A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

1/A. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

1/B. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

2. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 2., 3., 4., 5. és 6. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 2., 3., 5. és 6. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

3/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházást a Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja. A beruházás helyszíne a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorában meghatározott ingatlanok.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

3/B. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanokon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, egészségügyi, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, szállásjellegű épület, sportépítmény, raktár, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) az ingatlanok beépítési módja szabadon álló,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

c) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16 méter,

f) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0 méter,

g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

3/C. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok esetében a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani,

b) az OTÉK 42. § (4) bekezdése szerint meghatározott autóbusz-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése mind a személygépkocsi-, mind az autóbusz-várakozóhellyel kapcsolatos követelmények érvényesítése esetében alkalmazható, továbbá

c) az OTÉK 42. §-a által szerint meghatározott, kialakítandó kerékpártárolók számát nem kell figyelembe venni.

(2) A Beruházás keretében megvalósuló létesítményben az OTÉK 45. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest legfeljebb 5 méterrel térhet el.

(3) A Beruházás keretében megvalósuló létesítményben az OTÉK 99. § (3) bekezdése szerinti előírásokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 200 főig 15 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, oly módon, hogy minden megkezdett

a) 25 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,

b) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke

létesítése szükséges.

4. § * 

4/A. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti beruházással összefüggésben az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2020. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. §-át, 4/A. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1/A. §-át, 2. §-át, 3. §-át, 3/A. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2021. (V. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/B. §-át, 2. §-át, 3. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3/B. §-át, 3/C. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

20. földvédelmi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő beruházások

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
2. Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok megvalósítására irányuló beruházás Kisvárda közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 924/2 helyrajzi számú ingatlan
3. Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó beruházás Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 02065/12, 02065/13, 02065/4 és 02065/12/A helyrajzi számú ingatlanok
Domaszék közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 064/63, 064/65 és 068/2 helyrajzi számú ingatlanok
4. *  Kőbányai multifunkcionális csarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházás Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú ingatlanok
5. *  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Sukoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 019/1, 019/16, 019/17, 019/18 helyrajzi számú ingatlanok, valamint Velence közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4514, 4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanok
6. *  Egy fővárosi sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és megvalósítása Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38293/78 helyrajzi számú ingatlan