kutatással kapcsolatban megbízásidíj-kifizetés történt, akkor a megbízásidíj-kifizetési lista, továbbá a megbízásidíj-kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

b) az előzetesen az OMME részére benyújtott kutatási terv,

c) az OMME által felterjesztett és a miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolás,

d) a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által a vizsgálati, kutatási eredményekről készített összegzés,

e) az OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság döntése és írásos indokolása,

f) az OMME által kiadott teljesítésigazolás, amelynek melléklete az OMME által felkért bíráló bizottság kutatási beszámolóra vonatkozó szakmai véleménye.

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) az első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a kutatási koordinátor személyében vagy a vállalkozói szerződés adataiban, tartalmában változás következik be:

aa) a kutatási koordinátor cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,

ab) a kutatási koordinátor vállalkozói igazolványa vagy az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

b) a kutatási koordinátori tevékenységről szóló havi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

c) a kutatási koordinátor által az OMME nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok, a kutatáshoz kapcsolódó megbízás esetén a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat.

(11) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a szakmai bíráló bizottság tagja által az OMME nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

b) *  a szakmai bíráló bizottság tagjának cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződése, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

c) a szakmai bíráló bizottság tagjának vállalkozói igazolványa vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a cégszerű aláírással ellátott társasági szerződés,

d) kutatási beszámoló bírálati eredményéről készített rövid összefoglaló.

23. Piacmonitoring támogatása

28. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés g) pont szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a magyar méhészeti ágazathoz kapcsolódó marketing tevékenység koordinálására, országos szintű megszervezéséhez egy fő mézmarketing-koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos e rendeletben meghatározott díjszabás szerinti havi díjazására vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 25 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 55 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) Az intézkedés végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július havi tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) *  Az intézkedés keretében a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, az e rendeletben meghatározott díjszabás szerint 600 000 forint/hó számolható el.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a koordinátor személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a koordinátor cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,

bb) a koordinátor vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) a koordinátori tevékenységről szóló havi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

24. OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása

29. § (1) A 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás az OMME által forgalmazott méz-zárszalag beszerzéséhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 30 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 000 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2 020 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénylésére olyan, a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a 4. § (10) bekezdésben foglaltak szerint legalább 1 méhcsaláddal.

(4) A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.

(5) A támogatás keretében az OMME méz-zárszalag beszerzési költsége számolható el.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz az OMME által, a kérelmező nevére és címére kiállított számla azzal, hogy a számla tartalmazza az „OMME méz-zárszalag” megnevezést, valamint

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

(7) A támogatás mértéke a beszerzett OMME méz-zárszalag értékének 75%-a.

25. Termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének támogatása

30. § (1) A 2. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a termelői mézek kereskedelemben használt vonalkódjának beszerzéséhez vehető igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege legfeljebb 4000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 780 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A támogatás igénylésére olyan, a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a 4. § (10) bekezdésében foglaltak szerint legalább 1 méhcsaláddal.

(4) A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.

(5) A támogatás keretében a vonalkód beszerzési költsége számolható el.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Hatályba léptető rendelkezés

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

27. Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. § *  Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. május 11-i (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/1368 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2019. június 12-i (EU) 2019/974 bizottsági végrehajtási határozat,

e) az (EU) 2015/1368 végrehajtási rendeletnek a méhészeti ágazatra vonatkozó nemzeti programok kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/166 bizottsági végrehajtási rendelet,

f) a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló módosított nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2021. június 9-i (EU) 2021/974 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

33. § *  E rendeletnek a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról szóló 12/2020. (IV. 3.) AM rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdés e) pontját, 4. § (17) bekezdését, 5. § (3) bekezdését, 13. § (5) bekezdés b) pontját, 18. § (17) bekezdés c) pontját, 24. § (3) és (4) bekezdését, 25. § (6) bekezdés b) pontját, 26. § (7) bekezdés b) és c) pontját, valamint 27. § (1) bekezdés b) pontját, (6) bekezdését, (9) bekezdés a) pontját, (11) bekezdés b) pontját az I. végrehajtási időszak folyamatban lévő intézkedései esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelethez * 

A II., III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban az OMME által méhészeti szaktanácsadóként havi szinten, területi illetékesség alapján meghatározott vállalkozói díjszabás

A B
Területi illetékesség Vállalkozói díjszabás forint/hó
1. *  Baranya vármegye 600 000
2. *  Bács-Kiskun vármegye 600 000
3. *  Békés vármegye 600 000
4. *  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 600 000
5. *  Csongrád-Csanád vármegye 590 000
6. *  Fejér vármegye 590 000
7. *  Győr-Moson-Sopron vármegye 590 000
8. *  Hajdú-Bihar vármegye 600 000
9. *  Heves vármegye 590 000
10. *  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 600 000
11. *  Komárom-Esztergom vármegye 490 000
12. *  Nógrád vármegye 590 000
13. *  Pest vármegye 600 000
14. *  Somogy vármegye 600 000
15. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 600 000
16. *  Tolna vármegye 550 000
17. *  Vas vármegye 520 000
18. *  Veszprém vármegye 590 000
19. *  Zala vármegye 600 000
20. Budapest 550 000
21. Vezető szaktanácsadó (országos) 800 000