A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 7. § és a 12. § tekintetében a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 11. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 13. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)

a) 3. cikk (3) bekezdésében megjelölt higanyvegyületek kivitelével, valamint

b) 4. cikk (1) bekezdése alapján történő higany vagy higanykeverékek behozatalával

kapcsolatban előírt igazgatási feladatok végrehajtására nemzeti hatóságként az országos tisztifőorvost jelöli ki.

2. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott értesítést a területi környezetvédelmi hatóságnak kell megküldeni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, a hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a gazdasági szereplőt az értesítés kiegészítésére kötelezi.

(3) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő értesítést a területi környezetvédelmi hatóság 8 napon belül megküldi a környezetvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(4) *  Az értesítés értékelését – szükség szerint a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai véleményének beszerzésével – a miniszter készíti el.

(5) A (4) bekezdés szerinti értékelést követően a miniszter megküldi az értesítést az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére.

(6) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (6) bekezdésében meghatározott bizottsági értékelés eredményéről a miniszter a területi környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja.

(7) A (6) bekezdés alapján kapott tájékoztatást a területi környezetvédelmi hatóság a gazdasági szereplőnek megküldi.

(8) Hozzáadott higanyt tartalmazó új termék gyártására vagy forgalmazására irányuló tevékenységgel kapcsolatos engedély nem adható ki a Bizottság 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (6) bekezdése szerinti határozata elfogadását megelőzően.

3. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a nemzeti terv kidolgozása a bányászati ügyekért felelős miniszter feladata.

(2) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdése szerinti, a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló nemzeti tervet az egészségügyért felelős miniszter készíti el.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nemzeti terveket a Kormány fogadja el és a honlapján közzéteszi.

4. § (1) *  A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározott jelentést – a jelentésben szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval együtt – a hulladékgazdálkodási hatóságnak kell megküldeni.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti jelentés a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a hulladékgazdálkodási hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a gazdasági szereplőt a jelentés kiegészítésére kötelezi.

(3) *  A jelentést a hulladékgazdálkodási hatóság minden év szeptember 30. napjáig megküldi a miniszternek.

5. § (1) *  A létesítmény üzemeltetője a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott adattartalommal vezetett nyilvántartását – a nyilvántartásban szereplő adatokat alátámasztó dokumentációval együtt – a hulladékgazdálkodási hatóságnak küldi meg.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott adatokat nem teljeskörűen tartalmazza, akkor a hulladékgazdálkodási hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a létesítmény üzemeltetőjét a nyilvántartás kiegészítésére kötelezi.

(3) *  Az előző naptári évre vonatkozó nyilvántartást a hulladékgazdálkodási hatóság minden év május 31. napjáig megküldi a miniszternek.

6. § *  (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti értesítés megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása,

b) a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása

vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti jelentés,

b) az 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás

megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.

(3) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) a 4. § (2) bekezdése szerinti jelentés,

b) az 5. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás

kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szankción túl a területi hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való gyártása,

b) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való forgalomba hozatala,

c) a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott új gyártási folyamat engedély nélkül való alkalmazása

esetén.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti bírság ismételten kiszabható.

7. § (1) *  A higany, a higanyvegyületek vagy a higanykeverékek kivitelére és behozatalára vonatkozó előírások betartását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi.

(2) A járási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén kémiai terhelési bírságot szab ki.

8. § (1) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti jelentést a miniszter készíti el.

(2) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont i) alpontja és e) pontja szerinti részjelentés elkészítése és a miniszter részére történő megküldése az egészségügyért felelős miniszter feladata.

(3) A 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdés d) pont ii) alpontja szerinti részjelentés elkészítése és a miniszter részére történő megküldése a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter feladata.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11–14. § *