A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c), valamint e)–u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § és a 4. melléklet tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § és az 5. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. §, valamint a 6–8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § és a 9. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. §, a 30. § és a 10. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott idegenrendészeti szervként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság központi szervre és igazgatóságokra tagozódik. Az igazgatóságokat, valamint azok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.

4. § Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és a 8–30. §, valamint az 1–10. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

6. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. napján Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra változik, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervként,

b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó rendőrségként

működik tovább.

7. § (1) Azon kormányzati szolgálati jogviszonyban állót, aki hivatásos szolgálati jogviszonyban betölthető szolgálati beosztássá 2019. július 1. napjával átalakításra kerülő munkakört tölt be, a munkáltató a jogviszonyváltást megelőzően írásban nyilatkoztatja arról, hogy a tervezett besorolás figyelembevételével a hivatásos szolgálati jogviszony létesítését vállalja-e.

(2) A hivatásos szolgálati jogviszony létesítését vállaló az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével egy időben megteszi a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot, továbbá csatolja a Hszt. 3. melléklete szerinti, kitöltött adatlapot, valamint a nyilatkozat megtételétől számított öt munkanapon belül csatolja a Hszt. 42. § (3) bekezdés c) pontja alapján szükséges, a Hszt. 2. melléklete szerinti hozzátartozói nyilatkozatot.

8–30. § * 

1. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az idegenrendészeti szerv igazgatóságai és azok illetékességi területei

A B
1. Igazgatóság megnevezése és székhelye Illetékességi terület
2. *  Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
a) Budapest Főváros,
b) Pest vármegye
3. *  Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen
a) Hajdú-Bihar vármegye,
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye,
c) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
4. *  Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged
a) Csongrád-Csanád vármegye,
b) Bács-Kiskun vármegye, c) Békés vármegye
5. *  Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc
a) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
b) Heves vármegye,
c) Nógrád vármegye
6. *  Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs
a) Baranya vármegye,
b) Somogy vármegye,
c) Tolna vármegye
7. *  Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár
a) Fejér vármegye,
b) Veszprém vármegye,
c) Komárom-Esztergom vármegye
8. *  Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr
a) Győr-Moson-Sopron vármegye,
b) Vas vármegye,
c) Zala vármegye
9. *  Központi Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
országos

2–10. melléklet a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelethez *