A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények, így gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola, valamint alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítását célzó, az 1. mellékletben felsorolt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Beruházással összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A Kormány a Beruházással összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével - tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

5. § (1) A Beruházás építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f)-h), j)-k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5/A. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében a 3. mellékletben foglalt táblázat B és C oszlopában megjelölt telkekre és telekrészekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)-(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények a (2)-(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni, továbbá

c) az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 29. §-át, valamint 40. §-át nem kell alkalmazni.

(2) A 3. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában megjelölt telkeken, illetve ingatlanrészeken oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 18 métert,

i) az előkert mérete 5 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 10 méter,

k) az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) A 3. mellékletben foglalt táblázat C oszlopában megjelölt telkeken, illetve ingatlanrészeken kizárólag sport- és szabadidő-, vendéglátó- és ezen rendeltetéseket kiszolgáló vagy a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 10 000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2%,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%,

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 5 méter.

(4) Az 1. melléklet szerinti táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az eljáró hatóság.

(5) A (4) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  (1) E rendeletnek a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2020. (V. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5/A. §-át, valamint 1. és 3. mellékletét a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módr1.-gyel megállapított 5/A. § (2) bekezdés g) pontjának és 5/A. § (3) bekezdés e) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot a Módr1. hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

1. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez * 

A beruházással érintett ingatlanok

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
2. Középfokú oktatási létesítmény és egyéb közösségi intézmény elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület kialakítása Dunakeszi Város területén Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 036/2, 036/209, 036/210, 036/211, 036/212, 036/213, 036/214, 036/215, 036/216, 036/217, 36/218, 036/219, 036/220, 036/221, 036/222, 036/223, 036/224, 036/225, 036/226, 036/227, 036/228, 036/229, 036/230, 036/231, 036/232, 036/233, 036/234, 036/235, 036/236, 036/237, 036/238, 036/239, 036/240, 036/241, 036/242, 036/243, 036/244, 036/245, 036/246, 036/247, 036/248, 036/249, 036/250, 036/251, 036/252, 036/253, 036/255, 036/256, 036/257, 036/258, 036/259, 036/260, 036/261, 036/262, 036/263, 036/264, 036/265, 036/266, 036/267, 036/268, 036/269, 036/270, 036/271, 036/272, 036/273, 036/274, 036/275, 036/276, 036/277, 036/278, 036/279, 036/280, 036/281, 036/282, 036/283, 036/284, 036/285, 036/286, 036/287, 036/288, 036/289, 036/290, 036/291, 036/292, 036/293, 036/294, 036/295, 036/296, 036/297, 036/298, 036/299, 036/300, 036/301, 036/302, 036/352, 036/378, 036/379, 036/380, 036/381, 036/382, 036/3, 036/383, 036/384, 036/385, 036/386, 036/387, 036/388, 036/389, 036/390, 036/391, 036/392, 036/393, 036/394, 036/395, 036/548, 036/549 helyrajzi számú ingatlanok
3. Alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítására irányuló beruházás Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 5277, 5265/4, 5265/3, 5260/1 és 5281 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

4. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

5. tűzvédelmi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. hírközlési hatósági eljárások,

8. környezetvédelmi hatósági eljárások,

9. természetvédelmi hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. erdészeti hatósági eljárások,

19. földvédelmi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez * 

Az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve a különleges, beépítésre nem szánt terület lehatárolása

A B C
1. Oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület lehatárolása Beépítésre nem szánt terület lehatárolása
2. EOV koordináták EOV koordináták
3. Helyrajzi szám x y x y
4. 036/2 656662,39 256523,27 656662,39 256523,27
5. 656737,79 256483,08 656737,79 256483,08
6. 656718,43 256672,83 656743,97 256422,84
7. 656647,09 256665,6 656670,04 256462,14
8. 036/3 a teljes telekterület beépítésre nem szánt terület
9. 036/209 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
10. 036/210 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
11. 036/211 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
12. 036/212 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
13. 036/213 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
14. 036/214 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
15. 036/215 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
16. 036/216 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
17. 036/217 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
18. 036/218 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
19. 036/219 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
20. 036/220 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
21. 036/221 a teljes telekterület oktatási, művelődési-, egészségügyi-, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
22. 036/222 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
23. 036/223 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
24. 036/224 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
25. 036/225 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
26. 036/226 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
27. 036/227 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
28. 036/228 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
29. 036/229 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
30. 036/230 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
31. 036/231 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
32. 036/232 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
33. 036/233 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
34. 036/234 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
35. 036/235 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
36. 036/236 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
37. 036/237 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
38. 036/238 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
39. 036/239 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
40. 036/240 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
41. 036/241 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
42. 036/242 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
43. 036/243 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
44. 036/244 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
45. 036/245 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
46. 036/246 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
47. 036/247 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
48. 036/248 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
49. 036/249 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
50. 036/250 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
51. 036/251 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
52. 036/252 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
53. 036/253 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
54. 036/255 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
55. 036/256 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
56. 036/257 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
57. 036/258 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
58. 036/259 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
59. 036/260 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
60. 036/261 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
61. 036/262 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
62. 036/263 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
63. 036/264 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
64. 036/265 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
65. 036/266 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
66. 036/267 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
67. 036/268 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
68. 036/269 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
69. 036/270 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
70. 036/271 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
71. 036/272 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
72. 036/273 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
73. 036/274 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
74. 036/275 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
75. 036/276 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
76. 036/277 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
77. 036/278 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
78. 036/279 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
79. 036/280 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
80. 036/281 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
81. 036/282 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
82. 036/283 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
83. 036/284 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
84. 036/285 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
85. 036/286 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
86. 036/287 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
87. 036/288 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi- szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
88. 036/289 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
89. 036/290 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
90. 036/291 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
91. 036/292 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
92. 036/293 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
93. 036/296 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
94. 036/297 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
95. 036/298 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
96. 036/299 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
97. 036/300 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
98. 036/301 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
99. 036/302 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
100. 036/352 656646,54 256669,51
101. 657136,8 256465,99
102. 657134,94 256462,38
103. 656647,09 256665,6
104. 036/378 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
105. 036/379 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
106. 036/380 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
107. 036/381 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
108. 036/382 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
109.
110.
111.
112.
036/383 656737,79
656740,98
656762,26
656731,18
256483,08
256481,38
256532,7
256547,85
656737,79
656740,98
656747,13
656743,97
256483,08
256481,38
256421,25
256422,84
113.
114.
115.
116.
036/384 656740,98
656778,65
656803,62
656762,26
256481,38
256461,29
256512,55
256532,7
656740,98
656778,65
656756,65
656747,13
256481,38
256461,29
256416,14
256421,25
117.
118.
119.
120.
036/385 656778,65
656783,65
656808,71
656803,62
256461,29
256458,63
256510,07
256512,55
656778,65
656783,65
656761,65
656756,65
256461,29
256458,63
256413,48
256416,14
121.
122.
123.
124.
036/386 656783,65
656792,01
656817,23
656808,71
256458,63
256454,17
256505,92
256510,07
656783,65
656792,01
656770,03
656761,65
256458,63
256454,17
256409,04
256413,48
125.
126.
127.
128.
036/387 656792,01
656794,13
656819,36
656817,23
256454,17
256453,04
256504,87
256505,92
656792,01
656794,13
656772,14
656770,03
256454,17
256453,04
256407,92
256409,04
129.
130.
131.
132.
036/388 656794,13
656759,05
656820,32
656819,36
256453,04
256452,55
256504,41
256504,87
656794,13
656759,05
656773,07
656772,14
256453,04
256452,55
256407,43
256407,92
133.
134.
135.
136.
036/389 656759,05
656808,59
656834,1
656820,32
256452,55
256445,33
256497,7
256504,41
656759,05
656808,59
656786,62
656773,07
256452,55
256445,33
256400,24
256407,43
137.
138.
139.
140.
036/390 656808,59
656840,79
656866,89
656834,1
256445,33
256428,16
256481,73
256497,7
656808,59
656840,79
656818,86
656786,62
256445,33
256428,16
256383,13
256400,24
141.
142.
143.
144.
036/391 656840,79
656847,58
656873,8
656866,89
256428,16
256424,54
256478,36
256481,73
656840,79
656847,58
656825,65
656818,86
256428,16
256424,54
256379,53
256383,13
145.
146.
147.
148.
036/392 656847,58
656866,96
656893,53
656873,8
256424,54
256414,21
256468,74
256478,36
656847,58
656866,96
656845,05
656825,65
256424,54
256414,21
256369,24
256379,53
149.
150.
151.
152.
036/393 656866,96
656917,29
656944,77
656893,53
256414,21
256387,38
256443,78
256468,74
656866,96
656917,29
656896,88
656845,05
256414,21
256387,38
256345,47
256369,24
153.
154.
155.
156.
036/394 656917,29
656921,3
656948,85
656944,77
256387,38
256385,24
256441,79
256443,78
656917,29
656921,3
656901,31
656896,88
256387,38
256385,24
256344,19
256345,47
157.
158.
159.
160.
036/395 656921,3
656936,84
656962,11
656948,85
256385,24
256376,95
256435,33
256441,79
656921,3
656936,84
656916,29
656901,31
256385,24
256376,95
256339,53
256344,19
161. 036/548 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
162. 036/549 a teljes telekterület oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

  Vissza az oldal tetejére