A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról * 

1. * 

1–3. § * 

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

4–5. § * 

6. § * 

7–8. § * 

3–4. * 

9–12. § * 

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13–15. § * 

16. § (1) * 

(2) * 

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

17. § * 

18–21. § * 

22. § * 

7–8. * 

23–26. § * 

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

27. § * 

28–29. § * 

30. § * 

31. § * 

32. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1–5. * 

6–7. * 

lép.

33. § Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1. * 

2. * 

10–13. * 

34–45. § * 

14. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

46. § * 

47. § * 

48. § * 

49–50. § * 

51. § * 

52. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

1–7. * 

8. * 

9–10. * 

lép.

53. § * 

15–17. * 

54–57. § * 

18. * 

58. § * 

19. * 

59. § * 

20–21. * 

60–68. § * 

22. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

69. § * 

70. § * 

23. * 

71. § * 

24. * 

72. § * 

25–28. * 

73–80. § * 

29. * 

81–82. § * 

30. * 

83–85. § * 

31. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

86. § * 

87–89. § * 

32. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

90. § * 

91. § * 

92–98. § * 

99. § * 

100. § * 

101–102. § * 

103. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1–3. * 

4. * 

5–9. * 

lép.

104. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1. * 

2. * 

(2) * 

33. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

105–106. § * 

107. § * 

34. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

108–111. § * 

112. § (1)–(2) * 

(3) * 

35–38. * 

113–116. § * 

39. * 

117–128. § * 

40–41. * 

129–131. § * 

42. * 

132. § * 

43. * 

133–135. § * 

44. * 

136–137. § * 

45. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

138. § (1) * 

(2)–(3) * 

139. § * 

46–48. * 

140–159. § * 

49. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

160–163. § * 

164. § (1) * 

(2) * 

50. * 

165. § * 

51–52. * 

166–170. § * 

53. * 

171–172. § * 

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

173. § * 

174. § * 

175–176. § * 

55–57. * 

177–185. § * 

58. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

186–188. § * 

189. § (1)–(3) * 

(4) * 

190. § * 

59. Hatályba léptető rendelkezések

191. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 105. §, a 106. §, a 136. § és a 137. § az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 100. § és a 104. § (1) bekezdés 2. pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(5) A 17. § 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

(6) Az 59. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(7) A 132. § a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba. * 

(8) A 165. § az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(9) A 81. § és a 82. § 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 47. §, a 49. §, az 50. §, az 52. § 8. pontja és a 117. §–128. § 2019. október 1-jén lép hatályba.

(11) *  Az 1. §–3. §, a 6. §, a 13. §–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 32. § 6. és 7. pontja, a 33. § 1. pontja, az 58. §, a 69. §, a 72. §, a 87. §–89. §, a 91. §, a 99. §, a 103. § 4. pontja, a 104. § (1) bekezdés 1. pontja, a 108. §–111. §, a 112. § (1) és (2) bekezdése, a 174. § és a 189. § (4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(12) A 171. § és a 172. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(12a) *  A 164. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(13) A 138. § (1) bekezdése 2020. október 1-jén lép hatályba.

(14) A 16. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

60. Átmeneti rendelkezések

192. § A gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szerv bejegyzi a nyilvántartásába a gazdálkodó szervezet hivatalos elektronikus elérhetőségét, ha azt a nyilvántartás nem tartalmazza. Ha a gazdálkodó szervezet a hivatalos elérhetőségét a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek jelentette be, a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetőségére vonatkozó adatot, és a nyilvántartásban való rögzítés időpontját a nyilvántartó szerv átadja a rendelkezési nyilvántartást vezető szervnek. A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv ellenőrzi az így átadott hivatalos elérhetőség szabályszerűségét, létezését, és ha az nem megfelelő, erről tájékoztatást küld a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek, amely a tájékoztatás alapján törli az érintett adatot a nyilvántartásából. Ha a gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezető szerv részéről történő adatátadáskor a hivatalos elérhetőség adat szerepel a rendelkezési nyilvántartásban is, a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv megvizsgálja az adatok egyezőségét, és eltérés esetén a későbbi időpontban rögzített adat kerül rendelkezési nyilvántartásban hivatalos elérhetőségként bejegyzésre, annak szabályszerűsége és létezése esetén.

61. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

193. § E törvény

1. 78. §-a, 79. §-a, 113. §-a és 132. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

2. 83. §–85. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

3. 115. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

62. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

194. § E törvény 69. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–10. cikkének, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi LXVI. törvényhez *